Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Bezpieczeństwo
Obszar zawodowy: Technik pożarnictwa

Kod zawodu: 315104
Data modyfikacji: 2010-03-22 12:19:13

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Rozpoznawanie występujących zagrożeń i podejmowanie skutecznych działań
A-2 Tworzenie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów i instalacji użytkowych
A-3 Sprawianie i obsługiwanie sprzętu ratowniczego i gaśniczego będącego na wyposażeniu jednostek straży
A-4 Prowadzenie rozpoznania na terenie działań
A-5 Realizacja zadań ratowniczych podczas pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof komunikacyjnych i budowlanych, wypadków, awarii oraz zagrożeń spowodowanych toksycznymi i radioaktywnymi środkami przemysłowymi
A-6 Ratowanie ludzi, zwierząt i mienia
A-7 Zabezpieczanie terenu działań
A-8 Obsługa urządzeń łączności i urządzeń pozyskiwania informacji
A-9 Udzielanie przedlekarskiej pomocy medycznej i psychologicznej ofiarom zdarzeń
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie toku służby w jednostce ratowniczo-gaśniczej
B-2 Prowadzenie niezbędnej dokumentacji
B-3 Organizowanie i prowadzenie kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego
B-4 Dysponowanie siłami i środkami oraz analizowanie zagrożeń występujących w czasie działań ratowniczych
B-5 Oddziaływanie na szerokie kręgi społeczeństwa w ramach powszechnego przygotowania ludności do właściwych zachowań w stanach nagłych i masowych zagrożeń
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Dowodzenie i kierowanie działaniami ratowniczymi
C-2 Współpraca z innymi jednostkami PSP i podmiotami KSRG
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Nadzorowanie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
D-2 Kontrolowanie przestrzegania regulaminów służbowych i instrukcji ustalających tok służby
D-3 Kontrola gotowości bojowej jednostki