Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Ochrona środowiska
Obszar zawodowy: Technik ochrony środowiska

Kod zawodu: 311209

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Oznaczanie parametrów określających stopień zanieczyszczenia wody, powietrza, poziom hałasu i stopień zanieczyszczenia gruntów i gleby
A-2 Monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie lub glebie
A-3 Eksploatacja obiektów, urządzeń i instalacji związanych uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków
A-4 Eksploatacja obiektów, urządzeń i instalacji związanych ze składowaniem odpadów
A-5 Sporządzanie bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, wód i ziemi
A-6 Analiza dokumentacji dotyczącej badań zanieczyszczeń środowiska
A-7 Analiza odpadów produkcyjnych
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie i organizowanie pracy własnej
B-2 Kompletowanie i aktualizowanie aktów prawnych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Planowanie i organizowanie pracy podległego zespołu
C-2 Współdziałanie z organami kontroli, monitoringu, ochrony środowiska
C-3 Uczestniczenie w prawidłowym wykorzystywaniu środków pomocowych na inwestycje związane z ochroną środowiska
C-4 Współdziałanie w akcji zwalczania zagrożeń środowiska
C-5 Współpraca w kształtowaniu świadomości ekologicznej
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska oraz BHP
D-2 Weryfikacja zgodności wykonywanych zadań zawodowych z aktualnymi normami, przepisami prawa i decyzjami administracyjnymi
D-3 Kontrolowanie terminów legalizacji, kalibracji aparatury pomiarowej

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Oznaczanie parametrów określających stopień zanieczyszczenia wody, powietrza, poziom hałasu i stopień zanieczyszczenia gruntów i gleby
Lp. umiejętności
1 Pobiera próbki powietrza, wody i gleby
2 Instaluje zestawy pomiarowe
3 Obsługuje przyrządy pomiarowe, wykonuje ich testowanie
4 Wykonuje klasyczne analizy jakościowe i ilościowe
5 Obsługuje aparaturę do analizy instrumentalnej
6 Wykonuje pomiary emisji i immisji w środowisku
7 Wykonuje pomiary hałasu i drgań
8 Wybiera właściwą metodę oznaczeń
9 Opracowuje wyniki, interpretuje je w odniesieniu do obowiązujących norm
10 Stosuje przepisy BHP dla wykonywanych czynności na stanowisku pracy

Zadanie zawodowe: A-2:
Monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie lub glebie
Lp. umiejętności
1 Wybiera miejsca lokalizacji punktów pomiarowych
2 Wybiera właściwą metodę oznaczeń
3 Obsługuje aparaturę kontrolno-pomiarową służącą do monitoringu środowiska
4 Sprawdza poprawność działania przyrządów pomiarowych
5 Pobiera próbki do badań
6 Wykonuje klasyczne analizy jakościowe i ilościowe monitorowanych zanieczyszczeń
7 Obsługuje aparaturę do analizy instrumentalnej
8 Opracowuje wyniki, interpretuje je w odniesieniu do obowiązujących norm
9 Ocenia jakość środowiska
10 Rozpoznaje źródła zanieczyszczeń emitowanych do środowiska
11 Korzysta z przepisów prawa, norm obowiązujących w kraju, Unii Europejskiej dotyczących ochrony powietrza atmosferycznego i wód, gospodarki odpadami
12 Stosuje się do rozporządzeń lub decyzji lokalnej administracji rządowej i samorządowej
13 Informuje o konieczności podjęcia działań w związku z przekroczeniem norm dla zanieczyszczeń
14 Nadzoruje wykonanie decyzji organów administracyjnych dotyczących ochrony środowiska
15 Sporządza ewidencję wytwarzanych odpadów, zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska
16 Stosuje przepisy BHP dla wykonywanych czynności na stanowisku pracy

Zadanie zawodowe: A-3:
Eksploatacja obiektów, urządzeń i instalacji związanych uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków
Lp. umiejętności
1 Obsługuje, nadzoruje pracę urządzeń technologicznych i automatyki stosowanej w gospodarce wodno-ściekowej
2 Wykonuje czynności związane z uzdatnianiem wody
3 Obsługuje aparaturę kontrolno-pomiarową
4 Określa zgodność parametrów procesu oczyszczania ścieków z normami
5 Określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków
6 Oznacza parametry określające stopień zanieczyszczenia wody i ścieków
7 Opracowuje wyniki, interpretuje je w odniesieniu do obowiązujących norm
8 Sporządza bilanse wodno-ściekowe
9 Stosuje przepisy BHP dla wykonywanych czynności na stanowisku pracy

Zadanie zawodowe: A-4:
Eksploatacja obiektów, urządzeń i instalacji związanych ze składowaniem odpadów
Lp. umiejętności
1 Obsługuje, nadzoruje pracę urządzeń technologicznych i automatyki stosowanej w gospodarce odpadami
2 Obsługuje aparaturę kontrolno-pomiarową
3 Klasyfikuje odpady
4 Stosuje przepisy BHP dla wykonywanych czynności na stanowisku pracy

Zadanie zawodowe: A-5:
Sporządzanie bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, wód i ziemi
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje procesy technologiczne będące źródłem zanieczyszczeń
2 Wykonuje obliczenia ilości powstających zanieczyszczeń w procesach technologicznych
3 Korzysta z programów komputerowych wspomagających sporządzanie bilansów zanieczyszczeń
4 Korzysta z przepisów prawa, norm obowiązujących w kraju, Unii Europejskiej, dotyczących ochrony powietrza atmosferycznego i wód, gospodarki odpadami

Zadanie zawodowe: A-6:
Analiza dokumentacji dotyczącej badań zanieczyszczeń środowiska
Lp. umiejętności
1 Dokonuje obliczeń statystycznych wyników oznaczeń zanieczyszczeń środowiska
2 Porównuje wyniki oznaczeń w stosunku do obowiązujących norm jakości środowiska
3 Interpretuje wyniki badań wody, ścieków, gleby, pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu
4 Sporządza sprawozdania o stanie środowiska
5 Wydaje opinie dotyczące spełniania norm ochrony środowiska
6 Bierze udział w wydawaniu zaleceń dotyczących zmian w celu poprawy stanu środowiska

Zadanie zawodowe: A-7:
Analiza odpadów produkcyjnych
Lp. umiejętności
1 Pobiera próbki zawierające odpady produkcyjne
2 Instaluje zestawy pomiarowe do identyfikacji i określania ilości emitowanych odpadów
3 Obsługuje przyrządy pomiarowe, wykonuje ich testowanie
4 Wykonuje klasyczne analizy jakościowe i ilościowe
5 Obsługuje aparaturę do analizy instrumentalnej
6 Wykonuje pomiar emisji i imisji odpadów w środowisku
7 Wykonuje pomiary hałasu i drgań
8 Opracowuje wyniki i interpretuje je w odniesieniu do obowiązujących norm
9 Stosuje przepisy BHP dla wykonywanych czynności na stanowisku pracy

Zadanie zawodowe: B-1:
Planowanie i organizowanie pracy własnej
Lp. umiejętności
1 Planuje i wyznacza terminy prowadzenia pomiarów i badań środowiskowych
2 Dotrzymuje terminów sporządzania sprawozdań statystycznych, przedkładania informacji właściwym organom
3 Wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków pracy
4 Wdraża zmiany legislacyjne wynikające z rozporządzeń lub decyzji lokalnej administracji rządowej i samorządowej
5 Planuje i realizuje własną ścieżkę rozwoju zawodowego
6 Przestrzega przepisy bhp na własnym stanowisku pracy
7 Korzysta z programów komputerowych wspomagających pracę biurową
8 Komunikuje się za pomocą sieci Internet, wewnętrznej sieci komputerowej i poczty elektronicznej

Zadanie zawodowe: B-2:
Kompletowanie i aktualizowanie aktów prawnych
Lp. umiejętności
1 Śledzi informacje podawane przez administracje rządową i samorządową w zakresie ochrony środowiska
2 Przekazuje współpracownikom wiedzę prawną i informacje o zmianach w prawie
3 Stosuje techniki komputerowe przy wyszukiwaniu i gromadzeniu aktów prawnych
4 Wykorzystuje specjalistyczne bazy danych z aktami prawnymi
5 Stosuje się do zmian legislacyjnych wynikających z rozporządzeń lub decyzji lokalnej administracji rządowej i samorządowej

Zadanie zawodowe: C-1:
Planowanie i organizowanie pracy podległego zespołu
Lp. umiejętności
1 Planuje i wyznacza terminy prowadzenia pomiarów i badań środowiskowych
2 Dotrzymuje terminów sporządzania sprawozdań statystycznych, przedkładania informacji właściwym organom
3 Wdraża zmiany legislacyjne wynikające z rozporządzeń lub decyzji lokalnej administracji rządowej i samorządowej
4 Wprowadza rozwiązania techniczno organizacyjne wpływające na poprawę warunków pracy
5 Nadzoruje przestrzegania przepisów bhp przez podległych mu pracowników
6 Korzysta z programów komputerowych wspomagających pracę biurową
7 Komunikuje się za pomocą sieci Internet, wewnętrznej sieci komputerowej i poczty elektronicznej

Zadanie zawodowe: C-2:
Współdziałanie z organami kontroli, monitoringu, ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Analizuje dokumenty z kontroli
2 Realizuje lub nadzoruje realizację zaleceń pokontrolnych
3 Składa raporty o postępach w realizacji zaleceń pokontrolnych
4 Nadzoruje procesy technologiczne powodujące emisję zanieczyszczeń
5 Nadzoruje pracę urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniami

Zadanie zawodowe: C-3:
Uczestniczenie w prawidłowym wykorzystywaniu środków pomocowych na inwestycje związane z ochroną środowiska
Lp. umiejętności
1 Zgłasza przełożonym wnioski dotyczące eksploatacji urządzeń chroniących środowisko
2 Śledzi postęp techniczny związany z urządzeniami chroniącymi środowisko
3 Śledzi informacje podawane przez administracje rządową i samorządową w zakresie ochrony środowiska
4 Wyszukuje i gromadzi informacje dotyczącej finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: C-4:
Współdziałanie w akcji zwalczania zagrożeń środowiska
Lp. umiejętności
1 Udziela pomocy przedlekarskiej poszkodowanym w razie wypadku
2 Organizuje akcję ratowniczo-gaśniczą do czasu przybycia jednostek straży pożarnej
3 Oznacza teren skażony
4 Utylizuje skażenie, ogranicza dostępnymi środkami ochrony rozmiary skażenia terenu do czasu przybycia wyspecjalizowanych jednostek ratowniczych
5 Wykonuje polecenia osoby kierującej akcją ratowniczą

Zadanie zawodowe: C-5:
Współpraca w kształtowaniu świadomości ekologicznej
Lp. umiejętności
1 Opracowuje materiały informacyjne promujące ochronę środowiska
2 Uczestniczy w działaniach edukacyjnych
3 Prezentuje zagadnienia ochrony środowiska na spotkaniach, konferencjach

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska oraz BHP
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy prawa z zakresu BHP, ochrony przeciw pożarowej oraz ochrony środowiska na stanowisku pracy
2 Organizuje pracę i stanowisko pracy zgodnie z wymogami BHP
3 Zgłasza wnioski dotyczące poprawy BHP na stanowisku pracy
4 Ocenia rozwiązania ograniczające lub eliminujące emisję zanieczyszczeń środowiska naturalnego
5 Identyfikuje czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne oraz źródła zagrożeń tymi czynnikami występujące w przedsiębiorstwie

Zadanie zawodowe: D-2:
Weryfikacja zgodności wykonywanych zadań zawodowych z aktualnymi normami, przepisami prawa i decyzjami administracyjnymi
Lp. umiejętności
1 Śledzi informacje podawane przez administracje rządową i samorządową w zakresie ochrony środowiska
2 Korzysta z baz danych z aktami prawnymi
3 Stosuje się do zmian legislacyjnych wynikających z rozporządzeń lub decyzji lokalnej administracji rządowej i samorządowej
4 Stosuje system zarządzania jakością laboratorium
5 Opracowuje, interpretuje wyniki z uwzględnieniem zmian legislacyjnych
6 Wprowadza zmiany organizacyjne w pracy własnej lub zespołu pracowników wynikające ze zmian w przepisach prawnych, norm jakości
7 Stosuje techniki komputerowe przy wyszukiwaniu i gromadzeniu aktów prawnych

Zadanie zawodowe: D-3:
Kontrolowanie terminów legalizacji, kalibracji aparatury pomiarowej
Lp. umiejętności
1 Czyta dokumentację przyrządów pomiarowych
2 Prowadzi dokumentację związaną z użytkowaniem przyrządu pomiarowego
3 Zgłasza niesprawność przyrządu pomiarowego
4 Testuje działanie przyrządów pomiarowych
5 Pilnuje terminów legalizacji i kalibracji przyrządów pomiarowych


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Logiczne rozumowanie
3 Łatwość wypowiadanie się w mowie i piśmie
4 Podzielność uwagi
5 Uzdolnienia rachunkowe
6 Uzdolnienia techniczne
7 Wyobraźnia i myślenie twórcze
8 Zdolność koncentracji uwagi
Cechy osobowości
1 Cierpliwość
2 Dokładność
3 Odporność emocjonalna
4 Odpowiedzialność
5 Odwaga
6 Samodzielność
7 Umiejętności kierownicze
8 Umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
9 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
10 Umiejętność postępowania z ludźmi
11 Umiejętność współdziałania
12 Zdolność przekonywania
13 Gotowość do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych
Sprawności sensomotoryczne
1 Brak lęku przed wysokością
2 Odporność na zmienne wpływy środowiska pracy
3 Ostrość słuchu
4 Powonienie
5 Rozróżnianie barw
6 Spostrzegawczość
7 Szybki refleks
8 Zręczność palców i rąk