Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego

Kod zawodu: 224121
Data modyfikacji: 2010-03-17 9:15:35

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Prowadzenie edukacji zdrowotnej chorego i jego rodziny w oddziale internistycznym oraz przygotowanie chorego do samoopieki
A-2 Kierowanie opieką nad chorym w stanie zagrożenia życia w oddziale internistycznym
A-3 Koordynowanie opieki nad chorym w oddziale internistycznym
A-4 Uczestniczenie w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji chorego w oddziale internistycznym
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie pracy własnej i podległego zespołu w oddziale internistycznym zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Nadzorowanie dokumentowania świadczeń zdrowotnych w oddziale internistycznym
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z członkami zespołu terapeutycznego w procesie diagnozowania, leczenia, pielęgnowania i rehabilitacji chorego w oddziale internistycznym
C-2 Włączenie chorego i jego rodziny do współpracy w procesie leczniczo-pielęgnacyjnym w oddziale internistycznym
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Zapewnienie jakości opieki pielęgniarskiej w oddziale internistycznym