Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Bezpieczeństwo
Obszar zawodowy: Inżynier pożarnictwa

Kod zawodu: 214910

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Rozpoznawanie i dokonywanie oceny zagrożenia pożarowego obiektów, procesów technologicznych, obszarów leśnych, wsi, osiedli i miast oraz innych zagrożeń miejscowych o charakterze niebezpieczeństwa powszechnego.
A-2 Ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.
A-3 Tworzenie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów i instalacji użytkowych.
A-4 Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
A-5 Udzielanie przedlekarskiej pomocy medycznej i psychologicznej ofiarom zdarzeń
A-6 Obsługa sprzętu specjalistycznego znajdującego się na wyposażeniu PSP
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie i organizowanie pracy i służby w jednostkach organizacyjnych PSP
B-2 Organizowanie kursów i szkoleń w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego w jednostkach organizacyjnych PSP i dla potrzeb powszechnego systemu ochrony ludności.
B-3 Organizowanie pracy związanej z utrzymaniem i bieżącą eksploatacją pojazdów pożarniczych oraz sprzętu znajdującego się na wyposażeniu PSP.
B-4 Organizacja sztabów akcji ratowniczych, narad służbowych i odpraw, konferencji prasowych,
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Wykonywanie funkcji organizacyjnych i administracyjnych w systemie ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności.
C-2 Kierowanie działalnością jednostek organizacyjnych PSP
C-3 Kierowanie działaniami ratowniczymi oraz zespołami ludzkimi w akcjach ratowniczo-gaśniczych i przy likwidacji skutków awarii i katastrof na wszystkich poziomach dowodzenia
C-4 Zapewnianie bezpiecznych warunków pracy dla załóg uczestniczących w akcjach ratowniczych.
C-5 Współpraca z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz innymi służbami ratowniczymi
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Wykonywanie funkcji kontrolnych i nadzorczych w systemie ochrony przeciwpożarowej.
D-2 Analizowanie oceny zagrożenia pożarowego obiektów, procesów technologicznych, obszarów leśnych, wsi, osiedli i miast oraz innych zagrożeń miejscowych o charakterze niebezpieczeństwa powszechnego.
D-3 Ocenianie przydatności systemów automatycznych zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz środków gaśniczych, alarmowych i wykrywających zagrożenie pożarowe, wybuchowe i inne.
D-4 Przestrzeganie zasad racjonalnego wykorzystania wyposażenia technicznego w akcjach ratowniczych.
D-5 Nadzór nad prawidłową realizacją zadań nałożonych ustawami o ochronie przeciwpożarowej i państwowej straży pożarnej

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Rozpoznawanie i dokonywanie oceny zagrożenia pożarowego obiektów, procesów technologicznych, obszarów leśnych, wsi, osiedli i miast oraz innych zagrożeń miejscowych o charakterze niebezpieczeństwa powszechnego.
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz analizuje i ocenia zagrożenia pożarowe, wybuchowe i inne miejscowe zagrożenia
2 Sporządza dokumentację pokontrolną
3 Rozpoznaje, ocenia i charakteryzuje zagrożenia występujące w przemyśle, gospodarce rolnej i leśnej.
4 Rozpoznaje i ocenia rodzaje i źródła innych zagrożeń miejscowych oraz ich wpływ na bezpieczeństwo otoczenia
5 Ocenia zagrożenia występujące podczas transportu i składowania materiałów niebezpiecznych
6 Czyta i interpretuje dokumentację techniczną, rysunek techniczny, rysunek budowlany
7 Analizuje wpływ warunków pożarowych na materiały budowlane
8 Ocenia możliwości rozprzestrzeniania się pożaru w budynkach
9 Kwalifikuje obiekty i strefy do odpowiedniej kategorii zagrożenia wybuchem lub zagrożenia ludzi
10 Przeprowadza analizy zabezpieczeń przeciwpożarowych
11 Przeprowadza analizy przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego
12 Analizuje zabezpieczenie operacyjne zakładów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej i zbiorowego przebywania ludzi oraz obszarów chronionych

Zadanie zawodowe: A-2:
Ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.
Lp. umiejętności
1 Określa przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów
2 Ocenia warunki zapoczątkowania reakcji spalania i wybuchu
3 Ocenia prędkości rozprzestrzeniania się płomienia
4 Wskazuje przyczyny inicjacji reakcji spalania poprzez zapłon, samozapłon, samozapalenie.
5 Stosuje teorię pożarów
6 Rozpoznaje zjawiska wtórne, występujące podczas pożarów
7 Współdziała w zakresie prowadzenia czynności oględzinowych na miejscu zdarzenia
8 Odtwarza i analizuje przebieg pożaru
9 Pełni funkcję biegłego sądowego z zakresu pożarnictwa

Zadanie zawodowe: A-3:
Tworzenie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów i instalacji użytkowych.
Lp. umiejętności
1 Określa zasady stosowania aktywnych i pasywnych środków zabezpieczeń przeciwpożarowych
2 Dobiera odpowiednie zabezpieczenia techniczne obiektów i terenów do występujących zagrożeń pożarowych i wybuchowych
3 Projektuje zabezpieczenia przeciwpożarowe obiektów i terenów
4 Dobiera instalacje i urządzenia elektryczne z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego
5 Charakteryzuje podstawowe elementy konstrukcji budowlanych
6 Określa rodzaj i charakter obciążeń występujących w budynkach oraz ich wpływ na zachowanie się konstrukcji
7 Dokonuje podziału i charakteryzuje instalacje użytkowe
8 Określa wymagania ewakuacyjne w obiektach
9 Sporządza plany ochrony przeciwpożarowej oraz instrukcje technologiczno-ruchowe i bezpieczeństwa pożarowego
10 Opracowuje plany ratownicze jako zbór procedur ratowniczych

Zadanie zawodowe: A-4:
Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
Lp. umiejętności
1 Sprawia i obsługuje wybrany sprzęt ratowniczy i gaśniczy będący na wyposażeniu jednostek straży
2 Stosuje środki ochrony osobistej
3 Prowadzi rozpoznanie na terenie działań
4 Realizuje zadania ratownicze podczas pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof komunikacyjnych i budowlanych, wypadków, awarii oraz zagrożeń spowodowanych toksycznymi i radioaktywnymi środkami przemysłowy
5 Ratuje ludzi, zwierzęta i mienia
6 Zabezpiecza teren działań
7 Obsługuje urządzenia łączności i urządzenia pozyskiwania informacji

Zadanie zawodowe: A-5:
Udzielanie przedlekarskiej pomocy medycznej i psychologicznej ofiarom zdarzeń
Lp. umiejętności
1 Dokonuje oceny podstawowych czynności życiowych,
2 Stosuje algorytmy postępowania
3 Wykonuje resuscytację krążeniowo – oddechową
4 Udrażnia drogi oddechowe bezprzyrządowo i przyrządowo
5 Wykonuje sztuczne oddychanie bezprzyrządowo i przyrządowo
6 Wykorzystuje tlenu w działaniach ratowniczych
7 Sprawuje opiekę nad poszkodowanymi do czasu przekazania służbie medycznej
8 Przekazuje służbie medycznej poszkodowanych
9 Przekazuje informacje o podjętych działaniach ratowniczych w stosunku do poszkodowanych posługując się „Kartą Udzielonej Pomocy Medycznej”
10 Wypełnia „Kartę Udzielonej Pomocy Medycznej”
11 Zakłada opaskę uciskową po amputacji urazowej
12 Tamuje krwawienia zewnętrzne zgodnie z algorytmem postępowania
13 Unieruchamia złamania, zwichnięcia i skręcenia
14 Prawidłowo postępuje w przypadkach zmiażdżenia
15 Unieruchamia poszkodowanego z uszkodzonym kręgosłupem
16 Udziela pomocy przy oparzeniach i odmrożeniach i hipotermii
17 Podejmuje działania w przypadkach porażenia prądem elektrycznym
18 Udziela pomocy poszkodowanym z obrażeniami głowy, klatki piersiowej, brzucha i miednicy
19 Udziela pomocy poszkodowanym we wstrząsie pourazowym
20 Stosuje podczas akcji podstawowe sposoby ochrony przed zakażeniami
21 Kwalifikuje poszkodowanych do odpowiednich grup segregacji
22 Transportuje poszkodowanych z uszkodzonym kręgosłupem i uszkodzeniami innych okolic ciała
23 Udziela pierwszej pomocy przypadkach zatruć chemicznych

Zadanie zawodowe: A-6:
Obsługa sprzętu specjalistycznego znajdującego się na wyposażeniu PSP
Lp. umiejętności
1 Obsługuje zgodnie posiadanymi kwalifikacjami sprzęt znajdujący się na wyposażeniu jednostek straży pożarnych
2 Wykorzystuje sprzęt w sposób odpowiedni do jego przeznaczenia
3 Konserwuje i wykonuje drobne naprawy w zakresie zgodnym z warunkami eksploatacyjnymi
4 Konfiguruje sprzętu w układy i zestawy
5 Stosuje różnorodne techniki wykorzystania sprzętu, procedury stosowania
6 Stosuje sprzęt nie zagrażając bezpieczeństwu osób i mienia
7 Optymalnie wykorzystuje parametry użytkowe sprzętu

Zadanie zawodowe: B-1:
Planowanie i organizowanie pracy i służby w jednostkach organizacyjnych PSP
Lp. umiejętności
1 Organizuje tok służby w podległych jednostkach organizacyjnych PSP
2 Posługuje się komputerowymi systemami informatycznymi oraz programami związanymi z wykonywaną pracą.
3 Sporządza szkice i schematy z przebiegu działań ratowniczo-gaśniczych wraz z dokumentacją popożarową
4 Sporządza meldunki ze zdarzenia
5 Opracowuje analizy ze zdarzeń
6 Przygotowuje materiały informacyjne o prowadzonych działaniach
7 Prowadzi niezbędną dokumentację z zakresu: kadr, szkolenia finansów, kwatermistrzostwa, operacyjnego, rozpoznawania zagrożeń
8 Nadzoruje gotowość do użycia: pojazdów, sprzętu i wyposażenia ratowniczego
9 Określa normatyw wyposażenia technicznego dla potrzeb jednostki
10 Opracowuje grafik pełnienia służby i planów urlopów
11 Redaguje pisma, wypełniania i prowadzi obowiązująca dokumentację
12 Prowadzi odprawy i narady oraz dokumentuje ich przebiegu
13 Opracowuje plany operacyjne
14 Sporządza dokumentację powypadkową
15 Dokumentuje przebieg służby
16 Zapewnia i utrzymuje prawidłowe warunki bhp na terenie jednostki
17 Projektuje i ocenia stanowiska pracy, odróżnia czynniki szkodliwe i niebezpieczne
18 Charakteryzuje rodzaje zagrożeń występujących w strażnicy oraz stosuje zasady bhp w garażach, warsztatach drogach komunikacyjnych

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie kursów i szkoleń w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego w jednostkach organizacyjnych PSP i dla potrzeb powszechnego systemu ochrony ludności.
Lp. umiejętności
1 Organizuje i prowadzi kształcenie, szkolenia i doskonalenie zawodowe
2 Organizuje doskonale w zakresie wyszkolenia bojowego
3 Oddziałuje na szerokie kręgi społeczeństwa w ramach powszechnego przygotowania ludności do właściwych zachowań w stanach nagłych i masowych zagrożeń
4 Organizuje i prowadzi szkolenia w ramach powszechnego przygotowania ludności do zachowań w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń
5 Prowadzi, na podstawie analizy stanowiska pracy, instruktaż stanowiskowy
6 Prowadzi szkolenia specjalistyczne z zakresu budowy, parametrów techniczno-eksploatacyjnych i możliwości wykorzystania sprzętu
7 Opracowuje i realizuje plany ćwiczeń doskonalących
8 Prowadzi zajęcia lekcyjne w czasie kursów i szkoleń doskonalących w jednostkach organizacyjnych PSP
9 Stosuje podstawowe pojęcia z psychologii i pedagogiki
10 Charakteryzuje mechanizmy oddziaływania na postawy ludzkie
11 Wymienia i omawia cechy i elementy procesu dydaktycznego
12 Stosuje aktywizujące metody nauczania
13 Dobiera odpowiedni tok pracy i typ lekcji do zadań jakie mają spełnić
14 Obsługuje techniczne środki dydaktyczne
15 Stosuje metody sprawdzania wiadomości i umiejętności
16 Przygotowuje testy dydaktyczne według kryterium celu
17 Przygotowuje konspekty do zajęć
18 Formułuje cele operacyjne do podanego celu ogólnego
19 Dobiera skuteczne metody doskonalenia zawodowego
20 Prowadzi samodzielnie zajęcia w formie teoretycznej i praktycznej
21 Postępuje zgodnie z przepisami bhp podczas szkolenia.
22 Projektuje wybrane urządzenia stosowane w pożarnictwie

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie pracy związanej z utrzymaniem i bieżącą eksploatacją pojazdów pożarniczych oraz sprzętu znajdującego się na wyposażeniu PSP.
Lp. umiejętności
1 Wykorzystuje znajomość budowy wybranych rodzajów sprzętu w celu oceny jego przydatności, możliwości dalszego wykorzystania i prowadzenia napraw
2 Dokonuje oceny stanu technicznego specjalistycznego sprzętu ratowniczego.
3 Określa warunki dopuszczenia sprzętu do pracy w podziale bojowym
4 Posługuje się dokumentacją w zakresie eksploatacji sprzętu
5 Wypełnia karty sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki
6 Organizuje doskonalenie zawodowe dla strażaków w zakresie obsługi pojazdów i sprzętu specjalistycznego będącego na wyposażeniu jednostek organizacyjnych PSP
7 Posługuje się dokumentacją techniczną

Zadanie zawodowe: B-4:
Organizacja sztabów akcji ratowniczych, narad służbowych i odpraw, konferencji prasowych,
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje materiały informacyjne o prowadzonych działaniach
2 Prowadzi odprawy i narady oraz dokumentuje ich przebieg
3 Sporządza i analizuje meldunki ze zdarzenia dla potrzeb medialnych
4 Współpracuje z przedstawicielami środków masowego przekazu podczas akcji ratowniczych
5 Dysponuje siłami i środkami, adekwatnie do analizowanego stanu zagrożeń, występującego w czasie działań ratowniczych
6 Charakteryzuje zagrożenia stwarzane przez pożary różnych substancji i związków chemicznych oraz wskazuje środki oraz sposoby ich gaszenia
7 Wykorzystuje walory taktyczne pododdziałów i oddziałów pożarniczych

Zadanie zawodowe: C-1:
Wykonywanie funkcji organizacyjnych i administracyjnych w systemie ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności.
Lp. umiejętności
1 Współpracuje z innymi jednostkami PSP i podmiotami KSRG
2 Opracowuje przepisy i instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności.
3 Postępuje w służbie i poza nią zgodnie z wymogami regulaminów służbowych
4 Charakteryzuje funkcjonowanie KSRG, PSP, ochrony przeciwpożarowej oraz systemu ochrony cywilnej i struktury organizacyjnej systemu
5 Wykorzystuje system powszechnego ostrzegania o pojawiających się zagrożeniach
6 Przygotowuje do ewakuacji masowej
7 Organizuje i realizuje wspólne zadania ratownicze podczas współdziałania różnych podmiotów ratowniczych
8 Określa rolę i znaczenie w podejmowaniu współpracy ze związkami zawodowymi, z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
9 Organizuje współzawodnictwo w sporcie pożarniczym i zawodach specjalistycznych
10 Organizuje wspólne szkolenia z zakresu ratownictwa

Zadanie zawodowe: C-2:
Kierowanie działalnością jednostek organizacyjnych PSP
Lp. umiejętności
1 Organizuje tok służby w podległych jednostkach organizacyjnych PSP
2 Sporządza i realizuje plany pracy w tym plany: szkoleniowe, operacyjne, kontrolno-rozpoznawcze
3 Kieruje działalnością z zakresu prowadzenia spraw: kadrowych, szkoleniowych, finansowych, kwatermistrzowskich, operacyjnych, rozpoznawania zagrożeń, obronnych, bezpieczeństwa i higieny pracy
4 Zarządza w zakresie zapewnienia wykorzystania wyposażenia technicznego, sprawności pojazdów i sprzętu
5 Redaguje pisma, wypełniania i prowadzi obowiązującą dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi
6 Zapewnia i utrzymuje prawidłowe warunki bhp na terenie jednostki

Zadanie zawodowe: C-3:
Kierowanie działaniami ratowniczymi oraz zespołami ludzkimi w akcjach ratowniczo-gaśniczych i przy likwidacji skutków awarii i katastrof na wszystkich poziomach dowodzenia
Lp. umiejętności
1 Dokonuje prawidłowej analizy i oceny sytuacji
2 Wykorzystuje w praktycznym zastosowaniu parametry techniczno – eksploatacyjne sprzętu
3 Dysponuje siłami i środkami, adekwatnie do analizowanego stanu zagrożeń, występującego w czasie działań ratowniczych
4 Charakteryzuje zagrożenia stwarzane przez pożary różnych substancji i związków chemicznych oraz wskazuje środki oraz sposobów ich gaszenia
5 Identyfikuje różne substancje chemiczne na podstawie ich cech charakterystycznych
6 Identyfikuje zagrożenia, stosuje odpowiednie neutralizatory i sorbenty do ich likwidowania
7 Wykorzystuje walory taktyczne pododdziałów i oddziałów pożarniczych
8 Wydaje komendy za pomocą znaków gestowych, świetlnych i dźwiękowych
9 Wypracowuje zamiar taktyczny
10 Prowadzi działania gaśnicze w różnych obiektach
11 Prowadzi działania gaśnicze w różnych w utrudnionych warunkach (niskie temperatury, groźba wybuchu i zawaleń, porażenie prądem elektrycznym, konieczność forsowania przejść itp.)
12 Prowadzi działania ratownicze podczas zdarzeń w transporcie drogowym i szynowym w różnych warunkach
13 Podejmuje skuteczne działania podczas awarii instalacji użytkowych
14 Dowodzi akcjami ratownictwa technicznego, chemiczno-ekologicznego, medycznego, wodnego, wysokościowego
15 Organizuje ewakuację po poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych biegnących przez strefę zagrożenia
16 Organizuje i przeprowadza ewakuację dużych grup ludzi, dzieci, osób o ograniczonej zdolności odbioru wrażeń i zdolności poruszania się
17 Organizuje miejsca pobytu dla osób ewakuowanych
18 Prowadzi ewakuację i organizuje miejsca pobytu dla zwierząt ewakuowanych
19 Organizuje i prowadzi akcje ewakuacji mienia
20 Organizuje działania ratownicze i ewakuację ludzi, zwierząt, mienia i dobytku podczas powodzi
21 Przygotowuje i przeprowadza ewakuację ruchomych dóbr kultury
22 Zabezpiecza przed możliwością zniszczenia nieruchome dobra kultury
23 Organizuje i prowadza zabiegi sanitarne i specjalne
24 Stosuje metodykę kalkulacji sił i środków
25 Organizuje zabezpieczenie i oznakowanie terenu akcji
26 Organizuje zabezpieczenie logistyczne działań prowadzonych w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń
27 Organizuje dowóz żywności i wody na tereny popowodziowe i odcięte
28 Kieruje ruchem drogowym w czasie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych
29 Organizuje łączność w miejscu prowadzenia działań
30 Prowadzi korespondencję radiową
31 Obsługuje radiotelefony, komputery i osprzęt
32 Wykorzystuje oprogramowanie wspomagające podejmowanie decyzji
33 Sporządza meldunki ze zdarzenia
34 Współpracuje z przedstawicielami środków masowego przekazu podczas akcji ratowniczych

Zadanie zawodowe: C-4:
Zapewnianie bezpiecznych warunków pracy dla załóg uczestniczących w akcjach ratowniczych.
Lp. umiejętności
1 Użytkuje sprzęt i prowadzi jego konserwację zgodnie z zasadami bhp
2 Rozpoznaje i unika zjawisk rozgorzenia i wstecznego ciągu płomieni
3 Zapewnia i utrzymuje prawidłowe warunki bhp na terenie akcji ratowniczych

Zadanie zawodowe: C-5:
Współpraca z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz innymi służbami ratowniczymi
Lp. umiejętności
1 Nawiązuje, utrzymuje i rozwija współpracę z innymi jednostkami PSP, podmiotami KSRG, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, służbami ratowniczymi innych krajów
2 Opracowuje, ocenia i aktualizuje procedury postępowania w zakresie realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności.
3 Postępuje w służbie i poza nią zgodnie z wymogami regulaminów służbowych i pragmatyką służby
4 Współdziała w akcjach ratowniczych w zakresie: kierowania działaniami, ostrzegania o zagrożeniach, ewakuacji, organizacji działań ratowniczych
5 Organizuje i realizuje wspólne zadania szkoleniowe

Zadanie zawodowe: D-1:
Wykonywanie funkcji kontrolnych i nadzorczych w systemie ochrony przeciwpożarowej.
Lp. umiejętności
1 Wykorzystuje element zaskoczenia
2 Czyta dokumentację znajdującej się w jednostkach
3 Stosuje metody sprawdzania wiadomości i umiejętności
4 Przygotowuje testy dydaktyczne
5 Ocenia stanu faktycznego ze stanem zawartym w dokumentacji jednostki
6 Przygotowuje dokumentację z czynności kontrolno-rozpoznawczych
7 Określa zadania organów państwowych powołanych do kontrolowania warunków pracy
8 Współpracuje z komisjami oraz służbami bhp
9 Prowadzi kontrole warunków pracy oraz zapobiega naruszeniom zasad i przepisów bhp
10 Prowadzi inspekcje gotowości ratowniczej oraz prowadzi doskonalenie zawodowe

Zadanie zawodowe: D-2:
Analizowanie oceny zagrożenia pożarowego obiektów, procesów technologicznych, obszarów leśnych, wsi, osiedli i miast oraz innych zagrożeń miejscowych o charakterze niebezpieczeństwa powszechnego.
Lp. umiejętności
1 Ocenia właściwości pożarowe i wybuchowe materiałów
2 Oblicza parametry wybuchowe
3 Analizuje etapy procesów technologicznych
4 Czyta dokumentację techniczną
5 Identyfikuje zagrożenia
6 Analizuje zabezpieczenie operacyjne zakładów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej i zbiorowego przebywania ludzi oraz obszarów chronionych

Zadanie zawodowe: D-3:
Ocenianie przydatności systemów automatycznych zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz środków gaśniczych, alarmowych i wykrywających zagrożenie pożarowe, wybuchowe i inne.
Lp. umiejętności
1 Ocenia i dobiera instalacje sygnalizacyjno-alarmowe, gaśnicze i zabezpieczające
2 Oceniania projekty i projektuje instalacje sygnalizacyjno-alarmowe, gaśnicze i zabezpieczające
3 Ocenia eksploatację systemów automatycznych zabezpieczeń przeciwpożarowych
4 Czyta dokumentację techniczną i budowlaną
5 Projektuje systemy

Zadanie zawodowe: D-4:
Przestrzeganie zasad racjonalnego wykorzystania wyposażenia technicznego w akcjach ratowniczych.
Lp. umiejętności
1 Dokonuje właściwego wyboru sprzętu w zależności od sytuacji
2 Wykorzystuje do działań sprzęt specjalistyczny i mechaniczny w różnych warunkach terenowych
3 Dobiera sprzęt i techniki prac do rodzaju wykonywanych działań ratowniczych
4 Określa potrzeby w zakresie wykorzystania sprzętu i środków
5 Kalkuluje koszty zużycia

Zadanie zawodowe: D-5:
Nadzór nad prawidłową realizacją zadań nałożonych ustawami o ochronie przeciwpożarowej i państwowej straży pożarnej
Lp. umiejętności
1 Sprawuje nadzór nad przeprowadzaniem czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz analizowaniem i ocenianiem zagrożeń pożarowych, wybuchowych i innych zagrożeń miejscowych
2 Nadzoruje i ocenia poprawność prowadzenia i realizacji działań ratowniczo-gaśniczych
3 Nadzoruje właściwy tok pełnienia służby w podległych jednostkach organizacyjnych PSP
4 Kontroluje jakość prowadzenia spraw: kadrowych, szkoleniowych, finansowych, kwatermistrzowskich, operacyjnych, rozpoznawania zagrożeń
5 Nadzoruje gotowość użycia: pojazdów, sprzętu i wyposażenia ratowniczego


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Łatwość wypowiadania się w mowie lub piśmie
3 Odporność na stres
4 Podzielność uwagi
5 Rozumowanie logiczne
6 Uzdolnienia ruchowe
7 Uzdolnienia techniczne
8 Wyobraźnia i myślenie twórcze
9 Wyobraźnia przestrzenna
10 Zdolność koncentracji uwagi
Cechy osobowości
1 Ciekawość
2 Cierpliwość
3 Dokładność
4 Empatia
5 Gotowość do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych
6 Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą
7 Niezależność
8 Odporność emocjonalna
9 Odporność na długotrwały wysiłek
10 Odwaga
11 Samokontrola
12 Umiejętności kierownicze
13 Umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
14 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
15 Umiejętność podporządkowania się
16 Umiejętność postępowania z ludźmi
17 Umiejętność postępowania ze zwierzętami
18 Umiejętność pracy w szybkim tempie
19 Umiejętność pracy w warunkach izolacji społecznej
20 Umiejętność pracy w warunkach monotonnych
21 Umiejętność współdziałania
22 Wytrwałość na długotrwały wysiłek
Sprawności sensomotoryczne
1 Brak lęku przed wysokością
2 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
3 Ostrość słuchu
4 Powonienie
5 Rozróżnianie barw
6 Spostrzegawczość
7 Szybki refleks
8 Widzenie o zmroku
9 Widzenie stereoskopowe
10 Zmysł równowagi
11 Zręczność rąk