Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Informatyka i telekomunikacja
Obszar zawodowy: Technik telekomunikacji

Kod zawodu: 311402

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Budowanie linii kablowych ziemnych, kanałowych i napowietrznych
A-2 Montowanie złączy kablowych, przełącznic i elementów okablowania urządzeń telekomunikacyjnych
A-3 Montowanie instalacji telekomunikacyjnych i teleinformatycznych wewnętrznych (w budynkach)
A-4 Montowanie i demontowanie urządzeń telekomunikacyjnych
A-5 Obsługiwanie, regulowanie i konserwowanie urządzeń telekomunikacyjnych
A-6 Obsługiwanie i konserwowanie instalacji i sieci telekomunikacyjnych
A-7 Naprawianie urządzeń telekomunikacyjnych
A-8 Naprawianie urządzeń teleinformatycznych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie miejsca pracy i planowanie działań projektowych, konstruktorskich, montażowych, eksploatacyjnych urządzeń i systemów telekomunikacyjnych
B-2 Organizowanie i prowadzenie własnej działalności produkcyjno-usługowej w zakresie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych
B-3 Sporządzanie raportów i analiz prowadzenie dokumentacji techniczno- eksploatacyjnej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Organizowanie i nadzorowanie procesów konstruowania, wytwarzania, konserwacji i naprawy urządzeń i systemów telekomunikacyjnych realizowanych przez podległych pracowników
C-2 Organizowanie zaopatrzenia i zbytu elementów, układów, urządzeń i systemów telekomunikacyjnych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie techniczne urządzeń telekomunikacyjnych w fazie projektowo-konstruktorskiej, wytwórczej i eksploatacyjnej
D-2 Kontrolowanie techniczne sieci i instalacji telekomunikacyjnych w fazie projektowo-konstruktorskiej, wytwórczej i eksploatacyjne oraz badanie i pomiary jakości usług telekomunikacyjnych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Budowanie linii kablowych ziemnych, kanałowych i napowietrznych
Lp. umiejętności
1 Czyta mapy topograficzne, geodezyjne, schematy blokowe, ideowe, montażowe, dokumentację technologiczną sieci telekomunikacyjnych
2 Buduje studnie kablowe
3 Układa rury przewodowe
4 Buduje obiekty ochronne
5 Montuje rurociągi i zasobniki
6 Montuje słupy i osprzęt
7 Układa kable
8 Wciąga kable do rurociągów i kanalizacji
9 Montuje kable napowietrzne
10 Posługuje się środkami ochrony osobistej (słupołazy, pasy, szelki bezpieczeństwa itp.)

Zadanie zawodowe: A-2:
Montowanie złączy kablowych, przełącznic i elementów okablowania urządzeń telekomunikacyjnych
Lp. umiejętności
1 Czyta mapy, schematy blokowe, ideowe, montażowe, dokumentację technologiczną i serwisową instalacji i sieci telekomunikacyjnych
2 Montuje złącza kablowe
3 Montuje głowice
4 Montuje łączówki, puszki rozgałęźne
5 Montuje skrzynki, szafki kablowe i inne elementy bierne sieci
6 Montuje konstrukcje przełącznic
7 Montuje bloki połączeniowe
8 Montuje zabezpieczenia
9 Montuje okablowanie stacyjne urządzeń telekomunikacyjnych
10 Mierzy podstawowe parametry linii telekomunikacyjnej za pomocą testerów, reflektometrów i innych przyrządów pomiarowych
11 Posługuje się środkami ochrony osobistej (słupołazy, pasy, szelki bezpieczeństwa itp.)

Zadanie zawodowe: A-3:
Montowanie instalacji telekomunikacyjnych i teleinformatycznych wewnętrznych (w budynkach)
Lp. umiejętności
1 Czyta schematy blokowe, ideowe, montażowe, dokumentację technologiczną i serwisową sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych
2 Projektuje strukturę wewnętrznej instalacji telekomunikacyjnej
3 Projektuje strukturę wewnętrznej instalacji teleinformatycznej
4 Montuje wewnętrzną instalację telekomunikacyjną i teleinformatyczną
5 Mierzy podstawowe parametry linii telekomunikacyjnej i teleinformatycznej za pomocą testerów, reflektometrów, analizatorów i innych przyrządów pomiarowych
6 Posługuje się środkami ochrony osobistej (słupołazy, pasy, szelki bezpieczeństwa itp.)

Zadanie zawodowe: A-4:
Montowanie i demontowanie urządzeń telekomunikacyjnych
Lp. umiejętności
1 Czyta schematy blokowe, ideowe, montażowe, dokumentację technologiczną i serwisową urządzeń telekomunikacyjnych
2 Montuje, demontuje urządzenia komutacyjne i teletransmisyjne
3 Montuje, demontuje urządzenia optotelekomunikacyjne
4 Montuje, demontuje telekomunikacyjne anteny nadawcze i odbiorcze, w tym również satelitarne
5 Montuje, demontuje aparaty telefoniczne i inne urządzenia abonenckie
6 Montuje, demontuje nadawczo-odbiorcze urządzenia radiofoniczne
7 Montuje, demontuje nadawczo-odbiorcze urządzenia telewizyjne
8 Montuje, demontuje nadawczo-odbiorcze urządzenia transmisji satelitarnej
9 Montuje siłownie i akumulatory zasilające wraz z instalacją dla urządzeń telekomunikacyjnych
10 Mierzy podstawowe parametry urządzeń telekomunikacyjnych przy pomocy mierników uniwersalnych, testerów pomiarowych
11 Posługuje się środkami ochrony osobistej

Zadanie zawodowe: A-5:
Obsługiwanie, regulowanie i konserwowanie urządzeń telekomunikacyjnych
Lp. umiejętności
1 Obsługuje, reguluje (programuje) i konserwuje urządzenia telefoniczne
2 Obsługuje, reguluje (programuje) i konserwuje urządzenia radiofoniczne
3 Obsługuje, reguluje (programuje) i konserwuje urządzenia telewizyjne
4 Obsługuje, reguluje (programuje) i konserwuje urządzenia telemetryczne
5 Obsługuje, reguluje (programuje) i konserwuje urządzenia sygnalizacyjne
6 Obsługuje, reguluje (programuje) i konserwuje urządzenia teleinformatyczne
7 Obsługuje, reguluje (programuje) i konserwuje urządzenia transmisji bezprzewodowej (z wykorzystaniem fal radiowych, mikrofal, podczerwieni)
8 Obsługuje, reguluje (programuje) i konserwuje urządzenia satelitarne
9 Obsługuje, reguluje (programuje) i konserwuje urządzenia i sieci zasilające
10 Mierzy podstawowe parametry urządzeń telekomunikacyjnych przy pomocy mierników uniwersalnych, testerów pomiarowych

Zadanie zawodowe: A-6:
Obsługiwanie i konserwowanie instalacji i sieci telekomunikacyjnych
Lp. umiejętności
1 Obsługuje i konserwuje instalacje i sieci telefoniczne
2 Obsługuje i konserwuje instalacje i sieci telewizyjne
3 Obsługuje i konserwuje instalacje i sieci telemetryczne
4 Obsługuje i konserwuje instalacje i sieci sygnalizacyjne
5 Obsługuje i konserwuje instalacje i sieci teleinformatyczne
6 Obsługuje i konserwuje sieci optotelekomunikacyjne
7 Mierzy podstawowe parametry sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przy wykorzystaniu reflektometrów, analizatorów sygnalizacji, analizatorów widmowych, testerów kablowych

Zadanie zawodowe: A-7:
Naprawianie urządzeń telekomunikacyjnych
Lp. umiejętności
1 Diagnozuje i naprawia urządzenia telefoniczne
2 Diagnozuje i naprawia urządzenia radiofoniczne
3 Diagnozuje i naprawia urządzenia telewizyjne
4 Diagnozuje i naprawia urządzenia telemetryczne
5 Diagnozuje i naprawia urządzenia sygnalizacyjne
6 Diagnozuje i naprawia urządzenia transmisji bezprzewodowej (z wykorzystaniem fal radiowych, mikrofal, podczerwieni)
7 Diagnozuje i naprawia urządzenia satelitarne
8 Mierzy podstawowe parametry urządzeń telekomunikacyjnych przy pomocy przyrządów uniwersalnych i specjalistycznych

Zadanie zawodowe: A-8:
Naprawianie urządzeń teleinformatycznych
Lp. umiejętności
1 Diagnozuje i naprawia urządzenia dostępowe
2 Diagnozuje i naprawia urządzenia końcowe (terminale)
3 Diagnozuje i naprawia urządzenia transmisji (modemy)
4 Diagnozuje i naprawia aktywne urządzenia sieciowe (huby, routery, mostki)
5 Diagnozuje i naprawia urządzenia sygnalizacyjne
6 Diagnozuje sieci teleinformatyczne
7 Diagnozuje i naprawia teleinformatyczne urządzenia transmisji bezprzewodowej (z wykorzystaniem fal radiowych, mikrofal, podczerwieni)
8 Diagnozuje i naprawia teleinformatyczne urządzenia satelitarne
9 Mierzy podstawowe parametry urządzeń teleinformatycznych przy pomocy przyrządów uniwersalnych i specjalistycznych

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie miejsca pracy i planowanie działań projektowych, konstruktorskich, montażowych, eksploatacyjnych urządzeń i systemów telekomunikacyjnych
Lp. umiejętności
1 Organizuje miejsce pracy i planuje działania projektowe urządzeń i systemów telekomunikacyjnych
2 Organizuje miejsce pracy i planuje działania konstruktorskie urządzeń i systemów telekomunikacyjnych
3 Organizuje miejsce pracy i planuje działania montażowe urządzeń i systemów telekomunikacyjnych
4 Organizuje miejsce pracy i planuje działania eksploatacyjne urządzeń i systemów telekomunikacyjnych
5 Planuje działania projektowe, konstruktorskie, montażowe, eksploatacyjne urządzeń i systemów telekomunikacyjnych przy pomocy komputera

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie i prowadzenie własnej działalności produkcyjno-usługowej w zakresie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych
Lp. umiejętności
1 Analizuje i ocenia rynek pracy, rynek usług, przedsiębiorstw, wytworów, pracowników
2 Zestawia plan materiałowo-finansowy działalności projektowo-wytwórczej i usługowej
3 Stosuje techniki organizowania procesów pracy w czasie i przestrzeni
4 Prowadzi dokumentację działalności firmy produkcyjno-usługowej
5 Projektuje (strukturalnie), planuje, wytwarza i eksploatuje elementy, urządzenia, instalacje i sieci telekomunikacyjne
6 Prowadzi działalność organizacyjno-planistyczną oraz produkcyjno-usługową przy pomocy komputera i oprogramowania wspomagającego

Zadanie zawodowe: B-3:
Sporządzanie raportów i analiz prowadzenie dokumentacji techniczno- eksploatacyjnej
Lp. umiejętności
1 Czyta i posługuje się mapami geodezyjnymi i topograficznymi oraz schematami urządzeń i sieci telekomunikacyjnych
2 Analizuje i ocenia możliwości realizacji elementów sieci telekomunikacyjnej
3 Prowadzi dokumentację eksploatacyjną sieci telekomunikacyjnych
4 Sporządza raporty i analizy, prowadzi dokumentację techniczno-eksploatacyjną przy pomocy komputera

Zadanie zawodowe: C-1:
Organizowanie i nadzorowanie procesów konstruowania, wytwarzania, konserwacji i naprawy urządzeń i systemów telekomunikacyjnych realizowanych przez podległych pracowników
Lp. umiejętności
1 Stosuje metody i techniki analizy i diagnozy organizacyjnej
2 Stosuje procedury i techniki normowania czasu pracy i wartościowania pracy
3 Stosuje techniki organizowania procesów pracy w czasie i przestrzeni
4 Zarządza zasobami ludzkimi

Zadanie zawodowe: C-2:
Organizowanie zaopatrzenia i zbytu elementów, układów, urządzeń i systemów telekomunikacyjnych
Lp. umiejętności
1 Analizuje i ocenia rynek producentów pod kątem zaopatrzenia przedsiębiorstwa w elementy, układy, urządzenia i sprzęt telekomunikacyjny
2 Planuje zaopatrzenie przedsiębiorstwa w elementy, układy, urządzenia i sprzęt telekomunikacyjny
3 Pozyskuje kontrahentów, zawiera korzystne umowy (organizuje przetargi) kupna-sprzedaży elementów, układów, urządzeń i sprzętu telekomunikacyjny
4 Organizuje dostawy i składowanie elementów, układów, urządzeń i sprzętu telekomunikacyjny
5 Analizuje i ocenia rynek pod kątem zbytu elementów, układów, urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego
6 Pozyskuje nabywców, planuje zbyt elementów, układów, urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrolowanie techniczne urządzeń telekomunikacyjnych w fazie projektowo-konstruktorskiej, wytwórczej i eksploatacyjnej
Lp. umiejętności
1 Mierzy miernikami uniwersalnymi wielkości elektryczne (multimetr analogowy, cyfrowy)
2 Mierzy, wyznacza parametry elementów, układów, urządzeń telekomunikacyjnych za pomocą decybelomierza, luksomierza, dalmierza, oscyloskopu, wobulatora, częstościomierza
3 Posługuje się urządzeniami laboratoryjnymi jak generator przebiegów zmiennych, zasilacz laboratoryjny
4 Mierzy podstawowe parametry optoelektronicznych urządzeń nadawczo-odbiorczych, jak: moc, długość fali, szerokość widmowa, czułość, kształt sygnałów za pomocą reflektometru
5 Mierzy podstawowe parametry urządzeń telekomunikacyjnych przy pomocy urządzeń testujących (specjalistycznych testerów)
6 Realizuje prace projektowo-konstruktorskie, wytwórcze i eksploatacyjne przy pomocy komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego

Zadanie zawodowe: D-2:
Kontrolowanie techniczne sieci i instalacji telekomunikacyjnych w fazie projektowo-konstruktorskiej, wytwórczej i eksploatacyjne oraz badanie i pomiary jakości usług telekomunikacyjnych
Lp. umiejętności
1 Mierzy parametry sieci telekomunikacyjnej, jak: tłumienność toru, tłumienność spawów i złącz, określenie ich odległości od źródła, stratność dyspersyjna, tolerancja toru za pomocą reflektometru optycz
2 Mierzy parametry sieci telekomunikacyjnej, jak długość toru, opóźnienie, pojemność, tłumienność toru, rezystancja pętli, za pomocą testerów i cyfrowych analizatorów kablowych
3 Mierzy parametry toru radiowego, jak: mocy w kanale radiowym, szerokość zajmowanego pasma, poziom sygnałów zakłócających w kanale radiowym i poza nim, częstotliwości sygnału i zniekształceń harmoniczn
4 Dokonuje analizy pakietów danych za pomocą analizatora protokołów sieciowych


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 podejmowania szybkich i trafnych decyzji
2 Zdolność koncentracji uwagi
3 Wyobraźnia i myślenie twórcze
4 Uzdolnienia techniczne
5 Łatwość wypowiadania się w mowie lub piśmie
6 Zdolność przekonywania
Cechy osobowości
1 Samodzielność
2 Dokładność
3 Wytrwałość i cierpliwość
4 Gotowość do pracy w warunkach monotonnych
5 Ciekawość
6 Łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi
7 Inicjatywność
8 Umiejętność postępowania z ludźmi
9 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
Sprawności sensomotoryczne
1 Ostrość wzroku
2 Rozróżnianie barw
3 Spostrzegawczość
4 Koordynacja wzrokowo ruchowa
5 Zręczność palców
6 Szybki refleks