Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Ochrona środowiska
Obszar zawodowy: Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne

Kod zawodu: 214211

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Projektowanie ujęć wody, układów transportujących wodę i ścieki oraz stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na potrzeby komunalne i przemysłowe
A-2 Projektowanie zaopatrzenia w wodę wsi i oczyszczanie ścieków na terenach wiejskich
A-3 Dokonywanie uzgodnień opracowywanych koncepcji i projektów systemów wodociągowych
A-4 Zbieranie danych, analizowanie planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ilości zużycia wody i ilości odprowadzanych ścieków oraz opracowywanie bilansu ścieków pod względem ich ilości i jakości oraz bilansu zapotrzebowania na wodę
A-5 Dokonywanie wyboru technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków; studiowanie osiągnięć postępu technicznego w kraju i w świecie w dziedzinie technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz wdrażanie ich w projektach inwestycyjnych
A-6 Opracowywanie dokumentacji rozruchu oraz instrukcji eksploatacji i bhp dla systemów wodociągowych
A-7 Udział w rozruchu obiektów i systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
A-8 Lokalizowanie i korygowanie wadliwego działania wcześniej zaprojektowanych i eksploatowanych rozwiązań projektowych, bądź produkowanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
A-9 Opracowywanie dokumentacji wodno-prawnej dotyczącej poboru wody i odprowadzania ścieków
A-10 Opracowywanie norm technicznych w zakresie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
A-11 Wykonywanie kosztorysów, opracowywanie zestawień zużycia materiałów dla potrzeb budowlano-montażowych oraz ustalanie norm czasu pracy
B Zadania organizacyjne
B-1 Opracowywanie ofert przetargowych oraz uczestniczenie w przetargach
B-2 Poszukiwanie źródeł finansowania projektowanych obiektów i systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
B-3 Organizowanie własnego stanowiska pracy oraz stanowisk pracy podległych pracowników zgodnie
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Pełnienie nadzoru nad budową zaprojektowanego obiektu lub systemu, kierowanie utrzymaniem i naprawami istniejących systemów wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z instalacją i wyposażeniem
C-2 Studiowanie i doradzanie w zakresie technicznych i ekonomicznych aspektów zastosowanych rozwiązań, materiałów i armatury, stanowiących wyposażenie instalacyjne systemów wodociągowych
C-3 Zarządzanie zasobami ludzkimi
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Dokonywanie oceny źródła wody pod względem jego lokalizacji, wielkości zasobów eksploatacyjnych oraz jakości wody
D-2 Branie udziału w ustanawianiu standardów kontroli i procedur, zapewniających sprawne funkcjonowanie

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Projektowanie ujęć wody, układów transportujących wodę i ścieki oraz stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na potrzeby komunalne i przemysłowe
Lp. umiejętności
1 Posługuje się normami i aktami prawnymi dotyczącymi ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków.
2 Analizuje i syntetyzuje informacje zawarte w dokumentacji technicznej i technologicznej ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków.
3 Analizuje mapy sytuacyjno – wysokościowe i dokumentacji hydrologiczno – geologicznej.
4 Posługuje się programami komputerowymi wspomagającymi proces projektowania.
5 Opracowuje koncepcję, technologię i lokalizację projektowanego obiektu.
6 Opracowuje założenia techniczno – ekonomiczne projektowanego obiektu.
7 Ustala wpływ projektowanego obiektu na środowisko naturalne.
8 Wykorzystuje prawa mechaniki ciała stałego i płynów w procesie projektowania wybranego obiektu.
9 Sporządza dokumentację projektową obiektu.
10 Korzysta z różnych źródeł informacji, w tym informacji w językach obcych.
11 Aktualizuje wiedzę techniczną w miarę postępu technicznego.

Zadanie zawodowe: A-2:
Projektowanie zaopatrzenia w wodę wsi i oczyszczanie ścieków na terenach wiejskich
Lp. umiejętności
1 Posługuje się normami i aktami prawnymi dotyczącymi ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków.
2 Analizuje i syntetyzuje informacje zawarte w dokumentacji technicznej i technologicznej ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków.
3 Analizuje mapy sytuacyjno – wysokościowe i dokumentacji hydrologiczno – geologicznej.
4 Posługuje się programami komputerowymi wspomagającymi proces projektowania.
5 Opracowuje koncepcję, technologię i lokalizację projektowanego obiektu.
6 Opracowuje założenia techniczno – ekonomiczne projektowanego obiektu.
7 Ustala wpływ projektowanego obiektu na środowisko naturalne.
8 Wykorzystuje prawa mechaniki ciała stałego i płynów w procesie projektowania wybranego obiektu.
9 Sporządza dokumentację projektową obiektu.
10 Korzysta z różnych źródeł informacji, w tym informacji w językach obcych.
11 Aktualizuje wiedzę techniczną w miarę postępu technicznego.

Zadanie zawodowe: A-3:
Dokonywanie uzgodnień opracowywanych koncepcji i projektów systemów wodociągowych
Lp. umiejętności
1 Wykorzystuje procedury uzgodnień opracowywanych koncepcji i projektów.
2 Posługuje się dokumentacją projektową.
3 Przygotowuje dokumenty projektowe do uzgodnień z właściwymi organami władz terenowych.
4 Wykorzystuje znajomość przepisów prawa, w tym prawa budowlanego
5 Prowadzi korespondencję z wykorzystaniem poczty elektronicznej, faksu.
6 Prowadzi negocjacje w przedmiotowym zakresie uzgodnień.
7 Porozumiewa się w języku obcym z wykorzystaniem słownictwa ogólnego i ogólnotechnicznego.

Zadanie zawodowe: A-4:
Zbieranie danych, analizowanie planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ilości zużycia wody i ilości odprowadzanych ścieków oraz opracowywanie bilansu ścieków pod względem ich ilości i jakości oraz bilansu zapotrzebowania na wodę
Lp. umiejętności
1 Analizuje plan zagospodarowania przestrzennego
2 Posługuje się wskaźnikami zapotrzebowania na wodę
3 Selekcjonuje dane i informacje w zakresie zapotrzebowania na wodę w oparciu o plan zagospodarowania przestrzennego
4 Gromadzi i archiwizuje dane w zakresie ilości zużycia wody i ilości odprowadzanych ścieków
5 Sporządza bilans zapotrzebowania na wodę
6 Syntetyzuje dane z analiz fizykochemicznych ścieków
7 Opracowuje bilans ścieków pod względem ich ilości i jakości
8 Posługuje się techniką komputerową podczas gromadzenia danych i ich przetwarzania

Zadanie zawodowe: A-5:
Dokonywanie wyboru technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków; studiowanie osiągnięć postępu technicznego w kraju i w świecie w dziedzinie technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz wdrażanie ich w projektach inwestycyjnych
Lp. umiejętności
1 Ocenia jakość wody na podstawie jej właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych
2 Opracowuje technologię uzdatniania wody w zależności od jej składu i przeznaczenia
3 Ocenia jakość ścieków na podstawie miejsca ich powstawania
4 Opracowuje technologię oczyszczania ścieków
5 Analizuje wpływ gospodarki wodno - ściekowej na środowisko
6 Sporządza dokumentację budowlano - technologiczną dotyczącą wdrożenia projektowanej technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
7 Sporządza kalkulację kosztów wdrożenia projektu uzdatniania wody i/lub oczyszczania ścieków
8 Posługuje się językiem obcym w zakresie branżowej literatury technicznej
9 Śledzi postęp techniczny w kraju i na świecie w dziedzinie technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
10 Dobiera urządzenia dla stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków
11 Analizuje skutki wdrożenia projektu dotyczącego doboru technologii uzdatniania wody i/lub oczyszczania ścieków

Zadanie zawodowe: A-6:
Opracowywanie dokumentacji rozruchu oraz instrukcji eksploatacji i bhp dla systemów wodociągowych
Lp. umiejętności
1 Analizuje dane celem opracowania instrukcji eksploatacji i bhp dla systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
2 Sporządza dokumentację techniczno – ruchowej w oparciu o wymagania Urzędu Dozoru Technicznego, prawa budowlanego i energetycznego
3 Sporządza instrukcje stanowiskowe dla pracowników inżynieryjno – technicznych
4 Opracowuje instrukcje bhp i p.poż dla systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
5 Stosuje obowiązujące normy i przepisy w zakresie bhp, p.poż i ochrony środowiska
6 Aktualizuje stan wiedzy z zakresu obowiązującego prawodawstwa
7 Wykorzystuje zdobycze wiedzy technicznej krajowej i zagranicznej w dziedzinie wodociągów i kanalizacji

Zadanie zawodowe: A-7:
Udział w rozruchu obiektów i systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
Lp. umiejętności
1 Stosuje procedury obowiązujące w czasie rozruchu obiektów i systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
2 Stosuje przepisy bhp i p.poż oraz ochrony środowiska
3 Ustala zakres obowiązków i odpowiedzialności kadry inżynieryjno – technicznej podczas rozruchu obiektów i systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
4 Dokumentuje kolejne etapy rozruchu obiektów i systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
5 Tworzy harmonogram prac dla uruchomienia obiektów i systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.
6 Przygotowuje stanowiska pracy dla rozruchu obiektów i systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
7 Uczestniczy w procesie rozruchu obiektów i systemów wodociągowych i kanalizacyjnych

Zadanie zawodowe: A-8:
Lokalizowanie i korygowanie wadliwego działania wcześniej zaprojektowanych i eksploatowanych rozwiązań projektowych, bądź produkowanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Lp. umiejętności
1 Odczytuje i posługuje się dokumentacją techniczno – ruchową i budowlaną systemów, obiektów oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
2 Posługuje się instrukcjami obowiązującymi podczas czynności diagnostycznych i naprawczych oraz stanowiskowymi
3 Ustala przyczyny nieprawidłowości działania systemów, obiektów oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
4 Lokalizuje nieprawidłowości działania systemów, obiektów oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
5 Dobiera sprzęt do lokalizowania nieprawidłowości działania systemów, obiektów oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
6 Kontroluje stan sprawności technicznej i prawidłowości działania sprzętu do lokalizowania i korygowania nieprawidłowości działania systemów, obiektów oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
7 Ustala zakres czynności naprawczych, czas ich trwania i szacunkowe koszty, dobiera skład zespołu roboczego dla usuwania nieprawidłowości działania systemów, obiektów oraz urządzeń wodociągowych i kana
8 Dokumentuje czynności podejmowane w celu likwidacji i korygowania nieprawidłowości działania systemów, obiektów oraz urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych
9 Wykorzystuje zdobycze wiedzy technicznej krajowej i zagranicznej w dziedzinie lokalizowania i korygowania nieprawidłowości działania systemów, obiektów oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Zadanie zawodowe: A-9:
Opracowywanie dokumentacji wodno-prawnej dotyczącej poboru wody i odprowadzania ścieków
Lp. umiejętności
1 Selekcjonuje i gromadzi dane do sporządzania dokumentacji wodno-prawnej dotyczącej poboru wody i odprowadzania ścieków
2 Analizuje dokumentację hydrogeologiczną ujęcia wody oraz dokumentację dla oczyszczalni ścieków
3 Analizuje sytuację wodno – prawną dotyczącą poboru wody i odprowadzania ścieków
4 Sporządza wniosek o wydanie pozwolenia wodno – prawnego poboru wody i odprowadzania ścieków
5 Wykorzystuje techniki komputerowe dla opracowywania, gromadzenia i archiwizowania dokumentacji wodno-prawnej dotyczącej poboru wody i odprowadzania ścieków

Zadanie zawodowe: A-10:
Opracowywanie norm technicznych w zakresie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
Lp. umiejętności
1 Gromadzi i selekcjonuje dane dotyczące systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
2 Wykorzystuje zdobycze wiedzy technicznej i ją aktualizuje
3 Wykorzystuje techniki komputerowe dla opracowywania, gromadzenia i archiwizowania dokumentacji w zakresie norm technicznych i wytycznych techniczno – prawnych
4 Wykorzystuje znajomość zagadnień związanych z gospodarką wodno – ściekową i postępem technicznym w tej dziedzinie
5 Stosuje procedury związane z opracowywaniem norm technicznych w zakresie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych

Zadanie zawodowe: A-11:
Wykonywanie kosztorysów, opracowywanie zestawień zużycia materiałów dla potrzeb budowlano-montażowych oraz ustalanie norm czasu pracy
Lp. umiejętności
1 Określa wskaźniki opłacalności inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych.
2 Przewiduje koszty inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych.
3 Dobiera metody oceny kosztów, zużycia materiałów i ustalania norm czasu pracy.
4 Wykorzystuje programy komputerowe do sporządzania i prezentacji kosztorysów.
5 Ustala czynniki wpływające na wysokość kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz czynniki mające wpływ na normy czasu pracy ludzi i sprzętu.
6 Analizuje koszty i zestawienia kosztorysowe.
7 Optymalizuje koszty.
8 Wykorzystuje znajomość języka obcego do aktualizowania wiedzy technicznej w dziedzinie kosztorysowania.

Zadanie zawodowe: B-1:
Opracowywanie ofert przetargowych oraz uczestniczenie w przetargach
Lp. umiejętności
1 Analizuje dane do sporządzenia oferty przetargowej.
2 Stosuje procedury obowiązujące w ofertach przetargowych.
3 Sporządza dokumenty przetargowe z wykorzystaniem techniki komputerowej dla kontrahentów krajowych i zagranicznych.
4 Negocjuje umowy i oferty przetargowe.
5 Analizuje skutki techniczno – prawne oferty przetargowej.
6 Aktualizuje informacje dotyczące poziomu rozwoju gospodarki w kraju i za granicą.
7 Przewiduje skutki przemian gospodarczych i politycznych na realizację oferty przetargowej.
8 Przewiduje skutki unieważnienia przetargów dla inwestora.
9 Przygotowuje ofertę przetargową i przystępuje do przetargu.
10 Uczestniczy w przetargach.

Zadanie zawodowe: B-2:
Poszukiwanie źródeł finansowania projektowanych obiektów i systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
Lp. umiejętności
1 Wyszukuje partnerów i określa zasady współpracy w obszarze realizowanego zadania inwestycyjnego.
2 Negocjuje warunki współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi w zakresie finansowania inwestycji.
3 Prowadzi korespondencję i przygotowuje dokumentację związaną z finansowaniem inwestycji z wykorzystaniem różnych technik i sposobów komunikacji.
4 Zawiera umowy krajowe i zagraniczne z partnerami uczestniczącymi w procesie finansowania inwestycji.
5 Gromadzi i archiwizuje dane związane z finansowaniem inwestycji i sporządzeniem końcowego raportu finansowego.
6 Analizuje i selekcjonuje programy unijne dotyczące współpracy międzynarodowej w zakresie finansowania inwestycji.

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie własnego stanowiska pracy oraz stanowisk pracy podległych pracowników zgodnie
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy bhp, p.poż., ochrony środowiska i stanowiskowe
2 Prowadzi uzgodnienia w zakresie systemu pracy
3 Planuje wyposażenie stanowiska pracy
4 Określa zakres współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi
5 Organizuje sposób przepływu informacji i dokumentów
6 Organizuje współpracę z jednostkami zewnętrznymi

Zadanie zawodowe: C-1:
Pełnienie nadzoru nad budową zaprojektowanego obiektu lub systemu, kierowanie utrzymaniem i naprawami istniejących systemów wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z instalacją i wyposażeniem
Lp. umiejętności
1 Wykorzystuje wiedzę inżynierską dla organizacji i prowadzenia prac z zakresu budowy, kierowania, utrzymania i napraw obiektów oraz systemów wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z instalacjami i ich wy
2 Organizuje zakres prac w wyznaczonym obszarze działalności.
3 Analizuje i stosuje wytyczne stanowiskowe, przepisy bhp, p.poż. i ochrony środowiska dla wykonania zadania.
4 Sporządza harmonogram pracy i przestrzega jego realizacji.
5 Dokumentuje postęp prac.
6 Określa zasady współpracy i powiązań między stanowiskami pracy.
7 Rozlicza podległych pracowników z realizacji zadania i jego efektywności.
8 Organizuje pracę zespołową i określa zasady jej realizacji.
9 Nadzoruje działania pracowników i zespołów pracowników.
10 Ocenianie efekty pracy związane z realizacją zadania.
11 Rozwiązuje problemy dotyczące stosunków interpersonalnych.
12 Motywuje pracowników i współpracowników do wydajnej i efektywnej pracy.
13 Porozumiewa się w języku obcym w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.

Zadanie zawodowe: C-2:
Studiowanie i doradzanie w zakresie technicznych i ekonomicznych aspektów zastosowanych rozwiązań, materiałów i armatury, stanowiących wyposażenie instalacyjne systemów wodociągowych
Lp. umiejętności
1 Aktualizuje stan wiedzy technicznej krajowej i zagranicznej, w tym wiedzy związanej z systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi oraz współpracującymi z nimi instalacji.
2 Selekcjonuje i dobiera optymalne rozwiązania techniczne w zakresie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz współpracującą z nimi infrastrukturą techniczną.
3 Dobiera i uzasadnia rozwiązanie techniczne.
4 Prowadzi doradztwo techniczne.
5 Przewiduje skutki techniczne, prawne i ekonomiczne proponowanego rozwiązania technicznego oraz jego oddziaływania na środowisko.
6 Stosuje techniki negocjacji i komunikacji.
7 Posługuje się językiem obcym podczas wymiany myśli technicznej.
8 Prowadzi korespondencję i wymianę informacji z zastosowaniem różnych technik teletransmisyjnych.

Zadanie zawodowe: C-3:
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Lp. umiejętności
1 Dobiera zespoły pracownicze
2 Planuje pracę zespołową
3 Współpracuje z różnymi działami firmy/zakładu
4 Koordynuje pracę zespołu roboczego
5 Organizuje system kontroli efektów współpracy oraz przepływu informacji i dokumentów
6 Ocenia efekty pracy pracowników
7 Motywuje pracowników
8 Sprawuje nadzór nad pracownikami i postępem prac
9 Wykorzystuje zaawansowane techniki komputerowe dla potrzeb bazy danych i tworzenia dokumentacji
10 Posługuje się językiem obcym podczas wymiany myśli technicznej.
11 Prowadzi korespondencję i wymianę informacji z zastosowaniem różnych technik teletransmisyjnych.

Zadanie zawodowe: D-1:
Dokonywanie oceny źródła wody pod względem jego lokalizacji, wielkości zasobów eksploatacyjnych oraz jakości wody
Lp. umiejętności
1 Analizuje i syntetyzuje informacje zawarte w dokumentacji hydrogeologicznej źródła wody.
2 Ocenia wpływ lokalizacji ujęcia wody na gospodarkę zasobami wodnymi w regionie i stan środowiska.
3 Określa wielkość zasobów eksploatacyjnych ujęć wody.
4 Ocenia jakość wody z ujęcia na podstawie wyników analiz wody.
5 Prognozuje czas eksploatacji ujęcia wody i wielkość jego zasobów eksploatacyjnych.
6 Ocenia wpływ stanu środowiska naturalnego na jakość wody ujęcia w czasie.

Zadanie zawodowe: D-2:
Branie udziału w ustanawianiu standardów kontroli i procedur, zapewniających sprawne funkcjonowanie
Lp. umiejętności
1 Stosuje procedury i standardy kontroli zapewniające sprawne funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemów wodociągowych i kanalizacyjnych w trakcie ich eksploatowania.
2 Analizuje skutki stosowania procedur i standardów kontroli w aspekcie osiągnięcia optymalnych warunków eksploatacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.
3 Ocenia stan techniczny funkcjonujących systemów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ich wpływ na gospodarkę wodą i ściekami w regionie.
4 Wykorzystuje techniki porozumiewania się w języku polskim i obcym oraz zasady komunikacji w tworzeniu standardów kontroli i procedur dla sprawnego funkcjonowania i bezpieczeństwa systemów wodociągowyc
5 Wykorzystuje techniki komunikacji teletransmisyjnej w zakresie uzgodnień i negocjacji dotyczących proponowanych zmian w rozwiązaniach technicznych istniejących systemów wodociągowych i kanalizacyjnych


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Analityczne
2 Analizowania i podejmowania ryzyka
3 Argumentowania
4 Jasnego formułowania przekazu
5 Językowe
6 Kierowania zespołem
7 Koncentracja uwagi
8 Logicznego myślenia
9 Negocjacji
10 Organizacyjne
11 Podejmowania samodzielnie decyzji
12 Podejmowania szybkich i trafnych decyzji
13 Podzielności uwagi
14 Pracy w zespole
15 Precyzowania myśli
16 Prezentowania wyników prowadzonych prac i analiz
17 Prowadzenia analiz porównawczych
18 Przewidywania i planowania
19 Rachunkowe
20 Rozumowania logicznego
21 Rozwiązywania problemów
22 Syntetyzowania informacji
23 Twórczego myślenia
24 Wnioskowania
Cechy osobowości
1 Analizowania i podejmowania ryzyka
2 Cierpliwość
3 Dokładność
4 Kreatywność
5 Łatwość nawiązywania kontaktów
6 Obiektywność
7 Odporność na stres
8 Odpowiedzialność
9 Opanowanie
10 Podejmowanie szybkich i trafnych decyzji.
11 Profesjonalizm
12 Rzetelność
13 Samodzielność
14 Samokontrola
15 Sumienność
16 Systematyczność
17 Uczciwość
18 Umiejętność analizowania i podejmowania ryzyka
19 Wykazywanie inicjatywy
20 Wysoka kultura osobista
21 Wytrwałość
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobra pamięć
2 Dobry słuch
3 Dobry wzrok (ewentualnie skorygowany)
4 Prawidłowa wymowa
5 Spostrzegawczość
6 Sprawność fizyczna
7 Wrażliwość dotykowa