Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Bezpieczeństwo
Obszar zawodowy: Funkcjonariusz celny

Kod zawodu: 344101
Data modyfikacji: 2010-03-30 13:40:43

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Nadawanie towarom przeznaczenia celnego
A-2 Wymierzanie i pobieranie należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów
A-3 Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, przestępstw i wykroczeń związanych z przywozem i wywozem towarów oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym innymi ustawami
A-4 Rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony dóbr kultury oraz ochrony własności intelektualnej
A-5 Rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z wprowadzaniem na polski obszar celny oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami
A-6 Kontrolowanie przestrzegania legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców
B Zadania organizacyjne
B-1 Przygotowanie do prowadzenia czynności kontrolnych
B-2 Analizowanie dokumentów i informacji wykorzystywanych w kontroli celnej
B-3 Przygotowanie do pobierania i pobór próbek w trakcie kontroli celnej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie jednostką organizacyjną Służby Celnej
C-2 Organizowanie służby w kierowanej jednostce organizacyjnej Służby Celnej
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrola wykonywania służby