Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Mechanika
Obszar zawodowy: Operator maszyn do szycia

Kod zawodu: 826301
Data modyfikacji: 2010-03-30 11:30:44

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Obsługiwanie maszyn szyjących z oprzyrządowaniem specjalistycznym
A-2 Obsługiwanie dziurkarki
A-3 Obsługiwanie guzikarki
A-4 Obsługiwanie ryglówki
A-5 Obsługiwanie podszywarki
A-6 Obsługiwanie rękawówki
A-7 Obsługiwanie hafciarki
A-8 Obsługiwanie półautomatów i automatów
A-9 Zakładanie igieł do maszyn
A-10 Zasilanie maszyn nićmi
A-11 Programowanie panela obsługi
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Utrzymywanie maszyn w sprawności technicznej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współdziałanie z innymi operatorami maszyn szyjących zgodnie z procedurami technologicznymi i procedurami pracy
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie poprawności i estetyki wykonanego wyrobu szwalniczego
D-2 Kontrolowanie pracy obsługiwanej maszyny szyjącej