Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Brukarz

Kod zawodu: 712401

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Wykonywanie nawierzchni i podbudowy drogowej
A-2 Renowacja i naprawa bruków
A-3 Wykonywanie robót towarzyszących: podbudowy i odwodnienia
A-4 Dobór materiałów i narzędzi właściwych dla wykonania zadania
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie szczegółowego przebiegu i właściwej kolejności czynności technologicznych
B-2 Opracowanie sposobu i harmonogramu stosowania materiałów
B-3 Kosztorysowanie nakładów pracy i materiałów, kalkulacja kosztów oraz obliczanie należności za wykonaną pracę
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współdziałanie z całym zespołem
C-2 Kierowanie jednostką organizacyjna ( firmą) i jej oddziałami
C-3 Współdziałanie z zespołem dostawców środków produkcji
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Nadzorowanie jakości wykonywanych robót
D-2 Weryfikacja jakości stosowanych materiałów
D-3 Kontrola stanu i jakości stosowanych narzędzi i sprzętu pomiarowego
D-4 Sprawowanie kontroli nad stanem zapasów środków produkcji i gospodarką magazynową (logistyka)

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Wykonywanie nawierzchni i podbudowy drogowej
Lp. umiejętności
1 Wykonuje nawierzchnię drogi, rozumie zasady konstrukcji drogi i wzajemne powiązania elementów nawierzchni ( podbudowy)
2 Wykonuje podbudowę, przygotowuje podłoże, układa poszczególne warstwy zgodnie z wymogami technologicznymi jak również krawężniki i elementy odwodnienia
3 Dokonuje ręcznej i mechanicznej obróbki kamienia (kamienne materiały grogowe - kostka brukowa, krawężniki kamienne, płyty chodnikowe, kostka betonowa (wibroprasowana)
4 Rozróżnia materiały i elementy budowlane (rodzaje cementów i lepiszcz, kruszyw, dodatków do betonu, krawężniki, obrzeża, elementy odwodnienia) i zna zasady ich stosowania w zależności od przeznaczenia
5 Posługuje się narzędziami ręcznymi i mechanicznymi oraz podstawowymi przyrządami pomiarowymi (łatą, poziomnicą, wężem wodnym, niwelatorem)
6 Wykonuje podstawowe obliczenia związane z zadaniami zawodowymi

Zadanie zawodowe: A-2:
Renowacja i naprawa bruków
Lp. umiejętności
1 Wykonuje konserwacji i naprawy bruków z elementów z kamienia naturalnego i betonu
2 Wykonuje nawierzchnie brukowe stosując dawne techniki
3 Wykonuje kopie elementów nawierzchni na podstawie zachowanych zdjęć, rycin lub szkiców
4 Dobiera materiał i narzędzia tak aby element poddawany rekonstrukcji nie odbiegał od oryginału
5 Wykonuje podstawowe obliczenia związane z zadaniami zawodowymi

Zadanie zawodowe: A-3:
Wykonywanie robót towarzyszących: podbudowy i odwodnienia
Lp. umiejętności
1 Wykonuje elementy podbudowy w zależności od warunków gruntowych i planowanego obciążenia nawierzchni
2 Wykonuje stabilizacje i jeśli to konieczne separacje warstw ( zastosowania folii, geotkaniny, geowłókniny)
3 Wykonuje elementy odwodnienia , obrabia studzienki uliczne
4 Wykorzystuje przyrządy pomiarowe
5 Wykonuje podstawowe obliczenia związane z zadaniami zawodowymi

Zadanie zawodowe: A-4:
Dobór materiałów i narzędzi właściwych dla wykonania zadania
Lp. umiejętności
1 Dobiera narzędzia i sprzęt oraz przyrządy pomiarowe do wykonywania prac brukarskich i towarzyszących
2 Dobiera materiały stosownie do właściwości gruntu, podłoża , obciążenia oraz panujących warunków atmosferycznych i klimatycznych
3 Stosuje materiały zgodne z wymaganymi normami jakości i atestami
4 Używa narzędzi dopuszczonych do stosowania na podstawie odpowiednich przepisów
5 Wykonuje podstawowe obliczenia związane z zadaniami zawodowymi

Zadanie zawodowe: B-1:
Planowanie szczegółowego przebiegu i właściwej kolejności czynności technologicznych
Lp. umiejętności
1 Planuje wykonanie poszczególnych etapów zadania zgodnie z przebiegiem procesu technologicznego
2 Wykonuje podstawowe obliczenia związane z zadaniami zawodowymi
3 Organizuje stanowiska pracy ( materiały i narzędzia ) zgodnie z kolejnością wykonywanych czynności technologicznych
4 Oblicza ilość poszczególnych elementów budowlanych, składników zaprawy lub betonu koniecznych do robót brukarskich na podstawie receptury

Zadanie zawodowe: B-2:
Opracowanie sposobu i harmonogramu stosowania materiałów
Lp. umiejętności
1 Sporządza plan działania
2 Organizuje stanowiska pracy ( materiały ) zgodnie z kolejnością wykonywanych czynności technologicznych
3 Określa warunki atmosferyczne pozwalające na wykonanie określonych prac i dobiera do nich materiały
4 Dobiera elementy budowlane do zaplanowanych rozwiązań technicznych
5 Planuje w czasie czynności technologiczne uwzględniając cechy i właściwości poszczególnych materiałów oraz specyfikę podłoża
6 Sporządza wykaz niezbędnych materiałów, sprzętu pomiarowego i narzędzi

Zadanie zawodowe: B-3:
Kosztorysowanie nakładów pracy i materiałów, kalkulacja kosztów oraz obliczanie należności za wykonaną pracę
Lp. umiejętności
1 Kalkuluje koszty oraz oblicza należność za wykonaną pracę
2 Prowadzi dokumentację zużycia materiałów i rozliczenia kosztów czasu pracy
3 Wykonuje podstawowe obliczenia związane z zadaniami zawodowymi
4 Orientuje się w zasadach stosowania katalogów nakładów rzeczowych
5 Sporządza i weryfikuje kosztorys uproszczony

Zadanie zawodowe: C-1:
Współdziałanie z całym zespołem
Lp. umiejętności
1 Etapuje pracę z uwzględnieniem czynności wykonywanych przez innych pracowników
2 Współpracuje z pracownikami wykonującymi roboty towarzyszące : betoniarskie, zbrojarskie, ciesielskie, związane z robotami brukarskimi
3 Przekazuje wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne adeptom zawodu

Zadanie zawodowe: C-2:
Kierowanie jednostką organizacyjna ( firmą) i jej oddziałami
Lp. umiejętności
1 Podejmuje podstawowe decyzje dotyczące działalności firmy
2 Identyfikuje i analizuje informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy i klienta
3 Analizuje informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej
4 Sporządza dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej

Zadanie zawodowe: C-3:
Współdziałanie z zespołem dostawców środków produkcji
Lp. umiejętności
1 Zapewnia regularne dostawy materiałów zgodnie z harmonogramem wykonywanych robót
2 Posiada umiejętność prowadzenia negocjacji w celu uzyskania najlepszych warunków i terminów dostaw

Zadanie zawodowe: D-1:
Nadzorowanie jakości wykonywanych robót
Lp. umiejętności
1 Kontroluje na bieżąco jakość wykonywanych robót i usuwa usterki
2 Stosuje obowiązujące normy i przepisy
3 Dba o właściwe użytkowanie narzędzi i przyrządów zgodnie z zasadami ich eksploatacji
4 Przestrzega zasad prowadzenia robót wynikających z praktyki i przyjętej technologii

Zadanie zawodowe: D-2:
Weryfikacja jakości stosowanych materiałów
Lp. umiejętności
1 Stosuje materiały posiadające atesty i dopuszczenia uprawnionych urzędów
2 Sprawdza przydatność materiałów do wymagań klienta i konkretnego zadania
3 Stale nadzoruje zapasy materiałów o ograniczonej trwałości

Zadanie zawodowe: D-3:
Kontrola stanu i jakości stosowanych narzędzi i sprzętu pomiarowego
Lp. umiejętności
1 Dba o właściwe użytkowanie narzędzi i przyrządów zgodnie z zasadami ich eksploatacji
2 Gromadzi i rozmieszcza na stanowisku pracy narzędzia, sprzęt i aparaturę pomiarową zgodnie z zasadami BHP i ochrony przeciwpożarowej
3 Przed przystąpieniem do pracy sprawdza stan techniczny narzędzi, sprzętu i aparatury pomiarowej
4 Stosuje narzędzia i sprzęt pomiarowy posiadające atesty i dopuszczenia uprawnionych urzędów oraz dba o ich legalizację
5 Po skończeniu pracy dba o właściwe przechowywanie stosowanego sprzętu

Zadanie zawodowe: D-4:
Sprawowanie kontroli nad stanem zapasów środków produkcji i gospodarką magazynową (logistyka)
Lp. umiejętności
1 Analizuje i dokumentuje zużycie materiałów i środków produkcji
2 Planuje zakup materiałów i środków produkcji z uwzględnieniem zapasów magazynowych
3 Dokonuje analizy nowych rozwiązań technologicznych pod katem ich stosowania w swojej pracy
4 Wypełnia dokumenty stosowane w gospodarce magazynowej
5 Analizuje informacje dotyczące wymagań klienta w zakresie stosowanych materiałów i technologii


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Zdolności artystyczne
2 Rozumowanie logiczne
3 Wyobraźnia i myślenie twórcze
4 Zdolność koncentracji uwagi
5 Dobra pamięć
6 Zdolność podejmowania trafnej decyzji
7 Zdolność współpracy i współdziałania
8 Zdolności kierownicze
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Odpowiedzialność
3 Umiejętność współdziałania
4 Samodzielność
5 Samokontrola
6 Komunikatywność
7 Dążenie do rozwoju i wzbogacania własnej osobowości
8 Zrównoważenie emocjonalne
9 Empatia
10 Uczciwość
Sprawności sensomotoryczne
1 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
2 Rozróżnianie barw
3 Spostrzegawczość
4 Zręczność palców
5 Zręczność rąk