Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Bezpieczeństwo
Obszar zawodowy: Strażnik miejski

Kod zawodu: 515908

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Pełnienie służby patrolowej na terenie miasta w celu ochrony spokoju i zapewnienia porządku publicznego
A-2 Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego
A-3 Ochranianie obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej
A-4 Pełnienie dyżurów interwencyjnych w siedzibie Komendy Straży Miejskiej
A-5 Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy
A-6 Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń
A-7 Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania oraz reagowanie na osoby pozostające pod wpływem środków odurzających
A-8 Odpowiednie zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia do momentu przybycia odpowiednich służb
B Zadania organizacyjne
B-1 Pełnienie służby zgodnie z zasadami ergonomii i obowiązującymi przepisami prawa w zakresie BHP, PPOŻ, ochrony tajemnicy państwowej i służbowej
B-2 Prowadzenie bieżącej dokumentacji związanej z wykonywaniem zadań patrolowych
B-3 Dbanie o powierzone mienie, właściwą eksploatację i wykorzystanie
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w przypadku przeprowadzania interwencji dotyczących awarii urządzeń komunalnych, przestępstw, zagrożenia mienia, życia i zdrowia ludzkiego, zabezpieczenia miejsc w/w zdarzeń do czasu przybycia odpowiednich służb
C-2 Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas imprez masowych, kulturalnych, świąt państwowych i religijnych
C-3 Współdziałanie z przełożonymi i innymi funkcjonariuszami straży miejskiej w wypełnianiu czynności służbowych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przestrzeganie dyscypliny finansowej związanej z nakładaniem grzywien w postępowaniu mandatowym
D-2 Nadzorowanie i kontrola nad właściwą eksploatacją powierzonego sprzętu i wyposażenia

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Pełnienie służby patrolowej na terenie miasta w celu ochrony spokoju i zapewnienia porządku publicznego
Lp. umiejętności
1 Reaguje na próby zakłócania porządku publicznego
2 Reaguje na niszczenie mienia
3 Udziela pouczeń osobom dopuszczającym się wykroczeń i uchybień w zakresie naruszania ogólnie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących przestrzegania porządku publicznego
4 Legitymuje osoby w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości
5 Wykorzystuje środki przymusu bezpośredniego
6 Dokonuje ujęcia osób stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także mienia
7 Stosuje odpowiedni środek karny
8 Wykonuje czynności administracyjno-porządkowe
9 Kontroluje zasady i warunki korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta/gminy
10 Obserwuje i rejestruje przy użyciu środków technicznych obrazów, zdarzeń w miejscach publicznych
11 Stosuje środki łączności

Zadanie zawodowe: A-2:
Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego
Lp. umiejętności
1 Ocenia rodzaj wykroczenia drogowego popełnionego przez kierowcę
2 Zatrzymuje pojazdy poruszające się za znakami zakazu ruchu w obu kierunkach
3 Podejmuje decyzję o holowaniu pojazdu i blokowaniu
4 Wyciąga konsekwencje prawne wobec popełniających wykroczenie
5 Wykonuje czynności związane z obsługą urządzeń samoczynnie rejestrujących przekraczanie dozwolonej prędkości (fotoradar)

Zadanie zawodowe: A-3:
Ochranianie obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej
Lp. umiejętności
1 Kontroluje stan ochranianego obiektu
2 Ocenia ewentualne zagrożenie
3 Nawiązuje kontakt z odpowiednimi służbami odpowiedzialnymi za rozwiązanie wynikłego problemu
4 Obsługuje urządzenia znajdujące się na wyposażeniu stanowiska pracy: system przeciwpożarowy, antywłamaniowy, monitoring wewnętrzny ochranianego obiektu
5 Podejmuje decyzje o dalszym działaniu w zależności od zaistniałej sytuacji i potencjalnego zagrożenia

Zadanie zawodowe: A-4:
Pełnienie dyżurów interwencyjnych w siedzibie Komendy Straży Miejskiej
Lp. umiejętności
1 Przyjmuje interwencje osobiste i telefoniczne od interesantów
2 Podejmuje decyzje o terminie realizacji interwencji
3 Współdziała z odpowiednimi służbami w zakresie realizacji interwencji
4 Zleca realizację interwencji patrolowi straży miejskiej bądź innej służbie
5 Przyjmuje osoby wezwane do Komendy Straży Miejskiej, prowadzi przesłuchanie, wyciąga konsekwencje prawne
6 Dokumentuje przebieg służby i przyjęte interwencje
7 Obsługuje urządzenia znajdujące się na zajmowanym stanowisku (komputer, kserokopiarka, telefon, fax)

Zadanie zawodowe: A-5:
Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy
Lp. umiejętności
1 Bierze udział w organizowaniu konwoju dokumentów, przedmiotów wartościowych i wartości pieniężnych
2 Ocenia zagrożenie mogące wystąpić w czasie konwoju
3 Decyduje o trasie konwoju
4 Stosuje środki przymusu bezpośredniego
5 Podejmuje decyzje o dalszym działaniu w zależności od zaistniałej sytuacji i potencjalnego zagrożenia

Zadanie zawodowe: A-6:
Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje rodzaj zagrożenia
2 Ocenia grożące niebezpieczeństwo
3 Decyduje o konieczności podjęcia akcji informacyjnej
4 Informuje społeczność o stanie i rodzaju zagrożenia

Zadanie zawodowe: A-7:
Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania oraz reagowanie na osoby pozostające pod wpływem środków odurzających
Lp. umiejętności
1 Ocenia stan osoby nietrzeźwej lub osoby pozostającej pod wpływem środków odurzających
2 Decyduje o ewentualnym wezwaniu Pogotowia Ratunkowego
3 Decyduje o doprowadzeniu do Izby Wytrzeźwień bądź miejsca zamieszkania
4 Używa chwytów obezwładniających bądź transportowych
5 Dokumentuje przebieg prowadzonych czynności
6 Doprowadza osobę nietrzeźwą do Izby Wytrzeźwień bądź miejsca zamieszkania

Zadanie zawodowe: A-8:
Odpowiednie zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia do momentu przybycia odpowiednich służb
Lp. umiejętności
1 Wykonuje czynności związane z oznakowaniem miejsca zdarzenia
2 Zabezpiecza miejsce zdarzenia przed dostępem osób postronnych
3 Podejmuje decyzję o poinformowaniu odpowiednich służb
4 Stosuje środki łączności
5 Kieruje ruchem drogowym do chwili przybycia odpowiednich służb
6 Dokonuje wstępnego przepytania świadków zdarzenia
7 Udziela pomocy przedlekarskiej w uzasadnionych przypadkach
8 Współpracuje z odpowiednimi służbami

Zadanie zawodowe: B-1:
Pełnienie służby zgodnie z zasadami ergonomii i obowiązującymi przepisami prawa w zakresie BHP, PPOŻ, ochrony tajemnicy państwowej i służbowej
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy regulaminu straży miejskiej (dotyczące m.in. umundurowania, wyposażenia i składu patrolu)
2 Stosuje podczas pełnienia służby przepisy Kodeksu Pracy
3 Stosuje podczas pełnienia służby przepisy BHP, PPOŻ
4 Zapoznaje się z aktualnymi przepisami prawnymi w zakresie wykonywanych obowiązków
5 Pozyskuje i przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych
6 Przestrzega przepisów dotyczących ochrony tajemnicy państwowej i służbowej

Zadanie zawodowe: B-2:
Prowadzenie bieżącej dokumentacji związanej z wykonywaniem zadań patrolowych
Lp. umiejętności
1 Odnotowuje przebieg służby w notatniku służbowym
2 Sporządza notatki służbowe i urzędowe
3 Wypełnia i wysyła druki wezwań do stawienia się w KSM
4 Wypełnia inne dokumenty i druki obowiązujące podczas wykonywania obowiązków strażnika (karta Mrd-5, raport o doprowadzeniu osoby do wytrzeźwienia, karta pracy funkcjonariuszy SM)

Zadanie zawodowe: B-3:
Dbanie o powierzone mienie, właściwą eksploatację i wykorzystanie
Lp. umiejętności
1 Dba o powierzone mienie
2 Właściwie eksploatuje pobierane do służby środki łączności
3 Wykorzystuje w czasie służby posiadane wyposażenie (tonfa, kajdanki, ręczny miotacz gazu)

Zadanie zawodowe: C-1:
Współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w przypadku przeprowadzania interwencji dotyczących awarii urządzeń komunalnych, przestępstw, zagrożenia mienia, życia i zdrowia ludzkiego, zabezpieczenia miejsc w/w zdarzeń do czasu przybycia odpowiednich służb
Lp. umiejętności
1 Ocenia zagrożenie, jego rodzaj, grożące niebezpieczeństwo
2 Ocenia rozmiary zdarzenia
3 Podejmuje decyzję o wezwaniu odpowiednich służb
4 Współpracuje z przedstawicielami innych służb w miejscu zdarzenia
5 Pomaga w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego
6 Posługuje się środkami łączności

Zadanie zawodowe: C-2:
Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas imprez masowych, kulturalnych, świąt państwowych i religijnych
Lp. umiejętności
1 Ocenia możliwość wystąpienia zagrożenia
2 Współpracuje z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku
3 Zabezpiecza obszar, na którym organizowana jest impreza
4 Wspólnie z organizatorem opracowuje plan zabezpieczenie imprezy
5 Kieruje ruchem drogowym w rejonie imprezy
6 Dokonuje zatrzymania i kontroli osób zakłócających przebieg imprezy
7 Wzywa pogotowie ratunkowe w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia
8 Posługuje się środkami łączności

Zadanie zawodowe: C-3:
Współdziałanie z przełożonymi i innymi funkcjonariuszami straży miejskiej w wypełnianiu czynności służbowych
Lp. umiejętności
1 Realizuje plan pełnienia służby
2 Przestrzega i realizuje polecenia przełożonych
3 Korzysta z dostępnych środków łączności
4 W uzasadnionych przypadkach nawiązuje współpracę z innymi patrolami
5 Przyjmuje i realizuje interwencje od dyżurnego KSM
6 Przekazuje informacje dyżurnemu o podjętych interwencjach własnych

Zadanie zawodowe: D-1:
Przestrzeganie dyscypliny finansowej związanej z nakładaniem grzywien w postępowaniu mandatowym
Lp. umiejętności
1 Nakłada grzywny w postępowaniu mandatowym
2 Kieruje wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego
3 Rozlicza się z kwot pieniężnych z tytułu nałożonych mandatów karnych oraz druków mandatów karnych kredytowanych
4 Zdaje kopie bloczków mandatowych po ich wykorzystaniu
5 Zabezpiecza bloczki mandatowe po zakończonym dniu pracy

Zadanie zawodowe: D-2:
Nadzorowanie i kontrola nad właściwą eksploatacją powierzonego sprzętu i wyposażenia
Lp. umiejętności
1 Kontroluje na bieżąco sprawność techniczną posiadanego sprzętu i wyposażenia
2 Dokonuje bieżących przeglądów posiadanego sprzętu i wyposażenia
3 Nosi przepisowy mundur, wyposażenie oraz legitymację służbową w czasie wykonywania czynności służbowych
4 Utrzymuje w należytym stanie estetycznym posiadane umundurowanie
5 Dba o właściwą eksploatację radiowozów SM


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Rozumowanie logiczne
2 Uzdolnienia techniczne
3 Wyobraźnia i myślenie twórcze
4 Zdolność koncentracji i uwagi
5 Dobra pamięć
6 Łatwość wypowiadania się w mowie lub w piśmie
7 Podzielność uwagi
Cechy osobowości
1 Ciekawość
2 Dokładność
3 Empatia
4 Gotowość do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych
5 Inicjatywność
6 Niezależność
7 Odporność emocjonalna
8 Odwaga
9 Samodzielność
10 Samokontrola
11 Umiejętności kierownicze
12 Umiejętność nawiązywania kontaktu i postępowania z ludźmi
13 Umiejętność podporządkowania się
14 Umiejętność pracy w szybkim tempie
15 Umiejętność współdziałania
16 Wytrwałość, cierpliwość
17 Wytrzymałość na długotrwały wysiłek
18 Zdolność przekonywania
Sprawności sensomotoryczne
1 Brak lęku przed wysokością
2 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
3 Ostrość słuchu
4 Ostrość wzroku
5 Rozróżnianie barw
6 Spostrzegawczość
7 Szybki refleks
8 Widzenie o zmroku
9 Widzenie stereoskopowe
10 Zmysł równowagi
11 Zręczność rąk