Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Ochrona środowiska
Obszar zawodowy: Technik ochrony środowiska

Kod zawodu: 311209
Data modyfikacji: 2010-03-19 13:55:37

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Oznaczanie parametrów określających stopień zanieczyszczenia wody, powietrza, poziom hałasu i stopień zanieczyszczenia gruntów i gleby
A-2 Monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie lub glebie
A-3 Eksploatacja obiektów, urządzeń i instalacji związanych uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków
A-4 Eksploatacja obiektów, urządzeń i instalacji związanych ze składowaniem odpadów
A-5 Sporządzanie bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, wód i ziemi
A-6 Analiza dokumentacji dotyczącej badań zanieczyszczeń środowiska
A-7 Analiza odpadów produkcyjnych
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie i organizowanie pracy własnej
B-2 Kompletowanie i aktualizowanie aktów prawnych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Planowanie i organizowanie pracy podległego zespołu
C-2 Współdziałanie z organami kontroli, monitoringu, ochrony środowiska
C-3 Uczestniczenie w prawidłowym wykorzystywaniu środków pomocowych na inwestycje związane z ochroną środowiska
C-4 Współdziałanie w akcji zwalczania zagrożeń środowiska
C-5 Współpraca w kształtowaniu świadomości ekologicznej
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska oraz BHP
D-2 Weryfikacja zgodności wykonywanych zadań zawodowych z aktualnymi normami, przepisami prawa i decyzjami administracyjnymi
D-3 Kontrolowanie terminów legalizacji, kalibracji aparatury pomiarowej