Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Mechanika
Obszar zawodowy: Operator kserokopiarek

Kod zawodu: 825105

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Uruchamianie i przygotowywanie urządzeń kserograficznych do kopiowania oraz wyłączanie po zakończeniu pracy
A-2 Obsługiwanie kserokopiarek różnych typów
A-3 Wykonywanie próbnych kopii odbitek
A-4 Bieżące nadzorowanie pracy urządzeń kserograficznych
A-5 Czyszczenie i konserwacja obsługiwanych urządzeń kserograficznych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie pracy własnej na stanowisku operatora kserokopiarek zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Planowanie, usprawnianie oraz doskonalenie własnych umiejętności
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Bieżąca współpraca z klientami, udział w procesie realizacji zakupów i modernizacji urządzeń kserograficznych
C-2 Współpraca z serwisem technicznym w zakresie konserwacji i napraw urządzeń
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Nadzorowanie pracy urządzenia – kontrola sprawności urządzeń kserograficznych
D-2 Kontrola działania urządzeń kserograficznych pod względem ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku operatora kserokopiarek

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Uruchamianie i przygotowywanie urządzeń kserograficznych do kopiowania oraz wyłączanie po zakończeniu pracy
Lp. umiejętności
1 Włącza i nagrzewa kopiarki
2 Sprawdza stan gotowości kopiarek do pracy
3 Sprawdza stan papieru w kasetach
4 Wyłącza urządzenia po pracy zgodnie z instrukcją obsługi

Zadanie zawodowe: A-2:
Obsługiwanie kserokopiarek różnych typów
Lp. umiejętności
1 Obsługuje kopiarki jednobarwne
2 Obsługuje kopiarki wielobarwne
3 Ustawia liczby kopii
4 Wykonuje odbitki z zastosowaniem ręcznego i automatycznego podajnika oryginałów
5 Kopiuje z ręcznym podawaniem papieru
6 Kopiuje na folii do rzutnika
7 Wymienia zespół wywołujący w zależności od założonego koloru kopiowania
8 Wykorzystuje funkcje kserokopiarki (powiększanie, zmniejszanie, kserowanie dwustronne)

Zadanie zawodowe: A-3:
Wykonywanie próbnych kopii odbitek
Lp. umiejętności
1 Ustawia poziom ekspozycji odbitki
2 Ustawia format odbitki
3 Wykorzystuje funkcji edycyjne kopiarki zależnie od jakości oryginału
4 Sprawdza jakość wykonania próbnej odbitki

Zadanie zawodowe: A-4:
Bieżące nadzorowanie pracy urządzeń kserograficznych
Lp. umiejętności
1 Analizuje informacje świetlne i graficzne na panelu operacyjnym
2 Usuwa zacięcia papieru
3 Wymienia kasety z tonerem lub pojemnika zużytego toneru
4 Uzupełnia papier w kasetach
5 Określa sprawność stanu urządzeń kserograficznych i zgłasza ewentualne awarie do serwisu

Zadanie zawodowe: A-5:
Czyszczenie i konserwacja obsługiwanych urządzeń kserograficznych
Lp. umiejętności
1 Sprawdza stan czystości kopiarki
2 Czyści szybę ekspozycyjną i pokrywę oryginałów
3 Czyści elektrody kopiarki
4 Czyści obudowę kopiarki
5 Dobiera wymagane środki czyszczące
6 Sprawdza stan licznika kopiarki pod względem limitu konserwacyjnego

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie pracy własnej na stanowisku operatora kserokopiarek zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Planuje wyposażenie stanowiska pracy w materiały eksploatacyjne
2 Przygotowuje urządzenia do pracy zgodnie z zasadami ergonomii i bhp
3 Planuje efektywne wykorzystanie czasu pracy oraz parametrów technicznych urządzeń

Zadanie zawodowe: B-2:
Planowanie, usprawnianie oraz doskonalenie własnych umiejętności
Lp. umiejętności
1 Planuje pracę własną oraz podległych pracowników
2 Wyznacza cele zawodowe i dąży do ich realizacji
3 Wyszukuje możliwości własnego uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach i treningach
4 Korzysta z literatury branżowej

Zadanie zawodowe: C-1:
Bieżąca współpraca z klientami, udział w procesie realizacji zakupów i modernizacji urządzeń kserograficznych
Lp. umiejętności
1 Analizuje informacje o potencjalnych klientach
2 Kontaktuje się z klientami i prowadzi rozmowy telefoniczne
3 Udziela informacji i porad zainteresowanym
4 Zna parametry i wymagania techniczne i technologiczne pracy urządzeń kserograficznych
5 Planuje zakupy materiałów eksploatacyjnych

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z serwisem technicznym w zakresie konserwacji i napraw urządzeń
Lp. umiejętności
1 Racjonalnie planuje okresowe przeglądy i konserwacje urządzeń kserograficznych
2 Analizuje oferty rynku usług serwisowych
3 Diagnozuje pracę urządzeń kserograficznych i powstałych uszkodzeń

Zadanie zawodowe: D-1:
Nadzorowanie pracy urządzenia – kontrola sprawności urządzeń kserograficznych
Lp. umiejętności
1 Sprawdza sprawność urządzeń
2 Odczytuje sygnały i komunikaty ostrzegawcze z urządzenia
3 Analizuje nieprawidłowości w pracy urządzeń

Zadanie zawodowe: D-2:
Kontrola działania urządzeń kserograficznych pod względem ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku operatora kserokopiarek
Lp. umiejętności
1 Zapewnia odpowiednie warunki użytkowania, przechowywania i konserwowania urządzeń
2 Przestrzega obsługiwania urządzeń zgodnie z zasadami bhp
3 Zapewnia właściwe postępowanie w przypadku awarii lub uszkodzeń urządzeń kserograficznych


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Uzdolnienia werbalne
2 Uzdolnienia techniczne
3 Rozumowanie logiczne
4 Podzielność uwagi
5 Organizacyjne
6 Koncentracja uwagi
7 Komunikatywność
8 Gotowość do samokształcenia
9 Analityczne myślenie
10 Elastyczne podejście do rozwiązywania problemów
Cechy osobowości
1 Samokontrola
2 Samodzielność
3 Podzielność uwagi
4 Odpowiedzialność
5 Inicjatywność
6 Dokładność
7 Cierpliwość
8 Świadomość własnych możliwości i ograniczeń
9 Umiejętność planowania
10 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
11 Umiejętność słuchania
12 Wrażliwość estetyczna
13 Zainteresowania techniczne
14 Zdolność koncentracji uwagi
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobra pamięć
2 Dobry słuch
3 Dobry wzrok
4 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
5 Logiczne rozumowanie
6 Spostrzegawczość
7 Sprawność kończyn górnych
8 Sprawność manualna
9 Wyobraźnia przestrzenna