Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Kamieniarz

Kod zawodu: 711301

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Wykonywanie elementów budowli i detali architektonicznych
A-2 Konserwacja, renowacja i naprawa elementów z kamienia naturalnego i sztucznego
A-3 Wykonywanie robót towarzyszących ogólnobudowlanych
A-4 Dobór materiałów i narzędzi właściwych dla wykonania zadania
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie szczegółowego przebiegu i właściwej kolejności czynności technologicznych
B-2 Opracowanie sposobu i harmonogramu stosowania materiałów
B-3 Sprawowanie kontroli nad stanem zapasów środków produkcji i gospodarką magazynową (logistyka)
B-4 Kosztorysowanie nakładów pracy i materiałów, kalkulacja kosztów oraz obliczanie należności za wykonaną pracę
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współdziałanie z całym zespołem
C-2 Kierowanie jednostką organizacyjna ( firmą) i jej oddziałami
C-3 Współdziałanie z zespołem dostawców środków produkcji
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Nadzorowanie jakości wykonywanych robót
D-2 Weryfikacja jakości stosowanych materiałów
D-3 Kontrola stanu i jakości stosowanych narzędzi i sprzętu pomiarowego

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Wykonywanie elementów budowli i detali architektonicznych
Lp. umiejętności
1 Wykonuje elementy budowlane z kamienia (mury, schody, słupki, gzymsy, cokoły, okładziny ścienne, posadzki, elementy nagrobkowe, detale architektoniczne,) i zna zasady ich stosowania
2 Wykonuje elewacje budynków z płyt kamiennych, elementów lastrikowych, tynków szlachetnych
3 Wykorzystuje materiały budowlane i kamienne z uwzględnieniem ich cech technicznych oraz przydatności do stosowania
4 Rozróżnia elementy budowli, rozumie zasady ich pracy i wzajemne powiązania
5 Posługuje się narzędziami ręcznymi i mechanicznymi oraz podstawowymi przyrządami pomiarowymi
6 Wykonuje napisy w kamieniu
7 Wykonuje podstawowe obliczenia związane z zadaniami zawodowymi

Zadanie zawodowe: A-2:
Konserwacja, renowacja i naprawa elementów z kamienia naturalnego i sztucznego
Lp. umiejętności
1 Wykonuje prace konserwacyjne i naprawy elementów z kamienia naturalnego i betonu
2 Wykonuje kopie detali architektonicznych na podstawie zachowanych zdjęć, rycin lub szkiców stosując dawne techniki odtwarzania elementów zabytkowych
3 Dobiera materiał i narzędzia tak aby element poddawany rekonstrukcji nie odbiegał od oryginału
4 Prowadzi konserwację i renowację elementów nagrobkowych z kamienia naturalnego i sztucznego

Zadanie zawodowe: A-3:
Wykonywanie robót towarzyszących ogólnobudowlanych
Lp. umiejętności
1 Wykonuje roboty towarzyszące ogólnobudowlane: betoniarskie, zbrojarskie, ciesielskie, tynkarskie oraz ślusarsko-kowalskie związane z robotami kamieniarskim
2 Oblicza ilość poszczególnych składników zaprawy lub betonu na podstawie receptury
3 Stosuje zasady prawidłowego montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań i pomostów

Zadanie zawodowe: A-4:
Dobór materiałów i narzędzi właściwych dla wykonania zadania
Lp. umiejętności
1 Dobiera materiały, narzędzia i sprzęt oraz przyrządy pomiarowe do wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych
2 Dobiera materiały stosownie do panujących warunków atmosferycznych i klimatycznych
3 Stosuje materiały zgodne z wymaganymi normami jakości i atestami
4 Używa narzędzi dopuszczonych do stosowania na podstawie odpowiednich przepisów

Zadanie zawodowe: B-1:
Planowanie szczegółowego przebiegu i właściwej kolejności czynności technologicznych
Lp. umiejętności
1 Planuje wykonanie poszczególnych etapów zadania zgodnie z przebiegiem procesu technologicznego
2 Wykonuje podstawowe obliczenia związane z zadaniami zawodowymi
3 Organizuje stanowiska pracy ( materiały i narzędzia ) zgodnie z kolejnością wykonywanych czynności technologicznych
4 Oblicza ilość poszczególnych elementów budowlanych, składników zaprawy lub betonu koniecznych do robót brukarskich na podstawie receptury

Zadanie zawodowe: B-2:
Opracowanie sposobu i harmonogramu stosowania materiałów
Lp. umiejętności
1 Sporządza plan działania
2 Organizuje stanowiska pracy ( materiały ) zgodnie z kolejnością wykonywanych czynności technologicznych
3 Sporządza wykaz niezbędnych materiałów, sprzętu pomiarowego i narzędzi
4 Planuje w czasie czynności technologiczne uwzględniając cechy i właściwości wiązania poszczególnych materiałów (np. zaprawy cementowe i klejowe) oraz warunki pogodowe
5 Dobiera elementy architektoniczne i budowlane do zaplanowanych rozwiązań technicznych

Zadanie zawodowe: B-3:
Sprawowanie kontroli nad stanem zapasów środków produkcji i gospodarką magazynową (logistyka)
Lp. umiejętności
1 Analizuje i dokumentuje zużycie materiałów i środków produkcji
2 Planuje zakup materiałów i środków produkcji z uwzględnieniem zapasów magazynowych
3 Dokonuje analizy nowych rozwiązań technologicznych pod katem ich stosowania w swojej pracy.
4 Wypełnia dokumenty stosowane w gospodarce magazynowej
5 Analizuje informacje dotyczące wymagań klienta w zakresie stosowanych materiałów i technologii

Zadanie zawodowe: B-4:
Kosztorysowanie nakładów pracy i materiałów, kalkulacja kosztów oraz obliczanie należności za wykonaną pracę
Lp. umiejętności
1 Kalkuluje koszty oraz oblicza należność za wykonaną pracę
2 Prowadzi dokumentację zużycia materiałów i rozliczenia kosztów czasu pracy
3 Wykonuje podstawowe obliczenia związane z zadaniami zawodowymi
4 Stosuje katalogi nakładów rzeczowych
5 Sporządza i weryfikuje kosztorys uproszczony

Zadanie zawodowe: C-1:
Współdziałanie z całym zespołem
Lp. umiejętności
1 Etapuje pracę z uwzględnieniem czynności wykonywanych przez innych pracowników
2 Współpracuje z pracownikami wykonującymi roboty towarzyszące : betoniarskie, zbrojarskie, ciesielskie, związane z robotami brukarskimi
3 Przekazuje wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne adeptom zawodu

Zadanie zawodowe: C-2:
Kierowanie jednostką organizacyjna ( firmą) i jej oddziałami
Lp. umiejętności
1 Zarządza wszystkimi strukturami organizacyjnymi firmy
2 Sporządza dokumenty związane z wykonywaniem działalności gospodarczej
3 Prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na pracowników
4 Identyfikuje i analizuje informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy i klienta
5 Prowadzi rozmowy z klientami
6 Prowadzi kalkulacje finansowe

Zadanie zawodowe: C-3:
Współdziałanie z zespołem dostawców środków produkcji
Lp. umiejętności
1 Zapewnia regularne dostawy materiałów zgodnie z harmonogramem wykonywanych robót
2 Posiada umiejętność prowadzenia negocjacji w celu uzyskania najlepszych warunków i terminów dostaw

Zadanie zawodowe: D-1:
Nadzorowanie jakości wykonywanych robót
Lp. umiejętności
1 Kontroluje na bieżąco jakość wykonywanych robót i usuwa usterki
2 Stosuje obowiązujące normy i przepisy
3 Dba o właściwe użytkowanie narzędzi i przyrządów zgodnie z zasadami ich eksploatacji
4 Przestrzega zasad prowadzenia robót wynikających z praktyki i przyjętej technologii

Zadanie zawodowe: D-2:
Weryfikacja jakości stosowanych materiałów
Lp. umiejętności
1 Stosuje materiały posiadające atesty i dopuszczenia uprawnionych urzędów
2 Sprawdza przydatność materiałów do wymagań klienta i konkretnego zadania
3 Stale nadzoruje zapasy materiałów o ograniczonej trwałości

Zadanie zawodowe: D-3:
Kontrola stanu i jakości stosowanych narzędzi i sprzętu pomiarowego
Lp. umiejętności
1 Dba o właściwe użytkowanie narzędzi i przyrządów zgodnie z zasadami ich eksploatacji
2 Gromadzi i rozmieszcza na stanowisku pracy narzędzia, sprzęt i aparaturę pomiarową zgodnie z zasadami BHP i ochrony przeciwpożarowej
3 Przed przystąpieniem do pracy sprawdza stan techniczny narzędzi, sprzętu i aparatury pomiarowej
4 Stosuje narzędzia i sprzęt pomiarowy posiadające atesty i dopuszczenia uprawnionych urzędów oraz dba o ich legalizację
5 Po skończeniu pracy dba o właściwe przechowywanie stosowanego sprzętu


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Zdolności artystyczne
2 Rozumowanie logiczne
3 Wyobraźnia i myślenie twórcze
4 Zdolność koncentracji uwagi
5 Dobra pamięć
6 Zdolność podejmowania trafnej decyzji
7 Zdolności negocjacyjne
8 Zdolności kierownicze
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Odpowiedzialność
3 Umiejętność współdziałania
4 Samodzielność
5 Samokontrola
6 Komunikatywność
7 Dążenie do rozwoju i wzbogacania własnej osobowości
8 Łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi
9 Zrównoważenie emocjonalne
10 Empatia
11 Odporność na stres
Sprawności sensomotoryczne
1 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
2 Rozróżnianie barw
3 Spostrzegawczość
4 Zręczność palców
5 Zręczność rąk