Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Ochrona środowiska
Obszar zawodowy: Technik inżynierii środowiska i melioracji

Kod zawodu: 311208

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Sporządzanie dokumentacji przy realizacji obiektów inwestycyjnych
A-2 Korzystanie z różnych źródeł informacji naukowo – technicznej i ekonomicznej oraz doradztwa specjalistycznego
A-3 Sporządzanie dokumentacji projektowej obiektów inżynierskich
A-4 Wykonywanie i konserwowanie dróg rolniczych,
A-5 Prowadzenie robót inżynieryjno – budowlanych i dobieranie właściwych technologii ich wykonania
A-6 Wykonywanie, eksploatowanie i konserwowanie lokalnej sieci wodociągowej
A-7 Wykonywanie, eksploatowanie i konserwowanie lokalnej sieci kanalizacyjnej, małych oczyszczalni ścieków oraz urządzeń sanitacyjnych w zagrodzie wiejskiej
A-8 Wykonywanie regulacji małych cieków wodnych dla celów rolniczych oraz przeciwpowodziowych, ich eksploatowanie i konserwowanie
A-9 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych małych obiektów
A-10 Wykonywanie, eksploatowanie i konserwowanie systemów wodno-melioracyjnych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie pracy własnej i zespołu pracowników
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Zorganizowanie i prowadzenie firmy
C-2 Współpraca z pracownikami, przełożonymi i instytucjami w celu efektywnego funkcjonowania w zawodzie
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie źródła zaopatrzenia w wodę i stanu zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych oraz sposoby ich ograniczania
D-2 Określanie stanu środowiska przyrodniczego oraz jego przydatność dla celów rolniczych i nierolniczych
D-3 Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Sporządzanie dokumentacji przy realizacji obiektów inwestycyjnych
Lp. umiejętności
1 Sporządza pisemną ofertę przetargową na roboty budowlane
2 Sporządza obmiar i przedmiar robót
3 Ustala dane wyjściowe do kosztorysowania
4 Sporządza różne rodzaje kosztorysów budowlanych
5 Sporządza wycenę inwestycji
6 Sporządza umowy na wykonanie robót budowlanych
7 Sporządza protokół przejęcia placu budowy
8 Prowadzi dziennik budowy
9 Prowadzi dokumentację dotyczącą bhp i p.poż,
10 Zawiera umowy ubezpieczenia robót budowlanych
11 Prowadzi dokumentację związaną z ISO
12 Sporządza dokumenty odbioru robót
13 Uzyskuje uzgodnienia formalno-prawne dla inwestycji w zakresie wymagań prawa budowlanego i prawa wodnego
14 Sporządza dokumenty dotyczące stosunku pracy
15 Prowadzi podstawowe dokumenty gospodarki materiałowej
16 Prowadzi podstawowe dokumenty sprzętu i maszyn budowlanych
17 Sporządza harmonogram robót budowlanych
18 Sporządza spis z natury wybranych składników majątkowych
19 Sporządza dokumenty związane z obrotem: środkami pieniężnymi, zapasami, środkami trwałymi, rozrachunkami
20 Ewidencjonuje przychody i rozchody w przedsiębiorstwie
21 Sporządza podstawowe sprawozdania finansowe obowiązujące w małych firmach

Zadanie zawodowe: A-2:
Korzystanie z różnych źródeł informacji naukowo – technicznej i ekonomicznej oraz doradztwa specjalistycznego
Lp. umiejętności
1 Korzysta z fachowej literatury i innych źródeł informacji
2 Korzysta z internetu
3 Dobiera i stosować odpowiednie materiały popularyzujące problematykę zawodową
4 Analizuje i formułuje potrzeby szkoleniowe w przedsiębiorstwie, indywidualne potrzeby szkoleniowe pracowników, pracodawcy w perspektywie rozwoju przedsiębiorstwa
5 Współpracuje z organizatorami szkoleń określając wymagania programowe, metodyczne i organizacyjne, stosować i dobierać metody kontroli skuteczności szkoleń, prowadzić dokumentację szkoleń
6 Doskonali swoje umiejętności zawodowe
7 Zdobywa uprawnienia budowlane i projektowe

Zadanie zawodowe: A-3:
Sporządzanie dokumentacji projektowej obiektów inżynierskich
Lp. umiejętności
1 Korzysta z norm rysunku technicznego
2 Kreśli podstawowe konstrukcje geometryczne manualnie w ołówku i tuszu oraz przy wykorzystaniu programów komputerowych
3 Kreśli i czyta rzuty prostokątne budowlane na rysunkach technicznych
4 Wykonuje przekroje wybranego elementu budowlanego
5 Wykonuje szkice budowli wodno-melioracyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych
6 Wykonuje przekrój dowolnej powierzchni topograficznej płaszczyzną poziomą rzutującą
7 Czyta mapy warstwicowe i rozpoznawać zasadnicze formy terenu
8 Posługuje się programami komputerowymi wspomagającymi projektowanie
9 Sporządza dokumentację projektową dla małych obiektów
10 Sporządza wniosek o wydanie decyzji o warunkach zagospodarowania i zabudowy terenu
11 Sporządza wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego
12 Sporządza wniosek o wydanie pozwolenia na budowę
13 Prognozuje wpływ inwestycji na środowisko

Zadanie zawodowe: A-4:
Wykonywanie i konserwowanie dróg rolniczych,
Lp. umiejętności
1 Wyznacza trasę drogi gruntowej
2 Sporządza profil podłużny i poprzeczny drogi
3 Zbilansowuje roboty ziemne
4 Ustala skład mieszanki optymalnej gruntu dla nawierzchni gruntowych
5 Dobiera rodzaj nawierzchni drogi rolniczej
6 Wykonuje drogę rolniczą o różnych nawierzchniach
7 Dobiera i wykonuje odwodnienie drogi
8 Wykonuje budowle drogowe, przepusty, mostki
9 Wykonuje chodniki dla pieszych
10 Wykonuje oznakowanie dróg rolniczych
11 Wykonuje roboty konserwacyjne dróg rolniczych
12 Ustala przyczyny powstawania osuwisk, wysadzin

Zadanie zawodowe: A-5:
Prowadzenie robót inżynieryjno – budowlanych i dobieranie właściwych technologii ich wykonania
Lp. umiejętności
1 Dobiera rodzaj i jakość materiałów do prowadzenia robót inżynieryjno-budowlanych
2 Ocenia przydatność materiałów rozbiórkowych i odpadowych w budownictwie inżynieryjnym
3 Określa przydatność gruntu do prowadzenia robót inżynieryjno –budowlanych i jako materiału budowlanego
4 Ocenia wpływ warunków wodnych i czynników zewnętrznych na nośność podłoża gruntowego
5 Dobiera technologię wykonania wykopu
6 Dobiera ubezpieczenia ścian pionowych i pochyłych wykopów.
7 Nadzoruje proces budowy nasypu z gruntu
8 Dobiera sprzęt oraz technologię zagęszczania gruntu w nasypie
9 Oblicza objętość robót ziemnych
10 Dobiera sprzęt oraz technologię robót ziemnych
11 Dobiera sprzęt oraz technologię odwodnienia wykopów
12 Ustala wielkość parcia hydrostatycznego wody
13 Ustala wielkość parcia i odporu gruntu
14 Określa na podstawie norm granice wytrzymałości materiałów
15 Wymiaruje przekroje poprzeczne różnych elementów konstrukcyjnych belek i słupów
16 Wykonuje fundamenty bezpośrednie, na palach, na studniach i kesonach.
17 Prowadzi roboty w zakresie wykonywania ścianek szczelnych
18 Prowadzi roboty zabezpieczające zbocza przed osunięciem i oberwaniem
19 Sporządza mieszankę betonową w zależności od potrzeb
20 Dobiera technologię wykonywania mało-i wielkowymiarowych elementów betonowych i żelbetowych
21 Zastosowuje prefabrykaty betonowe i żelbetowe w budownictwie inżynieryjnym
22 Wykonuje izolacje przeciwwodne

Zadanie zawodowe: A-6:
Wykonywanie, eksploatowanie i konserwowanie lokalnej sieci wodociągowej
Lp. umiejętności
1 Określa zapotrzebowanie na wodę dla osiedla oraz budynku mieszkalnego i zagrody
2 Stosuje przepisy prawne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej
3 Wykonuje ujęcie wody ze studni kopanych, wierconych , cieków i zbiorników powierzchniowych
4 Wykonuje zbiorniki wodociągowe
5 Dobiera pompę lub układ pomp dla ujęcia wody
6 Ocenia jakość i przydatność wody powierzchniowej i podziemnej jako źródła poboru wody dla wodociągu
7 Dobiera procesy i urządzenia do uzdatniania wody podziemnej i powierzchniowej dla celów pitnych
8 Prowadzi eksploatację małej stacji uzdatniania wody
9 Dobiera materiały na przewody sieci oraz sposób ich łączenia.
10 Dobiera średnice przewodów wodociągowych
11 Wykonuje zewnętrzną sieć wodociągową
12 Eksploatuje zewnętrzną sieć wodociągową
13 Wykonuje przyłącze domowe
14 Wykonuje instalację wodociągową budynku mieszkalnego i zagrody

Zadanie zawodowe: A-7:
Wykonywanie, eksploatowanie i konserwowanie lokalnej sieci kanalizacyjnej, małych oczyszczalni ścieków oraz urządzeń sanitacyjnych w zagrodzie wiejskiej
Lp. umiejętności
1 Dobiera system i układ kanalizacji w zależności od warunków
2 Określa dopuszczalne parametry ścieków odprowadzanych do wód i do gruntu
3 Określa ilości odprowadzanych ścieków
4 Dobiera materiały na przewody kanalizacyjne oraz sposób ich łączenia.
5 Dobiera średnice przewodów kanalizacyjnych
6 Wykonuje zewnętrzną sieć kanalizacyjną
7 Eksploatuje i konserwuje zewnętrzną sieć kanalizacyjną oraz pompownie ścieków.
8 Wykonuje kanalizacyjne przyłącze domowe
9 Wykonuje instalację kanalizacyjną budynku mieszkalnego i zagrody wiejskiej
10 Dobiera pojemność komory czerpalnej w pompowni oraz pompę lub układ pomp do ścieków
11 Organizuje roboty w zakresie technologii wykonania sieci kanalizacyjnych
12 Dobiera system i urządzenia do lokalnego oczyszczania ścieków dla pojedynczego domu lub zagrody
13 Wykonuje przydomową oczyszczalnię ścieków.
14 Eksploatuje i konserwuje przydomową oczyszczalnię ścieków.
15 Organizuje roboty w zakresie technologii wykonania oczyszczalni ścieków
16 Wykonuje czynności operatora małej oczyszczalni ścieków
17 Zagospodarowuje osady stałe z oczyszczalni ścieków
18 Organizuje odbiór ścieków z przydomowych szamb
19 Wykonuje kompostownik, gnojownię, silos na paszę kiszonkową oraz inne urządzenia sanitacyjne w zagrodzie wiejskiej
20 Wykonuje lokalne składowiska śmieci

Zadanie zawodowe: A-8:
Wykonywanie regulacji małych cieków wodnych dla celów rolniczych oraz przeciwpowodziowych, ich eksploatowanie i konserwowanie
Lp. umiejętności
1 Wykonuje regulację trasy i przekroju poprzecznego małego cieku dla celów rolniczych
2 Wykonuje biologiczną zabudowę cieku oraz jego zlewni
3 Wykonuje budowle inżynierskie stosowane w regulacjach rzek
4 Analizuje przyczyny wezbrań powodziowych i ocenia stan zagrożenia powodziowego
5 Ocenia stan umocnień przeciwpowodziowych na określonym odcinku cieku
6 Wykonuje i konserwuje wały przeciwpowodziowe
7 Wykonuje budowle wałowe
8 Wykonuje małe zbiorniki retencyjne
9 Wykonuje i eksploatuje przepompownie wałowe

Zadanie zawodowe: A-9:
Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych małych obiektów
Lp. umiejętności
1 Wykonuje pomiary inwentaryzacyjne budowli inżynieryjnych
2 Tyczy w terenie proste budowle i urządzenia inżynieryjne
3 Wykonuje szkice polowe i mapy z pomiarów terenowych
4 Sporządza profil podłużny trasy
5 Wykonuje pomiary tachimetryczne w terenie
6 Niweluje trasy robót i wyznacza przekroje poprzeczne
7 Wykonuje pomiar spadku zwierciadła wody
8 Dokonuje pomiaru szczegółów terenowych różnymi metodami
9 Wykonuje pomiary wysokościowe przy pomocy różnego sprzętu
10 Mierzy długości w terenie za pomocą różnych przyrządów
11 Oblicza powierzchnię na mapie i w terenie różnymi metodami
12 Zakłada osnowy pomiarowej w terenie
13 Posługuje się podstawowymi przyrządami i urządzeniami geodezyjnymi
14 Rozpoznaje szczegóły sytuacyjne na podstawie znaków umownych na różnych mapach i planach sytuacyjno wysokościowych

Zadanie zawodowe: A-10:
Wykonywanie, eksploatowanie i konserwowanie systemów wodno-melioracyjnych
Lp. umiejętności
1 Wykonuje odwodnienia i nawodnienia rowami otwartymi terenów użytkowanych rolniczo
2 Wykonuje budowle wodno melioracyjne na obiektach nawadnianych i odwadnianych rowami
3 Dostosowuje zabiegi melioracyjne do rozpoznanych stosunków wodnych w glebie
4 Wykonuje zabiegi konserwacyjne i renowacyjne na obiektach nawadnianych i odwadnianych rowami
5 Wykonuje ubezpieczenia skarp i dna rowów oraz budowli wodno-melioracyjnych
6 Sporządza profil podłużny dna rowu
7 Wykonuje odwodnienia terenów użytkowanych rolniczo poprzez drenowanie, rurkami ceramicznymi, rurkami z tworzyw sztucznych, faszynowe, krecie
8 Wykonuje budowle na sieci drenarskiej
9 Wykonuje zabiegi konserwacyjne i renowacyjne na obszarach zdrenowanych
10 Wykonuje nawodnienia deszczowniane
11 Wykonuje nawodnienie kroplowe
12 Określa dawki polewowe, ilości nawodnień, zapotrzebowanie wody do nawodnień deszczownianych i kroplowych
13 Wykonuje zabiegi melioracyjne w zależności od przyczyn nadmiaru lub niedoboru wody w siedlisku leśnym
14 Wykonuje stawy i urządzenia do hodowli różnych gatunków ryb
15 Wykonuje i eksploatuje urządzenia do rolniczego wykorzystania ścieków
16 Dobiera metody rekultywacji gleb zależnie od stopnia i sposobu degradacji
17 Dobiera sprzęt do konserwacji systemów wodnomelioracyjnych

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie pracy własnej i zespołu pracowników
Lp. umiejętności
1 Użytkuje komputer dla swoich potrzeb i potrzeb zawodowych
2 Planuje i realizuje własną ścieżkę rozwoju zawodowego
3 Organizuje i kieruje pracami zespołów pracowniczych
4 Określa potrzeby zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz zasady doboru personelu
5 Klasyfikuje stanowiska pracy ze względu na obciążenia fizyczne oraz predyspozycje psychofizyczne
6 Inicjuje wprowadzanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych wpływających na poprawę warunków pracy
7 Wykorzystuje podstawowe pojęcia z zakresu ekonomiki i organizacji
8 Wskazuje wpływ właściwej organizacji pracy na efekty ekonomiczne przedsiębiorstwa
9 Przewiduje postawy i zachowania ludzkie w sytuacjach stresu i zagrożenia
10 Wpływa na właściwe postawy pracownicze

Zadanie zawodowe: C-1:
Zorganizowanie i prowadzenie firmy
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje dokumenty związane z rozpoczęciem działalności
2 Prowadzi księgowość firmy
3 Sporządza bizness plan
4 Sporządza deklaracje podatkowe oraz deklaracje do ZUS
5 Podejmuje działania marketinkowe
6 Przestrzega stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z pracownikami, przełożonymi i instytucjami w celu efektywnego funkcjonowania w zawodzie
Lp. umiejętności
1 Stosuje sposoby komunikacji wykorzystujące sieci komputerowe i pocztę elektroniczną
2 Wykorzystuje w działaniu znajomość mechanizmów funkcjonowania grup społecznych
3 Reaguje asertywnie na konflikty interesów pracowników w danej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
4 Prowadzi negocjacje, wywiady i rozmowy z pracownikami stosując socjotechnikę dla prawidłowego odbioru i ustalania informacji o warunkach pracy
5 Prowadzi negocjacje biznesowe
6 Posługuje się reklamą, promocją sprzedaży oraz sprzedażą osobistą w marketingu przedsiębiorstwa
7 Nawiązuje kontakty społeczne, biznesowe
8 Stosuje prawidłowe techniki oddziaływujące na motywację do efektywnej i bezpiecznej pracy

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocenianie źródła zaopatrzenia w wodę i stanu zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych oraz sposoby ich ograniczania
Lp. umiejętności
1 Posługuje się mapami hydrograficznymi
2 Sporządza bilans wody
3 Bada podstawowe fizykochemiczne właściwości wody
4 Ocenia skład elementarny i przestrzenny roślin i zwierząt w wodach naturalnych
5 Dobiera metody pomiarów hydrometorologicznych
6 Korzysta z prognoz hydrometeorologicznych i obserwacji stanów wody
7 Określa wybrane elementy hydrometorologiczne na podstawie map, przyrządów i wzorów hydrometrycznych
8 Oblicza odpływy i przepływy w ciekach naturalnych i sztucznych na podstawie pomiarów, obserwacji, analogii, wzorów
9 Sklasyfikuje jakość wód
10 Określa cechy jakościowe wód stojących, płynących i wód podziemnych
11 Określa cechy wody pitnej i zastosować zabiegi uzdatniające
12 Ustala źródła zanieczyszczeń antropogenicznych i naturalnych wód
13 Prognozuje wpływ zanieczyszczeń bakteriologicznych, biologicznych i chemicznych na naturalne ekosystemy
14 Stosuje przepisy prawne z zakresu ochrony środowiska
15 Określa uwarunkowania procesów samooczyszczania cieków i zbiorników wodnych
16 Dobiera metody i sposoby uzdatniania wody do celów konsumpcyjnych
17 Ocenia rozwiązania inwestycji hydrologicznych na stan środowiska naturalnego

Zadanie zawodowe: D-2:
Określanie stanu środowiska przyrodniczego oraz jego przydatność dla celów rolniczych i nierolniczych
Lp. umiejętności
1 Charakteryzuje zasoby przyrody ożywionej nieożywionej
2 Określa wpływ człowieka na układy ekologiczne
3 Charakteryzuje obieg wody w przyrodzie
4 Sporządza bilans wody
5 Charakteryzuje procesy zatrzymywania wody w gruncie, rzekach, jeziorach i zbiornikach
6 Bada właściwości wody metodą bioindykacji
7 Określa skład elementarny i przestrzenny roślin i zwierząt w wodach naturalnych
8 Określa cechy jakościowe wód stojących i płynących
9 Charakteryzuje jakość wód podziemnych
10 Określa formy użytkowania wody i ich racjonalne wykorzystanie
11 Prognozuje wpływ zanieczyszczeń bakteriologicznych, biologicznych i chemicznych na naturalne ekosystemy
12 Przeprowadza bioindykację i pomiar fizyko-chemiczny zanieczyszczeń powietrza
13 Określa czynniki warunkujące wietrzenie skał
14 Określa skład granulometryczny gleby
15 Określa cechy morfologiczne gleb
16 Określa właściwości sorpcyjne i rodzaje sorpcji gleb
17 Wykazuje zależności między właściwościami fizycznymi, chemicznymi i strukturalnymi gleby roślin
18 Posługuje się klasyfikacją w celu określenia jakości i przydatności rolniczej wybranych gleb
19 Ocenia możliwości ograniczania działań erozyjny gleb
20 Dobiera zabiegi uprawowe i melioracyjne zależ nie od form erozyjnych i kierunku użytkowania
21 Dobiera metody rekultywacji gleb zależnie od stopnia i sposobu degradacji
22 Posługuje się normami prawnymi obowiązującymi przy projektowaniu i przekształcaniu środowiska naturalnego

Zadanie zawodowe: D-3:
Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego
Lp. umiejętności
1 Analizuje i interpretuje przepisy prawa z zakresu BHP, ochrony przeciw pożarowej oraz ochrony środowiska dotyczące przedsiębiorstwa i w odniesieniu do stanowisk pracy
2 Ocenia wpływ czynników szkodliwych dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz dla lokalnego środowiska pracy
3 Ocenia organizację procesów pracy i stanowisk pracy pod kątem spełnienia wymagań BHP
4 Określa niezbędne działania techniczne i organizacyjne na podstawie wniosków z oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie
5 Opracowuje sprawozdania dotyczące stanu BHP w przedsiębiorstwie
6 Identyfikuje podstawowe rodzaje zanieczyszczeń środowiska naturalnego pochodzących z prowadzonego procesu produkcyjnego oraz wskazywać metody redukcji zanieczyszczeń emitowanych do środowiska
7 Ocenia rozwiązania ograniczające lub eliminujące emisję zanieczyszczeń środowiska naturalnego
8 Identyfikuje czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne oraz źródła zagrożeń tymi czynnikami występujące w przedsiębiorstwie
9 Udziela pomocy przedlekarskiej poszkodowanym w razie wypadku
10 Organizuje w razie pożaru akcję ratowniczo-gaśniczą do czasu przybycia jednostek straży pożarnej
11 Udziela instruktażu dotyczącego BHP na stanowisku pracy
12 Sporządza raport o stanie środowiska


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
3 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
4 Podzielność uwagi
5 Rozumowanie logiczne
6 Uzdolnienia rachunkowe
7 Uzdolnienia techniczne
8 Wyobraźnia i myślenie twórcze
9 Wyobraźnia przestrzenna
10 Zainteresowania przyrodnicze
11 Zdolności organizacyjne
12 Zdolność koncentracji uwagi
Cechy osobowości
1 Ciekawość
2 Dokładność
3 Gotowość do pracy w nieprzyjaznych warunkach środowiskowych
4 Inicjatywność
5 Łatwość nawiązywania kontaktów
6 Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą
7 Odporność emocjonalna
8 Samodzielność
9 Samokontrola
10 Umiejętności kierownicze
11 Umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
12 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
13 Umiejętność współdziałania
14 Wyobraźnia przestrzenna
15 Wytrzymałość na długotrwały wysiłek
16 Zamiłowanie do systematyczności, porządku, ładu
Sprawności sensomotoryczne
1 Dokładność
2 Inicjatywność
3 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
4 Ostrość słuchu
5 Ostrość wzroku
6 Przeciętna sprawność fizyczna
7 Rozumowanie logiczne
8 Spostrzegawczość
9 Szybki refleks
10 Umiejętność współdziałania
11 Zręczność rąk