Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Bezpieczeństwo
Obszar zawodowy: Technik pożarnictwa

Kod zawodu: 315104

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Rozpoznawanie występujących zagrożeń i podejmowanie skutecznych działań
A-2 Tworzenie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów i instalacji użytkowych
A-3 Sprawianie i obsługiwanie sprzętu ratowniczego i gaśniczego będącego na wyposażeniu jednostek straży
A-4 Prowadzenie rozpoznania na terenie działań
A-5 Realizacja zadań ratowniczych podczas pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof komunikacyjnych i budowlanych, wypadków, awarii oraz zagrożeń spowodowanych toksycznymi i radioaktywnymi środkami przemysłowymi
A-6 Ratowanie ludzi, zwierząt i mienia
A-7 Zabezpieczanie terenu działań
A-8 Obsługa urządzeń łączności i urządzeń pozyskiwania informacji
A-9 Udzielanie przedlekarskiej pomocy medycznej i psychologicznej ofiarom zdarzeń
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie toku służby w jednostce ratowniczo-gaśniczej
B-2 Prowadzenie niezbędnej dokumentacji
B-3 Organizowanie i prowadzenie kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego
B-4 Dysponowanie siłami i środkami oraz analizowanie zagrożeń występujących w czasie działań ratowniczych
B-5 Oddziaływanie na szerokie kręgi społeczeństwa w ramach powszechnego przygotowania ludności do właściwych zachowań w stanach nagłych i masowych zagrożeń
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Dowodzenie i kierowanie działaniami ratowniczymi
C-2 Współpraca z innymi jednostkami PSP i podmiotami KSRG
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Nadzorowanie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
D-2 Kontrolowanie przestrzegania regulaminów służbowych i instrukcji ustalających tok służby
D-3 Kontrola gotowości bojowej jednostki

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Rozpoznawanie występujących zagrożeń i podejmowanie skutecznych działań
Lp. umiejętności
1 Określa rodzaje i źródła innych miejscowych zagrożeń oraz ich wpływ na bezpieczeństwo otoczenia
2 Określa zagrożenia występujące podczas transportu i składowania materiałów niebezpiecznych
3 Charakteryzuje zagrożenia pożarowe występujące w wybranych obiektach i pomieszczeniach zaplecza technicznego transportu, malarniach, lakierniach, stolarniach i zakładach produkcji mebli, tapicerniach
4 Dokonuje klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem, określa zasad ich wyznaczania
5 Ustala zagrożenia występujące w przemyśle, gospodarce rolnej i leśnej.
6 Określa podstawowe czynniki zagrożenia pożarowego w hurtowniach, sklepach, magazynach przysklepowych branży spożywczej, drogeryjnej, chemicznej, magazynach wysokiego składowania
7 Określa parametry zagrożenia pożarowego wybranych operacji i procesów technologicznych, proponuje zabezpieczenia techniczne i użytkowe na podstawie dokumentacji
8 Przeprowadza rozpoznanie, analizuje i ocenia zagrożenia pożarowe, wybuchowe i inne miejscowe zagrożenia
9 Określa przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów

Zadanie zawodowe: A-2:
Tworzenie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów i instalacji użytkowych
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza czynności kontrolno-rozpoznawczych
2 Sporządza dokumentację pokontrolną
3 Określa zasady stosowania aktywnych i pasywnych środków zabezpieczeń przeciwpożarowych
4 Dobiera odpowiednie zabezpieczenia techniczne obiektów i terenów odpowiednio do występujących zagrożeń pożarowych i wybuchowych
5 Dobiera instalacje i urządzenia elektryczne z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego
6 Czyta i interpretuje dokumentację techniczną, rysunek techniczny, rysunek budowlany
7 Analizuje wpływu warunków pożarowych na materiały budowlane
8 Charakteryzuje podstawowe elementy konstrukcji budowlanych
9 Określa rodzaj i charakter obciążeń występujących w budynkach oraz ich wpływu na zachowanie się konstrukcji
10 Dokonuje podziału i charakteryzuje instalacje użytkowe
11 Ocenia możliwości rozprzestrzeniania się pożaru w budynkach
12 Kwalifikuje obiekty lub strefy do odpowiedniej kategorii zagrożenia wybuchem lub zagrożenia ludzi
13 Określa wymagania ewakuacyjne w obiektach
14 Sporządza proste plany ochrony przeciwpożarowej oraz instrukcje technologiczno-ruchowe i bezpieczeństwa pożarowego
15 Przeprowadza analizy zabezpieczeń przeciwpożarowych
16 Przeprowadza analizy przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego

Zadanie zawodowe: A-3:
Sprawianie i obsługiwanie sprzętu ratowniczego i gaśniczego będącego na wyposażeniu jednostek straży
Lp. umiejętności
1 Dokonuje ogólnego podziału sprzętu będącego na wyposażenia straży pożarnych
2 Opisuje przeznaczenie i budowę poszczególnych rodzajów sprzętu
3 Charakteryzuje zasady działania wybranych rodzajów sprzętu
4 Wykorzystuje parametry techniczno – eksploatacyjne sprzętu
5 Opisuje podstawowe warunki eksploatacyjno-użytkowe sprzętu
6 Wykorzystuje sprzęt i prowadza jego konserwację zgodnie z zasadami bhp
7 Dokonuje właściwego wyboru sprzętu w zależności od sytuacji
8 Stosuje środki ochrony osobistej
9 Wskazuje podstawowe przyczyny nieprawidłowej pracy sprzętu
10 Przeprowadza instruktaż z zakresu budowy, parametrów techniczno-eksploatacyjnych i możliwości wykorzystania sprzętu
11 Wykorzystuje znajomość budowy wybranych rodzajów sprzętu w celu oceny jego przydatności, możliwości dalszego wykorzystania i prowadzenia napraw
12 Określa warunki dopuszczenia sprzętu do pracy w podziale bojowym
13 Posługuje się dokumentacją w zakresie eksploatacji sprzętu

Zadanie zawodowe: A-4:
Prowadzenie rozpoznania na terenie działań
Lp. umiejętności
1 Charakteryzuje zagrożenia stwarzane przez pożary różnych substancji i związków chemicznych oraz wskazuje środki i sposoby ich gaszenia
2 Identyfikuje różne substancje chemiczne na podstawie ich cech charakterystycznych
3 Określa możliwe zagrożenia i stosuje odpowiednie neutralizatory i sorbenty do likwidacji zagrożeń
4 Rozpoznaje zjawiska rozgorzenia i wstecznego ciągu płomieni i potrafi unikać skutków ich oddziaływania
5 Definiuje parametry rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania się pożaru
6 Posługuje się podstawowymi pojęciami z taktyki pożarniczej
7 Określa walory taktyczne pododdziałów i oddziałów pożarniczych
8 Właściwie zachowuje się podczas alarmu i dojazdu na miejsce zdarzenia
9 Wykonuje rozwinięcia wstępne i zasadnicze
10 Wykonuje komendy wydawane za pomocą znaków gestowych, świetlnych i dźwiękowych
11 Dokonuje prawidłowej analizy i oceny sytuacji

Zadanie zawodowe: A-5:
Realizacja zadań ratowniczych podczas pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof komunikacyjnych i budowlanych, wypadków, awarii oraz zagrożeń spowodowanych toksycznymi i radioaktywnymi środkami przemysłowymi
Lp. umiejętności
1 Realizuje właściwie zamiar taktyczny
2 Wybiera optymalne miejsca na stanowisko gaśnicze
3 Buduje w różnych warunkach poziome i pionowe linie wężowe
4 Operuje prądami gaśniczymi stosowanych środków gaśniczych
5 Prowadzi działania gaśnicze w różnych obiektach
6 Prowadzi działania gaśnicze w różnych w utrudnionych warunkach (niskie temperatury, groźba wybuchu i zawaleń, porażenie prądem elektrycznym, konieczność forsowania przejść itp.)
7 Prowadzi działania ratownicze podczas różnych zdarzeń w transporcie drogowym i szynowym w różnych warunkach
8 Podejmuje skuteczne działania podczas awarii instalacji użytkowych
9 Prowadzi akcje ratownictwa technicznego i chemiczno-ekologicznego
10 Właściwie postępuje w razie wystąpienia zagrożenia toksycznymi środkami przemysłowymi
11 Prowadzi poszukiwania i wydobywa osoby uwięzione i zasypane w zawałach budowlanych, wykopach, studniach
12 Stabilizuje gruzowiska i osuwiska
13 Wykorzystuje różne sposoby poszukiwań osób zasypanych
14 Wykorzystuje do działań w różnych warunkach terenowych sprzęt specjalistyczny i mechaniczny
15 Dobiera sprzęt i techniki prac do rodzaju wykonywanych działań ratowniczych

Zadanie zawodowe: A-6:
Ratowanie ludzi, zwierząt i mienia
Lp. umiejętności
1 Nawiązuje kontakt z grupą ludzi zagrożonych
2 Postępuje prawidłowo z ludźmi ogarniętymi paniką
3 Określa kolejność działań ratowniczych ratowania
4 Dokonuje wyboru dróg i sprzętu do ewakuacji
5 Toruje i zabezpiecza drogi ewakuacji
6 Organizuje ewakuację po poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych biegnących przez strefę zagrożenia
7 Przeprowadza ewakuację dużych grup ludzi, dzieci, osób o ograniczonej zdolności odbioru wrażeń i zdolności poruszania się
8 Organizuje miejsca pobytu dla osób ewakuowanych
9 Prowadza ewakuację i organizuje miejsca pobytu dla zwierząt ewakuowanych
10 Organizuje i prowadza ewakuację mienia
11 Ratuje ludzi, mienie i dobytek podczas powodzi
12 Przygotowuje i przeprowadza ewakuację ruchomych dóbr kultury
13 Zabezpiecza przed możliwością zniszczenia nieruchome dobra kultury
14 Prowadza zabiegi sanitarne i specjalne

Zadanie zawodowe: A-7:
Zabezpieczanie terenu działań
Lp. umiejętności
1 Stosuje metodykę kalkulacji sil i środków
2 Zabezpiecza miejsca zdarzenia
3 Stabilizuje gruzowiska i osuwiska
4 Oznakowuje terenu akcji
5 Zabezpiecza miejsca wypadków bądź katastrof po zakończeniu działań oraz przekazuje teren użytkownikom
6 Zabezpiecza w zakresie logistycznym działania prowadzone w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń

Zadanie zawodowe: A-8:
Obsługa urządzeń łączności i urządzeń pozyskiwania informacji
Lp. umiejętności
1 Organizuje i utrzymuje łączność w miejscu prowadzenia działań
2 Obsługuje radiotelefony: bazowy, przewoźny, przenośny
3 Wykorzystuje dane radiowe do nawiązania łączności
4 Prowadzi korespondencję radiową
5 Wykorzystuje nowoczesne środki łączności przewodowej
6 Obsługuje faksy i dalekopisy
7 Obsługuje komputery i osprzęt
8 Wykorzystuje oprogramowanie wspomagające podejmowanie decyzji
9 Sporządza meldunki ze zdarzenia
10 Wykorzystuje telefonię komórkową do przesyłu danych

Zadanie zawodowe: A-9:
Udzielanie przedlekarskiej pomocy medycznej i psychologicznej ofiarom zdarzeń
Lp. umiejętności
1 Dokonuje oceny podstawowych czynności życiowych,
2 Stosuje algorytmy postępowania
3 Wykonuje resuscytację krążeniowo – oddechową
4 Udrażnia drogi oddechowe bezprzyrządowo i przyrządowo
5 Wykonuje sztuczne oddychanie bezprzyrządowo i przyrządowo
6 Wykorzystuje tlen w działaniach ratowniczych
7 Sprawuje opiekę nad poszkodowanym do czasu przekazania służbie medycznej
8 Przekazuje służbie medycznej poszkodowanych
9 Przekazuje informacje o podjętych działaniach ratowniczych w stosunku do poszkodowanych posługując się Kartą Udzielonej Pomocy Medycznej
10 Wypełnia „Kartę Udzielonej Pomocy Medycznej”
11 Zakłada opaskę uciskową po amputacji urazowej
12 Tamuje krwawienia zewnętrzne zgodnie z algorytmem postępowania
13 Unieruchamia złamania, zwichnięcia i skręcenia
14 Prawidłowo postępuje w przypadkach zmiażdżenia
15 Unieruchamia poszkodowanego z uszkodzonym kręgosłupem
16 Udziela pomocy przy oparzeniach i odmrożeniach i hipotermii
17 Podejmuje działania w przypadku porażenia prądem elektrycznym
18 Udziela pomocy poszkodowanym z obrażeniami głowy, klatki piersiowej, brzucha i miednicy
19 Udziela pomocy poszkodowanym we wstrząsie pourazowym
20 Stosuje podczas akcji podstawowe sposoby ochrony przed zakażeniami
21 Kwalifikuje poszkodowanych do odpowiednich grup segregacji
22 Transportuje poszkodowanego z uszkodzonym kręgosłupem i uszkodzeniami innych okolic ciała
23 Udziela pierwszej pomocy przypadkach zatruć chemicznych

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie toku służby w jednostce ratowniczo-gaśniczej
Lp. umiejętności
1 Konserwuje i utrzymuje w gotowości do użycia: pojazdy, sprzęt i wyposażenie ratownicze
2 Określa normatyw wyposażenia technicznego dla potrzeb jednostki
3 Postępuje w służbie i poza nią zgodnie z wymogami regulaminów służbowych
4 Opracowuje grafiki pełnienia służby i plany urlopów
5 Redaguje pisma, wypełnia i prowadzi obowiązującą dokumentację
6 Przygotowuje scenariusze odpraw i narad oraz dokumentuje ich przebieg
7 Opracowuje plany ćwiczeń doskonalących

Zadanie zawodowe: B-2:
Prowadzenie niezbędnej dokumentacji
Lp. umiejętności
1 Opracowuje plany operacyjne
2 Sporządza szkice i schematy z przebiegu działań ratowniczo-gaśniczych wraz z dokumentacją popożarową
3 Sporządza meldunki ze zdarzeń
4 Opracowuje analizy ze zdarzeń
5 Przygotowuje materiały informacyjne o prowadzonych działaniach
6 Wypełnia „Karty Udzielonej Pomocy Medycznej”
7 Sporządza dokumentację powypadkową
8 Dokumentuje przebieg służby
9 Wypełnia karty sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki
10 Przygotowuje dokumentację z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie i prowadzenie kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego
Lp. umiejętności
1 Prowadzi szkolenia doskonalące w jednostce
2 Omawia ustawowe obowiązki w zakresie ratownictwa medycznego
3 Charakteryzuje funkcjonowanie KSRG, PSP, ochrony przeciwpożarowej oraz systemu ochrony cywilnej i struktury organizacyjnej systemu
4 Stosuje podstawowe pojęcia z psychologii i pedagogiki
5 Charakteryzuje mechanizmy oddziaływania na postawy ludzkie
6 Wymienia i omawia cechy i elementy procesu dydaktycznego
7 Dobiera odpowiedni tok pracy i typ lekcji do zadań jakie mają spełnić
8 Obsługuje techniczne środki dydaktyczne
9 Stosuje metody sprawdzania wiadomości i umiejętności
10 Przygotowuje testy dydaktyczne według kryterium celu
11 Przygotowuje konspekty do zajęć
12 Formułuje cele operacyjne do podanego celu ogólnego
13 Dobiera skuteczne metody doskonalenia zawodowego
14 Prowadzi samodzielnie zajęcia w formie ćwiczeń
15 Wykonuje ćwiczenia objęte regulaminem sportu pożarniczego
16 Przygotowuje plany treningu kształtującego określoną grupę mięśniową
17 Wykonuje elementy ćwiczeń zwinnościowo-akrobatycznych

Zadanie zawodowe: B-4:
Dysponowanie siłami i środkami oraz analizowanie zagrożeń występujących w czasie działań ratowniczych
Lp. umiejętności
1 Dysponuje niezbędne siły i środki na miejsce zdarzeń
2 Wykorzystuje łączność przewodową i bezprzewodową
3 Właściwie dobiera siły i środki ratownicze
4 Organizuje transport i ochronę ludności podczas zagrożeń masowych
5 Swobodnie porusza się w terenie i wykorzystuje jego właściwości dla ochrony ludzi i organizacji akcji ratowniczej
6 Posługuje się pojęciami z taktyki ratowniczej

Zadanie zawodowe: B-5:
Oddziaływanie na szerokie kręgi społeczeństwa w ramach powszechnego przygotowania ludności do właściwych zachowań w stanach nagłych i masowych zagrożeń
Lp. umiejętności
1 Organizuje i prowadzi szkolenia w ramach powszechnego przygotowania ludności do zachowań w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń
2 Stosuje system powszechnego ostrzegania o pojawiających się zagrożeniach
3 Określa i stosuje zasady obsługi medialnej i współpracy z przedstawicielami środków masowego przekazu podczas akcji ratowniczych
4 Przygotowuje do ewakuacji masowej

Zadanie zawodowe: C-1:
Dowodzenie i kierowanie działaniami ratowniczymi
Lp. umiejętności
1 Wydaje komendy za pomocą znaków gestowych, świetlnych i dźwiękowych
2 Organizuje i kieruje działaniami ratowniczymi
3 Dokonuje bieżącej analizy sytuacji i koryguje już podjęte decyzje
4 Składa meldunki do stanowisk kierowania
5 Wskazuje sytuacje, w jakich można odstąpić od zasad działania uznanych powszechnie za bezpieczne
6 Charakteryzuje okoliczności zaistnienia stanu wyższej konieczności
7 Korzysta z uprawnień jednostek organizacyjnych PSP i kierującego akcją podczas działań ratowniczych
8 Organizuje pracę podwładnym
9 Dysponuje niezbędne siły i środki do działań ratowniczych

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z innymi jednostkami PSP i podmiotami KSRG
Lp. umiejętności
1 Wspólnie realizuje zadania ratownicze podczas współdziałania różnych podmiotów ratowniczych
2 Określa rolę, znaczenie podejmowania współpracy ze związkami zawodowymi, z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
3 Organizuje współzawodnictwo w sporcie pożarniczym i zawodach specjalistycznych
4 Organizuje wspólne szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego

Zadanie zawodowe: D-1:
Nadzorowanie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Lp. umiejętności
1 Zapewnia i utrzymuje warunki bhp na terenie akcji ratowniczej
2 Zapewnia i utrzymuje warunki bhp na terenie jednostki
3 Prowadzi kontrolę warunków pracy oraz zapobiega naruszeniom zasad i przepisów bhp
4 Przeprowadza na podstawie analizy stanowiska pracy instruktaże stanowiskowe
5 Charakteryzuje rodzaje zagrożeń występujących w strażnicy oraz stosuje zasady bhp w garażach, warsztatach drogach komunikacyjnych
6 Przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza stosowną dokumentację, prowadzi rejestry wypadków, chorób zawodowych
7 Określa zadania organów państwowych powołanych do kontrolowania warunków pracy
8 Współpracuje z komisjami oraz służbami bhp
9 Oceniania stanowiska pracy, odróżnia czynniki szkodliwe i niebezpieczne
10 Projektuje stanowiska pracy
11 Postępuje zgodnie z przepisami bhp podczas szkolenia, działań ratowniczych, w czasie gaszenia pożarów oraz innych działań nietypowych.

Zadanie zawodowe: D-2:
Kontrolowanie przestrzegania regulaminów służbowych i instrukcji ustalających tok służby
Lp. umiejętności
1 Ocenia stan faktyczny ze stanem zawartym w dokumentacji jednostki
2 Wykorzystuje element zaskoczenia
3 Czyta dokumentację znajdującą się w jednostce

Zadanie zawodowe: D-3:
Kontrola gotowości bojowej jednostki
Lp. umiejętności
1 Stosuje metody sprawdzania wiadomości i umiejętności
2 Przygotowuje testy dydaktyczne
3 Ocenia stan faktyczny ze stanem zawartym w dokumentacji jednostki


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Odporność na stres
2 Analityczne myślenie
3 Dobra pamięć
4 Łatwość wypowiadania się w mowie i na piśmie
5 Podzielność uwagi
6 Rozumowanie logiczne
7 Uzdolnienia techniczne
8 Wyobraźnia i myślenie twórcze
9 Wyobraźnia przestrzenna
10 Zdolność koncentracji uwagi
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Empatia
3 Gotowość do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych
4 Inicjatywność
5 Konsekwencja w działaniu
6 Kultura osobista
7 Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą
8 Niezależność
9 Odporność emocjonalna
10 Odwaga
11 Samodzielność
12 Samokontrola
13 Umiejętności kierownicze
14 Umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
15 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
16 Umiejętność podporządkowania się
17 Umiejętność postępowania z ludźmi
18 Umiejętność pracy w szybkim tempie
19 Umiejętność pracy w warunkach izolacji społecznej
20 Umiejętność współdziałania
21 Wytrwałość, cierpliwość
22 Wytrzymałość na długotrwały wysiłek
23 Zdolność przekonywania
24 Zdyscyplinowanie
Sprawności sensomotoryczne
1 Brak leku przed wysokością
2 Czucie dotykowe
3 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
4 Ostrość słuchu
5 Powonienie
6 Rozróżnianie barw
7 Spostrzegawczość
8 Szybki refleks
9 Widzenie o zmroku
10 Widzenie stereoskopowe
11 Zmysł równowagi
12 Zręczność palców
13 Zręczność rąk