Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Organizator usług gastronomicznych

Kod zawodu: 341403
Data modyfikacji: 2010-04-01 10:22:40

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Formułowanie propozycji usług na podstawie wymagań zgło-szonych przez klienta
A-2 Określanie ceny usługi na podstawie sformułowanej propozycji usług (kalkulacja kosztów
A-3 Nadzorowanie wykonania usługi gastronomicznej
A-4 Monitorowanie satysfakcji klienta i zgłaszanie propozycji zmian i usprawnień
A-5 Wdrażanie zmian i usprawnień w oferowanych usługach
A-6 Formułowanie ogólnych propozycji usług gastronomicznych i ram ich wykonywania
B Zadania organizacyjne
B-1 Określanie zasobów niezbędnych do wykonania usługi gastronomicznej
B-2 Optymalna alokacja zasobów wykorzystywanych przy świadczeniu usług gastronomicznych w trakcie ich wykonywania
B-3 Organizacja usługi gastronomicznej zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny prac, bezpieczeństwa żywności, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z podwykonawcami i dostawcami produktów i usług niezbędnych do właściwego wykonania usług
C-2 Współpraca z innymi działami przedsiębiorstwa (produkcja żywności, transport) w zakresie niezbędnym do wykonania usługi gastronomicznej
C-3 Komunikacja z kierownictwem własnego przedsiębiorstwa w celu potwierdzenie założeń organizacyjnych i finansowych złożonych propozycji
C-4 Zarządzanie bezpośrednio podległym (stale lub tymczasowo) personelem w zakresie organizacji i wykonania usługi gastronomicznej we własnym przedsiębiorstwie, u klienta bądź w miejscu przez niego wskazanym
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena jakości produktów (żywnościowych i podobnych) z innych działów przedsiębiorstwa lub zamówionych u poddostawców – w tym kontrola organoleptyczna
D-2 Kontrola wykorzystania aktywów i wyposażenia własnego i wypożyczonego, ich początkowego i końcowego stanu oraz ich początkowa i końcowa inwentaryzacja