Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Mechanika
Obszar zawodowy: Operator urządzeń do spieniania tworzyw sztucznych

Kod zawodu: 823206

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Przygotowywanie surowców używanych w procesie spieniania tworzyw sztucznych
A-2 Przygotowanie urządzeń linii technologicznej do spieniania tworzyw sztucznych
A-3 Obsługa i nadzór urządzeń dozujących lub doprowadzających substancje do urządzeń spieniających oraz odprowadzających je po zakończeniu procesu
A-4 Obsługa i nadzór urządzeń do spieniania tworzyw sztucznych
A-5 Zabezpieczenie odbioru gotowych produktów lub półproduktów i zagospodarowanie pozostałości po procesie spieniania
A-6 Konserwacja i czyszczenie obsługiwanych urządzeń i ich elementów zgodnie z instrukcją oraz usuwanie drobnych usterek
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska
B-2 Organizowanie procesu technologicznego spieniania tworzyw sztucznych zgodnie z dokumentacją techniczną
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca w zespole operatorów urządzeń do spieniania tworzyw sztucznych
C-2 Współpraca z przełożonymi, z działem zaopatrzenia, kontroli technicznej i obsługą magazynu
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrola stanu i jakości substratów używanych w procesie spieniania tworzyw sztucznych
D-2 Kontrola techniczna prawidłowości działania urządzeń i przebiegu procesu spieniania
D-3 Okresowa kontrola wyrobów otrzymanych w procesie spieniania tworzyw sztucznych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Przygotowywanie surowców używanych w procesie spieniania tworzyw sztucznych
Lp. umiejętności
1 Dobiera surowce używane w procesie spieniania tworzyw sztucznych
2 Sprawdza jakość i ilość surowców potrzebnych do spieniania
3 Dobiera wyjściowe parametry i sposób dozowania surowców
4 Korzysta z dokumentacji technicznej
5 Wykonuje obliczenia ilości surowców potrzebnych w jednym ciągu produkcyjnym

Zadanie zawodowe: A-2:
Przygotowanie urządzeń linii technologicznej do spieniania tworzyw sztucznych
Lp. umiejętności
1 Dobiera urządzenia, formy, narzędzia i elementy urządzeń używane w procesie spieniania tworzyw sztucznych
2 Sprawdza stan techniczny i kompletność form, narzędzi i urządzeń do spieniania tworzyw sztucznych
3 Przygotowuje do uruchomienia urządzenia do spieniania tworzyw sztucznych zgodnie z wymaganiami procesu
4 Rozmieszcza na stanowisku pracy niezbędne narzędzia
5 Ustawia przyrządy pomiarowe linii technologicznej do spieniania tworzyw sztucznych
6 Programuje urządzenia linii technologicznej do spieniania tworzyw sztucznych
7 Korzysta z dokumentacji technicznej dotyczącej urządzeń linii technologicznej do spieniania tworzyw sztucznych

Zadanie zawodowe: A-3:
Obsługa i nadzór urządzeń dozujących lub doprowadzających substancje do urządzeń spieniających oraz odprowadzających je po zakończeniu procesu
Lp. umiejętności
1 Uruchamia i zatrzymuje urządzenia dozujące substancje ciekłe, stałe i gazowe (dozowniki, pompy)
2 Uruchamia i zatrzymuje urządzenia doprowadzające substancje po zakończeniu procesu spieniania (podajniki, przenośniki, transportery)
3 Uruchamia i zatrzymuje urządzenia odprowadzające substancje po zakończeniu procesu spieniania
4 Monitoruje parametry procesu dozowania (ilość, szybkość przypływu, temperatura, proporcje doprowadzanych substratów)
5 Reguluje parametry procesu dozowania komponentów
6 Obsługuje układy sterujące urządzeń dozujących i doprowadzających substancje do urządzeń spieniających oraz odprowadzających je po zakończeniu procesu
7 Ocenia bieżący stan bazy surowcowej
8 Korzysta z dokumentacji technicznej urządzeń dozujących lub doprowadzających substancje do urządzeń spieniających oraz odprowadzających je po zakończeniu procesu
9 Reaguje na nieprawidłowości występujące podczas dozowania i doprowadzania substancji do urządzeń spieniających oraz odprowadzania ich po zakończeniu procesu

Zadanie zawodowe: A-4:
Obsługa i nadzór urządzeń do spieniania tworzyw sztucznych
Lp. umiejętności
1 Obsługuje spieniarki do otrzymywania piany przez mechaniczne mieszanie płynnej mieszanki z tworzyw sztucznych
2 Obsługuje urządzenia do mieszania past z tworzyw sztucznych z dwutlenkiem węgla lub azotem pod ciśnieniem i w niskiej temperaturze
3 Obsługuje urządzenia do mieszania mieszanki z tworzywa z poroforem
4 Obsługuje urządzenia do formowania po spienieniu i utwardzania wyrobów
5 Obsługuje urządzenia do poliaddycji i jednoczesnego spieniania połączonego z utwardzaniem (poliuretany)
6 Obsługuje ciągi technologiczne do produkcji tworzyw piankowych strukturalnych, składających się z urządzenia do spieniania mieszanki z poroforem i wtryskarki z podwójnym wtryskiem
7 Obsługuje urządzenia pomocnicze obecne w ciągu technologicznym do spieniania tworzyw sztucznych
8 Kontroluje i reguluje parametry procesu spieniania tworzyw sztucznych
9 Analizuje poprawność etapów procesu spieniania tworzyw sztucznych (eliminuje błędy na linii produkcyjnej)
10 Kontroluje prawidłowość działania urządzeń do spieniania tworzyw sztucznych
11 Posługuje się narzędziami pomiarowymi
12 Posługuje się rysunkami warsztatowymi i technicznymi
13 Stosuje ręczną obróbkę tworzyw sztucznych (okrawanie, odklejanie od form)

Zadanie zawodowe: A-5:
Zabezpieczenie odbioru gotowych produktów lub półproduktów i zagospodarowanie pozostałości po procesie spieniania
Lp. umiejętności
1 Zabezpiecza płynność odbioru otrzymywanych produktów i półproduktów
2 Składuje produkty lub półprodukty
3 Ewidencjonuje wyroby
4 Odrzuca wyroby wadliwe
5 Rozlicza materiały
6 Przeprowadza szacunkowy bilans materiałowy procesu spieniania
7 Przekazuje odpady do recyklingu lub utylizacji

Zadanie zawodowe: A-6:
Konserwacja i czyszczenie obsługiwanych urządzeń i ich elementów zgodnie z instrukcją oraz usuwanie drobnych usterek
Lp. umiejętności
1 Dokonuje przeglądu technicznego podstawowych elementów urządzeń
2 Wykonuje podstawowe naprawy i regulacje urządzeń, ich elementów oraz używanych narzędzi
3 Czyści i konserwuje urządzenia, formy, narzędzia przed każdym kolejnym cyklem technologicznym
4 Kompletuje urządzenia i narzędzia
5 Posługuje się narzędziami warsztatowymi

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Stosuje zasady ergonomicznej, bezpiecznej i higienicznej pracy
2 Dba o zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w obrębie stanowiska pracy
3 Chroni środowisko naturalne
4 Dobiera odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej
5 Przestrzega procedury i instrukcje produkcyjne
6 Utrzymuje czystość i porządek na stanowisku pracy

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie procesu technologicznego spieniania tworzyw sztucznych zgodnie z dokumentacją techniczną
Lp. umiejętności
1 Dobiera optymalne warunki i parametry procesów technologicznych w celu realizacji powtarzalnej i bezawaryjnej produkcji wyrobów spienionych
2 Dopasowuje parametry procesu wytwarzania do wymaganych parametrów gotowego produktu
3 Korzysta z dokumentacji technicznej dotyczącej procesu spieniania
4 Zapewnia ciągłość procesu poprzez zabezpieczenie dostaw surowców niezbędnych w procesie technologicznym i odbioru produktów lub półproduktów

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca w zespole operatorów urządzeń do spieniania tworzyw sztucznych
Lp. umiejętności
1 Stosuje zasady współżycia społecznego
2 Wykonuje terminowo swoje obowiązki
3 Współpracuje z zespołem, dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z przełożonymi, z działem zaopatrzenia, kontroli technicznej i obsługą magazynu
Lp. umiejętności
1 Wykonuje polecenia przełożonych
2 Zgłasza nieprawidłowości i usterki. Zleca naprawy
3 Zgłasza zapotrzebowanie na materiały i narzędzia
4 Raportuje prace własną i przebieg procesu spieniania
5 Prowadzi dokumentację wymaganą w procesie produkcyjnym

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrola stanu i jakości substratów używanych w procesie spieniania tworzyw sztucznych
Lp. umiejętności
1 Kontroluje jakość stosowanych substratów (zanieczyszczenie, zawilgocenie itp.)
2 Kontroluje ilość substratów używanych w procesie spieniania
3 Kontroluje sposób magazynowania substratów

Zadanie zawodowe: D-2:
Kontrola techniczna prawidłowości działania urządzeń i przebiegu procesu spieniania
Lp. umiejętności
1 Kontroluje kompletność dokumentacji produkcyjnej przed przystąpieniem do przygotowania produkcji
2 Kontroluje stan techniczny narzędzi i urządzeń
3 Kontroluje prawidłowość przebiegu procesów technologicznych na podstawie danych o ich parametrach ujętych w dokumentacji technologicznej, z uwzględnieniem zasad technologicznych i wskazań aparatury ko
4 Rozpoznaje i sygnalizuje nieprawidłowości w działaniu urządzeń
5 Analizuje przyczyny awarii
6 Czyta ze zrozumieniem instrukcje, opisy, tabele i wykresy (charakterystyki urządzeń)

Zadanie zawodowe: D-3:
Okresowa kontrola wyrobów otrzymanych w procesie spieniania tworzyw sztucznych
Lp. umiejętności
1 Kontroluje jakość otrzymywanych produktów lub półproduktów
2 Kontroluje wymiary gotowych wyrobów, kształtu obszarów delikatnych lub wyrobów o skomplikowanych kształtach
3 Rozpoznaje i sygnalizuje nieprawidłowości otrzymywanych produktów lub półproduktów
4 Odrzuca produkty wadliwe
5 Analizuje przyczyny wystąpienia wadliwych produktów


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Analityczne myślenie
2 Analiza problemów bieżących
3 Dbałość o czystość i porządek na stanowisku pracy
4 Dobra pamięć
5 Komunikatywność
6 Koncentracja uwagi
7 Logiczne rozumowanie
8 Myślenie analityczne
9 Odporność na stres
10 Podzielność uwagi
11 Rozwiązywanie problemów technologicznych
12 Szybkie reagowanie
13 Umiejętność definiowania problemów
14 Umiejętność podejmowania decyzji
15 Umiejętność pracy zespołowej
16 Umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie
17 Uzdolnienia techniczne
18 Wyobraźnia i myślenie twórcze
19 Wyobraźnia przestrzenna
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Gotowość do samokształcenia
3 Komunikatywność
5 Kreatywność
6 Odporność na hałas
7 Odporność na stres
8 Odpowiedzialność
9 Organizacja własnego stanowiska pracy
10 Samodzielność
11 Samokontrola
12 Skłonność do samokształcenia
13 Skrupulatność, dokładność
14 Sumienność
15 Umiejętność podejmowania szybkich decyzji
16 Umiejętność pracy w grupie
17 Umiejętność pracy w warunkach monotonnych
18 Umiejętność pracy w zespole
19 Wytrwałość i cierpliwość
20 Zaradność
21 Zdyscyplinowanie
Sprawności sensomotoryczne
1 Czucie dotykowe
2 Dobry słuch
3 Dobry wzrok
4 Gotowość do wysiłku fizycznego
5 Koordynacja wzrokowa-ruchowa
6 Ostrość wzroku
7 Powonienie
8 Rozróżnianie barw
9 Spostrzegawczość
10 Sprawność manualna
11 Sprawność słuchu
12 Sprawność wzroku
13 Szybki refleks
14 Widzenie barw