Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Organizator usług kateringowych

Kod zawodu: 341402
Data modyfikacji: 2010-03-31 13:49:27

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Formułowanie propozycji usług na podstawie wymagań zgłoszonych przez klienta
A-2 Określanie ceny usługi na podstawie sformułowanej propozycji usług (kalkulacja kosztów)
A-3 Nadzorowanie wykonania usługi cateringowej
A-4 Monitorowanie satysfakcji klienta i zgłaszanie propozycji zmian i usprawnień
A-5 Wdrażanie zmian i usprawnień w oferowanych usługach
A-6 Formułowanie ogólnych propozycji usług cateringowych i ram ich wykonywania
A-7 Projektowanie przebiegu wykonania plenerowego wydarzenia cateringowego
B Zadania organizacyjne
B-1 Określanie zasobów niezbędnych do wykonania usługi cateringowej
B-2 Optymalna alokacja zasobów wykorzystywanych przy świadczeniu usług cateringowych w trakcie ich wykonywania
B-3 Określanie skali zaangażowania środków stron trzecich (podwykonawców) w organizacji cateringu
B-4 Organizacja usługi cateringowej zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny prac, bezpieczeństwa żywności, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z podwykonawcami i dostawcami produktów i usług niezbędnych do właściwego wykonania usług
C-2 Współpraca z innymi działami przedsiębiorstwa (produkcja żywności, transport, obsługa sali) w zakresie niezbędnym do wykonania usługi cateringowej
C-3 Komunikacja z kierownictwem własnego przedsiębiorstwa w celu potwierdzenie założeń organizacyjnych i finansowych złożonych propozycji
C-4 Zarządzanie bezpośrednio podległym (stale lub tymczasowo) personelem w zakresie organizacji i wykonania usługi cateringowej u klienta bądź w miejscu przez niego wskazanym
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena jakości produktów (żywnościowych i podobnych) z innych działów przedsiębiorstwa lub zamówionych u poddostawców – w tym kontrola organoleptyczna
D-2 Kontrola wykorzystania aktywów i wyposażenia własnego i wypożyczonego, ich początkowego i końcowego stanu oraz ich początkowa i końcowa inwentaryzacja