Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Ochrona środowiska
Obszar zawodowy: Specjalista ochrony środowiska

Kod zawodu: 222108
Data modyfikacji: 2010-03-19 9:47:55

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Prowadzenie monitoringu i badań stanu środowiska przyrodniczego.
A-2 Określanie i analizowanie parametrów charakteryzujących stan zanieczyszczenia środowiska.
A-3 Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przestrzegania zasad i przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorstwa lub jednostki administracyjne.
A-4 Prowadzenie gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie, jednostce administracyjnej.
A-5 Uczestniczenie w zarządzaniu polityką środowiskową na terenie przedsiębiorstwa lub jednostki administracyjnej.
A-6 Opracowywanie dokumentów planistycznych dotyczących ochrony środowiska dla rożnych szczebli jednostek organizacyjnych i administracyjnych.
A-7 Prognozowanie oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć.
A-8 Świadczenie usług i prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska.
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie i organizowanie pracy własnej zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Kompletowanie i aktualizowanie zbioru aktów prawnych dotyczących zagadnień ochrony środowiska.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Planowanie, organizowanie i kierowanie pracą zespołu.
C-2 Współpraca z organami państwowymi i samorządowymi w zakresie ochrony środowiska.
C-3 Współpraca z poszczególnymi działami w przedsiębiorstwie w zakresie realizowania zadań i celów ochrony środowiska.
C-4 Uczestniczenie w pracach mających na celu uzyskanie środków pomocowych na ochronę środowiska.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska.
D-2 Podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych.