Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Bezpieczeństwo
Obszar zawodowy: Strażnik miejski

Kod zawodu: 515908
Data modyfikacji: 2010-03-31 14:53:28

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Pełnienie służby patrolowej na terenie miasta w celu ochrony spokoju i zapewnienia porządku publicznego
A-2 Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego
A-3 Ochranianie obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej
A-4 Pełnienie dyżurów interwencyjnych w siedzibie Komendy Straży Miejskiej
A-5 Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy
A-6 Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń
A-7 Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania oraz reagowanie na osoby pozostające pod wpływem środków odurzających
A-8 Odpowiednie zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia do momentu przybycia odpowiednich służb
B Zadania organizacyjne
B-1 Pełnienie służby zgodnie z zasadami ergonomii i obowiązującymi przepisami prawa w zakresie BHP, PPOŻ, ochrony tajemnicy państwowej i służbowej
B-2 Prowadzenie bieżącej dokumentacji związanej z wykonywaniem zadań patrolowych
B-3 Dbanie o powierzone mienie, właściwą eksploatację i wykorzystanie
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w przypadku przeprowadzania interwencji dotyczących awarii urządzeń komunalnych, przestępstw, zagrożenia mienia, życia i zdrowia ludzkiego, zabezpieczenia miejsc w/w zdarzeń do czasu przybycia odpowiednich służb
C-2 Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas imprez masowych, kulturalnych, świąt państwowych i religijnych
C-3 Współdziałanie z przełożonymi i innymi funkcjonariuszami straży miejskiej w wypełnianiu czynności służbowych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przestrzeganie dyscypliny finansowej związanej z nakładaniem grzywien w postępowaniu mandatowym
D-2 Nadzorowanie i kontrola nad właściwą eksploatacją powierzonego sprzętu i wyposażenia