Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Ochrona środowiska
Obszar zawodowy: Technik inżynierii środowiska i melioracji

Kod zawodu: 311208
Data modyfikacji: 2010-03-17 11:36:30

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Sporządzanie dokumentacji przy realizacji obiektów inwestycyjnych
A-2 Korzystanie z różnych źródeł informacji naukowo – technicznej i ekonomicznej oraz doradztwa specjalistycznego
A-3 Sporządzanie dokumentacji projektowej obiektów inżynierskich
A-4 Wykonywanie i konserwowanie dróg rolniczych,
A-5 Prowadzenie robót inżynieryjno – budowlanych i dobieranie właściwych technologii ich wykonania
A-6 Wykonywanie, eksploatowanie i konserwowanie lokalnej sieci wodociągowej
A-7 Wykonywanie, eksploatowanie i konserwowanie lokalnej sieci kanalizacyjnej, małych oczyszczalni ścieków oraz urządzeń sanitacyjnych w zagrodzie wiejskiej
A-8 Wykonywanie regulacji małych cieków wodnych dla celów rolniczych oraz przeciwpowodziowych, ich eksploatowanie i konserwowanie
A-9 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych małych obiektów
A-10 Wykonywanie, eksploatowanie i konserwowanie systemów wodno-melioracyjnych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie pracy własnej i zespołu pracowników
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Zorganizowanie i prowadzenie firmy
C-2 Współpraca z pracownikami, przełożonymi i instytucjami w celu efektywnego funkcjonowania w zawodzie
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie źródła zaopatrzenia w wodę i stanu zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych oraz sposoby ich ograniczania
D-2 Określanie stanu środowiska przyrodniczego oraz jego przydatność dla celów rolniczych i nierolniczych
D-3 Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego