Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Ochrona środowiska
Obszar zawodowy: Specjalista ochrony środowiska

Kod zawodu: 222108

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Prowadzenie monitoringu i badań stanu środowiska przyrodniczego.
A-2 Określanie i analizowanie parametrów charakteryzujących stan zanieczyszczenia środowiska.
A-3 Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przestrzegania zasad i przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorstwa lub jednostki administracyjne.
A-4 Prowadzenie gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie, jednostce administracyjnej.
A-5 Uczestniczenie w zarządzaniu polityką środowiskową na terenie przedsiębiorstwa lub jednostki administracyjnej.
A-6 Opracowywanie dokumentów planistycznych dotyczących ochrony środowiska dla rożnych szczebli jednostek organizacyjnych i administracyjnych.
A-7 Prognozowanie oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć.
A-8 Świadczenie usług i prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska.
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie i organizowanie pracy własnej zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Kompletowanie i aktualizowanie zbioru aktów prawnych dotyczących zagadnień ochrony środowiska.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Planowanie, organizowanie i kierowanie pracą zespołu.
C-2 Współpraca z organami państwowymi i samorządowymi w zakresie ochrony środowiska.
C-3 Współpraca z poszczególnymi działami w przedsiębiorstwie w zakresie realizowania zadań i celów ochrony środowiska.
C-4 Uczestniczenie w pracach mających na celu uzyskanie środków pomocowych na ochronę środowiska.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska.
D-2 Podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych.

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Prowadzenie monitoringu i badań stanu środowiska przyrodniczego.
Lp. umiejętności
1 Planuje zakres analiz i badań monitoringu środowiska.
2 Rozpoznaje źródła zanieczyszczeń emitowanych do środowiska.
3 Wybiera właściwą metodę oznaczeń zanieczyszczeń środowiska.
4 Wybiera miejsca lokalizacji punktów pomiarowych.
5 Wykonuje oznaczenia zanieczyszczeń środowiska.
6 Opracowuje wyniki, interpretuje je w odniesieniu do obowiązujących standardów jakości.
7 Gromadzi, przetwarza dane z pomiarów stanu środowiska.
8 Przekazuje wyniki właściwym jednostkom organizacyjnym.
9 Korzysta z aktów prawnych obowiązujących w kraju i UE dotyczących ochrony środowiska.
10 Stosuje się do rozporządzeń lub decyzji lokalnej administracji rządowej i samorządowej.
11 Informuje o konieczności podjęcia działań w związku z przekroczeniem norm dla zanieczyszczeń środowiska.

Zadanie zawodowe: A-2:
Określanie i analizowanie parametrów charakteryzujących stan zanieczyszczenia środowiska.
Lp. umiejętności
1 Interpretuje wyniki badań zanieczyszczenia środowiska.
2 Ocenia stopień zanieczyszczenia środowiska.
3 Ocenia zmiany zachodzące w środowisku.
4 Rozpoznaje i analizuje związki przyczynowo-skutkowe w ocenie stanu środowiska.
5 Wydaje opinie dotyczące spełniania norm jakości środowiska.
6 Wydaje zalecenie dotyczące poprawy stanu środowiska.
7 Udostępnia informacje o środowisku.
8 Sporządza sprawozdania o stanie środowiska.

Zadanie zawodowe: A-3:
Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przestrzegania zasad i przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorstwa lub jednostki administracyjne.
Lp. umiejętności
1 Prowadzi ewidencję zanieczyszczeń emitowanych do środowiska.
2 Wykonuje obliczenia ilości powstających zanieczyszczeń/odpadów.
3 Porównuje wyniki oznaczeń w stosunku do obowiązujących norm jakości środowiska.
4 Prowadzi ewidencję gospodarki wodno-ściekowej.
5 Kontroluje i nadzoruje eksploatację urządzeń chroniących środowisko.
6 Sporządza i przedkłada informacje przełożonym, jednostce nadrzędnej.
7 Prowadzi dokumentację dotyczącą opłat za korzystanie ze środowiska.
8 Sporządza dokumentację i wniosek o wydanie/cofnięcia pozwolenia na korzystanie ze środowiska.
9 Opiniuje wniosek o wydanie pozwolenia na korzystanie ze środowiska.
10 Przestrzega procedury prowadzenia dokumentacji z zakresu ochrony środowiska.
11 Kontroluje dokumentację związaną z użytkowaniem środowiska.
12 Śledzi informacje podawane przez administracje rządową i samorządową w zakresie ochrony środowiska.
13 Prowadzi dokumentację zgodnie z systemem organizacji i zarządzania środowiskowego.
14 Wykorzystuje specjalistyczne bazy danych z aktami prawnymi.
15 Stosuje się do zmian legislacyjnych wynikających z rozporządzeń lub decyzji lokalnej administracji rządowej i samorządowej.
16 Sporządza raporty środowiskowe.

Zadanie zawodowe: A-4:
Prowadzenie gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie, jednostce administracyjnej.
Lp. umiejętności
1 Klasyfikuje odpady.
2 Prowadzi ewidencję wytwarzanych odpadów oraz sposobów gospodarowania wytworzonymi odpadami.
3 Dotrzymuje terminów sporządzania sprawozdań dla organów administracyjnych.
4 Przygotowuje wnioski o wydanie decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami.
5 Oblicza wysokość opłat za korzystanie ze środowiska.
6 Nadzoruje gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi.
7 Nawiązuje kontakty i współpracuje z firmami odbierającymi odpady.
8 Opracowuje, modyfikuje sposób zagospodarowywania odpadów.
9 Stosuje się do zmian legislacyjnych wynikających z rozporządzeń lub decyzji lokalnej administracji rządowej i samorządowej.

Zadanie zawodowe: A-5:
Uczestniczenie w zarządzaniu polityką środowiskową na terenie przedsiębiorstwa lub jednostki administracyjnej.
Lp. umiejętności
1 Analizuje i interpretuje przepisy prawa ochrony środowiska.
2 Wdraża system zarządzania środowiskowego.
3 Prowadzi przegląd systemu zarządzania środowiskowego.
4 Identyfikuje obszary dla których należy poprawić skuteczność systemu zarządzania środowiskowego.
5 Proponuje zmiany w przedsiębiorstwie zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko.
6 Organizuje i koordynuje monitoring środowiska.
7 Dobiera i wskazuje odpowiednie metody eliminowania zagrożeń dla środowiska.
8 Opracowuje plany, programy w celu zapewnienia minimalizacji oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
9 Inicjuje działania przy usuwaniu skutków zanieczyszczenia środowiska i przywracaniu środowiska do stanu naturalnego.
10 Przygotowuje wnioski o dofinansowanie z funduszy pomocowych.
11 Przygotowuje projekty aktów prawnych prawa miejscowego dotyczących ochrony środowiska.
12 Analizuje fundusze strukturalne UE dotyczące ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: A-6:
Opracowywanie dokumentów planistycznych dotyczących ochrony środowiska dla rożnych szczebli jednostek organizacyjnych i administracyjnych.
Lp. umiejętności
1 Określa cele polityki środowiskowej i zadania do ich zrealizowania.
2 Rozpoznaje główne problemy środowiskowe i zagrożenia na terenie objętym programem, planem.
3 Dobiera i wskazuje odpowiednie metody eliminowania zagrożeń dla środowiska.
4 Opracowuje program, plan zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i dokumentami nadrzędnymi (np. polityka ekologiczna państwa, plany gospodarki odpadami)
5 Proponuje zmiany poprawiające stan środowiska. (np. nowe inwestycje, modernizacje)
6 Opracowuje harmonogram realizacji zadań określonych przez cele polityki środowiskowej.
7 Dokonuje analizy porównawczej różnych opcji technologicznych i ekonomicznych realizujących cele polityki środowiskowej.
8 Prognozuje wpływ wprowadzonych zmian na stan środowiska.
9 Analizuje zgodność planu, projektu z obowiązującymi aktami prawnymi.
10 Wskazuje źródła pozyskiwania środków finansowych na planowane przedsięwzięcia.

Zadanie zawodowe: A-7:
Prognozowanie oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć.
Lp. umiejętności
1 Określa zakres analiz i badań niezbędnych do sporządzenia raportu OOŚ.
2 Kompletuje dokumenty niezbędne do przygotowania oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko.
3 Rozpoznaje związki przyczynowo-skutkowe przy identyfikowaniu oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko.
4 Oblicza przewidywany poziom zanieczyszczenia powietrza, wód, gleby, stan klimatu akustycznego, poziom promieniowania elektromagnetycznego.
5 Rozpoznaje możliwość wystąpienia nadzwyczajnych zagrożenia środowiska, ocenia skutki NZŚ.
6 Dokonuje analizy porównawczej wpływu na środowisko różnych wariantów przedsięwzięcia.
7 Dokonuje oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
8 Szacuje koszty i skutki prawne planowanego przedsięwzięcia pod kątem ochrony środowiska.
9 Rekomenduje rozwiązania zgodne z przepisami o ochronie środowiska.

Zadanie zawodowe: A-8:
Świadczenie usług i prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska.
Lp. umiejętności
1 Świadczy usługi doradcze i wdrożeniowe w zakresie pozwoleń zintegrowanych.
2 Analizuje projekty inwestycyjne pod kątem spełniania norm ochrony środowiska.
3 Opracowuje założenia inwestycyjne pod kątem wymagań ochrony środowiska.
4 Przygotowuje dokumentację do wniosku o uzyskanie środków finansowych z funduszy na ochronę środowiska.
5 Opracowuje materiały szkoleniowe dotyczące ochrony środowiska i aspektów prawnych ochrony środowiska.
6 Opracowuje projekty aktów prawnych.
7 Prowadzi szkolenia w zakresie prawa związanego z ochrony środowiska.
8 Prowadzi szkolenia w zakresie monitoringu środowiska.
9 Prowadzi szkolenia w zakresie pozwoleń zintegrowanych.
10 Opracowuje materiały informacyjne promujące ochronę środowiska.
11 Przygotowuje referaty i publikacje, materiały informacyjne o stanie środowiska.

Zadanie zawodowe: B-1:
Planowanie i organizowanie pracy własnej zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Opracowuje harmonogram pracy własnej.
2 Dotrzymuje zakresów i terminów realizacji zadań zawodowych.
3 Wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków pracy.
4 Wdraża zmiany legislacyjne związane z problematyką ochrony środowiska.
5 Komunikuje się za pomocą sieci Internet, wewnętrznej sieci komputerowej i poczty elektronicznej.
6 Korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych wspomagających zarządzanie środowiskowe.
7 Planuje i realizuje własną ścieżkę rozwoju zawodowego.
8 Przestrzega przepisy bhp i ppoż.
9 Nadzoruje przestrzegania przepisów bhp przez podległych mu pracowników.

Zadanie zawodowe: B-2:
Kompletowanie i aktualizowanie zbioru aktów prawnych dotyczących zagadnień ochrony środowiska.
Lp. umiejętności
1 Śledzi informacje podawane przez administracje rządową i samorządową w zakresie ochrony środowiska.
2 Przekazuje współpracownikom wiedzę prawną i informacje o zmianach w prawie.
3 Wykorzystuje specjalistyczne bazy danych z aktami prawnymi.
4 Prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Zadanie zawodowe: C-1:
Planowanie, organizowanie i kierowanie pracą zespołu.
Lp. umiejętności
1 Planuje i wyznacza terminy prowadzenia pomiarów i badań środowiskowych.
2 Określa zakres analiz i badań niezbędnych do wykonania zadania.
3 Wdraża zmiany legislacyjne wynikające z rozporządzeń lub decyzji lokalnej administracji rządowej i samorządowej.
4 Wprowadza rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków pracy.
5 Szkoli podległych mu pracowników.
6 Określa potrzeby zatrudnienia w kierowanym zespole.
7 Korzysta z programów komputerowych wspomagających pracę biurową.
8 Komunikuje się za pomocą sieci Internet, wewnętrznej sieci komputerowej i poczty elektronicznej.

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z organami państwowymi i samorządowymi w zakresie ochrony środowiska.
Lp. umiejętności
1 Udostępnia informacje na potrzeby organów państwowych i samorządowych w zakresie ochrony środowiska.
2 Sporządza i przedkłada informacje do właściwych organów państwowych i samorządowych.
3 Uzgadnia wnioski o wydanie pozwoleń.
4 Uczestniczy w usuwaniu skutków katastrof ekologicznych.
5 Inicjuje działania proekologiczne.

Zadanie zawodowe: C-3:
Współpraca z poszczególnymi działami w przedsiębiorstwie w zakresie realizowania zadań i celów ochrony środowiska.
Lp. umiejętności
1 Przekazuje informacje o stanie środowiska właściwym jednostkom organizacyjnym.
2 Wdraża zmiany legislacyjne wynikające z rozporządzeń lub decyzji lokalnej administracji rządowej i samorządowej.
3 Wdraża system zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie.
4 Pisze instrukcje dotyczące ochrony środowiska w zakładzie.
5 Szkoli personel w zakresie wdrożonego systemu zarządzania środowiskiem.
6 Dobiera, wskazuje odpowiednie metody eliminowania zagrożeń dla środowiska.
7 Nadzoruje przepływ dokumentacji związanej z wdrożonym systemem jakości, systemem zarządzania środowiskowego.
8 Koordynuje działania między działami zakładu w przypadku wystąpienia zagrożenia środowiska, awarii przemysłowej.

Zadanie zawodowe: C-4:
Uczestniczenie w pracach mających na celu uzyskanie środków pomocowych na ochronę środowiska.
Lp. umiejętności
1 Wyszukuje i gromadzi informacje dotyczące finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska.
2 Śledzi postęp techniczny związany z urządzeniami chroniącymi środowisko.
3 Analizuje projekt pod kątem możliwości dofinansowania ze środków pomocowych.
4 Kompletuje dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku o środki pomocowe.
5 Przygotowuje wnioski o dofinansowanie z funduszy pomocowych.
6 Znajduje źródła finansowania projektów z zakresu ochrony środowiska.

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrolowanie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska.
Lp. umiejętności
1 Nadzoruje przestrzeganie procedur wynikających z systemu zarządzania środowiskowego, systemu jakości.
2 Kontroluje ilości emitowanych zanieczyszczeń z wartościami określonymi w pozwoleniu na korzystanie ze środowiska.
3 Porównuje parametry stanu środowiska z normami.
4 Ocenia skuteczność urządzeń chroniących środowisko.
5 Kontroluje procedury dotyczące zapobiegania skutkom awarii.
6 Kontroluje zgodność dokumentacji z aktualnymi aktami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska.

Zadanie zawodowe: D-2:
Podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych.
Lp. umiejętności
1 Podnosi kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach.
2 Zdobywa uprawnienia i certyfikaty do wykonywania zadań zawodowych.
3 Zdaje egzaminy weryfikujące kompetencje zawodowe.
4 Poznaje nowe techniki z zakresu pomiaru parametrów środowiska.
5 Zapoznaje się z wprowadzanymi zmianami prawa dotyczącego ochrony środowiska.


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Logiczne rozumowanie
3 Łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi
4 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
5 Podzielność uwagi
6 Wyobraźnia i myślenie twórcze
7 Zdolność koncentracji uwagi
Cechy osobowości
1 Cierpliwość, wytrwałość
2 Dokładność
3 Inicjatywność
4 Łatwość podejmowania szybkich i trafnych decyzji
5 Łatwość współdziałania w zespole
6 Odpowiedzialność
7 Samodzielność
8 Systematyczność
9 Umiejętność współdziałania
10 Zdolności kierownicze
Sprawności sensomotoryczne
1 Spostrzegawczość