Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Zasoby ludzkie
Obszar zawodowy: Nauczyciel matematyki

Kod zawodu: 232110
Data modyfikacji: 2010-03-17 11:56:11

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Kierowanie procesem podnoszenia kompetencji matematycznych ucznia
A-2 Realizowanie programu nauczania z zastosowaniem różnorodnych form i metod pracy oraz środków dydaktycznych
A-3 Wdrażanie uczniów do wykorzystywania wiedzy i umiejętności matematycznych w rozwiązywaniu problemów praktycznych
A-4 Kształcenie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi w procesie uczenia się (kalkulator, komputer)
A-5 Przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych
A-6 Podejmowanie działań wychowawczych i kierowanie procesem uczenia się wyzwalającym wszechstronny rozwój osobowości ucznia
A-7 Doskonalenie swoich kompetencji zawodowych
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie procesu dydaktycznego uwzględniającego indywidualizację nauczania i opracowywanie planów nauczania
B-2 Prowadzenie dokumentacji szkolnej
B-3 Organizowanie warsztatu pracy nauczyciela matematyki
B-4 Przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z rodzicami w celu wspomagania procesu dydaktyczno - wychowawczego
C-2 Współdziałanie z nauczycielami w celu wymiany doświadczeń i korelacji treści kształcenia
C-3 Pełnienie funkcji wychowawcy klasy
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Prowadzenie ewaluacji własnych działań dydaktyczno - wychowawczych
D-2 Badanie wyników nauczania