Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych

Kod zawodu: 241915

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Gromadzenie i analizowanie informacji dotyczących rynku usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych.
A-2 Opracowywanie bazy danych usługodawców i klientów.
A-3 Dobieranie rodzaju i zakresu usług do potrzeb klienta (zgodnie ze zleceniem).
A-4 Opracowywanie programu usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych.
A-5 Negocjowanie warunków umów z kontrahentami i podwykonawcami usług.
A-6 Negocjowanie warunków umów z kontrahentami i podwykonawcami usług.
A-7 Koordynowanie działań związanych z przygotowaniem, realizacją, sprzedażą i rozliczeniem usług.
A-8 Nadzorowanie przebiegu realizowanych usług.
A-9 Rozliczanie usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych
A-10 Sporządzanie dokumentacji związanej z przygotowaniem, realizacją, sprzedażą i rozliczeniem usług.
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
B-2 Realizowanie strategii działania firmy.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Nawiązywanie współpracy z kontrahentami i podwykonawcami usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych.
C-2 Utrzymywanie kontaktów ze stałymi klientami oraz pozyskiwanie nowych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Badanie jakości usług świadczonych przez podwykonawców.
D-2 Ocena jakości własnej pracy poprzez badanie stopnia zadowolenia klientów z poziomu świadczonych usług (samokontrola)

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Gromadzenie i analizowanie informacji dotyczących rynku usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych.
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia źródła informacji o rynku usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych
2 Wyszukuje informacje dotyczące rynku usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych
3 Analizuje popyt na usługi gastronomiczne, hotelarskie i turystyczne
4 Analizuje podaż usług gastronomicznych, hotelarskich
5 Wyszukuje informacje potrzebne do wyboru kontrahentów i podwykonawców
6 Korzysta z komputera, komputerowych zasobów informacyjnych, internetu oraz poczty elektronicznej.

Zadanie zawodowe: A-2:
Opracowywanie bazy danych usługodawców i klientów.
Lp. umiejętności
1 Klasyfikuje usługodawców usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych
2 Klasyfikuje klientów usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych
3 Selekcjonuje i grupuje zebrane informacje dotyczące rynku usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych a w szczególności usługodawców i klientów
4 Kataloguje informacje dotyczące •usługodawców i klientów
5 Opracowuje bazę danych usługodawców i klientów
6 Wprowadza i modyfikuje informacje dotyczące usługodawców i klientów
7 Sortuje i przeszukuje bazę danych usługodawców i klientów

Zadanie zawodowe: A-3:
Dobieranie rodzaju i zakresu usług do potrzeb klienta (zgodnie ze zleceniem).
Lp. umiejętności
1 Analizuje zamówienia na usługi gastronomiczne, hotelarskie i turystyczne
2 Rozpoznaje potrzeby klientów dotyczące rodzaju i zakresu usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych
3 Analizuje możliwości realizacji zamówienia na usługi gastronomiczne, hotelarskie i turystyczne
4 Dokonuje doboru rodzaju i zakresu usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych do potrzeb klientów
5 Komunikuje się z klientami w celu skonkretyzowania zamówienia na usługi gastronomiczne, hotelarskie i turystyczne

Zadanie zawodowe: A-4:
Opracowywanie programu usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych.
Lp. umiejętności
1 Projektuje scenariusze usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych na podstawie zleceń klientów
2 Sporządza program usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych uwzględniając rodzaj usług i potrzeby klienta oraz możliwości firmy
3 Dostosowuje formę programu do rodzaju usług i oczekiwań klienta

Zadanie zawodowe: A-5:
Negocjowanie warunków umów z kontrahentami i podwykonawcami usług.
Lp. umiejętności
1 Ustala warunki umów zawieranych z kontrahentami i podwykonawcami usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych przed rozpoczęciem negocjacji
2 Negocjuje warunki umów z kontrahentami i podwykonawcami usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych
3 Analizuje warunki umów proponowane przez kontrahentów i podwykonawców usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych
4 Nawiązuje i prowadzi konwersację z kontrahentami i podwykonawcami usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych
5 Stosuje zasady i techniki negocjacji

Zadanie zawodowe: A-6:
Negocjowanie warunków umów z kontrahentami i podwykonawcami usług.
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia rodzaje kosztów występujące w usługach gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych
2 Oblicza koszt całkowity i jednostkowy usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych
3 Oblicza marże i ceny usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych (netto i brutto)

Zadanie zawodowe: A-7:
Koordynowanie działań związanych z przygotowaniem, realizacją, sprzedażą i rozliczeniem usług.
Lp. umiejętności
1 Kieruje przygotowaniem, realizacją, sprzedażą i rozliczeniem usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych
2 Organizuje procesy pracy
3 Rozróżnia zadania wykonywane przez poszczególne komórki organizacyjne przedsiębiorstwa, kontrahentów i podwykonawców usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych
4 Zleca wykonanie zadań związanych z przygotowaniem, realizacją, sprzedażą i rozliczeniem usług poszczególnym komórkom organizacyjnym przedsiębiorstwa, kontrahentom i podwykonawcom.
5 Uzgadnia terminy wykonania zadań w zakresie przygotowania, realizacji, sprzedaży i rozliczenia usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych
6 Synchronizuje wykonanie zadań przez poszczególne komórki organizacyjne przedsiębiorstwa, kontrahentów i podwykonawców gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych
7 Kontroluje poszczególne etapy przygotowania, realizacji, sprzedaży i rozliczenia usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych

Zadanie zawodowe: A-8:
Nadzorowanie przebiegu realizowanych usług.
Lp. umiejętności
1 Monitoruje realizację usług w celu zapewnienia klientom standardu usług zgodnie z umową i obowiązującymi uregulowaniami prawnymi
2 Podejmuje działania korygujące w przypadku zagrożenia realizacji usług zgodnie z zawartą umową
3 Analizuje przebieg i zgodność realizowanych usług z programem i oczekiwaniami klienta

Zadanie zawodowe: A-9:
Rozliczanie usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych
Lp. umiejętności
1 Oblicza rzeczywisty koszt zrealizowanych usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych
2 Oblicza wysokość przychodów ze sprzedaży usług oraz zysk dla przedsiębiorstwa
3 Szacuje rentowność zrealizowanych usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych

Zadanie zawodowe: A-10:
Sporządzanie dokumentacji związanej z przygotowaniem, realizacją, sprzedażą i rozliczeniem usług.
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje dokumentację merytoryczną i finansową niezbędną w procesie organizowania usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych
2 Sporządza ofertę sprzedaży usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych oraz odpowiedzi na zapytania ofertowe
3 Zawiera umowy o świadczenie usług z kontrahentami, podwykonawcami i klientami przedsiębiorstwa
4 Wypełnia dokumentację rozliczeniową
5 Opracowuje raporty oraz sprawozdania z bieżącej działalności

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
Lp. umiejętności
1 Dobiera wyposażenie biurowe
2 Obsługuje nowoczesny sprzęt biurowy
3 Organizuje pracę w biurze
4 Stosuje zasady ergonomii
5 Stosuje przepisy bhp i ppoż

Zadanie zawodowe: B-2:
Realizowanie strategii działania firmy.
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje strategię działania firmy
2 Realizuje misję firmy
3 Podejmuje działania zgodne ze strategią firmy
4 Kreuje wizerunek firmy

Zadanie zawodowe: C-1:
Nawiązywanie współpracy z kontrahentami i podwykonawcami usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych.
Lp. umiejętności
1 Współpracuje z podmiotami działającymi w branży gastronomicznej, hotelarskiej i turystycznej
2 Nawiązuje i utrzymuje kontakty z kontrahentami i podwykonawcami usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych
3 Dokonuje wyboru kontrahentów i podwykonawców pod względem umiejętności zawodowych i cech osobowych
4 Tworzy atmosferę zaufania i akceptacji
5 Komunikuje się z kontrahentami i podwykonawcami usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych
6 Kreuje wizerunek firmy w oczach kontrahentów i podwykonawców

Zadanie zawodowe: C-2:
Utrzymywanie kontaktów ze stałymi klientami oraz pozyskiwanie nowych
Lp. umiejętności
1 Stosuje programy lojalnościowe w stosunku do stałych klientów
2 Stosuje instrumenty marketingu a w szczególności narzędzia public relations w celu wykreowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa w otoczeniu a tym samym pozyskania nowych klientów
3 Dobiera narzędzia reklamy do informowania potencjalnych klientów o rodzaju świadczonych usług
4 Prezentuje ofertę przedsiębiorstwa na targach i wystawach gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych

Zadanie zawodowe: D-1:
Badanie jakości usług świadczonych przez podwykonawców.
Lp. umiejętności
1 Opracowuje model jakości usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych
2 Dobiera metodę badania jakości do rodzaju świadczonych usług
3 Organizuje badanie jakości usług świadczonych przez podwykonawców
4 Porównuje wyniki badania jakości pracy podwykonawców z modelem jakości usług i oczekiwaniami klientów

Zadanie zawodowe: D-2:
Ocena jakości własnej pracy poprzez badanie stopnia zadowolenia klientów z poziomu świadczonych usług (samokontrola)
Lp. umiejętności
1 Dobiera rodzaj i technikę badawczą do rodzaju świadczonych usług i cech klienta
2 Konstruuje narzędzia badawcze
3 Organizuje przeprowadzenie badania stopnia zadowolenia klientów z poziomu świadczonych usług
4 Opracowuje i analizuje wyniki badań


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Aktywnego słuchania
2 Analityczne myślenie
3 Koncentracja uwagi
4 Logiczne rozumowanie
5 Łatwość wypowiadania się
6 Myślenie twórcze
7 Negocjacyjne
8 Organizatorskie
9 Podejmowania szybkich i trafnych decyzji
10 Rozumowanie logiczne
11 Syntetyczne i analityczne myślenie
12 Twórcze myślenie
13 Uzdolnienia rachunkowe
14 Wyobraźnia i myślenie twórcze
15 Wyobraźnia przestrzenna
16 Zdolności organizatorskie
17 Zdolność koncentracji uwagi na potrzebach klienta
18 Zdolność przewidywania
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Elastyczność
3 Empatia
4 Kreatywność
5 Odporność psychiczna, opanowanie emocji
6 Odpowiedzialność
7 Rozwinięta wyobraźnia
8 Rzetelność
9 Samodzielność
10 Samokontrola
11 Systematyczność i dokładność
12 Takt
13 Umiejętność nawiązywania kontaktów
14 Umiejętność podejmowania szybkiej i właściwej decyzji
15 Umiejętność przekonywania
16 Umiejętność współdziałania w grupie
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobra pamięć
2 Dobra sprawność ruchowa dłoni i palców
3 Dobry słuch i wzrok ( może być skorygowany okularami)
4 Prawidłowa wymowa
5 Spostrzegawczość