Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Mechanika
Obszar zawodowy: Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek

Kod zawodu: 814101

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Obsługiwanie maszyn rozwłókniających drewno oraz mielących włókna drzewne na płyty pilśniowe
A-2 Regulowanie parametrów pracy defibratorów oraz koncentracji masy
A-3 Sterowanie i obsługiwanie przenośników zrębaków, wiórów i paździerzy
A-4 Obsługiwanie urządzeń do sortowania wiórów, oczyszczających i regulujących nasyp wiórów
A-5 Regulowanie pracy urządzeń sporządzających i doprowadzających klej oraz paździerze do produkcji płyt paździerzowych i pilśniowych
A-6 Regulowanie pracy urządzeń do produkcji płyt wiórowych, paździerzowych, pilśniowych
A-7 Przygotowywanie masy powlekającej powierzchnię wstęgi, prowadzenie procesu hartowania i klimatyzacji płyt pilśniowych i twardych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii i ochrony środowiska oraz udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej
B-2 Zabezpieczanie materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń do produkcji płyt i sklejek
B-3 Przyjmowanie i przekazywanie dokumentacji produkcyjnej (zamówienia, zlecenia) zgodnie z obiegiem
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z pracownikami i przełożonymi w czasie realizacji zadań produkcyjnych
C-2 Współpraca z pracownikami brygady, zespołu
C-3 Współpraca z pracownikami serwisu urządzenia, linii
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Nadzorowanie pracy urządzeń do wychwytywania ze zrębaków zanieczyszczeń metalowych
D-2 Nadzorowanie i kontrola funkcjonowania urządzeń i linii produkcyjnych w zakresie kontroli jakości wiórów, wilgotności, jakości drewna, wymiarów
D-3 Nadzorowanie pracy urządzeń transportowych wag odważających dostarczane wióry do zaklejarki
D-4 Ocena jakości wykonywanych przez siebie zadań podczas realizacji zleceń i zamówień

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Obsługiwanie maszyn rozwłókniających drewno oraz mielących włókna drzewne na płyty pilśniowe
Lp. umiejętności
1 Interpretuje zapisy dokumentacji techniczno-ruchowej
2 Ocenia stan poszczególnych elementów i układów maszyn rozdrabniających i mielących włókna
3 Wykonuje obsługę techniczną parametrów pracy maszyn rozdrabniających i mielących włókna
4 Wykonuje regulacje parametrów pracy maszyn rozdrabniających i mielących włókna
5 Wykonuje konserwację techniczną maszyn rozdrabniających
6 Ustala zakresy drobnych napraw maszyn rozdrabniających

Zadanie zawodowe: A-2:
Regulowanie parametrów pracy defibratorów oraz koncentracji masy
Lp. umiejętności
1 Interpretuje zapisy dokumentacji techniczno-ruchowej
2 Sprawdza wilgotność materiałów przeznaczonych do obróbki
3 Reguluje dopływ wody do holendrów
4 Reguluje wydajność defibratora
5 Wypełnia dokumentację produkcyjną płyt i sklejek

Zadanie zawodowe: A-3:
Sterowanie i obsługiwanie przenośników zrębaków, wiórów i paździerzy
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia surowce do produkcji sklejek i ich właściwości chemiczno-fizyczne
2 Obsługuje i wykonuje przeglądy techniczne przenośników zrębków, paździerzy i wiórów
3 Ustala oraz reguluje w maszynie szybkość posuwu przenośników zrębaków, wiórów i paździerzy do odpowiednich moździerzy
4 Określa ustawienia przenośników zrębaków, wiórów i paździerzy
5 Wypełnia dokumentację produkcyjną płyt i sklejek

Zadanie zawodowe: A-4:
Obsługiwanie urządzeń do sortowania wiórów, oczyszczających i regulujących nasyp wiórów
Lp. umiejętności
1 Wykonuje obsługę techniczną urządzeń do sortowania wiórów, oczyszczających i regulujących nasyp wiórów
2 Obsługuje urządzenia do sortowania wiórów, oczyszczające
3 Reguluje urządzenia do sortowania wiórów, oczyszczania
4 Obsługuje stację sortowania wiórów
5 Obsługuje urządzenia do wychwytywania ze zrębków zanieczyszczeń metalowych

Zadanie zawodowe: A-5:
Regulowanie pracy urządzeń sporządzających i doprowadzających klej oraz paździerze do produkcji płyt paździerzowych i pilśniowych
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia surowce oraz komponenty do produkcji płyt, ich właściwości i cechy fizyczno-chemiczne
2 Interpretuje zapisy dokumentacji technicznej i technologicznej
3 Sporządza kleje z uwzględnieniem dozowania składników, żywic, utwardzaczy i środków hydrofobowych
4 Reguluje parametry pracy urządzeń doprowadzających klej
5 Obsługuje urządzenia do sporządzania emulsji klejowych, dozowania żywic, utwardzacza i środków hydrofobowych

Zadanie zawodowe: A-6:
Regulowanie pracy urządzeń do produkcji płyt wiórowych, paździerzowych, pilśniowych
Lp. umiejętności
1 Interpretuje zapisy dokumentacji technicznej, technologicznej
2 Kontroluje parametry technicznych obrabiarek w procesie produkcyjnym
3 Kontroluje ilość i jakość poszczególnych półproduktów
4 Reguluje i koryguje ustawienia maszyn produkcyjnych
5 Wykonuje bieżące naprawy i konserwację urządzeń do produkcji płyt wiórowych, paździerzowych i pilśniowych
6 Reguluje spilśnienie masy, jej odwadnianie, grubości i przecinanie wstęgi na określone formaty

Zadanie zawodowe: A-7:
Przygotowywanie masy powlekającej powierzchnię wstęgi, prowadzenie procesu hartowania i klimatyzacji płyt pilśniowych i twardych
Lp. umiejętności
1 Interpretuje zapisy dokumentacji technicznej i technologicznej dotyczące procesów wykończających
2 Kontroluje parametry techniczne poszczególnych obrabiarek
3 Kontroluje jakość poszczególnych półproduktów płyt pilśniowych i twardych
4 Koryguje ustawień maszyn produkcyjnych płyt pilśniowych
5 Przygotowuje masy kryjące lub barwiące płyt pilśniowych
6 Obsługuje suszarki dwustopniowe oraz urządzenie do formowania kobierca
7 Obsługuje prasy i urządzenia do procesu chłodzenia oraz formowania i szlifowania płyt pilśniowych i twardych
8 Obsługuje urządzenia do hartowania i klimatyzowania płyt pilśniowych i twardych

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii i ochrony środowiska oraz udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej
Lp. umiejętności
1 Przestrzega przepisy i zasady BHP na stanowisku pracy i stosuje zasady ochrony przeciwpożarowej
2 Organizuje pracę na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i
3 Uwzględnia ocenę ryzyka na stanowisku pracy
4 Stosuje podręczny sprzęt oraz środki ochrony przeciwpożarowej zgodnie z przepisami
5 Dobiera i stosuje odzież ochronną i środki ochrony osobistej
6 Udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej zgodnie z zasadami
7 Stosuje znaki, barwy i sygnały bezpieczeństwa

Zadanie zawodowe: B-2:
Zabezpieczanie materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń do produkcji płyt i sklejek
Lp. umiejętności
1 Dobiera urządzenia i maszyny zgodnie z przeznaczeniem
2 Określa właściwości półproduktów i wymagania dotyczące ich transportu do miejsca docelowego
3 Eksploatuje środki transportowe zgodnie z zasadami
4 Określa zapotrzebowanie na materiały do produkcji płyt i sklejek
5 Konserwuje urządzenia używane do produkcji płyt i sklejek
6 Odczytuje dokumentację techniczną dotyczącą eksploatacji maszyn i urządzeń do produkcji płyt i sklejek

Zadanie zawodowe: B-3:
Przyjmowanie i przekazywanie dokumentacji produkcyjnej (zamówienia, zlecenia) zgodnie z obiegiem
Lp. umiejętności
1 Przyjmuje formularze dotyczące gospodarki materiałowej
2 Wydaje oraz przyjmuje towar na podstawie formularzy
3 Interpretuje zapisy dokumentów produkcyjnych
4 Posługuje się programami komputerowymi do produkcji płyt

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z pracownikami i przełożonymi w czasie realizacji zadań produkcyjnych
Lp. umiejętności
1 Określa potrzeby wykonania zadań produkcyjnych
2 Stosuje zasady pracy w zespole
3 Komunikuje się ze współpracownikami
4 Konsultuje się z przełożonymi, współpracownikami w zakresie organizacji pracy podczas wykonywania zadań

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z pracownikami brygady, zespołu
Lp. umiejętności
1 Prowadzi komunikację z pracownikami innych wydziałów
2 Przestrzega terminów wykonania zadań
3 Określa ilości materiałów na składowiskach materiałów
4 Określa zapotrzebowanie na materiały do produkcji płyt i sklejek
5 Składa zamówienia na części zamienne i materiały eksploatacyjne do maszyn i urządzeń
6 Przekazuje informacje do określonych wydziałów lub pracownikom serwisu technicznego o niedomaganiach, usterkach maszyn i urządzeń do produkcji płyt i sklejek
7 Planuje pracę zespołową podczas wykonywania złożonych zadań

Zadanie zawodowe: C-3:
Współpraca z pracownikami serwisu urządzenia, linii
Lp. umiejętności
1 Interpretuje zapisy dokumentacji technicznej maszyn do produkcji płyt i sklejek
2 Wypełnia książkę eksploatacji dla maszyn do produkcji płyt i sklejek
3 Sprawdza działanie i funkcjonowanie linii technologicznej do produkcji płyt i sklejek
4 Określa podstawowe parametry maszyn i ich osprzętu roboczego do produkcji płyt i sklejek

Zadanie zawodowe: D-1:
Nadzorowanie pracy urządzeń do wychwytywania ze zrębaków zanieczyszczeń metalowych
Lp. umiejętności
1 Dobiera osprzęt do maszyn do produkcji płyt i sklejek, zgodnie z przeznaczeniem i zasadami BHP
2 Nadzoruje urządzenia do wychwytywania ze zrębaków zanieczyszczeń metalowych
3 Dba o czystość i konserwację urządzeń do wychwytywania ze zrębaków zanieczyszczeń metalowych
4 Posługuje się dokumentacją techniczną urządzeń do wychwytywania ze zrębaków zanieczyszczeń metalowych
5 Zabezpiecza maszyny – stanowisko pracy przed dostępem osób niepowołanych

Zadanie zawodowe: D-2:
Nadzorowanie i kontrola funkcjonowania urządzeń i linii produkcyjnych w zakresie kontroli jakości wiórów, wilgotności, jakości drewna, wymiarów
Lp. umiejętności
1 Interpretuje zapisy instrukcji obsługi urządzeń i maszyn do produkcji płyt i sklejek
2 Ocenia funkcjonowanie urządzeń i linii produkcyjnych w zakresie kontroli jakości wiórów, wilgotności, jakości drewna, wymiarów
3 Dba o czystość i konserwację urządzeń i linii produkcyjnych
4 Posługuje się dokumentacją technologiczną produkcji w zakresie kontroli jakości wiórów, wilgotności, jakości drewna, wymiarów
5 Zabezpiecza maszyny – stanowisko pracy przed dostępem osób niepowołanych

Zadanie zawodowe: D-3:
Nadzorowanie pracy urządzeń transportowych wag odważających dostarczane wióry do zaklejarki
Lp. umiejętności
1 Wykonuje przeglądy techniczne urządzeń transportowych wag odważających dostarczane wióry do zaklejarki
2 Nadzoruje pracę urządzeń transportowych wag odważających dostarczane wióry do zaklejarki
3 Wykonuje regulacje urządzeń transportowych wag odważających dostarczane wióry do zaklejarki, zgodnie z zasadami BHP
4 Dba o czystość i konserwację sprzętu i osprzętu
5 Posługuje się dokumentacją techniczną sprzętu
6 Zabezpiecza urządzenia – stanowisko pracy przed dostępem osób niepowołanych

Zadanie zawodowe: D-4:
Ocena jakości wykonywanych przez siebie zadań podczas realizacji zleceń i zamówień
Lp. umiejętności
1 Kontroluje przebieg poszczególnych etapów procesu technologicznego produkcji płyt i sklejek
2 Ocenia jakość wykonywanych przez siebie prac produkcyjnych
3 Sprawdza prawidłowość wypełnienia druków produkcyjnych
4 Sprawdza wielkość produkcji oraz jej zgodność z założeniami
5 Ocenia proces produkcyjny pod względem bezpieczeństwa


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi
2 Łatwość wypowiadania się
3 Podzielność uwagi
4 Rozumowanie logiczne
5 Uzdolnienia techniczne
6 Wyobraźnia przestrzenna
7 Zdolność analizowania sytuacji i podejmowania ryzyka
8 Zdolność nawiązywania kontaktów
9 Zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
10 Zdolność pracy w szybkim tempie
11 Zdolność współpracy w zespole
Cechy osobowości
1 Asertywność
2 Dokładność
3 Komunikatywność
4 Kultura osobista
5 Odporność emocjonalna i zrównoważenie
6 Odporność na działanie pod presją czasu
7 Odpowiedzialność
8 Odpowiedzialność za innych
9 Rzetelność i sumienność
10 Samodzielność
11 Samokontrola
12 Serdeczność
13 Systematyczność
14 Współdziałanie
Sprawności sensomotoryczne
1 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
2 Ostrość słuchu
3 Ostrość wzroku
4 Refleks
5 Rozróżnianie barw
6 Spostrzegawczość
7 Sprawność fizyczna
8 Sprawność manualna
9 Widzenie o zmroku
10 Widzenie stereoskopowe