Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Mechanika
Obszar zawodowy: Maszynista maszyn offsetowych

Kod zawodu: 825102

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Dobór materiałów poligraficznych do drukowania offsetowego
A-3 Wykonanie odbitek próbnych (przyrządowych) i ocena ich jakości
A-4 Druk nakładu i kontrola wykonywanych odbitek drukarskich
A-5 Czyszczenie i konserwacja maszyn offsetowych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizacja stanowiska pracy maszynisty maszyn offsetowych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasadami ergonomii
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z zespołem roboczym, kierownictwem zakładu
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie jakości dostarczonych materiałów
D-2 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Dobór materiałów poligraficznych do drukowania offsetowego
Lp. umiejętności
1 Analizuje dane dotyczące realizacji zamówienia zawarte
2 Rozróżnia i charakteryzuje główne grupy materiałów poligraficznych
3 Dobiera podłoża drukowe na podstawie danych technologicznych
4 Dobiera farby w zależności od rodzaju druków
5 Dobiera środki pomocnicze do drukowania offsetowego
6 Miesza farby wg zadanych wzorców kolorystycznych
7 Korzysta z różnych źródeł informacji (literatura, Internet, normy, instrukcje)

Zadanie zawodowe: A-3:
Wykonanie odbitek próbnych (przyrządowych) i ocena ich jakości
Lp. umiejętności
1 Uruchomienie próbne i kontrola pracy poszczególnych zespo-łów maszyny offsetowej
2 Wykonanie odbitki próbnej
3 Ocena próbnych odbitek pod względem jakości druku i zgod-ności z oryginałem
4 Ocena jakości druków na podstawie wykonanych pomiarów densytometrycznych: gęstości optycznej farb, kontrastu druku i przyrostu punktu rastrowego
5 Ocena jakość odbitki przyrządowej wizualnie - kontrolowanie zgodności kolorystycznej z oryginałem, cromalinem

Zadanie zawodowe: A-4:
Druk nakładu i kontrola wykonywanych odbitek drukarskich
Lp. umiejętności
1 Drukowanie nakładu
2 Kontrolowanie jakości kolejnych druków, porównywanie ich do odbitki próbnej
3 Rozpoznawanie wad druków, określanie ich przyczyn i ich eliminowanie
4 Stosowanie środków pomocniczych do druku – pudrów, lakierów offsetowych, środków pomocniczych do farb
5 Zdejmowanie, mycie i zabezpieczanie form drukowych
6 Wykonywanie druku połączonego z innymi technikami (typografia, wklęsłodruk, brązowanie i inne)

Zadanie zawodowe: A-5:
Czyszczenie i konserwacja maszyn offsetowych
Lp. umiejętności
1 Kontroluje parametry pracy maszyny podczas bieżącej eksploatacji
2 Określa stopień zużycia poszczególnych elementów i całych zespołów maszyny offsetowej
3 Zna i stosuje zasady bezpiecznej obsługi i konserwacji maszyn, zawarte w instrukcjach obsługi
4 Wykonuje codzienne i cotygodniowe czyszczenie maszyny
5 Wykonuje prace konserwacyjne a szczególności smarowanie maszyny (smarowanie codzienne, tygodniowe, miesięczne i półroczne – zgodnie z instrukcją maszyny)
6 Zna i potrafi stosować procedury w sytuacji awarii lub wypadku

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizacja stanowiska pracy maszynisty maszyn offsetowych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasadami ergonomii
Lp. umiejętności
1 Gromadzi i rozmieszcza na stanowisku pracy podstawowe
2 Dobiera, sprawdza, posługuje się i konserwuje przyrządy pomiarowe, sprzęt i urządzenia poligraficzne
3 Utrzymuje ład i porządek na stanowisku pracy
4 Organizuje stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii
5 Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
6 Stosuje przepisy bhp na wszystkich stanowiskach pracy
7 Stosuje środki ochrony indywidualnej
8 Udziela pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
9 Stosuje podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie
10 Usuwa zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z zespołem roboczym, kierownictwem zakładu
Lp. umiejętności
1 Komunikuje się z współpracownikami w zespole roboczym
2 Współpracuje z brygadzistą, mistrzem, przedstawicielami
3 Stosuje się do przepisów prawa pracy i wypełnia obowiązki pracownicze

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrolowanie jakości dostarczonych materiałów
Lp. umiejętności
1 Kontrolowanie jakości podłoży drukowych
2 Kontrolowanie formatu i prawidłowości cięcia wytworów papierniczych
3 Kontrolowanie ilości wytworów papierniczych przeznaczonych do wykonania nakładu druków
4 Kontrolowanie jakości używanych farb i środków pomocniczych do drukowania
5 Ocenienie jakości form drukowych
6 Ocenienie jakości odbitki przyrządowej wizualnie
7 Ocenienie jakości wykonywanego nakładu druków

Zadanie zawodowe: D-2:
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Stosuje obowiązujące przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy
2 Udziela pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym
3 Organizuje stanowisko pracy z uwzględnieniem wymagań ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
4 Stosuje odzież ochronną i środki ochrony osobistej
5 Przestrzega zasad zawartych w stanowiskowej instrukcji BHP


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi
2 Logiczne myślenie
3 Podzielność uwagi
4 Samodzielność
5 Spostrzegawczość i wyobraźnia przestrzenna
6 Uzdolnienia organizacyjne
7 Uzdolnienia techniczne
8 Zdolności manualne
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Odporność emocjonalna
3 Odpowiedzialność
4 Samodzielność
5 Samokontrola
6 Sumienność
7 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
8 Umiejętność postępowania z ludźmi
9 Umiejętność współdziałania
10 Sumienność
11 Wytrwałość i cierpliwość
12 Zrównoważenie emocjonalne
Sprawności sensomotoryczne
1 Czujność
2 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
3 Ostrość wzroku i słuchu
4 Rozróżnianie barw
5 Spostrzegawczość
6 Szybki refleks
7 Zmysł równowagi
8 Zręczność rąk i palców