Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Kamieniarz

Kod zawodu: 711301
Data modyfikacji: 2010-03-24 12:34:16

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Wykonywanie elementów budowli i detali architektonicznych
A-2 Konserwacja, renowacja i naprawa elementów z kamienia naturalnego i sztucznego
A-3 Wykonywanie robót towarzyszących ogólnobudowlanych
A-4 Dobór materiałów i narzędzi właściwych dla wykonania zadania
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie szczegółowego przebiegu i właściwej kolejności czynności technologicznych
B-2 Opracowanie sposobu i harmonogramu stosowania materiałów
B-3 Sprawowanie kontroli nad stanem zapasów środków produkcji i gospodarką magazynową (logistyka)
B-4 Kosztorysowanie nakładów pracy i materiałów, kalkulacja kosztów oraz obliczanie należności za wykonaną pracę
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współdziałanie z całym zespołem
C-2 Kierowanie jednostką organizacyjna ( firmą) i jej oddziałami
C-3 Współdziałanie z zespołem dostawców środków produkcji
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Nadzorowanie jakości wykonywanych robót
D-2 Weryfikacja jakości stosowanych materiałów
D-3 Kontrola stanu i jakości stosowanych narzędzi i sprzętu pomiarowego