Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego

Kod zawodu: 224121

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Prowadzenie edukacji zdrowotnej chorego i jego rodziny w oddziale internistycznym oraz przygotowanie chorego do samoopieki
A-2 Kierowanie opieką nad chorym w stanie zagrożenia życia w oddziale internistycznym
A-3 Koordynowanie opieki nad chorym w oddziale internistycznym
A-4 Uczestniczenie w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji chorego w oddziale internistycznym
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie pracy własnej i podległego zespołu w oddziale internistycznym zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Nadzorowanie dokumentowania świadczeń zdrowotnych w oddziale internistycznym
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z członkami zespołu terapeutycznego w procesie diagnozowania, leczenia, pielęgnowania i rehabilitacji chorego w oddziale internistycznym
C-2 Włączenie chorego i jego rodziny do współpracy w procesie leczniczo-pielęgnacyjnym w oddziale internistycznym
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Zapewnienie jakości opieki pielęgniarskiej w oddziale internistycznym

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Prowadzenie edukacji zdrowotnej chorego i jego rodziny w oddziale internistycznym oraz przygotowanie chorego do samoopieki
Lp. umiejętności
1 Organizuje opiekę zdrowotną nad chorym i dostosowuje ją do zmieniających się warunków systemu
2 Prowadzi poradnictwo indywidualne i grupowe w zakresie zdrowego stylu życia dotyczące minimalizacji wpływu czynników ryzyka, m.in. nieprawidłowego żywienia, niewłaściwej aktywności fizycznej, palenia
3 Kształtuje postawy i zachowania prozdrowotne chorego i rodziny
4 Uczestniczy w realizacji programów zdrowotnych krajowych i lokalnych w zakresie profilaktyki schorzeń narządów wewnętrznych
5 Opracowuje, wdraża i dokonuje ewaluacji programów promocji zdrowia oraz profilaktyki schorzeń narządów wewnętrznych
6 Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki w życiu z chorobą (nadciśnienie tętnicze krwi, miażdżyca, cukrzyca, astma, POCHP, RZS) i niepełnosprawnością w stosunku do chorego i jego rodziny
7 Wspiera chorego i rodzinę w chorobie przewlekłej lub o niepomyślnym rokowaniu oraz w niepełnosprawności
8 Ułatwia choremu i jego rodzinie wejście w grupy wsparcia społecznego

Zadanie zawodowe: A-2:
Kierowanie opieką nad chorym w stanie zagrożenia życia w oddziale internistycznym
Lp. umiejętności
1 Ocenia stan zagrożenia zdrowia i życia oraz wdraża postępowanie w ramach swoich uprawnień: ocenia stan świadomości chorego, dokonuje wstępnej oceny stanu zdrowia, planuje i realizuje działania pielęgn
2 Udrażnia drogi oddechowe metodą przyrządową i bezprzyrządową
3 Przeprowadza defibrylację i monitoruje stan chorego
4 Podaje leki drogą dożylną oraz przetacza dożylnie płyny infuzyjne w ramach postępowania w resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Zadanie zawodowe: A-3:
Koordynowanie opieki nad chorym w oddziale internistycznym
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza badanie podmiotowe chorego
2 Przeprowadza badanie przedmiotowe chorego, różnicując objawy chorobowe ze strony poszczególnych narządów i układów oraz oceniając stan zdrowia organizmu jako całości
3 Dokonuje analizy wyników przeprowadzonego badania podmiotowego i przedmiotowego
4 Dokonuje kategoryzacji chorych w zakresie samoobsługi
5 Modyfikuje diagnozę pielęgniarską
6 Modyfikuje plan opieki nad chorym w zależności od stanu zdrowia
7 Wdraża teorie pielęgnowania do działalności praktycznej
8 Różnicuje sposób pielęgnowania chorego w schorzeniach: układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, krwiotwórczego, moczowego, dokrewnego i przemiany materii, tkanki łącznej, alergicznych, skórno-wenero
9 Modyfikuje sposób odżywiania w zależności od stanu klinicznego chorego. Prowadzi żywienie parenteralne i enteralne
10 Prowadzi poradnictwo w zakresie żywienia chorych ze schorzeniami narządów wewnętrznych
11 Ocenia stopień zagrożenia odleżynami, stosuje skale do oceny ryzyka powstania odleżyn oraz dobiera rodzaj opatrunku do stopnia odleżyny
12 Dobiera opatrunki na owrzodzenia żylakowate kończyn dolnych, stosuje opatrunki kompresyjne (uciskowe) lub pończochy przeciwzakrzepowe w żylakach kończyn dolnych
13 Rozpoznaje sytuację społeczną chorego i jego rodziny w związku z chorobą i niepełnosprawnością. Wnioskuje o objęcie opieką społeczną chorego
14 Towarzyszy choremu w procesie umierania i wspiera rodzinę w osieroceniu
15 Rozpoznaje problemy etyczno-deontologiczne występujące w praktyce zawodowej

Zadanie zawodowe: A-4:
Uczestniczenie w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji chorego w oddziale internistycznym
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje chorego do badań i zabiegów inwazyjnych w chorobach narządów wewnętrznych, sprawuje opiekę po ich wykonaniu oraz przeciwdziała powikłaniom
2 Kieruje na badania diagnostyczne i/lub pobiera materiał do badań diagnostycznych
3 Dokonuje analizy wyników przeprowadzonych badań diagnostycznych
4 Ocenia wydolność oddechową (wykonuje badanie spirometryczne, pulsoksymetrię, mierzy PEF, pobiera krew tętniczą do badania gazometrycznego, interpretuje wyniki badań, rozpoznaje objawy kwasicy i zasado
5 Interpretuje wyniki bilansu wodno-elektrolitowego oraz rozpoznaje objawy odwodnienia i przewodnienia
6 Wykonuje badanie EKG, interpretuje jego zapis, ocenia nieprawidłowości (zawał mięśnia sercowego, migotanie przedsionków i komór serca, skurcze dodatkowe)
7 Wykonuje pomiar OCŻ, interpretuje wyniki
8 Dokonuje doraźnej modyfikacji stałej dawki leczniczej insuliny krótkodziałającej
9 Stosuje farmakologiczne i pozafarmakologiczne środki łagodzenia bólu, podaje na zlecenie lekarskie dożylnie, zewnątrzoponowo i podskórnie leki przeciwbólowe
10 Nadzoruje prowadzenie tlenoterapii u chorych
11 Nadzoruje wykonywanie inhalacji u chorych
12 Nadzoruje wykonywanie prób uczuleniowych
13 Sprawuje opiekę nad pacjentem w czasie przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych
14 Zapewnia choremu bezpieczne warunki podawania cytostatyków
15 Monitoruje rehabilitację przyłóżkową chorego
16 Nadzoruje wykonywanie gimnastyki oddechowej i drenażu ułożeniowego
17 Nadzoruje wykonywananie toalety drzewa oskrzelowego u chorego nieprzytomnego, z rurką intubacyjną lub tracheostomijną
18 Łagodzi napięcie i niepokój chorego związany z chorobą lub niepełnosprawnością
19 Nadzoruje aktywizację chorego z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej
20 Stwarza warunki zachęcające chorego/niepełnosprawnego do podejmowania działań usprawniających
21 Koordynuje proces rehabilitacji chorego

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie pracy własnej i podległego zespołu w oddziale internistycznym zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy prawne dotyczące prawa pracy i praktyki zawodowej
2 Określa misję, cele i strukturę organizacji
3 Organizuje stanowiska pracy
4 Kieruje podległym personelem
5 Rozwiązuje problemy organizacyjne
6 Rozwiązuje sytuacje konfliktowe, prowadzi negocjacje, wskazuje sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych
7 Stosuje techniki radzenia sobie ze stresem
8 Inicjuje i wprowadza zmiany organizacyjne w obszarze swojego działania
9 Rozpoznaje potrzeby edukacyjne pielęgniarek
10 Organizuje doskonalenie zawodowe
11 Posługuje się sprzętem komputerowym w zakresie niezbędnym do gromadzenia i opracowania danych, wykorzystuje analizy statystyczne do planowania, analizowania i usprawniania organizacji

Zadanie zawodowe: B-2:
Nadzorowanie dokumentowania świadczeń zdrowotnych w oddziale internistycznym
Lp. umiejętności
1 Kontroluje prowadzenie karty obserwacji chorego
2 Nadzoruje odnotowywanie wykonania zleceń lekarskich
3 Kontroluje prowadzenie karty bilansu płynów przyjętych i wydalonych przez chorego
4 Nadzoruje prowadzenie księgi raportów pielęgniarskich lub dokumentacji procesu pielęgnowania
5 Kontroluje prowadzenie księgi zabiegów
6 Prowadzi dokumentację w zakresie profilaktyki i leczenia odleżyn
7 Prowadzi kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie samoopieki i samopielęgnacji

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z członkami zespołu terapeutycznego w procesie diagnozowania, leczenia, pielęgnowania i rehabilitacji chorego w oddziale internistycznym
Lp. umiejętności
1 Uczestniczy w rozpoznawaniu, planowaniu, realizacji i ocenie świadczonej opieki
2 Uczestniczy w ustalaniu priorytetów opieki zdrowotnej
3 Skutecznie komunikuje się z członkami zespołu terapeutycznego
4 Uczestniczy w prowadzeniu intensywnego nadzoru kardiologicznego, pulmonologicznego
5 Przekazuje członkom zespołu terapeutycznego informacje o stanie zdrowia chorego
6 Monitoruje stanu chorego we wszystkich fazach hospitalizacji

Zadanie zawodowe: C-2:
Włączenie chorego i jego rodziny do współpracy w procesie leczniczo-pielęgnacyjnym w oddziale internistycznym
Lp. umiejętności
1 Stosuje zasady terapeutycznego komunikowania z pacjentem i jego rodziną. Dobiera formy i sposób komunikacji do sytuacji. Rozpoznaje bariery w komunikacji i przeciwdziała im. Dostosowuje zakres informa
2 Informuje chorego i /lub jego rodzinę o istocie choroby i ograniczeniach z niej wynikających
3 Uświadamia choremu i/lub jego rodzinie cel opieki pielęgniarskiej
4 Dokonuje doboru działań, osób, sprzętu do realizacji zadań wynikających z celów opieki pielęgniarskiej wspólnie z chorym i/lub jego rodziną
5 Uczy zachowań, których postrzeganie przez pacjenta jest istotne dla osiągnięcia celu opieki i uzyskania niezależności
6 Włącza chorego i /lub jego rodzinę do odpowiedzialności za proces leczniczo-pielęgnacyjny
7 Dokonuje wspólnie z chorym i jego rodziną bieżącej i końcowej oceny skuteczności podjętych działań pielęgniarskich

Zadanie zawodowe: D-1:
Zapewnienie jakości opieki pielęgniarskiej w oddziale internistycznym
Lp. umiejętności
1 Opracowuje standardy opieki i procedury działań pielęgniarskich
2 Zarządza jakością świadczeń zdrowotnych: opracowuje kryteria i dobiera narzędzia oceny jakości opieki pielęgniarskiej
3 Prowadzi strategię marketingową
4 Przygotowuje ofertę i plan finansowy świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarkę
5 Uczestniczy w badaniach naukowych i wykorzystuje ich wyniki w działalności praktycznej


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Asertywność
2 Dobra pamięć
3 Koncentracja uwagi
4 Kreatywność
5 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
6 Podejmowanie trafnych decyzji
7 Podzielność uwagi
8 Refleksyjne myślenie
9 Rozumowanie logiczne
10 Twórcze myślenie
11 Wyobraźnia
12 Zdolności organizacyjne i współdziałania
13 Zdolność koncentracji uwagi
14 Zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
15 Zdolność twórczego i koncepcyjnego myślenia
16 Zdolność współdziałania
Cechy osobowości
1 Cierpliwość
2 Dokładność
3 Empatia
4 Gotowość do wprowadzania zmian
5 Inicjatywność
6 Łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi
7 Mobilność
8 Odporność emocjonalna
9 Odpowiedzialność
10 Operatywność
11 Praworządność
12 Rzetelność
13 Samodzielność
14 Samodzielność w podejmowaniu decyzji
15 Skuteczność postępowania
16 Systematyczność
17 Dociekliwość
18 Wytrwałość
19 Troskliwość
20 Wrażliwość etyczna
21 Zaangażowanie
22 Zdecydowanie
23 Zdolność przekonywania
24 Zrównoważenie
Sprawności sensomotoryczne
1 Czujność
2 Koordynacja ruchowa
3 Koordynacja wzrokowo-słuchowa
4 Spostrzegawczość
5 Szybki refleks
6 Zręczność manualna