Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Mechanika
Obszar zawodowy: Operator urządzeń do spieniania tworzyw sztucznych

Kod zawodu: 823206
Data modyfikacji: 2010-03-25 13:41:25

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Przygotowywanie surowców używanych w procesie spieniania tworzyw sztucznych
A-2 Przygotowanie urządzeń linii technologicznej do spieniania tworzyw sztucznych
A-3 Obsługa i nadzór urządzeń dozujących lub doprowadzających substancje do urządzeń spieniających oraz odprowadzających je po zakończeniu procesu
A-4 Obsługa i nadzór urządzeń do spieniania tworzyw sztucznych
A-5 Zabezpieczenie odbioru gotowych produktów lub półproduktów i zagospodarowanie pozostałości po procesie spieniania
A-6 Konserwacja i czyszczenie obsługiwanych urządzeń i ich elementów zgodnie z instrukcją oraz usuwanie drobnych usterek
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska
B-2 Organizowanie procesu technologicznego spieniania tworzyw sztucznych zgodnie z dokumentacją techniczną
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca w zespole operatorów urządzeń do spieniania tworzyw sztucznych
C-2 Współpraca z przełożonymi, z działem zaopatrzenia, kontroli technicznej i obsługą magazynu
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrola stanu i jakości substratów używanych w procesie spieniania tworzyw sztucznych
D-2 Kontrola techniczna prawidłowości działania urządzeń i przebiegu procesu spieniania
D-3 Okresowa kontrola wyrobów otrzymanych w procesie spieniania tworzyw sztucznych