Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Ochrona środowiska
Obszar zawodowy: Inspektor ochrony środowiska

Kod zawodu: 315204
Data modyfikacji: 2010-03-18 11:44:30

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Kontrolowanie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w celu stwierdzenia zgodności lub niezgodności z prawnie określonymi wymaganiami w zakresie ochrony środowiska przez przedsiębiorców, jednostki organizacyjne i osoby fizyczne
A-2 Kontrola eksploatacji urządzeń chroniących środowisko
A-3 Charakterystyka i ocena stanu środowiska oraz zachodzących w nim zmian
A-4 Rozpoznawanie oraz zapobieganie lub ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko instalacji lub urządzeń technicznych
A-5 Ustalanie zgodności oddawanych do użytku obiektów i urządzeń technicznych z dokumentacją projektową i wymaganiami ochrony środowiska
A-6 Prowadzenie obserwacji i ocena i ocena standardów emisyjnych i jakości środowiska w wyniku eksploatacji instalacji
A-7 Opracowanie instrukcji eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko
A-8 Przygotowywanie wniosków o wydanie pozwoleń i zezwoleń ekologicznych w celu uzyskania decyzji reglamentujących korzystanie ze środowiska
A-9 Sporządzanie dokumentacji kontrolnej i pomiarowej
A-10 Kontrolowanie dotrzymywania standardów jakości środowiska
A-11 Gromadzenie wyników pomiarów i badań stanu środowiska, analizowanie tych danych oraz sporządzanie okresowych charakterystyk i ocen stanu środowiska
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie i organizowanie pracy własnej bądź komórki organizacyjnej
B-2 Kompletowanie i aktualizowanie aktów prawnych oraz informowanie współpracowników o zmianach w obowiązującym stanie prawnym
B-3 Podejmowanie czynności organizacyjnych mających na celu ratowanie zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska w razie wystąpienia poważnej awarii
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współdziałanie w zakresie opracowania planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy w celu zapewnienia minimalizacji oddziaływania na środowisko
C-2 Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie opracowywania sprawozdań oraz danych i informacji niezbędnych do uiszczenia opłat ekologicznych i wymierzania kar
C-3 Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, Prokuraturą, Policją, organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi w zakresie ochrony środowiska
C-4 Współdziałanie w akcji zwalczania zagrożeń środowiska oraz usuwania skutków poważnych awarii przemysłowych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Wdrażanie systemów zarządzania jakością