Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista organizacji i zarządzania

Kod zawodu: 224122

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Opracowywanie misji oraz celów dla jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
A-2 Projektowanie, uruchamianie i koordynowanie działań na podległych stanowiskach pracy w jednostce organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
A-3 Zarządzanie zasobami ludzkimi i rzeczowymi w jednostce organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
A-4 Prowadzenie działań marketingowych w zakładzie opieki zdrowotnej
A-5 Opracowywanie strategii działania dla jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
A-6 Przygotowywanie oferty świadczeń zdrowotnych dla jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
B Zadania organizacyjne
B-1 Ustalanie szczegółowego zakresu zadań do wykonania i przydzielanie kompetencji pracownikom
B-2 Organizowanie pracy własnej pielęgniarki ds. organizacji i zarządzania oraz stanowisk pracy podległych pracowników zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-3 Organizowanie odpraw i narad w jednostce organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
B-4 Zapewnianie prawidłowego obiegu dokumentacji i informacji w zakładzie opieki zdrowotnej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Rekrutacja pracowników do jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
C-2 Kierowanie zespołem pracowników w jednostce organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
C-3 Współpraca z otoczeniem jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej w zakresie realizowanych świadczeń
C-4 Negocjowanie i zawieranie umów
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Weryfikowanie stosowania norm jakości pracy w jednostce organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
D-2 Analiza dokumentacji jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
D-3 Ocenianie pracy podległego zespołu pracowników oraz samoocena

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Opracowywanie misji oraz celów dla jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
Lp. umiejętności
1 Formułuje misję jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej oraz podsystemu pielęgniarstwa
2 Określa cele strategiczne dla jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
3 Określa priorytety celów dla jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej

Zadanie zawodowe: A-2:
Projektowanie, uruchamianie i koordynowanie działań na podległych stanowiskach pracy w jednostce organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
Lp. umiejętności
1 Porządkuje strukturę organizacyjną zarządzanej jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
2 Dokonuje opisu stanowisk pracy w zarządzanej jednostce organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
3 Ustala mechanizmy koordynacji pracy
4 Opracowuje harmonogramy i plany pracy

Zadanie zawodowe: A-3:
Zarządzanie zasobami ludzkimi i rzeczowymi w jednostce organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
Lp. umiejętności
1 Określa potrzeby kadrowe i rzeczowe dla jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
2 Dokonuje alokacji zasobów w jednostce organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
3 Kieruje zespołem podległych pracowników
4 Ocenia efektywność wykorzystania zasobów w jednostce organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej

Zadanie zawodowe: A-4:
Prowadzenie działań marketingowych w zakładzie opieki zdrowotnej
Lp. umiejętności
1 Opracowuje i realizuje plan badań marketingowych dla jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
2 Określa zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne
3 Planuje ofertę świadczeń zdrowotnych a w szczególności pielęgniarskich
4 Przygotowuje programy promocyjne dla określonych świadczeniobiorców
5 Analizuje zmiany popytu i podaży
6 Kontroluje i analizuje efekty prowadzonych działań marketingowych w jednostce organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej

Zadanie zawodowe: A-5:
Opracowywanie strategii działania dla jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
Lp. umiejętności
1 Wyznacza kierunki rozwoju jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
2 Opracowuje plan strategiczny jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
3 Decyduje o strategii podsystemu pielęgniarstwa
4 Inicjuje zmiany i ustala kierunki zmian w jednostce organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
5 Szacuje możliwości finansowe zarządzanej jednostki organizacyjnej

Zadanie zawodowe: A-6:
Przygotowywanie oferty świadczeń zdrowotnych dla jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
Lp. umiejętności
1 Poszukuje ofert rynkowych (konkursy, przetargi)
2 Prowadzi analizy ekonomiczne ofert
3 Ustala pozycję firmy wobec konkurencji i jej usług
4 Opisuje cechy ilościowe i jakościowe oferty
5 Dostosowuje ofertę świadczeń zdrowotnych do potrzeb odbiorców

Zadanie zawodowe: B-1:
Ustalanie szczegółowego zakresu zadań do wykonania i przydzielanie kompetencji pracownikom
Lp. umiejętności
1 Dokonuje podziału zadań
2 Planuje działania na poszczególnych stanowiskach pracy
3 Rozpoznaje kompetencje pracowników
4 Ustala zakresy odpowiedzialności i uprawnień pracownikom

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie pracy własnej pielęgniarki ds. organizacji i zarządzania oraz stanowisk pracy podległych pracowników zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Grupuje działania i zasoby
2 Planuje efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów
3 Ustala powiązania organizacyjne
4 Koordynuje działania organizacyjne
5 Monitoruje i wdraża innowacje

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie odpraw i narad w jednostce organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
Lp. umiejętności
1 Opracowuje harmonogramy odpraw i narad
2 Prowadzi odprawy i narady
3 Dokumentuje przebieg spotkań

Zadanie zawodowe: B-4:
Zapewnianie prawidłowego obiegu dokumentacji i informacji w zakładzie opieki zdrowotnej
Lp. umiejętności
1 Organizuje i doskonali system wewnętrznej informacji
2 Ustala zasady obiegu dokumentacji
3 Zapewnia drożność przepływu informacji i dokumentacji

Zadanie zawodowe: C-1:
Rekrutacja pracowników do jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
Lp. umiejętności
1 Ustala zapotrzebowanie ilościowe i jakościowe kadry
2 Opracowuje procedury selekcji kandydatów
3 Prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do pracy
4 Wnioskuje w sprawach personalnych
5 Opracowuje i realizuje programy adaptacji zawodowej

Zadanie zawodowe: C-2:
Kierowanie zespołem pracowników w jednostce organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
Lp. umiejętności
1 Ustala zasady współpracy zespołu
2 Dobiera styl kierowania
3 Kształtuje właściwe relacje międzyludzkie w zespole
4 Kieruje procesem rozwiązywania problemów – podejmowania decyzji
5 Buduje tożsamość grupy
6 Wykazuje wpływ właściwej organizacji pracy na efekty ekonomiczne i jakość usług

Zadanie zawodowe: C-3:
Współpraca z otoczeniem jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej w zakresie realizowanych świadczeń
Lp. umiejętności
1 Pozyskuje odbiorców dla oferowanych usług
2 Dokonuje wyboru ofert na rynku usług zdrowotnych
3 Organizuje współpracę z innymi podmiotami otocznia
4 Organizuje i nadzoruje naukę zawodu dla różnych specjalności zawodowych
5 Pozyskuje dodatkowe źródła finansowania
6 Przygotowuje i składa sprawozdania i rozliczenia
7 Utrzymuje dobre stosunki z klientami i dostawcami

Zadanie zawodowe: C-4:
Negocjowanie i zawieranie umów
Lp. umiejętności
1 Ustala warunki umowy przed negocjacjami
2 Negocjuje warunki zawierania umów
3 Kontroluje przestrzeganie ustalonych warunków umów
4 Wykorzystuje programy komputerowe do usprawniania, kontrolowania, wywiązywania się z zawartych umów

Zadanie zawodowe: D-1:
Weryfikowanie stosowania norm jakości pracy w jednostce organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
Lp. umiejętności
1 Ustala normy i standardy postępowania
2 Instruuje pracowników
3 Dokonuje przeglądu norm jakości pracy
4 Reaguje na niezgodności podejmowanych działań z wyznaczonymi normami i standardami
5 Doskonali jakość oferowanych świadczeń zdrowotnych
6 Monitoruje utrzymywanie standardów jakości

Zadanie zawodowe: D-2:
Analiza dokumentacji jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
Lp. umiejętności
1 Kompletuje, systematyzuje i archiwizuje dokumentację
2 Kontroluje poprawność wypełniania dokumentacji
3 Przestrzega rzetelności zapisów
4 Stosuje przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji
5 Prowadzi dokumentację w wersji elektronicznej

Zadanie zawodowe: D-3:
Ocenianie pracy podległego zespołu pracowników oraz samoocena
Lp. umiejętności
1 Opracowuje i stosuje system oceny pracowników
2 Prowadzi samoocenę
3 Dostosowuje metody i narzędzia oceny współpracowników
4 Wnioskuje na podstawie oceny
5 Nagradza efektywne działania


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Argumentowanie i przekonywanie
2 Dobra pamięć
3 Koncentracja uwagi
4 Logiczne rozumowanie
5 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
6 Myślenie twórcze
7 Obserwowanie
8 Podzielności uwagi
9 Przekonywanie
10 Rozumowanie logiczne
11 Samokontrola
12 Twórcze myślenie
13 Umiejętności analityczne i diagnostyczne
14 Umiejętności organizacyjne
15 Umiejętność komunikowania się
16 Umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy
17 Umiejętność planowania
18 Umiejętność postrzegania i rozwiązywania problemów
19 Umiejętność rozwiązywania konfliktów
20 Umiejętność stosowania określonych procedur
21 Umiejętność wyszukiwania aktów prawnych
22 Uzdolnienia organizacyjne
23 Uzdolnienia rachunkowe
24 Współdziałanie
25 Wyobraźnia i twórcze myślenie
26 Wyobraźnia przestrzenna
27 Zdolność koncentracji uwagi
Cechy osobowości
1 Asertywność
2 Charyzma
3 Cierpliwość
4 Dociekliwość
5 Rzetelność
6 Dokładność
7 Elastyczność w działaniu
8 Empatia
9 Gotowość do wprowadzania zmian
10 Komunikatywność
11 Niezależność
12 Obiektywizm
13 Odporność emocjonalna
14 Odporność na działanie pod presją
15 Odpowiedzialność
16 Odwaga
17 Optymizm
18 Otwartość na zmiany, innowacyjność
19 Pewność siebie
20 Planowanie swojej pracy
21 Poczucie własnej wartości
22 Podejmowanie szybkich i trafnych decyzji
23 Poszanowanie ludzkich wartości
24 Przedsiębiorczość
25 Realizm
26 Samodzielność
27 Samokontrola
28 Sprawiedliwość
29 Sumienność
30 Systematyczność
31 Troskliwość
32 Umiejętności analityczne
33 Umiejętności kierownicze
34 Umiejętności podejmowania szybkich i trafnych decyzji
35 Umiejętność postępowania z ludźmi
36 Umiejętność przekonywania
37 Cierpliwość
38 Wytrwałość
39 Wytrzymałość na wysiłek psychiczny
40 Wytrzymałość na wysiłek umysłowy
Sprawności sensomotoryczne
1 Spostrzegawczość
2 Koordynacja wzrokowo-ruchowa