Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista organizacji i zarządzania

Kod zawodu: 224122
Data modyfikacji: 2010-03-17 11:52:06

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Opracowywanie misji oraz celów dla jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
A-2 Projektowanie, uruchamianie i koordynowanie działań na podległych stanowiskach pracy w jednostce organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
A-3 Zarządzanie zasobami ludzkimi i rzeczowymi w jednostce organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
A-4 Prowadzenie działań marketingowych w zakładzie opieki zdrowotnej
A-5 Opracowywanie strategii działania dla jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
A-6 Przygotowywanie oferty świadczeń zdrowotnych dla jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
B Zadania organizacyjne
B-1 Ustalanie szczegółowego zakresu zadań do wykonania i przydzielanie kompetencji pracownikom
B-2 Organizowanie pracy własnej pielęgniarki ds. organizacji i zarządzania oraz stanowisk pracy podległych pracowników zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-3 Organizowanie odpraw i narad w jednostce organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
B-4 Zapewnianie prawidłowego obiegu dokumentacji i informacji w zakładzie opieki zdrowotnej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Rekrutacja pracowników do jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
C-2 Kierowanie zespołem pracowników w jednostce organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
C-3 Współpraca z otoczeniem jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej w zakresie realizowanych świadczeń
C-4 Negocjowanie i zawieranie umów
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Weryfikowanie stosowania norm jakości pracy w jednostce organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
D-2 Analiza dokumentacji jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
D-3 Ocenianie pracy podległego zespołu pracowników oraz samoocena