Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Mechanika
Obszar zawodowy: Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych

Kod zawodu: 823205
Data modyfikacji: 2010-03-25 10:26:59

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Przygotowywanie surowców do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych
A-2 Przygotowanie maszyn i urządzeń lub ciągów technologicznych do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych
A-3 Mocowanie narzędzi i form na urządzeniach stosowanych w formowaniu wyrobów z tworzyw sztucznych
A-4 Wprowadzanie danych technologicznych do sterowników maszyn sterowanych numerycznie
A-5 Obsługa i nadzorowanie maszyn i urządzeń lub ciągów technologicznych do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych
A-6 Wykonywanie czynności wykończeniowych na elementach otrzymanych po procesie formowania
A-7 Bezpieczne składowanie otrzymanych wyrobów oraz zagospodarowanie pozostałości materiałów po formowaniu
A-8 Konserwowanie i czyszczenie obsługiwanych urządzeń oraz usuwanie drobnych usterek
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie i organizowanie pracy własnej
B-2 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z przełożonymi w celu sprawnego wykonywania zadań zawodowych
C-2 Współpraca w zespole operatorów z innymi działami w zakładzie: narzędziownią, magazynem, działem kontroli technicznej i in
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena jakości produktu końcowego
D-2 Kontrolowanie prawidłowego wykonywania zadań zawodowych na swoim stanowisku pracy