Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Mechanika
Obszar zawodowy: Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych

Kod zawodu: 823205

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Przygotowywanie surowców do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych
A-2 Przygotowanie maszyn i urządzeń lub ciągów technologicznych do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych
A-3 Mocowanie narzędzi i form na urządzeniach stosowanych w formowaniu wyrobów z tworzyw sztucznych
A-4 Wprowadzanie danych technologicznych do sterowników maszyn sterowanych numerycznie
A-5 Obsługa i nadzorowanie maszyn i urządzeń lub ciągów technologicznych do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych
A-6 Wykonywanie czynności wykończeniowych na elementach otrzymanych po procesie formowania
A-7 Bezpieczne składowanie otrzymanych wyrobów oraz zagospodarowanie pozostałości materiałów po formowaniu
A-8 Konserwowanie i czyszczenie obsługiwanych urządzeń oraz usuwanie drobnych usterek
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie i organizowanie pracy własnej
B-2 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z przełożonymi w celu sprawnego wykonywania zadań zawodowych
C-2 Współpraca w zespole operatorów z innymi działami w zakładzie: narzędziownią, magazynem, działem kontroli technicznej i in
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena jakości produktu końcowego
D-2 Kontrolowanie prawidłowego wykonywania zadań zawodowych na swoim stanowisku pracy

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Przygotowywanie surowców do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych
Lp. umiejętności
1 Magazynuje surowce zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób ograniczający ryzyko ich zanieczyszczenia
2 Posługuje się oznaczeniami, nazwami handlowymi surowców, pojęciami technologicznymi, sformułowaniami specjalistycznymi stosowanymi w procesach formowania
3 Dobiera sposoby przygotowania surowców zgodnie z wymaganiami technologicznymi i/lub normami
4 Reguluje ilość wsadu kierowanego na urządzenia, w zależności od jakości surowca, ilości zanieczyszczeń, zawilgocenia i wielkości maksymalnych ziaren wsadu
5 Obsługuje i nadzoruje pracę maszyn do obróbki i mieszania składników w celu uzyskania surowców z tworzyw sztucznych
6 Dobiera sposoby dozowania surowców zgodnie z wymaganiami technologicznymi
7 Sporządza mieszanki surowców i dodatków do wytwarzania wyrobów o określonych właściwościach (np. barwa)

Zadanie zawodowe: A-2:
Przygotowanie maszyn i urządzeń lub ciągów technologicznych do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje aparaty, urządzenia, maszyny i ich elementy konstrukcyjne stosowane do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych oraz wskazuje ich przeznaczenie
2 Dobiera optymalne warunki i parametry formowania (np. prędkość wtrysku, prędkość ślimaka, ciśnienie docisku, temperatura uplastyczniania tworzywa, temperatura formy wtryskowej, czas chłodzenia)
3 Ustawia parametry procesowe maszyn do poprawnego przebiegu procesu formowania (temperatura, ciśnienie, czas trwania poszczególnych zabiegów)
4 Przeprowadza optymalizację ruchu linii produkcyjnych oraz tworzy podstawy do intensyfikacji produkcji i modernizacji procesu formowania
5 Czyta ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, dokumentacji technicznych

Zadanie zawodowe: A-3:
Mocowanie narzędzi i form na urządzeniach stosowanych w formowaniu wyrobów z tworzyw sztucznych
Lp. umiejętności
1 Mocuje formy na urządzeniach do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych
2 Obsługuje podnośniki przy mocowaniu form o dużych gabarytach
3 Mocuje narzędzia, przyrządy i uchwyty na urządzeniach do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych
4 Analizuje dokumentację techniczną

Zadanie zawodowe: A-4:
Wprowadzanie danych technologicznych do sterowników maszyn sterowanych numerycznie
Lp. umiejętności
1 Obsługuje programy sterowników maszyn do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych
2 Wprowadza parametry procesu, dane materiałowe i technologiczne do sterownika
3 Analizuje komunikaty i alarmy sterownika

Zadanie zawodowe: A-5:
Obsługa i nadzorowanie maszyn i urządzeń lub ciągów technologicznych do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych
Lp. umiejętności
1 Uruchamia i zatrzymuje maszyny i ciągi technologiczne do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych
2 Posługuje się instrukcjami obsługi urządzeń
3 Wykonuje czynności związane z obsługą i kontrolą pracy uruchomionych urządzeń zgodnie z instrukcja obsługi (zasilanie materiałem, odbieranie) i reaguje na nieprawidłowości ich działania
4 Obsługuje programy sterujące procesami formowania
5 Koordynuje pracę urządzeń zasilających, w zależności od stopnia wykorzystania wydajności poszczególnych urządzeń
6 Obsługuje i nadzoruje pracę wtryskarek
7 Obsługuje i nadzoruje pracę wytłaczarek
8 Obsługuje i nadzoruje pracę kalandrów
9 Obsługuje i nadzoruje pracę maszyn do odlewania
10 Obsługuje i nadzoruje pracę maszyn do laminowania
11 Obsługuje i nadzoruje pracę maszyn do prasowania
12 Obsługuje i nadzoruje pracę ciągów technologicznych półautomatycznych lub automatycznych
13 Obsługuje urządzenia współdziałające z urządzeniami do formowania (urządzenia zasilające, dozowniki, mieszadła)
14 Obsługuje roboty (manipulatory do odbioru detali)
15 Posługuje się ustaloną sygnalizacją
16 PosProwadzi zapisy o pracy maszyny na swoim stanowisku pracy

Zadanie zawodowe: A-6:
Wykonywanie czynności wykończeniowych na elementach otrzymanych po procesie formowania
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje elementy wadliwe i je separuje
2 Usuwa nadlewki
3 Dopasowuje elementy za pomocą zaczepów lub zatrzasków wykonanych w elementach łączonych
4 Znakuje na ciepło, poleruje, nakłada warstwy, klei, zgrzewa
5 Obsługuje urządzenia do obróbki mechanicznej wyrobów po formowaniu

Zadanie zawodowe: A-7:
Bezpieczne składowanie otrzymanych wyrobów oraz zagospodarowanie pozostałości materiałów po formowaniu
Lp. umiejętności
1 Układa, zlicza, zwija itp. wytworzone produkty
2 Prowadzi dokumentację i zapisy dotyczące ilości wytworzonych wyrobów na swoim stanowisku pracy
3 Rozpoznaje widoczne wady elementów oraz separuje elementy niezgodne
4 Przekazuje wyroby do kontroli technicznej lub do magazynu
5 Przekazuje odpady technologiczne do recyklingu lub utylizacji

Zadanie zawodowe: A-8:
Konserwowanie i czyszczenie obsługiwanych urządzeń oraz usuwanie drobnych usterek
Lp. umiejętności
1 Sprawdza stan techniczny maszyn, urządzeń i sprzętu stosowanego w procesie formowania
2 Utrzymuje w dobrym stanie technicznym urządzenia podstawowe i pomocnicze oraz przyrządy pomiarowe
3 Czyści obsługiwane maszyny oraz wykonuje proste czynności konserwacyjne
4 Rozpoznaje konieczność przeprowadzenia naprawy, remontu urządzeń
5 Wykonuje drobne naprawy maszyn i urządzeń stosowanych w procesie formowania w ograniczonym zakresie
6 Wykonuje prace konserwacyjne urządzeń współdziałających przy formowaniu wyrobów z tworzyw sztucznych
7 Posługuje się instrukcjami obsługi urządzeń
8 Czyta dokumentację techniczną

Zadanie zawodowe: B-1:
Planowanie i organizowanie pracy własnej
Lp. umiejętności
1 Planuje czynności związane z wykonaniem zadań zawodowych
2 Przygotowuje stanowisko pracy (zaznajamia się z rysunkiem technicznym lub wzorcem, przygotowuje narzędzia do pracy)
3 Uzupełnia wiadomości na temat nowych technologii formowania wyrobów z tworzyw sztucznych
4 Dostosowuje się do określonego tempa pracy, adaptuje się do innowacji technologicznych
5 Planuje i realizuje własną ścieżkę rozwoju zawodowego

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Stosuje zasady bezpiecznej pracy, ochrony ppoż. i ochrony środowiska na stanowisku pracy
2 Utrzymuje ład i porządek na stanowisku pracy
3 Gromadzi i rozmieszcza na stanowisku pracy materiały, urządzenia, narzędzia i sprzęt zgodnie z zasadami bhp i ochrony ppoż.
4 Udziela pomocy przedlekarskiej w razie wypadku przy pracy
5 Zabezpiecza teren wypadku do czasu przybycia właściwych służb
6 Rozpoznaje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka związane z obsługiwaną maszyną lub nadzorowanym procesem
7 Zgłasza wnioski dotyczące poprawy BHP na stanowisku pracy

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z przełożonymi w celu sprawnego wykonywania zadań zawodowych
Lp. umiejętności
1 Wykonuje powierzone mu obowiązki
2 Podporządkowuje się poleceniom przełożonych
3 Stosuje procedury systemu zapewnienia jakości
4 Stosuje zasady współżycia społecznego
5 Korzysta z kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca w zespole operatorów z innymi działami w zakładzie: narzędziownią, magazynem, działem kontroli technicznej i in
Lp. umiejętności
1 Stosuje zasady pracy zespołowej
2 Stosuje zasady współżycia społecznego
3 Zgłasza wady, usterki, nieprawidłowości odpowiednim jednostkom organizacyjnym w zakładzie
4 Stosuje procedury systemu zapewnienia jakości

Zadanie zawodowe: :
Lp. umiejętności

Zadanie zawodowe: D-2:
Kontrolowanie prawidłowego wykonywania zadań zawodowych na swoim stanowisku pracy
Lp. umiejętności
1 Zgłasza wnioski dotyczące poprawy BHP na stanowisku pracy
2 Ocenia sposób zagospodarowywania odpadów poprodukcyjnych
3 Kontroluje prowadzenie prac zgodnie z zasadami ppoż. i ochrony środowiska


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi
2 Dobra pamięć
3 Koncentracja uwagi
4 Logiczne rozumowania
5 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
6 Podzielność uwagi
7 Rozumowanie logiczne
8 Uzdolnienia techniczne
9 Wyobraźnia przestrzenna
10 Zdolności manualne
11 Zdolność koncentracji uwagi
Cechy osobowości
1 Dobra pamięć
2 Dokładność
3 Inicjatywność
4 Konsekwencja w działaniu
5 Łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi
6 Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą
7 Łatwość współdziałania w zespole
8 Odpowiedzialność
9 Samodzielność
10 Samokontrola
11 Skłonność do samokształcenia
12 Umiejętność postępowania z ludźmi
13 Wytrwałość i cierpliwość
14 Zamiłowanie do ładu i porządku
Sprawności sensomotoryczne
1 Czucie dotykowe
2 Koordynacja wzrokowa-ruchowa
3 Ostrość słuchu
4 Ostrość wzroku
5 Powonienie
6 Rozróżnianie barw
7 Spostrzegawczość
8 Szybki refleks
9 Zmysł równowagi
10 Zręczność palców i rąk