Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Mechanika
Obszar zawodowy: Operator maszyn do szycia

Kod zawodu: 826301

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Obsługiwanie maszyn szyjących z oprzyrządowaniem specjalistycznym
A-2 Obsługiwanie dziurkarki
A-3 Obsługiwanie guzikarki
A-4 Obsługiwanie ryglówki
A-5 Obsługiwanie podszywarki
A-6 Obsługiwanie rękawówki
A-7 Obsługiwanie hafciarki
A-8 Obsługiwanie półautomatów i automatów
A-9 Zakładanie igieł do maszyn
A-10 Zasilanie maszyn nićmi
A-11 Programowanie panela obsługi
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Utrzymywanie maszyn w sprawności technicznej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współdziałanie z innymi operatorami maszyn szyjących zgodnie z procedurami technologicznymi i procedurami pracy
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie poprawności i estetyki wykonanego wyrobu szwalniczego
D-2 Kontrolowanie pracy obsługiwanej maszyny szyjącej

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Obsługiwanie maszyn szyjących z oprzyrządowaniem specjalistycznym
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje mechanizmy tworzące ścieg
2 Odczytuje zapisy schematyczne szwów
3 Przygotowuje maszynę do pracy
4 Uruchamia maszynę
5 Wykonuje szycie precyzyjne
6 Stosuje odpowiednie oprzyrządowanie do określonej operacji szycia
7 Montuje do maszyny oprzyrządowanie do określonej operacji szycia
8 Zasila maszynę elementami wyrobu szwalniczego
9 Określa przeznaczenie maszyny
10 Identyfikuje ścieg maszynowy

Zadanie zawodowe: A-2:
Obsługiwanie dziurkarki
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje maszynę do pracy
2 Uruchamia maszynę
3 Zasila maszynę elementami wyrobu szwalniczego
4 Określa przeznaczenie maszyny
5 Identyfikuje ścieg maszynowy

Zadanie zawodowe: A-3:
Obsługiwanie guzikarki
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje maszynę do pracy
2 Uruchamia maszynę
3 Zasila maszynę elementami wyrobu szwalniczego
4 Określa przeznaczenie maszyny
5 Identyfikuje ścieg maszynowy

Zadanie zawodowe: A-4:
Obsługiwanie ryglówki
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje maszynę do pracy
2 Uruchamia maszynę
3 Zasila maszynę elementami wyrobu szwalniczego
4 Określa przeznaczenie maszyny
5 Identyfikuje ścieg maszynowy

Zadanie zawodowe: A-5:
Obsługiwanie podszywarki
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje maszynę do pracy
2 Uruchamia maszynę
3 Zasila maszynę elementami wyrobu szwalniczego
4 Określa przeznaczenie maszyny
5 Identyfikuje ścieg maszynowy

Zadanie zawodowe: A-6:
Obsługiwanie rękawówki
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje maszynę do pracy
2 Określa przeznaczenie maszyny
3 Układa łączone elementy na maszynie
4 Uruchamia maszynę

Zadanie zawodowe: A-7:
Obsługiwanie hafciarki
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje maszynę do pracy
2 Uruchamia maszynę
3 Zasila maszynę elementami wyrobu szwalniczego
4 Określa przeznaczenie maszyny
5 Identyfikuje ścieg maszynowy

Zadanie zawodowe: A-8:
Obsługiwanie półautomatów i automatów
Lp. umiejętności
1 Określa przeznaczenie maszyn
2 Rozróżnia mechanizmy sterowania i napędu
3 Uruchamia maszyny
4 Zasila maszyny elementami wyrobu szwalniczego

Zadanie zawodowe: A-9:
Zakładanie igieł do maszyn
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia igły maszynowe
2 Dobiera igły do maszyn
3 Wymienia igły w maszynach

Zadanie zawodowe: A-10:
Zasilanie maszyn nićmi
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje mechanizmy tworzące ścieg
2 Odczytuje zapisy schematyczne sposobu zasilania maszyn nićmi
3 Dobiera nici
4 Zakłada nici górne
5 Zakłada nici dolne

Zadanie zawodowe: A-11:
Programowanie panela obsługi
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia oznaczenia na panelu obsługi
2 Odczytuje informacje z karty operacji
3 Wprowadza parametry ustawień i danych do wykonania zadania na podstawie karty operacji na panelu obsługi
4 Odczytuje komunikaty błędów z panela

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Dostosowuje warunki pracy do własnych potrzeb
2 Sprawdza zabezpieczenia elementów ruchomych maszyny
3 Organizuje pracę na stanowisku
4 Stosuje zasady bezpiecznej pracy
5 Stosuje zasady ochrony przeciwpożarowej

Zadanie zawodowe: B-2:
Utrzymywanie maszyn w sprawności technicznej
Lp. umiejętności
1 Czyści maszyny
2 Wykonuje proste czynności konserwacyjne
3 Rozpoznaje nieprawidłowości ściegów maszynowych
4 Reguluje naprężenia nici w celu uzyskania prawidłowego przeplotu
5 Odczytuje rysunki schematyczne

Zadanie zawodowe: C-1:
Współdziałanie z innymi operatorami maszyn szyjących zgodnie z procedurami technologicznymi i procedurami pracy
Lp. umiejętności
1 Komunikuje się z innymi operatorami
2 Wykorzystuje słownictwo zawodowe
3 Przestrzega zasad kolejności przepływu produkcji
4 Stosuje procedury pracy

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocenianie poprawności i estetyki wykonanego wyrobu szwalniczego
Lp. umiejętności
1 Dokonuje oceny efektów pracy
2 Porównuje elementy schodzące z maszyny z dokumentacją
3 Odczytuje informacje zawarte w dokumentacji techniczno-technologicznej

Zadanie zawodowe: D-2:
Kontrolowanie pracy obsługiwanej maszyny szyjącej
Lp. umiejętności
1 Monitoruje prace maszyny
2 Ustala przyczyny powstawania nieprawidłowości w pracy maszyny
3 Reaguje na powstałe usterki


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi
2 Logicznego myślenia
3 Organizacyjne
4 Plastyczne
5 Szybkiego reagowania
6 Wyobraźnia przestrzenna
7 Wyrażania własnych myśli i spostrzeżeń
8 Zdolności manualne
9 Zdolności techniczne
10 Zdolności zapamiętywania informacji
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Kultura osobista
3 Odporność emocjonalna
4 Odpowiedzialność
5 Opanowanie
6 Precyzja
7 Samodzielność
8 Samokontrola
9 Spostrzegawczość
10 Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
11 Zmysł techniczny
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobry wzrok (może być skorygowany okularami)
2 Prawidłowa wymowa
3 Spostrzegawczość
4 Sprawność ruchowa rąk i nóg
5 Zdrowy kręgosłup