Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Zasoby ludzkie
Obszar zawodowy: Wykładowca na kursach (Edukator, Trener)

Kod zawodu: 235910

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych na różnych poziomach (lokalnym, przedsiębiorstwa, pojedynczych osób)
A-2 Przygotowanie scenariusza zajęć szkoleniowych
A-3 Przeprowadzenie wykładu prezentującego wiedzę ogólną i specjalistyczną
A-4 Przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń kształtujących i/lub doskonalących umiejętności
A-5 Dostarczenie uczestnikom kursu informacji o efektach uczenia się
A-6 Kierowanie procesem grupowym podczas zajęć dydaktycznych
A-7 Opracowanie materiałów merytorycznych i metodycznych oraz pomocy dydaktycznych wspomagających proces nauczania-uczenia się
A-8 Zaprojektowanie programu szkolenia
A-9 Przygotowanie oferty szkoleniowej
A-10 Budżetowanie realizacji szkoleń
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie i zarządzanie własną pracą szkoleniową
B-2 Przygotowanie pomieszczenia i stanowiska ćwiczeniowego do przeprowadzenia zajęć
B-3 Uczestnictwo w organizacji seminariów i konferencji specjalistycznych i metodycznych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie kursem
C-2 Współpraca merytoryczna i metodyczna z innymi wykładowcami
C-3 Współpraca z autorami podręczników i środków dydaktycznych
C-4 Kierowanie jednostką organizacyjną świadczącą usługi szkoleniowe
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Prowadzenie ewaluacji własnej pracy
D-2 Prowadzenie ewaluacji pracy innych wykładowców (hospitacje, obserwacje, superwizja)
D-3 Ewaluacja szkoleń (w tym badanie skuteczności tzn. stopnia osiągnięcia założonych celów)
D-4 Prowadzenie badań w zakresie przydatności programów nauczania, podręczników i innych środków dydaktycznych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych na różnych poziomach (lokalnym, przedsiębiorstwa, pojedynczych osób)
Lp. umiejętności
1 Planuje i projektuje badanie diagnozujące potrzeby szkoleniowe na różnych poziomach
2 Projektuje narzędzia badań
3 Zbiera dane ilościowe i jakościowe różnymi metodami (obserwacja, wywiad, ankieta, analiza dokumentów)
4 Analizuje zebrane dane i wyciąga wnioski
5 Pisze raport z przeprowadzonego badania

Zadanie zawodowe: A-2:
Przygotowanie scenariusza zajęć szkoleniowych
Lp. umiejętności
1 Formułuje cele szkolenia na bazie posiadanej wiedzy przedmiotowej
2 Posługuje się właściwą terminologią
3 Ocenia przydatność treści dla uczestników i dokonać ich odpowiedniego wyboru/selekcji
4 Dobiera metody prowadzenia zajęć odpowiednio do celu i poziomu uczestników
5 Dobiera formy prowadzenia zajęć uwzględniając ramy organizacyjne, instytucjonalne i finansowe
6 Dobiera środki dydaktyczne adekwatne do celu i możliwości percepcyjnych uczestników
7 Rozplanowuje zajęcia w czasie przewidzianym na ich realizację

Zadanie zawodowe: A-3:
Przeprowadzenie wykładu prezentującego wiedzę ogólną i specjalistyczną
Lp. umiejętności
1 Dobiera treść wykładu do oczekiwań i możliwości percepcyjnych odbiorców
2 Stosuje zasady prawidłowej prezentacji
3 Korzysta ze sprzętu audiowizualnego wspomagającego przeprowadzenie wykładu
4 Poznaje zainteresowania słuchaczy

Zadanie zawodowe: A-4:
Przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń kształtujących i/lub doskonalących umiejętności
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza ćwiczenia różnymi alternatywnymi metodami dobranymi do celu, możliwości uczestników i możliwości sprzętowych z zachowaniem przepisów BHP i ppoż.
2 Prawidłowo obsługuje środki dydaktyczne niezbędne do prowadzenia ćwiczeń
3 Aranżuje pomieszczenie do prowadzenia zajęć w formie ćwiczeń
4 Przestrzega BHP i ppoż. w trakcie zajęć
5 Przygotowuje optymalne stanowisko do przeprowadzenia ćwiczeń

Zadanie zawodowe: A-5:
Dostarczenie uczestnikom kursu informacji o efektach uczenia się
Lp. umiejętności
1 Dokonuje pomiaru wiedzy i umiejętności objętych tematyką szkolenia
2 Udziela informacji zwrotnych

Zadanie zawodowe: A-6:
Kierowanie procesem grupowym podczas zajęć dydaktycznych
Lp. umiejętności
1 Skutecznie kieruje procesem grupowym na każdym etapie rozwoju grupy
2 Rozwiązuje sytuacje konfliktowe bez szkody dla grupy i procesu dydaktycznego

Zadanie zawodowe: A-7:
Opracowanie materiałów merytorycznych i metodycznych oraz pomocy dydaktycznych wspomagających proces nauczania-uczenia się
Lp. umiejętności
1 Opracowuje materiały merytoryczne i metodyczne zgodnie z metodologią tworzenia materiałów wspomagających kształcenie i samokształcenie
2 Projektuje i wykonuje pomoce dydaktyczne zgodnie z zasadami dydaktyki nauczania
3 Korzysta z komputera w zakresie pozwalającym na przygotowanie materiałów pisanych, graficznych oraz prezentacji z wykorzystaniem specjalistycznych programów

Zadanie zawodowe: A-8:
Zaprojektowanie programu szkolenia
Lp. umiejętności
1 Projektuje szkolenie zgodnie z rozpoznanymi potrzebami
2 Określa wymagania osobowe i materialne konieczne do osiągnięcia celów projektowanego szkolenia
3 Tworzy harmonogram szkolenia wg reguł dydaktyki

Zadanie zawodowe: A-9:
Przygotowanie oferty szkoleniowej
Lp. umiejętności
1 Uzasadnia koncepcje, działania, projekty
2 Elastycznie reaguje na zmiany w zapotrzebowaniu na określone formy kształcenia
3 Określa ramy finansowe i prawne przedsięwzięć
4 Precyzyjnie określa adresata oferty

Zadanie zawodowe: A-10:
Budżetowanie realizacji szkoleń
Lp. umiejętności
1 Opracowuje budżet szkolenia i konstruuje plan finansowy
2 Rozlicza i prezentuje wyniki finansowe realizowanego szkolenia

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie i zarządzanie własną pracą szkoleniową
Lp. umiejętności
1 Planuje własne działania
2 Korzysta z różnych źródeł informacji
3 Porządkuje i klasyfikuje informacje z punktu widzenia ich przydatności do realizacji założonego celu
4 Dokonuje ewaluacji własnej pracy szkoleniowej
5 Doskonali się zawodowo (na bazie ewaluacji własnej pracy)
6 Unika rutyny i wypalenia zawodowego

Zadanie zawodowe: B-2:
Przygotowanie pomieszczenia i stanowiska ćwiczeniowego do przeprowadzenia zajęć
Lp. umiejętności
1 Określa optymalne warunki przestrzenne do przeprowadzenie zajęć
2 Przygotowuje stanowisko do ćwiczeń zapewniające optymalne warunki uczenia się uczestników szkolenia

Zadanie zawodowe: B-3:
Uczestnictwo w organizacji seminariów i konferencji specjalistycznych i metodycznych
Lp. umiejętności
1 Współorganizuje seminaria i konferencje specjalistyczne i metodyczne
2 Przygotowuje materiały seminaryjne i konferencyjne
3 Przygotowuje i przeprowadza prezentację
4 Badanie potrzeb tematyki seminarium

Zadanie zawodowe: C-1:
Kierowanie kursem
Lp. umiejętności
1 Tworzy plany i harmonogramy zajęć
2 Organizuje i koordynuje pracę zespołu realizującego szkolenie
3 Prowadzi dokumentację kursu
4 Przeprowadza rekrutację
5 Monitoruje przebieg szkolenia i wprowadza konieczne działania korygujące
6 Prawidłowo gospodaruje środkami finansowymi

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca merytoryczna i metodyczna z innymi wykładowcami
Lp. umiejętności
1 Jasno formułuje swoje oczekiwania
2 Prowadzi skutecznie negocjacje
3 Konstruktywnie reaguje na zmiany

Zadanie zawodowe: C-3:
Współpraca z autorami podręczników i środków dydaktycznych
Lp. umiejętności
1 Analizuje tekst fachowy pod kątem założonego celu i adresata
2 Analizuje przydatność środka dydaktyczny pod kątem założonego celu i przeznaczenia
3 Formułuje opinie i redaguje recenzje

Zadanie zawodowe: C-4:
Kierowanie jednostką organizacyjną świadczącą usługi szkoleniowe
Lp. umiejętności
1 Planuje pracę współpracowników
2 Organizuje procesy pracy
3 Motywuje do pracy
4 Dobiera odpowiedni styl kierowania
5 Analizuje własne osiągnięcia i określa ich wpływa na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa
6 Kontroluje efekty pracy podwładnych

Zadanie zawodowe: D-1:
Prowadzenie ewaluacji własnej pracy
Lp. umiejętności
1 Dokonuje ewaluacji własnej pracy
2 Wnioski z ewaluacji wykorzystuje w doskonaleniu pracy i planowaniu własnego rozwoju

Zadanie zawodowe: D-2:
Prowadzenie ewaluacji pracy innych wykładowców (hospitacje, obserwacje, superwizja)
Lp. umiejętności
1 Planuje i projektuje ewaluację pracy wykładowcy na kursie
2 Zbiera dane o pracy wykładowcy różnymi metodami
3 Analizuje zebrane dane i formułuje wnioski
4 Przekazuje wyniki ewaluacji osobie zainteresowanej

Zadanie zawodowe: D-3:
Ewaluacja szkoleń (w tym badanie skuteczności tzn. stopnia osiągnięcia założonych celów)
Lp. umiejętności
1 Planuje i projektuje badanie skuteczności szkolenia
2 Zbiera dane ilościowe i jakościowe różnymi metodami
3 Analizuje zebrane dane i wyciąga wnioski
4 Pisze raport z przeprowadzonego badania

Zadanie zawodowe: D-4:
Prowadzenie badań w zakresie przydatności programów nauczania, podręczników i innych środków dydaktycznych
Lp. umiejętności
1 Planuje i projektuje badanie na temat przydatności programu nauczania, podręcznika i/lub środków dydaktycznych
2 Zbiera dane ilościowe i jakościowe różnymi metodami
3 Analizuje zebrane dane i wyciąga wnioski
4 Pisze raport z przeprowadzonego badania


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi
2 Podzielność uwagi
3 Dobra pamięć
4 Wyobraźnia i twórcze myślenie
5 Logiczne rozumowanie
6 Łatwość wypowiadania się
7 wyobraźnia przestrzenna
Cechy osobowości
1 Odporność emocjonalna
2 Samokontrola
3 Samodzielność
4 Empatia
5 Podejmowanie szybkich i trafnych decyzji
6 Nawiązywanie kontaktu z ludźmi
7 inicjatywność
8 wytrwałość, cierpliwość
9 otwartość na możliwość zmiany w sobie i w innych – innowacyjność
10 tolerancja
11 identyfikacja z własnym działaniem – wiarygodność
12 zaangażowanie
Sprawności sensomotoryczne
1 Spostrzegawczość
2 Szybki refleks
3 ostrość wzroku
4 koordynacja wzrokowo-słuchowa