Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Zegarmistrz

Kod zawodu: 731105

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Posługiwanie się dokumentacją techniczną, instrukcją serwisową oraz normami PN, PN-EN, ISO
A-2 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami bhp i ppoż.
A-3 Diagnozowanie przyczyn nieprawidłowej pracy mechanizmu zegarowego
A-4 Wykonywanie przeglądów i czyszczenia mechanizmu zegarowego
A-5 Wykonywanie montażu nowego mechanizmu zegarowego
A-6 Naprawa zegarów i zegarków
A-7 Wykonanie regulacji zegarów i zegarków
A-8 Wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w działaniach technologicznych
B Zadania organizacyjne
B-1 Przyjmowanie zleceń oraz reklamacji na usługi zegarmistrzowskie
B-2 Prowadzenie działań marketingowych
B-3 Dokumentowanie świadczonych usług i ich kosztów
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z przełożonymi, współpracownikami i klientami w zakresie zadań zawodowych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena jakości wykonywanych usług

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Posługiwanie się dokumentacją techniczną, instrukcją serwisową oraz normami PN, PN-EN, ISO
Lp. umiejętności
1 Posługuje się literaturą techniczną i normami technicznymi
2 Odczytuje dokumentację techniczną
3 Odczytuje dokumentację serwisową
4 Wykonuje podstawowe obliczenia konstrukcyjne i kinematyczne
5 Dobiera materiał na podstawie własności
6 Wykonuje szkice części zegarów i zegarków
7 Wykonuje dokumentację techniczną z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego

Zadanie zawodowe: A-2:
Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami bhp i ppoż.
Lp. umiejętności
1 Dobiera narzędzia, przyrządy i urządzenia do konserwacji, naprawy, montażu i demontażu mechanizmów zegarowych
2 Dobiera przyrządy pomiarowe do wykonywanych prac
3 Przygotowuje dokumentację techniczną do wykonywania prac montażowych i naprawczych
4 Dobiera materiały do prac montażowych, naprawczych i konserwacyjnych
5 Obsługuje maszyny, urządzenia i przyrządy stosowane w pracach zegarmistrzowskich
6 Organizuje stanowisko pracy zegarmistrza, zgodnie z wymaganiami technologicznymi, zasadami ergonomii, z uwzględnieniem przepisów bhp i ochrony środowiska
7 Dobiera odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej do wykonania zadania

Zadanie zawodowe: A-3:
Diagnozowanie przyczyn nieprawidłowej pracy mechanizmu zegarowego
Lp. umiejętności
1 Dobiera metody badania mechanizmu zegarowego
2 Dobiera narzędzia i przyrządy do badania mechanizmu zegarowego
3 Identyfikuje uszkodzenia i wady zegarów i zegarków mechanicznych
4 Identyfikuje uszkodzenia i wady zegarów oraz zegarków elektrycznych i elektronicznych
5 Określa sposoby naprawy zegarów i zegarków

Zadanie zawodowe: A-4:
Wykonywanie przeglądów i czyszczenia mechanizmu zegarowego
Lp. umiejętności
1 Dobiera środki czyszczące
2 Dobiera narzędzia, maszyny i urządzenia do czyszczenia zegarów i zegarków
3 Dobiera sposób czyszczenia zegarków
4 Wykonuje czyszczenie zegarków i zegarów mechanicznych
5 Wykonuje czyszczenie zegarków i zegarów elektrycznych i elektronicznych
6 Stosuje zasady bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska podczas czyszczenia zegarów i zegarków

Zadanie zawodowe: A-5:
Wykonywanie montażu nowego mechanizmu zegarowego
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje rozwiązanie konstrukcyjne zegara lub zegarka
2 Identyfikuje zespoły i części zegara lub zegarka i ich funkcje
3 Ustala kolejność montażu na podstawie dokumentacji
4 Montuje zespoły mechanizmu zegarowego: przekładnię chodu, mechanizm regulatora, mechanizm wychwytu, zespół napędowy, urządzenie nastawcze, mechanizm wskazań
5 Montuje podzespoły dodatkowych funkcji w zegarach i zegarkach
6 Dokonuje konserwacji montowanych części i zespołów

Zadanie zawodowe: A-6:
Naprawa zegarów i zegarków
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje uszkodzenia i wady w zegarach i zegarkach
2 Ustala rodzaj, zakres naprawy i technologię naprawy
3 Dobiera materiały, narzędzia i urządzenia do naprawy
4 Naprawia uszkodzone części mechanizmów zegarowych
5 Naprawia zespoły typowych mechanizmów zegarowych: regulatory, wychwyty, przekładnie zegarowe, napędy, urządzenia naciągowo nastawcze
6 Naprawia zespoły spełniające dodatkowe funkcje w zegarach i zegarkach: mechanizm budzenia, mechanizm bicia, zespół kalendarza, naciąg automatyczny, itp.
7 Naprawia przez dobieranie i wstawianie części zamiennych: wstawianie szkieł, zakładanie sprężyn napędowych, zakładanie włosów, wymiana osi balansu, i innych
8 Naprawia przez dorabianie części zegarów lub zegarków
9 Naprawia zegary elektryczne i elektroniczne
10 Montuje i konserwuje dokonuje regulacji naprawianych zegarów i zegarków

Zadanie zawodowe: A-7:
Wykonanie regulacji zegarów i zegarków
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia rodzaje i zakres regulacji zegarów i zegarków
2 Dobiera narzędzia i urządzenia do regulacji zegarów i zegarków
3 Wykonuje regulacji wstępnej: za pomocą stopera, zegara wzorcowego, porównaniem z sygnałem radiowym, itp.
4 Wykonuje regulację ostateczną poprzez okresową obserwację

Zadanie zawodowe: A-8:
Wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w działaniach technologicznych
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje charakterystyczne cechy wyrobów wiodących firm zegarmistrzowskich
2 Identyfikuje oryginalne czasomierze firm zegarmistrzowskich
3 Identyfikuje źródła informacji dotyczących postępu technicznego w zakresie zegarmistrzostwa
4 Dokonuje analizy istniejącego stanu usług i rozpoznaje ich słabe punkty
5 Adoptuje pozyskane rozwiązania innowacyjne do istniejących
6 Wdraża twórcze rozwiązania problemów technologicznych
7 Monitoruje i weryfikuje zastosowane rozwiązania, optymalizując proces usług

Zadanie zawodowe: B-1:
Przyjmowanie zleceń oraz reklamacji na usługi zegarmistrzowskie
Lp. umiejętności
1 Dba o estetykę stanowiska pracy i estetykę własnego wyglądu
2 Stosuje właściwe formy grzecznościowe w kontaktach z klientami
3 Wypełnia dokumenty dotyczące przyjęcia zlecenia
4 Udziela wyjaśnień i porad klientowi w zakresie zgłaszanej
5 Wypełnia dokumenty dotyczące przyjęcia reklamacji

Zadanie zawodowe: B-2:
Prowadzenie działań marketingowych
Lp. umiejętności
1 Projektuje przedsięwzięcia marketingowe zakładu zegarmistrzowskiego
2 Projektuje i wykonuje reklamę wizualną punktu usługowego
3 Projektuje i wykonuje materiał reklamowy w postaci ulotki, plakatu
4 Opracowuje ofertę zakładu
5 Wykorzystuje komputer do opracowania materiałów reklamowych

Zadanie zawodowe: B-3:
Dokumentowanie świadczonych usług i ich kosztów
Lp. umiejętności
1 Dokumentuje rodzaj świadczonych usług
2 Dokumentuje zużycie materiału i części zamiennych
3 Sporządza jednostkową kalkulację usługi i dokumentuje okresowe koszty usług
4 Prowadzi rozliczenia finansowe lub zleca wyspecjalizowanej firmie
5 Prowadzi okresową inwentaryzację

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z przełożonymi, współpracownikami i klientami w zakresie zadań zawodowych
Lp. umiejętności
1 Motywuje siebie i podwładnych do efektywnej i bezpiecznej pracy stosując zasady pracy w zespole
2 Wprowadza rozwiązania organizacyjne wpływające na poprawę jakości i warunków bezpiecznej pracy
3 Stosuje zasady związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
4 Stosuje przepisy dotyczące praw i obowiązków pracownika, pracodawcy i klienta
5 Współpracuje z podwładnymi i klientami zachowując zasady dobrej komunikacji interpersonalnej

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocena jakości wykonywanych usług
Lp. umiejętności
1 Ocenia jakość wykonanej usług na podstawie zachowań klienta
2 Przeprowadza kontrolę jakości usług na podstawie dokumentacji
3 Przeprowadza kontrolę jakości usług na podstawie reklamacji ustnych, telefonicznych, pisemnych
4 Opracowuje wnioski dotyczące poziomu świadczonych usług
5 Opracowuje plan poprawy jakości świadczonych usług


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Koncentracja uwagi
3 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
4 Podzielność uwagi
5 Rozumowanie logiczne
6 Uzdolnienia organizacyjne
7 Uzdolnienia rachunkowe
8 Uzdolnienia techniczne
9 Wyobraźnia i myślenie twórcze
10 Wyobraźnia przestrzenna
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Inicjatywność
3 Odpowiedzialność
4 Operatywność i skuteczność postępowania
5 Rzetelność
6 Samodzielność
7 Samokontrola
8 Systematyczność
9 Uczciwość
10 Umiejętności kierownicze
11 Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
12 Wytrwałość, cierpliwość
13 Zdolność przekonywania
Sprawności sensomotoryczne
1 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
2 Ostrość wzroku
3 Rozróżnianie barw
4 Spostrzegawczość
5 Uzdolnienia rachunkowe
6 Wyobraźnia i myślenie twórcze
7 Zręczność palców
8 Zręczność rąk