Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Organizator usług gastronomicznych

Kod zawodu: 341403

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Formułowanie propozycji usług na podstawie wymagań zgło-szonych przez klienta
A-2 Określanie ceny usługi na podstawie sformułowanej propozycji usług (kalkulacja kosztów
A-3 Nadzorowanie wykonania usługi gastronomicznej
A-4 Monitorowanie satysfakcji klienta i zgłaszanie propozycji zmian i usprawnień
A-5 Wdrażanie zmian i usprawnień w oferowanych usługach
A-6 Formułowanie ogólnych propozycji usług gastronomicznych i ram ich wykonywania
B Zadania organizacyjne
B-1 Określanie zasobów niezbędnych do wykonania usługi gastronomicznej
B-2 Optymalna alokacja zasobów wykorzystywanych przy świadczeniu usług gastronomicznych w trakcie ich wykonywania
B-3 Organizacja usługi gastronomicznej zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny prac, bezpieczeństwa żywności, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z podwykonawcami i dostawcami produktów i usług niezbędnych do właściwego wykonania usług
C-2 Współpraca z innymi działami przedsiębiorstwa (produkcja żywności, transport) w zakresie niezbędnym do wykonania usługi gastronomicznej
C-3 Komunikacja z kierownictwem własnego przedsiębiorstwa w celu potwierdzenie założeń organizacyjnych i finansowych złożonych propozycji
C-4 Zarządzanie bezpośrednio podległym (stale lub tymczasowo) personelem w zakresie organizacji i wykonania usługi gastronomicznej we własnym przedsiębiorstwie, u klienta bądź w miejscu przez niego wskazanym
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena jakości produktów (żywnościowych i podobnych) z innych działów przedsiębiorstwa lub zamówionych u poddostawców – w tym kontrola organoleptyczna
D-2 Kontrola wykorzystania aktywów i wyposażenia własnego i wypożyczonego, ich początkowego i końcowego stanu oraz ich początkowa i końcowa inwentaryzacja

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Formułowanie propozycji usług na podstawie wymagań zgło-szonych przez klienta
Lp. umiejętności
1 Formułuje propozycje wykonania usług gastronomicznych na podstawie dostępnych informacji i parametrów
2 Analizuje wymagania zleceniodawcy (zewnętrznego lub wewnętrznego) od strony ilościowej
3 Doradza klientowi i formułuje alternatywnych rozwiązań podczas ustalania zamówienia

Zadanie zawodowe: A-2:
Określanie ceny usługi na podstawie sformułowanej propozycji usług (kalkulacja kosztów
Lp. umiejętności
1 Określa całkowitą cenę usługi na podstawie skalkulowanych skalkulowanych na podstawie kosztów cząstkowych
2 Wykonuje wielowariantowe kalkulacji cenowe na podstawie zaakceptowanej przez klienta propozycji ramowej wykonania usługi
3 Przelicza całkowity koszt usługi zgodnie z wariantami wykonania usługi
4 Negocjuje finalną cenę usługi ze zleceniodawcą

Zadanie zawodowe: A-3:
Nadzorowanie wykonania usługi gastronomicznej
Lp. umiejętności
1 Przekazuje informacje i polecenia na temat wykonania usługi i czynności cząstkowych podległym pracownikom
2 Kontroluje jakość dostarczanych produktów, wyrobów i surowców
3 Formułuje wnioski i rekomendacje działań na podstawie obserwacji przebiegu usługi gastronomicznej

Zadanie zawodowe: A-4:
Monitorowanie satysfakcji klienta i zgłaszanie propozycji zmian i usprawnień
Lp. umiejętności
1 Skutecznie komunikuje się klientem i monitoruje jego satysfakcję z wykonania usługi gastronomicznej
2 Ocenia stopień satysfakcji klienta na podstawie przebiegu wykonania usługi
3 Ocenia jakość wykonania usługi rekomendacje działań zmierzających do poprawy jakości usługi gastronomicznej

Zadanie zawodowe: A-5:
Wdrażanie zmian i usprawnień w oferowanych usługach
Lp. umiejętności
1 Analizuje wydarzenia i przebieg wykonania usługi gastronomicznej i określa możliwe usprawnienia
2 Logicznie wnioskuje na podstawie przebiegu wykonania usługi gastronomicznej i proponuje ulepszenie tego procesu
3 Formułuje propozycje zmian i usprawnień w organizacji usługi gastronomicznej
4 Określa sposób wdrożenia zaproponowanych zmian i usprawnień w wykonaniu usługi gastronomicznej

Zadanie zawodowe: A-6:
Formułowanie ogólnych propozycji usług gastronomicznych i ram ich wykonywania
Lp. umiejętności
1 Syntetyzuje i analizuje dostępne informacje na temat sytuacji rynkowej i aktualnych trendach na rynku usług gastronomicznych
2 Negocjuje i formułuje ogólne propozycje i ramy świadczonych usług gastronomicznych
3 Rozumuje i wnioskuje na temat trendów rozwojowych lokalnym i krajowym rynku cateringowym

Zadanie zawodowe: B-1:
Określanie zasobów niezbędnych do wykonania usługi gastronomicznej
Lp. umiejętności
1 Określa osoby i umiejętności osób niezbędne do wykonania usługi gastronomicznej zgodnie z zatwierdzonym, wykonania usługi
2 Planuje wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa w celu realizacji usługi gastronomicznej
3 Zabezpiecza do dyspozycji zasoby ludzkie i materialne niezbędne dla wykonania usługi gastronomicznej

Zadanie zawodowe: B-2:
Optymalna alokacja zasobów wykorzystywanych przy świadczeniu usług gastronomicznych w trakcie ich wykonywania
Lp. umiejętności
1 Planuje na bieżąco alokację i wykorzystanie składników materialnych i niematerialnych majątku przedsiębiorstwa w trakcie jej wykonywania
2 Formułuje i wdraża alternatywne metody wykorzystania dostępnych zasobów przedsiębiorstwa zaangażowanych w wykonywanie usługi gastronomicznej
3 Zmienia i dostosowuje plan wykorzystania zasobów zgodnie z bieżącymi, powstałymi w czasie wykonywania usługi potrzebami

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizacja usługi gastronomicznej zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny prac, bezpieczeństwa żywności, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Zapewnia zgodność przebiegu wykonania usługi gastronomicznej z normami bezpieczeństwa pracy, ergonomii, ochrony środowiska, ppoż
2 Kieruje procesem zabezpieczenia norm środowiskowych, bezpieczeństwa, ppoż i ergonomii w przebiegu wykonania usługi gastronomicznej
3 Deleguje zadania decyzyjne w zakresie zapewnienia wyżej wymienionych norm członkom swojego zespołu

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z podwykonawcami i dostawcami produktów i usług niezbędnych do właściwego wykonania usług
Lp. umiejętności
1 Negocjuje dostawę usług i materiałów z dostawcami zewnętrznymi i podwykonawcami
2 Analizuje propozycje cenowe dostawców i wykonawców pod kątem realizacji budżetu usługi gastronomicznej
3 Ocenia jakość dostarczonych przez podwykonawców usług i materiałów
4 Kontroluje jakość i i bezpieczeństwo pracy podwykonawców i dostawców materiałów i usług

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z innymi działami przedsiębiorstwa (produkcja żywności, transport) w zakresie niezbędnym do wykonania usługi gastronomicznej
Lp. umiejętności
1 Zarządza podległym personelem w zakresie kontaktów z innymi działami przedsiębiorstwa w procesie wykonywania usługi
2 Formułuje wymagania w zakresie współpracy z innymi działami przedsiębiorstwa dotyczące usług i czynności wykonywanych na rzecz procesu wykonawczego usługi
3 Negocjuje z równorzędnymi specjalistami i kierownikami z innych działów przedsiębiorstwa w celu zapewnienia odpowiednich zasobów i usług
4 Ocenia organoleptycznie produktów, surowców i składników pod kątem ich przydatności do spożycia i właściwego wykorzystania

Zadanie zawodowe: C-3:
Komunikacja z kierownictwem własnego przedsiębiorstwa w celu potwierdzenie założeń organizacyjnych i finansowych złożonych propozycji
Lp. umiejętności
1 Formułuje w syntetycznej formie założenia organizacyjne i finansowe propozycji dla celów przedstawienia go
2 Formułuje i zgłasza alternatywne sposoby wykorzystania ograniczonych i określonych zasobów przedsiębiorstwa w celu realizacji usług gastronomicznych

Zadanie zawodowe: C-4:
Zarządzanie bezpośrednio podległym (stale lub tymczasowo) personelem w zakresie organizacji i wykonania usługi gastronomicznej we własnym przedsiębiorstwie, u klienta bądź w miejscu przez niego wskazanym
Lp. umiejętności
1 Zarządza personelem podległym mu bezpośrednio w procesie wykonywania usługi caterigowej
2 Formułuje jasne i zrozumiałe polecenia służbowe dla podległego personelu
3 Prowadzi bieżący instruktaż personelu w zakresie wykonywania czynności niezbędnych do realizacji usługi gastronomicznej

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocena jakości produktów (żywnościowych i podobnych) z innych działów przedsiębiorstwa lub zamówionych u poddostawców – w tym kontrola organoleptyczna
Lp. umiejętności
1 Ocenia organoleptycznie dostarczone składniki potraw i potrawy pod względem ich przydatności do spożycia i przydatności w wykonywaniu usługi gastronomicznej
2 Ocenia jakość pracy dostawców i podwykonawców w zakresie wykonania powierzonych im zadań z obszaru przygotowania potraw i zestawów potraw
3 Ocenia jakość produktów, półproduktów i surowców dostarczonych z innych działów przedsiębiorstwa

Zadanie zawodowe: D-2:
Kontrola wykorzystania aktywów i wyposażenia własnego i wypożyczonego, ich początkowego i końcowego stanu oraz ich początkowa i końcowa inwentaryzacja
Lp. umiejętności
1 Ocenia stan techniczny aktywów i wyposażenia używanego przy wykonywaniu usługi gastronomicznej pod kątem prawidłowości funkcjonowania
2 Kontroluje prawidłowość użytkowania aktywów i wyposażenia w trakcie wykonywania usługi gastronomicznej
3 Inwentaryzuje lub zleca inwentaryzację początkową i końcową użytego wyposażenia i aktywów własnych i powierzonych


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Koncentracja uwagi
3 Myślenie twórcze
4 Podzielność uwagi
5 Rozumowanie logiczne
6 Uzdolnienia techniczne
7 Wyobraźnia
8 Wytrzymałość na długotrwały wysiłek
9 Zdolność koncentracji
Cechy osobowości
1 Dokładność działania
2 Inicjatywność
3 Łatwość przerzucania się od jednej czynności do drugiej
4 Odporność emocjonalna
5 Odporność na długotrwały wysiłek
6 Samokontrola
7 Wytrzymałość na długotrwały wysiłek
Sprawności sensomotoryczne
1 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
2 Refleks
3 Spostrzegawczość