Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Mechanika
Obszar zawodowy: Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek

Kod zawodu: 814101
Data modyfikacji: 2010-03-19 14:21:23

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Obsługiwanie maszyn rozwłókniających drewno oraz mielących włókna drzewne na płyty pilśniowe
A-2 Regulowanie parametrów pracy defibratorów oraz koncentracji masy
A-3 Sterowanie i obsługiwanie przenośników zrębaków, wiórów i paździerzy
A-4 Obsługiwanie urządzeń do sortowania wiórów, oczyszczających i regulujących nasyp wiórów
A-5 Regulowanie pracy urządzeń sporządzających i doprowadzających klej oraz paździerze do produkcji płyt paździerzowych i pilśniowych
A-6 Regulowanie pracy urządzeń do produkcji płyt wiórowych, paździerzowych, pilśniowych
A-7 Przygotowywanie masy powlekającej powierzchnię wstęgi, prowadzenie procesu hartowania i klimatyzacji płyt pilśniowych i twardych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii i ochrony środowiska oraz udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej
B-2 Zabezpieczanie materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń do produkcji płyt i sklejek
B-3 Przyjmowanie i przekazywanie dokumentacji produkcyjnej (zamówienia, zlecenia) zgodnie z obiegiem
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z pracownikami i przełożonymi w czasie realizacji zadań produkcyjnych
C-2 Współpraca z pracownikami brygady, zespołu
C-3 Współpraca z pracownikami serwisu urządzenia, linii
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Nadzorowanie pracy urządzeń do wychwytywania ze zrębaków zanieczyszczeń metalowych
D-2 Nadzorowanie i kontrola funkcjonowania urządzeń i linii produkcyjnych w zakresie kontroli jakości wiórów, wilgotności, jakości drewna, wymiarów
D-3 Nadzorowanie pracy urządzeń transportowych wag odważających dostarczane wióry do zaklejarki
D-4 Ocena jakości wykonywanych przez siebie zadań podczas realizacji zleceń i zamówień