Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Ochrona środowiska
Obszar zawodowy: Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne

Kod zawodu: 214211
Data modyfikacji: 2010-03-18 12:46:04

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Projektowanie ujęć wody, układów transportujących wodę i ścieki oraz stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na potrzeby komunalne i przemysłowe
A-2 Projektowanie zaopatrzenia w wodę wsi i oczyszczanie ścieków na terenach wiejskich
A-3 Dokonywanie uzgodnień opracowywanych koncepcji i projektów systemów wodociągowych
A-4 Zbieranie danych, analizowanie planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ilości zużycia wody i ilości odprowadzanych ścieków oraz opracowywanie bilansu ścieków pod względem ich ilości i jakości oraz bilansu zapotrzebowania na wodę
A-5 Dokonywanie wyboru technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków; studiowanie osiągnięć postępu technicznego w kraju i w świecie w dziedzinie technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz wdrażanie ich w projektach inwestycyjnych
A-6 Opracowywanie dokumentacji rozruchu oraz instrukcji eksploatacji i bhp dla systemów wodociągowych
A-7 Udział w rozruchu obiektów i systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
A-8 Lokalizowanie i korygowanie wadliwego działania wcześniej zaprojektowanych i eksploatowanych rozwiązań projektowych, bądź produkowanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
A-9 Opracowywanie dokumentacji wodno-prawnej dotyczącej poboru wody i odprowadzania ścieków
A-10 Opracowywanie norm technicznych w zakresie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
A-11 Wykonywanie kosztorysów, opracowywanie zestawień zużycia materiałów dla potrzeb budowlano-montażowych oraz ustalanie norm czasu pracy
B Zadania organizacyjne
B-1 Opracowywanie ofert przetargowych oraz uczestniczenie w przetargach
B-2 Poszukiwanie źródeł finansowania projektowanych obiektów i systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
B-3 Organizowanie własnego stanowiska pracy oraz stanowisk pracy podległych pracowników zgodnie
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Pełnienie nadzoru nad budową zaprojektowanego obiektu lub systemu, kierowanie utrzymaniem i naprawami istniejących systemów wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z instalacją i wyposażeniem
C-2 Studiowanie i doradzanie w zakresie technicznych i ekonomicznych aspektów zastosowanych rozwiązań, materiałów i armatury, stanowiących wyposażenie instalacyjne systemów wodociągowych
C-3 Zarządzanie zasobami ludzkimi
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Dokonywanie oceny źródła wody pod względem jego lokalizacji, wielkości zasobów eksploatacyjnych oraz jakości wody
D-2 Branie udziału w ustanawianiu standardów kontroli i procedur, zapewniających sprawne funkcjonowanie