Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Bezpieczeństwo
Obszar zawodowy: Strażak

Kod zawodu: 515101
Data modyfikacji: 2010-03-22 10:57:50

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Ratowanie zagrożonych ludzi, zwierząt i mienia.
A-2 Prowadzenie rozpoznania na stanowisku ratowniczym.
A-3 Wykonywanie czynności ratowniczych w przypadkach: pożarów, wypadków i katastrof komunikacyjnych, budowlanych, klęsk żywiołowych, awarii oraz zagrożeń spowodowanych przez materiały niebezpieczne.
A-4 Sprawianie i obsługiwanie sprzętu gaśniczego i ratowniczego.
A-5 Odpowiednie zabezpieczenie miejsca akcji.
A-6 Udzielanie pomocy przedlekarskiej poszkodowanym na miejscu zdarzenia.
A-7 Konserwowanie wyposażenia technicznego jednostek ratowniczo-gaśniczych i usuwanie prostych usterek.
B Zadania organizacyjne
B-1 Posługiwanie się środkami łączności w warunkach działań operacyjnych.
B-2 Organizowanie bezpiecznego stanowiska pracy dla siebie.
B-3 Prowadzenie spraw administracyjnych, kwatermistrzowskich, pracowniczych i finansowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Organizowanie bezpiecznego stanowiska dla współpracowników.
C-2 Organizowanie i kierowanie działaniami roty/zastępu w strefie bezpośrednich działań ratowniczych.
C-3 Organizowanie w ramach roty/zastępu czynności związanych z ratownictwem ludzi, zwierząt i mienia.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Sprawdzanie wyposażenia technicznego jednostek ratowniczo-gaśniczych.
D-2 Nadzorowanie skuteczności działania ratowniczego w ramach roty/zastępu oraz zachowanie bezpiecznych warunków jego prowadzenia.
D-3 Kontrolowanie wykonywania zadań w rocie/zastępie podczas działań ratowniczych z ukierunkowaniem na optymalne wykorzystanie walorów taktyczno-technicznych sprzętu.