Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Organizator usług hotelarskich

Kod zawodu: 341404

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Obsługa ruchu turystycznego, potwierdzanie rezerwacji, prowadzenie korespondencji, udzielanie informacji o świadczonych usługach, zameldowanie i wymeldowywanie Gości, w tym obsługiwanie gości o specjalnym znaczeniu (VIP, biznesmenów)
A-2 Sprzedaż usług hotelarskich i gastronomicznych - ustalanie zestawu oferowanych usług, przygotowanie oferty, obliczanie i inkasowanie należności oraz organizowanie usług turystycznych, rekreacyjno-sportowych, gastronomicznych, kongresów, targów, zjazdów, bankietów i innych imprez
A-3 Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej zakładu hotelowego, miedzy innymi w celu ustalenia wskaźników wykorzystania bazy hotelowej, wskaźników obrotów i opłacalności prowadzonej działalności;
A-4 Monitoring rynku usług hotelarskich, opracowywanie i uaktualnianie oferty usługowej, promowanie oferowanych usług z wykorzystaniem różnorodnych form reklamy
A-5 Współpraca z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich oraz innymi oferentami usług hotelarskich w zakresie wzajemnej informacji i rezerwacji usług, obliczanie i inkasowanie/wypłata prowizji..
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
B-2 Gromadzenie i tworzenie bazy danych klientów indywidualnych i grup zorganizowanych.
B-3 Archiwizacja umów i dokumentów związanych z obsługą ruchu turystycznego
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zespołem podległych pracowników.
C-2 Przekazywanie informacji do innych działów w hotelu.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Sporządzanie i dostarczanie do kontroli przełożonym ustalonych przez nich informacji, dokumentów i sprawozdań.
D-2 Ocena jakości pracy podległego zespołu.

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Obsługa ruchu turystycznego, potwierdzanie rezerwacji, prowadzenie korespondencji, udzielanie informacji o świadczonych usługach, zameldowanie i wymeldowywanie Gości, w tym obsługiwanie gości o specjalnym znaczeniu (VIP, biznesmenów)
Lp. umiejętności
1 Wprowadza nowe rezerwacje do systemu hotelowego systemu komputerowego
2 Stosuje procedury wmeldowania i wymeldowania Gościa
3 Oferuje usługi dodatkowe świadczone przez hotel, wykorzystując formy promocji osobistej
4 Stosuje zasady obsługi gościa zgodnie z obowiązującymi standardami i wymogami kategorii obiektu
5 Potrafi rozpoznać potrzeby Gościa, pomaga w rozwiązaniu problemów
6 Oblicza i inkasuje należności za świadczone usługi.
7 Obsługuje kasę walutową i systemy kart płatniczych
8 Rozlicza dzienne utargi i przekazuje je do kasy głównej hotelu
9 Posługuje się przynajmniej jednym językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego
10 Prowadzi korespondencję, obsługuje sprzęt biurowy, korzysta z komputerowych programów użytkowych
11 Obsługuje systemy rezerwacji biletów lotniczych, autobusowych i innych środków komunikacji

Zadanie zawodowe: A-2:
Sprzedaż usług hotelarskich i gastronomicznych - ustalanie zestawu oferowanych usług, przygotowanie oferty, obliczanie i inkasowanie należności oraz organizowanie usług turystycznych, rekreacyjno-sportowych, gastronomicznych, kongresów, targów, zjazdów, bankietów i innych imprez
Lp. umiejętności
1 Potrafi rozpoznać potrzeby klienta, ustala zestaw zamawianych usług.
2 Przygotowuje ofertę handlową na podstawie wcześniej zebranych informacji.
3 Stosuje zasady i instrumenty marketingu w działalności hotelarskiej i promocji osobistej
4 Negocjuje warunki realizacji zleceń i płatności za świadczone usługi.
5 Sporządza i zawiera umowy handlowe.
6 Przygotowuje i przekazuje informację o zamówionych usługach i terminie ich realizacji do pozostałych działów hotelu
7 Rozlicza imprezy zgodnie z wewnętrznymi procedurami,
8 Oblicza i inkasuje należności.
9 Prowadzi korespondencję, obsługuje sprzęt biurowy, korzysta z komputerowych programów użytkowych
10 Posługuje się przynajmniej jednym językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego
11 Przygotowuje imprezy zgodnie z wymogami kategorii obiektu

Zadanie zawodowe: A-3:
Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej zakładu hotelowego, miedzy innymi w celu ustalenia wskaźników wykorzystania bazy hotelowej, wskaźników obrotów i opłacalności prowadzonej działalności;
Lp. umiejętności
1 Stosuje wewnętrzne procedury dotyczące prowadzenia dokumentacji księgowej
2 Monitoruje terminowość wpłat za świadczone usługi, stosuje wewnętrzne procedury windykacji przeterminowanych należności
3 Przygotowuje i waży raporty sprzedażowe z ustalonymi wskaźnikami, przekazuje przełożonym i wyciąga wnioski
4 Przygotowuje i waży raporty kosztów obsługi Gości z ustalonymi wskaźnikami , przekazuje przełożonym i wyciąga wnioski
5 Przygotowuje raporty dotyczące obłożenia pokoi i wykorzystania miejsc noclegowych.
6 Rozlicza kasy poszczególnych działów hotelu, kasę główną - utargi wpłaca na rachunek bankowy
7 Przeprowadza inwentaryzację wyposażenia i stanów magazynowych z częstotliwością określoną wewnętrznymi procedurami
8 Stosuje wewnętrzne procedury dotyczące rozliczeń pomiędzy hotelem a zewnętrznymi systemami rezerwacji.
9 Prowadzi korespondencję, obsługuje sprzęt biurowy, korzysta z komputerowych programów użytkowych

Zadanie zawodowe: A-4:
Monitoring rynku usług hotelarskich, opracowywanie i uaktualnianie oferty usługowej, promowanie oferowanych usług z wykorzystaniem różnorodnych form reklamy
Lp. umiejętności
1 Prowadzi monitoring cen i usług w konkurencyjnych obiektach hotelarskich
2 Przeszukuje zasoby Internetu, czyta prasę codzienną i branżową w celu pozyskania istotnych dla prowadzonej działalności informacji.
3 Opracowuje politykę handlową na podstawie znajomości popytu i podaży usług hotelowych
4 Stosuje zasady i instrumenty marketingu w działalności hotelarskiej, promocji osobistej oraz techniki z zakresu public relations
5 Wyszukuje możliwości wzbogacenia aktualnej oferty o nowe usługi,przeprowadza badania rynkowe
6 Posługuje się przynajmniej jednym językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego
7 Prowadzi korespondencję, obsługuje sprzęt biurowy, korzysta z komputerowych programów użytkowych

Zadanie zawodowe: A-5:
Współpraca z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich oraz innymi oferentami usług hotelarskich w zakresie wzajemnej informacji i rezerwacji usług, obliczanie i inkasowanie/wypłata prowizji..
Lp. umiejętności
1 Biegle posługuje się spisami przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne
2 Prowadzi rozmowy osobiste i telefoniczne z potencjalnymi usługodawcami
3 Ustala zasady współpracy i zawiera porozumienia.
4 Oblicza i inkasuje/wypłaca należne prowizje
5 Prowadzi korespondencję, obsługuje sprzęt biurowy, korzysta z komputerowych programów użytkowych

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Lp. umiejętności
1 Przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy.
2 Stosuje przepisy BHP na swoim stanowisku
3 Udziela pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
4 Stosuje podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi

Zadanie zawodowe: B-2:
Gromadzenie i tworzenie bazy danych klientów indywidualnych i grup zorganizowanych.
Lp. umiejętności
1 Systematycznie gromadzi kontakty w sposób uporządkowany
2 Posługuje się narzędziami papierowymi bądź elektronicznymi dla gromadzenia danych i informacji
3 Potrafi segmentować rynek potencjalnych klientów
4 Potrafi korzystać w wcześniej pozyskanych informacji

Zadanie zawodowe: B-3:
Archiwizacja umów i dokumentów związanych z obsługą ruchu turystycznego
Lp. umiejętności
1 Klasyfikuje dokumenty do odpowiednich kategorii archiwalnych
2 Dochowuje obowiązujących terminów przekazywania dokumentów do innych działów
3 Posługuje się rzeczowym wykazem akt obowiązującym w zakładzie

Zadanie zawodowe: C-1:
Kierowanie zespołem podległych pracowników.
Lp. umiejętności
1 Organizować pracę innym
2 Wytycza, cele i zadania do realizacji
3 Kontroluje i ocenia wyniki realizowanych zadań
4 Przekazuje wiedzę i doświadczenie nowym pracownikom

Zadanie zawodowe: C-2:
Przekazywanie informacji do innych działów w hotelu.
Lp. umiejętności
1 Prowadzi korespondencję, obsługuje sprzęt biurowy, korzysta z komputerowych programów użytkowych
2 Prawidłowo przekazuje dyżur zmiennikowi
3 Wypełnia dokumenty , druki obowiązujące w hotelu
4 Rozwiązuje problemy zaistniałe pomiędzy jego stanowiskiem pracy a innymi stanowiskami

Zadanie zawodowe: D-1:
Sporządzanie i dostarczanie do kontroli przełożonym ustalonych przez nich informacji, dokumentów i sprawozdań.
Lp. umiejętności
1 Opracowuje dane, analizuje informacje o swoich klientach
2 Sporządza raporty i zestawienia dotyczące obsługiwanych klientów i sprzedanych usług

Zadanie zawodowe: D-2:
Ocena jakości pracy podległego zespołu.
Lp. umiejętności
1 Ocenia jakości pracy poszczególnych pracowników.
2 Rozlicza podwładnych z wykonanych zadań
3 Ocenia prawidłowości wypełnienia dokumentów


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Analityczne myślenie
2 Analizowania sytuacji
3 Budowania relacji z innymi
4 Dobra pamięć
5 Kierownicze
6 Koncentracja uwagi
7 Logiczne rozumowanie
8 Łatwość nawiązywania kontaktów
9 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
10 Nawiązywania kontaktów
11 Organizacyjne
12 Planistyczne
13 Podzielność uwagi
14 Przejawiania inicjatywy
15 Rachunkowe
16 Rozumowanie logiczne
17 Samodzielność
18 Spostrzegawczość
19 Współpracy w zespole
20 Zarządzania czasem
Cechy osobowości
1 Asertywność
2 Cierpliwość
3 Dobra orientacja w terenie
4 Dokładność
5 Empatia
6 Gotowość niesienia pomocy w nagłych wypadkach
7 Inicjatywność
8 Komunikatywność
9 Kreatywność
10 Obiektywność
11 Odpowiedzialność
12 Operatywność i skuteczność
13 Otwartość
14 Punktualność
15 Samodzielność
16 Samokontrola
17 Skrupulatność
18 Sumienność
19 Systematyczność
20 Takt i kultura osobista
21 Szacunek dla godności człowieka
22 Uczciwość
23 Umiejętność podejmowania decyzji
24 Umiejętność współpracy z zespołem
25 Uprzejmość
26 Zamiłowanie do dokładności ładu i porządku
27 Zdolność przekonywania
28 Zdyscyplinowanie
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobra wymowa
2 Dobry słuch i wzrok
3 Dykcja
4 Koncentracja uwagi
5 Koordynacja wzrokowo – ruchowa
6 Manualne
7 Ogólna sprawność ruchowa
8 Ostrość słuchu i wzroku
9 Powonienie
10 Refleks
11 Spostrzegawczość
12 Sprawność manualna
13 Szybki refleks