Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Zasoby ludzkie
Obszar zawodowy: Wykładowca na kursach (Edukator, Trener)

Kod zawodu: 235910
Data modyfikacji: 2010-03-18 13:01:06

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych na różnych poziomach (lokalnym, przedsiębiorstwa, pojedynczych osób)
A-2 Przygotowanie scenariusza zajęć szkoleniowych
A-3 Przeprowadzenie wykładu prezentującego wiedzę ogólną i specjalistyczną
A-4 Przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń kształtujących i/lub doskonalących umiejętności
A-5 Dostarczenie uczestnikom kursu informacji o efektach uczenia się
A-6 Kierowanie procesem grupowym podczas zajęć dydaktycznych
A-7 Opracowanie materiałów merytorycznych i metodycznych oraz pomocy dydaktycznych wspomagających proces nauczania-uczenia się
A-8 Zaprojektowanie programu szkolenia
A-9 Przygotowanie oferty szkoleniowej
A-10 Budżetowanie realizacji szkoleń
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie i zarządzanie własną pracą szkoleniową
B-2 Przygotowanie pomieszczenia i stanowiska ćwiczeniowego do przeprowadzenia zajęć
B-3 Uczestnictwo w organizacji seminariów i konferencji specjalistycznych i metodycznych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie kursem
C-2 Współpraca merytoryczna i metodyczna z innymi wykładowcami
C-3 Współpraca z autorami podręczników i środków dydaktycznych
C-4 Kierowanie jednostką organizacyjną świadczącą usługi szkoleniowe
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Prowadzenie ewaluacji własnej pracy
D-2 Prowadzenie ewaluacji pracy innych wykładowców (hospitacje, obserwacje, superwizja)
D-3 Ewaluacja szkoleń (w tym badanie skuteczności tzn. stopnia osiągnięcia założonych celów)
D-4 Prowadzenie badań w zakresie przydatności programów nauczania, podręczników i innych środków dydaktycznych