Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Bezpieczeństwo
Obszar zawodowy: Strażak

Kod zawodu: 515101

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Ratowanie zagrożonych ludzi, zwierząt i mienia.
A-2 Prowadzenie rozpoznania na stanowisku ratowniczym.
A-3 Wykonywanie czynności ratowniczych w przypadkach: pożarów, wypadków i katastrof komunikacyjnych, budowlanych, klęsk żywiołowych, awarii oraz zagrożeń spowodowanych przez materiały niebezpieczne.
A-4 Sprawianie i obsługiwanie sprzętu gaśniczego i ratowniczego.
A-5 Odpowiednie zabezpieczenie miejsca akcji.
A-6 Udzielanie pomocy przedlekarskiej poszkodowanym na miejscu zdarzenia.
A-7 Konserwowanie wyposażenia technicznego jednostek ratowniczo-gaśniczych i usuwanie prostych usterek.
B Zadania organizacyjne
B-1 Posługiwanie się środkami łączności w warunkach działań operacyjnych.
B-2 Organizowanie bezpiecznego stanowiska pracy dla siebie.
B-3 Prowadzenie spraw administracyjnych, kwatermistrzowskich, pracowniczych i finansowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Organizowanie bezpiecznego stanowiska dla współpracowników.
C-2 Organizowanie i kierowanie działaniami roty/zastępu w strefie bezpośrednich działań ratowniczych.
C-3 Organizowanie w ramach roty/zastępu czynności związanych z ratownictwem ludzi, zwierząt i mienia.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Sprawdzanie wyposażenia technicznego jednostek ratowniczo-gaśniczych.
D-2 Nadzorowanie skuteczności działania ratowniczego w ramach roty/zastępu oraz zachowanie bezpiecznych warunków jego prowadzenia.
D-3 Kontrolowanie wykonywania zadań w rocie/zastępie podczas działań ratowniczych z ukierunkowaniem na optymalne wykorzystanie walorów taktyczno-technicznych sprzętu.

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Ratowanie zagrożonych ludzi, zwierząt i mienia.
Lp. umiejętności
1 Ratuje i ewakuuje ludzi, zwierzęta i mienie z zagrożonych obiektów i terenów w różnych sytuacjach pożarowych, katastrofach, klęskach żywiołowych i innych miejscowych zagrożeniach.
2 Ewakuuje drogami poziomymi i pionowymi, przechodzącymi przez strefy zagrożenia.
3 Wykonuje przejścia i dojścia do poszkodowanych lub zagrożonych.
4 Usuwa przeszkody naturalne i sztuczne utrudniające niesienie pomocy poszkodowanym lub zagrożonym.
5 Ustala sposoby, metody poszukiwania i ewakuacji poszkodowanych oraz zagrożonych.
6 Przeprowadza ewakuację ludzi w stanach wyższej konieczności.

Zadanie zawodowe: A-2:
Prowadzenie rozpoznania na stanowisku ratowniczym.
Lp. umiejętności
1 Organizuje rozpoznanie na miejscu działań ratowniczych.
2 Prowadzi rozpoznanie w ramach wykonywanych zadań.
3 Rozpoznaje zagrożenia mogące stanowić niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, mienia i środowiska.
4 Ocenia rozmiary zdarzenia w chwili przybycia zastępu jako pierwszej jednostki ochrony przeciwpożarowej, w przypadku występowania substancji toksycznych, wybuchowych lub promieniotwórczych.
5 Rozpoznaje zagrożenia (pożarowe, chemiczne, ekologiczne i inne).

Zadanie zawodowe: A-3:
Wykonywanie czynności ratowniczych w przypadkach: pożarów, wypadków i katastrof komunikacyjnych, budowlanych, klęsk żywiołowych, awarii oraz zagrożeń spowodowanych przez materiały niebezpieczne.
Lp. umiejętności
1 Wykonuje czynności związane z lokalizacją i gaszeniem pożarów.
2 Przerywa proces spalania i odpowiednio postępuje podczas zjawisk towarzyszących pożarom.
3 Podaje piany gaśnicze w różnych warunkach.
4 Ocenia zachowanie się materiałów i konstrukcji budowlanych w warunkach pożaru.
5 Odpowiednio postępuje z instalacjami użytkowymi i technologicznymi podczas pożarów, awarii, katastrof.
6 Odpowiednio postępuje w razie wypadków i katastrof komunikacyjnych, budowlanych, klęsk żywiołowych, awarii, zagrożeń ze strony urządzeń technicznych i materiałów niebezpiecznych.
7 Prowadzi działania ratownicze przy samochodach osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusach.
8 Prowadzi działania ratownicze podczas wypadków i katastrof w transporcie szynowym.
9 Przewietrza i wentyluje strefy zagrożenia oraz strefy bezpośrednich działań ratowniczych.
10 Wypompowuje substancje stwarzające zagrożenie, obwałowuje lub uszczelnia miejsca wycieku substancji stwarzających zagrożenie.
11 Identyfikuje substancje stwarzające zagrożenie w czasie powstałego zdarzenia.
12 Odpowiednio postępuje w stanach zagrożenia masowego i w sytuacjach użycia środków masowego rażenia.
13 Przepompowuje i przemieszcza substancje niebezpieczne do nowych lub zastępczych zbiorników.
14 Zatrzymuje emisję toksycznych środków przemysłowych.
15 Stawia kurtyny wodne.
16 Neutralizuje substancje niebezpieczne substancjami chemicznymi.
17 Związuje substancje niebezpieczne sorbentami.
18 Stawia zapory na ciekach lub obszarach wodnych zagrożonych skutkami rozlania substancji toksycznych.
19 Zbiera substancje niebezpieczne z powierzchni wody.
20 Prowadzi działania ratownicze w związku z wystąpieniem miejscowych zagrożeń: zagrożenia biologicznego, sanitarnego, promieniotwórczego, pirotechnicznego, klimatycznego i pogodowego.
21 Przeprowadza pomiary przy użyciu przyrządów pomiarowych: temperatury, zawartości tlenu i substancji tworzących mieszaniny wybuchowe, skażeń toksycznych i radioaktywnych.

Zadanie zawodowe: A-4:
Sprawianie i obsługiwanie sprzętu gaśniczego i ratowniczego.
Lp. umiejętności
1 Wykorzystuje własności techniczno-taktyczne sprzętu gaśniczego i ratowniczego w różnych sytuacjach i warunkach.
2 Obsługuje urządzenia (piły, sprzęt hydrauliczny, sprzęt pneumatyczny) przeznaczone do ratownictwa technicznego w warunkach katastrof w transporcie publicznym i ratownictwa ludzi w katastrofach budowla
3 Postępuje zgodnie z zasadami eksploatacji sprzętu i urządzeń pożarniczych.
4 Buduje stanowiska wodne, linii wężowych, ssawnych i tłocznych oraz zajmuje stanowiska gaśnicze.
5 Pracuje na stanowiskach gaśniczych w natarciu i obronie.
6 Pracuje na stanowiskach gaśniczych w natarciu i obronie.
7 Korzysta ze źródeł zaopatrzenia wodnego, w tym z instalacji hydrantowych.
8 Korzysta w warunkach pożaru z instalacji automatycznej sygnalizacji pożaru, stałych i półstałych urządzeń gaśniczych.
9 Pracuje w sprzęcie ochrony osobistej w różnych warunkach.
10 Oświetla miejsca zdarzeń.
11 Stosuje sprzęt dielektryczny.
12 Obsługuje sprzęt ratownictwa chemiczno-ekologicznego, sprzęt ratownictwa technicznego i ratownictwa medycznego.
13 Obsługuje sprzęt do ograniczania i usuwania rozlewisk i substancji niebezpiecznych dla środowiska.
14 Obsługuje sprężarki powietrza elektryczne i spalinowe.
15 Sprawia ratownicze poduszki pneumatyczne.
16 Obsługuje sprzęt i przyrządy do odszukiwania ludzi w zawałach budowlanych.

Zadanie zawodowe: A-5:
Odpowiednie zabezpieczenie miejsca akcji.
Lp. umiejętności
1 Oznakowuje wydzielone strefy bezpośrednich działań sił ratowniczych oraz strefy zagrożenia.
2 Zabezpiecza miejsca zdarzenia przed osobami postronnymi.
3 Kieruje ruchem drogowym podczas prowadzenia akcji ratowniczych.

Zadanie zawodowe: A-6:
Udzielanie pomocy przedlekarskiej poszkodowanym na miejscu zdarzenia.
Lp. umiejętności
1 Udziela pomocy przedlekarskiej poszkodowanym w wypadkach i katastrofach. Prowadzi postępowanie w ramach: resuscytacji krążeniowo-oddechowej, opatrywania ran, tamowania krwotoków, wstrząsów pourazowych
2 Stosuje zestawy ratownicze PSP – R1 i R2.
3 Ocenia stan poszkodowanych. Wypełnia karty udzielonej pomocy medycznej.
4 Przekazuje poszkodowanych zespołom ratownictwa medycznego.

Zadanie zawodowe: A-7:
Konserwowanie wyposażenia technicznego jednostek ratowniczo-gaśniczych i usuwanie prostych usterek.
Lp. umiejętności
1 Konserwuje uzbrojenie osobiste, ubrania specjalne, ochronne i sprzęt ratowniczy.
2 Konserwuje sprzęt ochrony dróg oddechowych.
3 Konserwuje wyposażenie techniczne (sprzęt hydrauliczny, sprzęt pneumatyczny, piły).
4 Konserwuje pojazdy pożarnicze i ich wyposażenie.
5 Usuwa podstawowe niedomagania w pracy pomp.
6 Taśmuje węże pożarnicze.

Zadanie zawodowe: B-1:
Posługiwanie się środkami łączności w warunkach działań operacyjnych.
Lp. umiejętności
1 Prowadzi korespondencję radiową zgodnie z obowiązującymi zasadami.
2 Składa meldunki drogą radiową.
3 Obsługuje i stosuje techniczne środki łączności przewodowej i bezprzewodowej.
4 Organizuje i utrzymuje łączność dowodzenia i współdziałania.
5 Składa meldunki o rozwoju sytuacji i przebiegu działań.
6 Korzysta z urządzeń komputerowych i posługuje się programami stosowanymi w Państwowej Straży Pożarnej.
7 Korzysta z urządzeń stanowisk kierowania.

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie bezpiecznego stanowiska pracy dla siebie.
Lp. umiejętności
1 Organizuje i wykonuje pracę na stanowisku służbowym zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
2 Dokonuje wyboru stanowiska gaśniczego, właściwego środka gaśniczego oraz analizuje skuteczność operowania prądami gaśniczymi.
3 Przeciwdziała sytuacjom stresowym.
4 Ocenia wpływ zdarzeń traumatycznych na funkcjonowanie człowieka.
5 Stosuje w służbie przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
6 Użytkuje ubrania specjalne, ochronne i uzbrojenie osobiste.

Zadanie zawodowe: B-3:
Prowadzenie spraw administracyjnych, kwatermistrzowskich, pracowniczych i finansowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
Lp. umiejętności
1 Korzysta z podstawowych aktów prawnych.
2 Redaguje pisma.
3 Wypełnia druki i prowadzi wymaganą dokumentację.
4 Korzysta z urządzeń biurowych, komputerów.
5 Posługuje się oprogramowaniami komputerowymi stosowanymi w Państwowej Straży Pożarnej.
6 Stosuje zasady pracy w sieci komputerowej.
7 Prowadzi zabezpieczenie logistyczne akcji ratowniczej.

Zadanie zawodowe: C-1:
Organizowanie bezpiecznego stanowiska dla współpracowników.
Lp. umiejętności
1 Organizuje pracę podwładnym na stanowiskach służbowych, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
2 Prowadzi zajęcia dydaktyczne.
3 Wskazuje bezpieczne miejsce ustawienia pojazdów na miejscu akcji w różnych warunkach i zagrożeniach.
4 Oznakowuje i zabezpiecza miejsce ustawienia samochodów.
5 Kieruje kolejnością prowadzenia działań w czasie pożarów i innych zagrożeń.

Zadanie zawodowe: C-2:
Organizowanie i kierowanie działaniami roty/zastępu w strefie bezpośrednich działań ratowniczych.
Lp. umiejętności
1 Przydziela zadania dla roty/zastępu oraz kieruje działaniami ratowniczymi zgodnie z przyjętymi procedurami i planami ratowniczymi.
2 Przydziela zadania w formie rozkazu bojowego dla roty/zastępu w czasie działań ratowniczych.
3 Współdziała ze specjalistycznymi grupami w ramach ratownictwa technicznego, chemicznego oraz innymi jednostkami i służbami przybyłymi na miejsce zdarzenia.
4 Wspomaga w czasie działań ratowniczych bezpośredniego dowódcę w podejmowaniu decyzji dotyczących organizacji i prowadzenia działań ratowniczych.
5 Współdziała z jednostkami ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych.
6 Określa miejsca cięcia, rozciągania, podnoszenia konstrukcji i elementów oraz dobór sprzętu ratowniczego.
7 Określa ilości sił i środków niezbędnych do likwidacji zagrożenia, zdarzenia.

Zadanie zawodowe: C-3:
Organizowanie w ramach roty/zastępu czynności związanych z ratownictwem ludzi, zwierząt i mienia.
Lp. umiejętności
1 Współdziała ze służbami specjalistycznymi.
2 Podejmuje decyzje i postępuje w przypadku uszkodzenia, awarii sprzętu, urządzeń ratowniczych i ewakuacyjnych.
3 Odpowiednio postępuje z osobami ewakuowanymi i uratowanymi.
4 Organizuje ewakuację dużych grup ludzi, dzieci, osób niepełnosprawnych.
5 Organizuje ewakuację zwierząt hodowlanych i dzikich.
6 Ocenia wpływ sytuacji stresowych na funkcjonowanie człowieka i zwierząt

Zadanie zawodowe: D-1:
Sprawdzanie wyposażenia technicznego jednostek ratowniczo-gaśniczych.
Lp. umiejętności
1 Utrzymuje w gotowości bojowej uzbrojenie osobiste, przydzielony sprzęt i wyposażenie techniczne straży pożarnych.
2 Wykonuje czynności kontrolno-pomiarowe sprzętu oddechowego, prowadzi dokumentację pracy.
3 Dokonuje bieżących przeglądów sprzętu gaśniczego i ratowniczego w ramach czynności wykonywanych na terenie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w czasie ćwiczeń.

Zadanie zawodowe: D-2:
Nadzorowanie skuteczności działania ratowniczego w ramach roty/zastępu oraz zachowanie bezpiecznych warunków jego prowadzenia.
Lp. umiejętności
1 Kontroluje wykonywanie rozkazów bojowych przez rotę/zastęp pod kątem osiągnięcia zamierzonego celu.
2 Nadzoruje wykonywanie zadań w ramach rozpoznania.
3 Selekcjonuje uzyskanie informacji taktycznych warunkujących ocenę sytuacji.
4 Nadzoruje skuteczność działań ratowniczych w ramach roty/zastępu pod kątem bezpiecznych warunków ich prowadzenia.
5 Analizuje czas pracy ratowników w rocie/zastępie w strefie bezpośrednich działań ratowniczych, w szczególności czas pracy w ubraniach ochronnych i sprzęcie izolującym drogi oddechowe.
6 Sporządza dokumentację ze zdarzeń, pożarów i wypadków.
7 Dostosowuje techniki prowadzenia działań ratowniczych do uszkodzeń, deformacji, budowy maszyn i urządzeń oraz konstrukcji.

Zadanie zawodowe: D-3:
Kontrolowanie wykonywania zadań w rocie/zastępie podczas działań ratowniczych z ukierunkowaniem na optymalne wykorzystanie walorów taktyczno-technicznych sprzętu.
Lp. umiejętności
1 Prowadzi linie wężowe unikając oraz minimalizując powodowanie strat i opory przepływu.
2 Wykorzystuje walory techniczne motopomp i autopomp.
3 Wykorzystuje walory techniczne sprzętu do ewakuacji i poszukiwania ludzi.
4 Nadzoruje pracę w sieci radiowej.


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Podzielność uwagi
3 Rozumowanie logiczne
4 Uzdolnienia techniczne
5 Wyobraźnia przestrzenna
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Gotowość do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych
3 Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą
4 Odporność emocjonalna
5 Odporność na długotrwały wysiłek
6 Odporność na stres
7 Odwaga
8 Samodzielność
9 Samokontrola
10 Umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
11 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
12 Umiejętność podporządkowania się
13 Umiejętność postępowania z ludźmi
14 Umiejętność postępowania ze zwierzętami
15 Umiejętność pracy w szybkim tempie
16 Umiejętność pracy w warunkach izolacji społecznej
17 Umiejętność współdziałania
18 Wytrwałość, cierpliwość
19 Zdolność przekonywania
20 Zdyscyplinowanie
Sprawności sensomotoryczne
1 Brak lęku przed wysokością
2 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
3 Ostrość słuchu
4 Ostrość wzroku
5 Powonienie
6 Rozróżnianie barw
7 Spostrzegawczość
8 Szybki refleks
9 Widzenie o zmroku
10 Widzenie stereoskopowe
11 Zmysł równowagi
12 Zręczność palców
13 Zręczność rąk