Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Zasoby ludzkie
Obszar zawodowy: Nauczyciel matematyki

Kod zawodu: 232110

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Kierowanie procesem podnoszenia kompetencji matematycznych ucznia
A-2 Realizowanie programu nauczania z zastosowaniem różnorodnych form i metod pracy oraz środków dydaktycznych
A-3 Wdrażanie uczniów do wykorzystywania wiedzy i umiejętności matematycznych w rozwiązywaniu problemów praktycznych
A-4 Kształcenie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi w procesie uczenia się (kalkulator, komputer)
A-5 Przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych
A-6 Podejmowanie działań wychowawczych i kierowanie procesem uczenia się wyzwalającym wszechstronny rozwój osobowości ucznia
A-7 Doskonalenie swoich kompetencji zawodowych
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie procesu dydaktycznego uwzględniającego indywidualizację nauczania i opracowywanie planów nauczania
B-2 Prowadzenie dokumentacji szkolnej
B-3 Organizowanie warsztatu pracy nauczyciela matematyki
B-4 Przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z rodzicami w celu wspomagania procesu dydaktyczno - wychowawczego
C-2 Współdziałanie z nauczycielami w celu wymiany doświadczeń i korelacji treści kształcenia
C-3 Pełnienie funkcji wychowawcy klasy
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Prowadzenie ewaluacji własnych działań dydaktyczno - wychowawczych
D-2 Badanie wyników nauczania

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Kierowanie procesem podnoszenia kompetencji matematycznych ucznia
Lp. umiejętności
1 Planuje proces dydaktyczny
2 Indywidualizuje nauczanie
3 Kształci umiejętności rozumienia pojęć i faktów matematycznych
4 Kształci umiejętność posługiwania się obiektami matematycznymi
5 Rozwija umiejętność wykorzystania wiedzy i umiejętności matematycznych do rozwiązywania problemów praktycznych oraz budowania modeli matematycznych dla różnorodnych sytuacji z życia codziennego
6 Rozwija umiejętność projektowania obliczeń i ich wykonywania
7 Kształcenie umiejętności odczytywania oraz przedstawiania danych w różnych formach
8 Rozwija wyobraźnię przestrzenną (geometryczną) uczniów
9 Rozwija zdolności myślenia matematycznego uczniów
10 Kształci umiejętność uczniów w zakresie rozumienia tekstów sformułowanych w języku matematyki
11 Rozwija umiejętność posługiwania się językiem matematycznym
12 Rozwija zdolność myślenia abstrakcyjnego, logicznego rozumowania, wyobraźni uczniów
13 Rozwija zainteresowania i uzdolnienia matematyczne uczniów
14 Wdraża uczniów do samodzielnego, logicznego i twórczego myślenia
15 Podnosi motywację i aktywność ucznia w zakresie podnoszenia jego kompetencji matematycznych
16 Kształci umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy matematycznej
17 Tworzy klimat sprzyjający uczeniu się uczniów
18 Ocenia osiągnięcia ucznia i dokonuje ich analizy
19 Informuje ucznia i jego rodziców o wynikach
20 Kształci umiejętność współpracy przy rozwiązywaniu problemów

Zadanie zawodowe: A-2:
Realizowanie programu nauczania z zastosowaniem różnorodnych form i metod pracy oraz środków dydaktycznych
Lp. umiejętności
1 Planuje proces dydaktyczny w sposób pozwalający osiągnięcie zakładanych celów
2 Dobiera metody i formy zajęć odpowiednio do celów dydaktycznych i poziomu uczestników
3 Dobiera środki dydaktyczne odpowiednie do wieku rozwojowego i możliwości percepcyjnych uczniów
4 Projektuje i wykonuje pomoce dydaktyczne zgodnie z zasadami dydaktyki
5 Analizuje skuteczność stosowanych form i metod pracy oraz weryfikuje plany pracy
6 Pogłębia wiedzę dotyczącą stosowania nowatorskich metod nauczania
7 Dokumentuje proces dydaktyczny

Zadanie zawodowe: A-3:
Wdrażanie uczniów do wykorzystywania wiedzy i umiejętności matematycznych w rozwiązywaniu problemów praktycznych
Lp. umiejętności
1 Planuje proces dydaktyczny ukierunkowany na wykorzystanie wiedzy i umiejętności matematycznych uczniów w rozwiązywaniu problemów praktycznych
2 Kształci umiejętności uczniów w zakresie wykorzystania ich wiedzy i umiejętności matematycznych w rozwiązywaniu problemów praktycznych
3 Ocenia przydatność podręczników pod kątem kształcenia umiejętności praktycznych
4 Tworzy pomoce dydaktyczne
5 Dobiera zadania i problemy praktyczne do rozwiązania
6 Motywuje uczniów do realizowania projektów
7 Motywuje uczniów do wykorzystywania zdobytych umiejętności w praktyce

Zadanie zawodowe: A-4:
Kształcenie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi w procesie uczenia się (kalkulator, komputer)
Lp. umiejętności
1 Planuje proces dydaktyczny uwzględniający wykorzystanie nowoczesnych narzędzi wspomagających rozwiązywanie problemów matematycznych
2 Inspiruje uczniów do uzasadnionego korzystania z kalkulatorów oraz technologii komputerowych i informacyjnych w rozwiązywaniu problemów matematycznych
3 Właściwie stosuje technologie informacyjne w procesie dydaktycznym
4 Posługuje się komputerem
5 Posługuje się kalkulatorem naukowym
6 Wykorzystuje programy komputerowe, multimedialne i filmy edukacyjne w procesie dydaktycznym
7 Przygotowuje materiały pisane, graficzne, prezentacje z wykorzystaniem dostępnych programów specjalistycznych

Zadanie zawodowe: A-5:
Przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych
Lp. umiejętności
1 Planuje i realizuje proces dydaktyczny z uwzględnieniem standardów wymagań egzaminacyjnych
2 Kształci i rozwija u uczniów umiejętności rozwiązywania testów egzaminacyjnych
3 Dobiera zadania kształcące standardy egzaminacyjne
4 Diagnozuje stopień opanowania standardu
5 Interpretuje wyniki egzaminów zewnętrznych oraz podejmuje działania naprawcze

Zadanie zawodowe: A-6:
Podejmowanie działań wychowawczych i kierowanie procesem uczenia się wyzwalającym wszechstronny rozwój osobowości ucznia
Lp. umiejętności
1 Diagnozuje czynniki indywidualne i społeczne uczniów
2 Skutecznie kieruje procesem grupowym
3 Rozwiązuje sytuacje konfliktowe
4 Rozwiązuje problemy wychowawcze
5 Organizuje i przeprowadza zajęcia pozalekcyjne dla uczniów
6 Stwarza warunki do pracy indywidualnej i grupowej uczniów
7 Kształci u uczniów umiejętności współpracy w grupie
8 Kształci u uczniów umiejętności prezentowania swojej pracy
9 Kształci u uczniów umiejętności konstruktywnego dialogu i współpracy
10 Wdraża uczniów do zdrowej rywalizacji
11 Kształci u uczniów umiejętności radzenia sobie z niepowodzeniami

Zadanie zawodowe: A-7:
Doskonalenie swoich kompetencji zawodowych
Lp. umiejętności
1 Diagnozuje swoje potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego
2 Planuje swoje doskonalenie zawodowe
3 Współpracuje z innymi nauczycielami celem wymiany doświadczeń
4 Prezentuje innym nauczycielom swoje umiejętności dydaktyczne i wychowawcze
5 Dostrzega konieczność i uczestniczy w spotkaniach metodycznych
6 Nawiązuje współpracę z doradcami metodycznymi oraz innymi szkoleniowcami
7 Pogłębia wiedzę merytoryczną i metodyczną poprzez właściwy dobór form doskonalenia i samokształcenie
8 Dokonuje oceny swojego rozwoju zawodowego

Zadanie zawodowe: B-1:
Planowanie procesu dydaktycznego uwzględniającego indywidualizację nauczania i opracowywanie planów nauczania
Lp. umiejętności
1 Diagnozuje matematyczne umiejętności uczniów i ich możliwości rozwoju intelektualnego, zainteresowania
2 Planuje proces dydaktyczny uwzględniający różny poziom umiejętności i zdolności matematycznych posiadanych przez uczniów
3 Dokonuje analizy dostępnych programów nauczania
4 Analizuje rozporządzenia dotyczące programów nauczania
5 Analizuje standardy wymagań egzaminacyjnych
6 Wybiera do realizacji optymalny program nauczania
7 Planuje proces dydaktyczny w oparciu wybrany program nauczania
8 Ustala cele ogólne i szczegółowe
9 Planuje czas realizacji programu
10 Opracowuje plany pracy dydaktycznej (plany wynikowe)
11 Korzysta z technologii informacyjnych
12 Ustala metody pracy dydaktycznej

Zadanie zawodowe: B-2:
Prowadzenie dokumentacji szkolnej
Lp. umiejętności
1 Analizuje akty prawne dotyczące prowadzenia dokumentacji szkolnej
2 Prowadzi systematycznie dokumentację pracy dydaktycznej
3 Tworzy dokumenty szkolne: sprawozdania z własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej, opinie o uczniach, scenariusze, protokoły i inne
4 Współtworzy z innymi nauczycielami dokumenty odnoszące się do funkcjonowania i pracy szkoły: plany, programy, raporty, opracowania projektów i inne
5 Korzysta z technologii informacyjnych

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie warsztatu pracy nauczyciela matematyki
Lp. umiejętności
1 Organizuje i systematycznie wzbogaca pracownię matematyczną
2 Organizuje stanowiska pracy ucznia w zależności od metody pracy
3 Przygotowuje pomoce dydaktyczne
4 Systematycznie wzbogaca swój indywidualny warsztat pracy
5 Korzysta z nowoczesnych środków przekazu informacji
6 Wykorzystuje technologie komputerowe do przygotowania materiałów pisanych , graficznych oraz prezentacji z wykorzystaniem specjalistycznych programów
7 Opracowuje materiały metodyczne

Zadanie zawodowe: B-4:
Przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
Lp. umiejętności
1 Analizuje zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciw pożarowej, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
2 Stwarza warunki do poznania i przestrzegania przez ucznia zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szczególności pracy umysłowej, ergonomii, ochrony przeciw pożarowej, udzielania pierwszej
3 Przestrzega i realizuje w codziennym życiu szkolnym zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciw pożarowej, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
4 Opracowuje regulamin pracowni matematycznej
5 Uczestniczy w kursach według ustalonych harmonogramów z zakresu zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z rodzicami w celu wspomagania procesu dydaktyczno - wychowawczego
Lp. umiejętności
1 Organizuje współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia
2 Zapoznaje rodziców (prawnych opiekunów) z rozwojem umiejętności matematycznych ucznia i osiągniętymi wynikami
3 Stymuluje zainteresowaniem rodziców rozwojem umiejętności i zainteresowań matematycznych ich dzieci
4 Rozpoznaje oczekiwania rodziców
5 Zapoznaje rodziców z wymaganiami i kryteriami oceniania
6 Wspomaga rodziców w przezwyciężaniu trudności ucznia w nauce
7 Wspomaga rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

Zadanie zawodowe: C-2:
Współdziałanie z nauczycielami w celu wymiany doświadczeń i korelacji treści kształcenia
Lp. umiejętności
1 Dzieli się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
2 Uzgadnia z innymi nauczycielami matematyki wybór programu nauczania
3 Wspólnie z innymi opracowuje szczegółowe kryteria oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania
4 Opiniuje autorskie programy nauczania matematyki
5 Uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania w korelacji treści nauczania pokrewnych zajęć edukacyjnych
6 Współdziała w organizowaniu pracowni przedmiotowej i uzupełnianiu ich wyposażenia
7 Podejmuje wspólnie z innymi nauczycielami działania mające na celu podniesienie wyników nauczania
8 Uczestniczy w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
9 Współpracuje z innymi nauczycielami w realizacji zadań szkoły w zakresie wychowania i opieki

Zadanie zawodowe: C-3:
Pełnienie funkcji wychowawcy klasy
Lp. umiejętności
1 Planuje pracę wychowawczo-opiekuńczą
2 Poznaje wychowanków, ich problemy , zainteresowania, zdolności, cechy osobowości
3 Podejmuje działania integrujące zespół klasowy
4 Dba o prawidłowy rozwój kontaktów interpersonalnych wśród wychowanków
5 Kształci właściwe postawy społeczno-moralne
6 Analizuje problemy i niepowodzenia uczniów oraz podejmuje skuteczne środki zaradcze
7 Dba o rozwój sprawności umysłowych uczniów
8 Realizuje zadnia szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego
9 Wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy
10 Organizuje współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów
11 Współpracuje z pedagogiem, psychologiem szkolnym lub poradnią psychologiczno-pedagogiczną
12 Współpraca z innymi nauczycielami

Zadanie zawodowe: D-1:
Prowadzenie ewaluacji własnych działań dydaktyczno - wychowawczych
Lp. umiejętności
1 Planuje i projektuje proces ewaluacyjny własnych działań dydaktyczno-wychowawczych
2 Przeprowadza badania wśród uczniów, rodziców i innych nauczycieli pod kątem oceny własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej
3 Stosuje różnorodne narzędzia ewaluacyjne
4 Analizuje wyniki badań i wyciąga wnioski
5 Wnioski z ewaluacji wykorzystuje w doskonaleniu pracy i planowaniu własnego rozwoju

Zadanie zawodowe: D-2:
Badanie wyników nauczania
Lp. umiejętności
1 Analizuje podstawę programową kształcenia ogólnego i standardy wymagań edukacyjnych
2 Tworzy i monitoruje przedmiotowy system oceniania
3 Właściwie organizuje proces oceniania w procesie dydaktycznym
4 Stosuje różnorodne metody i narzędzia oceniania wyników nauczania
5 Tworzy własne testy osiągnięć edukacyjnych
6 Wykorzystuje wyniki badania osiągnięć uczniów do projektowania dydaktycznego
7 Udziela informacji zwrotnych na temat osiągnięć uczniów


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi
2 Podzielność uwagi
3 Wyobraźnia
4 Twórcze myślenie
5 Logiczne rozumowanie
6 Dobra pamięć
7 Kierowanie grupą
8 Organizatorskie
9 Podejmowanie trafnych decyzji
10 Syntetyczne i analityczne myślenie
11 Zdolność ciekawego przekazu słownego
12 Manualne
13 Aktywnego słuchania
14 Precyzyjnego formułowania myśli
Cechy osobowości
1 Empatia
2 Systematyczność
3 Dokładność
4 Odpowiedzialność
5 Cierpliwość
6 Życzliwość
7 Konsekwencja w działaniu
8 Tworzenie klimatu zaufania
9 Kreatywność
10 Radzenie sobie ze stresem
11 Sprawne komunikowanie się
12 Zaangażowanie
13 Samokontrola i samoocena
14 Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
15 Samodzielność
16 Tworzenie klimatu zaufania
17 Takt i dyskrecja
18 Wielokierunkowość zainteresowań
19 Wrażliwość estetyczna
20 Odporność emocjonalna
21 Opanowanie
22 Pewność siebie i swoich kompetencji
23 Asertywność
24 Otwartość
25 Wiarygodność
26 Poczucie humoru
27 Tolerancja
28 Aktywność intelektualna
29 Wnikliwość
Sprawności sensomotoryczne
1 Spostrzegawczość
2 Prawidłowa wymowa
3 Właściwa i silna emisja głosu
4 Dobry wzrok (może być skorelowany okularami)
5 Dobry słuch
6 Szybki refleks
7 Prawidłowa postawa
8 Dobra prezencja