Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Ochrona środowiska
Obszar zawodowy: Technik architektury krajobrazu

Kod zawodu: 321202

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Projektowanie terenów zieleni miast i obszarów wiejskich
A-2 Urządzanie terenów zieleni miast i obszarów wiejskich według przygotowanego projektu
A-3 Pielęgnowanie terenów zieleni miast i obszarów wiejskich
A-4 Ochrona i rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych oraz krajobrazów historycznych
A-5 Rekultywacja zniszczonych terenów zieleni i zdegradowanego krajobrazu
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie firmy zajmującej się urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni
B-2 Planowanie i organizowanie prac związanych z urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie pracą podległych pracowników przy urządzaniu i pielęgnowaniu terenów zieleni
C-2 Współpraca z klientami, kontrahentami i instytucjami w zakresie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie i ocenianie jakości wykonywanych prac dotyczących urządzania i pielęgnacji terenów zieleni
D-2 Przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa budowlanego

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Projektowanie terenów zieleni miast i obszarów wiejskich
Lp. umiejętności
1 Organizuje miejsce pracy przy wykonywaniu rysunków, grafik i projektów
2 Dobiera techniki rysunkowe i rodzaj grafiki w zależności od potrzeb rysunkowych i zamierzonych efektów plastycznych
3 Wykonuje i interpretuje rysunki techniczne elementów architektury krajobrazu
4 Wykonuje projekty robocze elementów architektury krajobrazu z wyliczaniem zapotrzebowania materiałowego
5 Zbiera materiał wyjściowy do tworzenia dokumentacji projektowej
6 Analizuje przykładowe dokumentacje projektowe
7 Przeprowadza inwentaryzację obiektów architektury krajobrazu
8 Projektuje elementy małej architektury ogrodowej
9 Wykonuje proste projekty koncepcyjne rewaloryzacji fragmentów ogrodów zabytkowych
10 Dobiera i stosuje specjalistyczne programy komputerowe wspomagające projektowanie terenów zieleni

Zadanie zawodowe: A-2:
Urządzanie terenów zieleni miast i obszarów wiejskich według przygotowanego projektu
Lp. umiejętności
1 Przenosi projekt roboczy na grunt z wykorzystaniem wymaganych technik geodezyjnych
2 Wykonuje pomiary i obliczenia geodezyjne związane z urządzaniem terenów zieleni
3 Sporządza plany sytuacyjno - wysokościowe
4 Korzysta z map glebowo – rolniczych
5 Reguluje stosunki wodne w glebie
6 Dobiera metody zabezpieczania gleby przed erozją
7 Uprawia glebę różnymi metodami
8 Ocenia jakość i walory dekoracyjne roślin ozdobnych
9 Dobiera rośliny ozdobne do różnych typów terenów zieleni
10 Sadzi drzewa i krzewy ozdobne i zakłada żywopłoty
11 Zakłada rabaty kwiatowe i bylinowe oraz runa leśne i parkowe
12 Zakłada różnego typu powierzchnie trawiaste
13 Wykonuje elementy małej architektury ogrodowej z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych
14 Dobiera rośliny, naczynia i materiały pomocnicze i wykonuje dekoracje roślinne
15 Obsługuje i konserwuje maszyny i urządzenia stosowane w urządzaniu terenów zieleni

Zadanie zawodowe: A-3:
Pielęgnowanie terenów zieleni miast i obszarów wiejskich
Lp. umiejętności
1 Dobiera metody zapobiegania i zwalczania chorób i szkodników oraz techniki wykonania zabiegów ochrony roślin
2 Stosuje bezpieczne dla środowiska metody ochrony i nawożenia roślin ozdobnych
3 Pielęgnuje rabaty kwiatowe i bylinowe oraz runa leśne i parkowe
4 Pielęgnuje różnego typu powierzchnie trawiaste
5 Wykonuje cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów
6 Pielęgnuje parki i starodrzew
7 Pielęgnuje tereny zieleni miejskiej, osiedlowej i przyzakładowej
8 Konserwuje elementy małej architektury ogrodowej
9 Obsługuje maszyny i urządzenia do pielęgnacji terenów zieleni

Zadanie zawodowe: A-4:
Ochrona i rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych oraz krajobrazów historycznych
Lp. umiejętności
1 Stosuje zasady kształtowania krajobrazu z uwzględnieniem historycznych aspektów rozwoju miast i wsi
2 Stosuje zasady kształtowania i ochrony parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych
3 Stosuje zasady konserwacji i rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych
4 Wskazuje sposoby unikania i minimalizowania szkód powstających w krajobrazie spowodowanych ingerencją człowieka
5 Stosuje przepisy prawne dotyczące ochrony krajobrazu i ogrodów zabytkowych
6 Korzysta z dokumentacji konserwatorskiej i przeprowadzania rewaloryzacji zabytków ogrodowych

Zadanie zawodowe: A-5:
Rekultywacja zniszczonych terenów zieleni i zdegradowanego krajobrazu
Lp. umiejętności
1 Stosuje metody ochrony i rekultywacji zdegradowanego krajobrazu
2 Rekultywuje tereny poprzemysłowe
3 Rekultywuje tereny pokopalniane

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie firmy zajmującej się urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy prawne dotyczące działalności gospodarczej
2 Sporządza biznes plan organizowanej firmy
3 Sporządza dokumenty związane z działalnością firmy
4 Ustala strategię marketingową firmy
5 Opracowuje plan finansowy firmy
6 Dobiera pracowników

Zadanie zawodowe: B-2:
Planowanie i organizowanie prac związanych z urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni
Lp. umiejętności
1 Opracowuje harmonogramy prac związanych z urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni
2 Organizuje miejsce realizacji robót zgodnie z wymogami prawnymi i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpiecza elementy roślinne na placu budowy
3 Organizuje stanowiska pracy
4 Sporządza dokumentację techniczną dotyczącą urządzania i pielęgnacji terenów zieleni
5 Wyznacza miejsca do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów
6 Dobiera rośliny ozdobne do lokalnych warunków klimatycznych i glebowych obiektu
7 Planuje rozmieszczenie gatunków roślin ozdobnych w różnych formach terenów zieleni z uwzględnieniem wymagań siedliskowych i walorów dekoracyjnych
8 Wyznacza drzewa i krzewy do cięć sanitarnych
9 Dobiera maszyny i urządzenia do urządzania i pielęgnacji terenów zieleni

Zadanie zawodowe: C-1:
Kierowanie pracą podległych pracowników przy urządzaniu i pielęgnowaniu terenów zieleni
Lp. umiejętności
1 Kieruje pracą podległych pracowników
2 Rozlicza pracę ludzi
3 Przeprowadza kalkulację kosztów osobowych

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z klientami, kontrahentami i instytucjami w zakresie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni
Lp. umiejętności
1 Prowadzi negocjacje i zawiera umowy z klientami i kontrahentami
2 Prowadzi doradztwo w zakresie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni
3 Korzysta z usług instytucji i organizacji związanych z architekturą krajobrazu

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrolowanie i ocenianie jakości wykonywanych prac dotyczących urządzania i pielęgnacji terenów zieleni
Lp. umiejętności
1 Ocenia jakość materiału roślinnego
2 Kontroluje stan techniczny maszyn i narzędzi
3 Nadzoruje i kontroluje wykonywane prace
4 Rozlicza zapotrzebowanie i zużycie maszyn, surowców i materiałów
5 Odbiera i ocenia jakość wykonanej pracy
6 Przeprowadza samokontrolę wykonywanych prac i usuwa usterki
7 Prowadzi dziennik realizowanej inwestycji

Zadanie zawodowe: D-2:
Przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa budowlanego
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy z zakresu ochrony środowiska przy urządzaniu i pielęgnacji terenów zieleni
2 Stosuje przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzaniu i pielęgnacji terenów zieleni
3 Stosuje przepisy z zakresu prawa budowlanego przy projektowaniu i urządzaniu terenów zieleni


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi
2 Podzielność uwagi
3 Uzdolnienia artystyczne
4 Uzdolnienia techniczne
5 Wyobraźnia przestrzenna
Cechy osobowości
1 Cierpliwość
2 Dokładność
3 Gotowość do pracy w różnych warunkach atmosferycznych
4 Umiejętność współdziałania
5 Wytrwałość
6 Zamiłowanie do porządku
Sprawności sensomotoryczne
1 Brak lęku przestrzeni
2 Dobra sprawność fizyczna
3 Odporność na alergeny
4 Ostrość wzroku
5 Pamięć wzrokowa
6 Rozróżnianie barw
7 Spostrzegawczość
8 Widzenie stereoskopowe
9 Zmysł równowagi
10 Zręczność rąk