Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Bezpieczeństwo
Obszar zawodowy: Inżynier pożarnictwa

Kod zawodu: 214910
Data modyfikacji: 2010-03-29 13:17:45

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Rozpoznawanie i dokonywanie oceny zagrożenia pożarowego obiektów, procesów technologicznych, obszarów leśnych, wsi, osiedli i miast oraz innych zagrożeń miejscowych o charakterze niebezpieczeństwa powszechnego.
A-2 Ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.
A-3 Tworzenie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów i instalacji użytkowych.
A-4 Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
A-5 Udzielanie przedlekarskiej pomocy medycznej i psychologicznej ofiarom zdarzeń
A-6 Obsługa sprzętu specjalistycznego znajdującego się na wyposażeniu PSP
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie i organizowanie pracy i służby w jednostkach organizacyjnych PSP
B-2 Organizowanie kursów i szkoleń w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego w jednostkach organizacyjnych PSP i dla potrzeb powszechnego systemu ochrony ludności.
B-3 Organizowanie pracy związanej z utrzymaniem i bieżącą eksploatacją pojazdów pożarniczych oraz sprzętu znajdującego się na wyposażeniu PSP.
B-4 Organizacja sztabów akcji ratowniczych, narad służbowych i odpraw, konferencji prasowych,
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Wykonywanie funkcji organizacyjnych i administracyjnych w systemie ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności.
C-2 Kierowanie działalnością jednostek organizacyjnych PSP
C-3 Kierowanie działaniami ratowniczymi oraz zespołami ludzkimi w akcjach ratowniczo-gaśniczych i przy likwidacji skutków awarii i katastrof na wszystkich poziomach dowodzenia
C-4 Zapewnianie bezpiecznych warunków pracy dla załóg uczestniczących w akcjach ratowniczych.
C-5 Współpraca z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz innymi służbami ratowniczymi
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Wykonywanie funkcji kontrolnych i nadzorczych w systemie ochrony przeciwpożarowej.
D-2 Analizowanie oceny zagrożenia pożarowego obiektów, procesów technologicznych, obszarów leśnych, wsi, osiedli i miast oraz innych zagrożeń miejscowych o charakterze niebezpieczeństwa powszechnego.
D-3 Ocenianie przydatności systemów automatycznych zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz środków gaśniczych, alarmowych i wykrywających zagrożenie pożarowe, wybuchowe i inne.
D-4 Przestrzeganie zasad racjonalnego wykorzystania wyposażenia technicznego w akcjach ratowniczych.
D-5 Nadzór nad prawidłową realizacją zadań nałożonych ustawami o ochronie przeciwpożarowej i państwowej straży pożarnej