Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Bezpieczeństwo
Obszar zawodowy: Funkcjonariusz celny

Kod zawodu: 344101

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Nadawanie towarom przeznaczenia celnego
A-2 Wymierzanie i pobieranie należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów
A-3 Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, przestępstw i wykroczeń związanych z przywozem i wywozem towarów oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym innymi ustawami
A-4 Rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony dóbr kultury oraz ochrony własności intelektualnej
A-5 Rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z wprowadzaniem na polski obszar celny oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami
A-6 Kontrolowanie przestrzegania legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców
B Zadania organizacyjne
B-1 Przygotowanie do prowadzenia czynności kontrolnych
B-2 Analizowanie dokumentów i informacji wykorzystywanych w kontroli celnej
B-3 Przygotowanie do pobierania i pobór próbek w trakcie kontroli celnej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie jednostką organizacyjną Służby Celnej
C-2 Organizowanie służby w kierowanej jednostce organizacyjnej Służby Celnej
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrola wykonywania służby

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Nadawanie towarom przeznaczenia celnego
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy Wspólnotowego Kodeksu Celnego i przepisy krajowe
2 Kontroluje dokumenty i dane handlowe
3 Dokonuje oględzin towarów w związku z nadaniem przeznaczenia celnego
4 Bada towary i pobiera próbki w związku z nadaniem przeznaczenia celnego
5 Nakłada i usuwa zamknięcia celne
6 Nadaje towarom przeznaczenie celne
7 Podejmuje samodzielne decyzje
8 Prowadzi ewidencję towarów, którym nadano przeznaczenie celne
9 Obsługuje i korzysta z komputerowych baz danych
10 Korzysta z wewnętrznych sieci komputerowych
11 Realizuje zadania na własnym stanowisku pracy
12 Uczestniczy w rozwiązywaniu konfliktów
13 Planuje pracę własną i podległych funkcjonariuszy
14 Ocenia przebieg wykonywanej pracy

Zadanie zawodowe: A-2:
Wymierzanie i pobieranie należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów
Lp. umiejętności
1 Dokonuje wymiaru i poboru podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów
2 Sprawuje kontrolę, szczególny nadzór podatkowy, dokonuje wymiaru i poboru podatku akcyzowego
3 Dokonuje poboru opłaty paliwowej
4 Współdziała przy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej
5 Przeprowadza kontrolę weryfikacyjną receptur wyrobów objętych szczególnym nadzorem podatkowym
6 Przeprowadza autoryzację zakładów produkujących towary objęte szczególnym nadzorem podatkowym
7 Zbiera i wykorzystuje w celu realizacji ustawowych zadań informacje
8 Dokonuje oględzin towarów
9 Bada towary i pobiera próbki
10 Planuje pracę własną i podległych pracowników
11 Zapewnia warunki do realizacji zadań
12 Rozwiązuje problemy na stanowiskach pracy
13 Przeprowadza okresowe kontrole
14 Zabezpiecza dokumenty i dowody rzeczowe
15 Obsługuje i korzysta z komputerowych baz danych

Zadanie zawodowe: A-3:
Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, przestępstw i wykroczeń związanych z przywozem i wywozem towarów oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym innymi ustawami
Lp. umiejętności
1 Zatrzymuje i kontroluje środki transportu
2 Przeszukuje osoby i pomieszczenia
3 Stosuje środki przymusu bezpośredniego
4 Przeprowadza rewizję celną
5 Ustala tożsamość osób
6 Kontroluje dokumenty związane z przywozem i wywozem towarów i dane handlowe, w tym także sporządzane z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych
7 Zbiera i wykorzystuje w celu wykonywania ustawowych zadań informacje
8 Dokonuje oględzin towarów
9 Bada towary i pobiera próbki
10 Kontroluje księgowość
11 Przeprowadza kontrole obrachunkowe
12 Nadzoruje czynności związane z niszczeniem towarów objętych szczególnym nadzorem podatkowym
13 Dopuszcza do eksploatacji i użytkowania automaty i urządzenia do gier losowych
14 Nakłada i usuwa zamknięcia celne
15 Zabezpiecza dokumenty i dowody rzeczowe
16 Przesłuchuje świadków
17 Analizuje przepisy prawne
18 Sporządza protokoły i przekazuje właściwym organom
19 Obsługuje i korzysta z komputerowych baz danych
20 Przeprowadza okresowe kontrole
21 Rozwiązuje problemy w prowadzonych sprawach
22 Sprawuje nadzór nad podległymi pracownikami
23 Stosuje środki przymusu bezpośredniego

Zadanie zawodowe: A-4:
Rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony dóbr kultury oraz ochrony własności intelektualnej
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje objęte ochroną dobra kultury
2 Rozpoznaje znaki towarowe
3 Zbiera i wykorzystuje w celu realizacji ustawowych zadań informacje
4 Kontroluje dokumenty i dane handlowe, w tym także sporządzane z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych
5 Bada towary i pobiera próbki
6 Przeprowadza rewizję celną, w tym z użyciem urządzeń technicznych
7 Zatrzymuje i kontroluje środki transportu
8 Przeszukuje osoby i pomieszczenia
9 Kontroluje dokumenty pocztowe
10 Przesłuchuje świadków
11 Zabezpiecza dokumenty i dowody rzeczowe
12 Stosuje środki przymusu bezpośredniego
13 Zasięga opinii biegłych
14 Przydziela zadania
15 Nadzoruje wykonywanie zadań
16 Ocenia podległych pracowników
17 Obsługuje i korzysta z komputerowych baz danych
18 Rozpoznaje typy psychologiczne klientów

Zadanie zawodowe: A-5:
Rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z wprowadzaniem na polski obszar celny oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje towary objęte ograniczeniami lub zakazami
2 Zbiera i wykorzystuje w celu realizacji ustawowych zadań informacje
3 Kontroluje dokumenty i dane handlowe, w tym także sporządzane z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych
4 Dokonuje oględzin towarów
5 Bada towary i pobiera próbki
6 Przeprowadza rewizję celną, w tym z użyciem urządzeń technicznych
7 Zatrzymuje i kontroluje środki transportu
8 Przeszukuje osoby i pomieszczenia
9 Kontroluje dokumenty pocztowe
10 Przesłuchuje świadków
11 Zabezpiecza dokumenty i dowody rzeczowe
12 Stosuje środki przymusu bezpośredniego
13 Zabezpiecza zebrane dowody
14 Przydziela zadania
15 Nadzoruje wykonywanie zadań
16 Ocenia podległych pracowników

Zadanie zawodowe: A-6:
Kontrolowanie przestrzegania legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców
Lp. umiejętności
1 Kontroluje przestrzeganie legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców
2 Przeprowadza kontrolę celną z użyciem urządzeń technicznych
3 Przeszukuje pomieszczenia
4 Ustala tożsamość osób
5 Zatrzymuje i kontroluje środki transportu
6 Przesłuchuje świadków
7 Zabezpiecza dokumenty i dowody rzeczowe
8 Stosuje środki przymusu bezpośredniego
9 Zleca zadania
10 Nadzoruje wykonywanie zadań
11 Rozwiązuje problemy na stanowiskach pracy
12 Stosuje przepisy bhp i p.poż.

Zadanie zawodowe: B-1:
Przygotowanie do prowadzenia czynności kontrolnych
Lp. umiejętności
1 Analizuje dokumenty związane ze zleconą czynnością kontrolną
2 Bada informacje pozyskane w związku ze zleconą czynnością kontrolną
3 Korzysta z celnych systemów informatycznych
4 Ocenia ryzyko zawodowe związane z czynnością kontrolną
5 Wykorzystuje nowoczesne środki łączności przewodowej i bezprzewodowej
6 Prowadzi rozmowy z przełożonym i współpracownikami dotyczące wykonywanej czynności kontrolnej
7 Planuje czas służby niezbędny do wykonania kontroli celnej

Zadanie zawodowe: B-2:
Analizowanie dokumentów i informacji wykorzystywanych w kontroli celnej
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje dokumenty związane z wykonywaniem kontroli celnej
2 Pozyskuje i interpretuje informacje związane z wykonywaniem kontroli celnej
3 Aktualizuje dane dotyczące prowadzonej kontroli celnej
4 Sporządza pisma i dokumenty związane z kontrolą celną
5 Obsługuje komputer

Zadanie zawodowe: B-3:
Przygotowanie do pobierania i pobór próbek w trakcie kontroli celnej
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje sprzęt do poboru próbek
2 Identyfikuje towar pod kątem cech charakterystycznych oraz sposobu oznakowania
3 Stosuje środki ochrony osobistej
4 Zleca właścicielowi towaru wykonanie czynności związanych z poborem próbek i nadzoruje ich wykonywanie
5 Rozwiązuje problemy powstałe w trakcie poboru próbek
6 Stosuje przepisy bhp i p.poż.

Zadanie zawodowe: C-1:
Kierowanie jednostką organizacyjną Służby Celnej
Lp. umiejętności
1 Ustala zakresy czynności podległych funkcjonariuszy
2 Ustala okresowe plany służby
3 Motywuje podległych funkcjonariuszy
4 Inicjuje podnoszenie kwalifikacji zawodowych podległych funkcjonariuszy
5 Przestrzega w kierowanym zespole zasad współżycia społecznego
6 Dokonuje oceny wykonanych czynności służbowych
7 Nadzoruje przestrzeganie zasad etyki zawodowej
8 W zakresie przydzielonych kompetencji nagradza i stosuje sankcje karne w stosunku do podległych funkcjonariuszy
9 Wdraża i egzekwuje zasady przestrzegania przepisów BHP

Zadanie zawodowe: C-2:
Organizowanie służby w kierowanej jednostce organizacyjnej Służby Celnej
Lp. umiejętności
1 Przydziela zadania do wykonania
2 Ustala harmonogram służby
3 Precyzuje zasady i zakres użycia sprzętu technicznego
4 W zakresie przyznanych kompetencji współdziała w trakcie wykonywania zadań służbowych z innymi zespołami zadaniowymi
5 Zapewnia bezpieczne warunki służby

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrola wykonywania służby
Lp. umiejętności
1 Kontrola czasu służby
2 Kontrola jakości wykonania zadań służbowych
3 Kontrola dyscypliny służby
4 Kontrola przestrzegania zasad etyki zawodowej
5 Kontrola przestrzegania przepisów BHP


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Koncentracja uwagi
3 Logiczne rozumowanie
4 Łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów
5 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
6 Myślenie twórcze
7 Odporność na warunki pogodowe
8 Podzielność uwagi
9 Umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy
10 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
11 Umiejętność stosowania określonych procedur
12 Uzdolnienia organizacyjne
13 Wyobraźnia i myślenie twórcze
14 Wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny
15 Zdolności analityczne
16 Zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
17 Zdolność pracy indywidualnej
18 Zdolność pracy w szybkim tempie
19 Zdolność przekonywania i negocjowania
20 Zdolność współpracy w zespole
Cechy osobowości
1 Asertywność
2 Cierpliwość
3 Dokładność
4 Inicjatywność
5 Komunikatywność
6 Kreatywność
7 Kultura osobista
8 Miła aparycja
9 Odporność emocjonalna
10 Odporność na działanie pod presją czasu
11 Odporność na stres
12 Odpowiedzialność
13 Odpowiedzialność za innych
14 Odwaga
15 Potrzeba samodoskonalenia
16 Praworządność
17 Samokontrola
18 Samodzielność
19 Skłonność do aktualizowania wiedzy
20 Sprawność manualna
21 Sumienność
22 Szacunek dla godności człowieka
23 Tolerancja
24 Uczciwość
25 Umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
26 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
27 Umiejętność postępowania z ludźmi
28 Umiejętność pracy pod presją czasu
29 Umiejętność współdziałania
30 Wnikliwość
31 Wytrwałość
32 Zaangażowanie
33 Zdolność przekonywania
Sprawności sensomotoryczne
1 Brak lęku przed wysokością
2 Czujność
3 Dobry wzrok
4 Dykcja
5 Koordynacja wzrokowo – ruchowa
6 Ostrość słuchu
7 Podzielność uwagi
8 Powonienie
9 Refleks
10 Rozróżnianie barw
11 Samokontrola
12 Spostrzegawczość
13 Sprawność fizyczna
14 Szybki refleks
15 Zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
16 Zdolność pracy w szybkim tempie
17 Zdolność przekonywania
18 Zdolność współdziałania
19 Zmysł równowagi