Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Złotnik-jubiler

Kod zawodu: 731306

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Rozpoznawanie materiałów stosowanych w złotnictwie i jubilerstwie (metale i stopy metali szlachetnych, kamienie szlachetne, półszlachetne i syntetyczne)
A-2 Sporządzanie stopów oraz lutów metali szlachetnych, o określonych parametrach chemicznych i wymaganych próbach - w piecach do topienia metali szlachetnych
A-3 Poddawanie metalu szlachetnego lub stopu wstępnej obróbce: kuciu, tłoczeniu, walcowaniu, ciąganiu, wycinaniu w celu uzyskania wstępnego kształtu wyrobu
A-4 Nadawanie właściwego kształtu poszczególnym elementom wyrobu przez obróbkę ręczną lub mechaniczną: trasowanie, wycinanie, prostowanie, gięcie, cięcie i przecinanie, piłowanie, wiercenie, klepanie, cyzelowanie
A-5 Łączenie poszczególnych elementów wyrobu przez: lutowanie, zgrzewanie, skręcanie, nitowanie, sklejanie itp.
A-6 Obróbka i wstawianie kamieni szlachetnych oraz dopasowywanie kamieni do określonego wyrobu, zakuwanie kamieni
A-7 Obróbka wykańczającą gotowego wyrobu przez: szlifowanie, polerowanie, szczotkowanie, piaskowanie, z zastosowaniem metod chemicznych i elektrochemicznych
A-8 Wykonywanie zdobień wyrobów różnymi technikami
A-9 Naprawianie biżuterii, powiększanie lub zmniejszanie obrączek i pierścionków
A-10 Projektowanie nowych wzorów
A-11 Poddawanie ocenie i wycenie współczesnych wyrobów jubilerskich oraz wyrobów z różnych epok
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie i użytkowanie własnego stanowiska pracy do robót złotniczo-jubilerskich, zgodnie z zasadami organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasad ergonomii
B-2 Organizowanie i prowadzenie zakładu usługowego
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z innymi pracownikami podczas realizacji zadań zawodowych
C-2 Kierowanie zespołem pracowniczym
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrola jakości wykonywanej przez siebie pracy
D-2 Kontrola jakości wykonywanej pracy przez podległych pracowników

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Rozpoznawanie materiałów stosowanych w złotnictwie i jubilerstwie (metale i stopy metali szlachetnych, kamienie szlachetne, półszlachetne i syntetyczne)
Lp. umiejętności
1 Stosuje nazewnictwo i określenia dotyczące wyrobów biżuterii złotej i z kamieni jubilerskich
2 Rozróżnia materiały stosowane w złotnictwie na podstawie ich właściwości fizycznych (barwy, połysku, temperatury topnienia, temperatury krzepnięcia, gęstości)
3 Wykorzystuje własności mechaniczne materiałów do ich identyfikacji (wytrzymałość, sprężystość, plastyczność, twardość, wytrzymałość zmęczeniowa)
4 Identyfikuje materiały złotnicze dzięki ich właściwościom technologicznym (lejność, skurcz odlewniczy, kowalność, spawalność, spiekalność, skrawalność)
5 Rozpoznaje materiały stosowane w złotnictwie poprzez właściwości chemiczne (utlenianie, rozpuszczalność)
6 Rozpoznaje stopy metali szlachetnych poprzez badania metodami przybliżonymi (metoda kroplowa, badanie na kamieniu probierczym)
7 Rozpoznaje próby metali szlachetnych i tzw. Imienników wytwórców
8 Posługuje się przepisami związanymi z prawem probierczym
9 Dobiera przyrządy pomiarowe do oznaczania wagi i próby wyrobów jubilerskich i złotniczych
10 Określa zastosowanie poszczególnych związków chemicznych wykorzystanych w złotnictwie
11 Klasyfikuje kamienie jubilerskie
12 Posługuje się tablicami i literaturą fachową do klasyfikowania kamieni jubilerskich
13 Określa cechy minerałów mające szczególne znaczenie w obróbce warsztatowej
14 Dokonuje podstawowych badań minerałów
15 Dobiera i stosuje sprzęt i aparaturę badawczą do określania cech kamieni jubilerskich
16 Rozpoznaje kamienie jubilerskie na podstawie układu krystalograficznego
17 Rozpoznaje kamienie jubilerskie na podstawie ich własności oraz zespołu cech zewnętrznych
18 Rozpoznaje kamienie jubilerskie na podstawie próby ogniowej i metody proszkowania
19 Rozpoznaje odmiany syntetycznych i naturalnych kamieni jubilerskich

Zadanie zawodowe: A-2:
Sporządzanie stopów oraz lutów metali szlachetnych, o określonych parametrach chemicznych i wymaganych próbach - w piecach do topienia metali szlachetnych
Lp. umiejętności
1 Czyta ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych
2 Sporządza plan przygotowania stopu lub lutu metali szlachetnych
3 Sporządza wykaz surowców, materiałów, narzędzi i sprzętu kontrolno-pomiarowego wykorzystywanego przy sporządzaniu stopów lub lutów metali szlachetnych
4 Dobiera technologię topienia metali szlachetnych z uwzględnieniem wiedzy nt. zjawisk fizycznych i chemicznych zachodzących podczas topienia metali szlachetnych
5 Sporządza zapotrzebowanie i rozliczenie materiałowe
6 Ocenić stan techniczny narzędzi i urządzeń do topienia i odlewania
7 Przeprowadza bieżącą konserwację narzędzi i urządzeń do topienia i odlewania
8 Obsługuje narzędzia i urządzenia stosowane do topienia i odlewania metali szlachetnych
9 Topi małe ilości metali szlachetnych (kilkadziesiąt gram) na węglu drzewnym w tyglach szamotowych lub grafitowych
10 Obsługuje palniki gazowe na propan-butan lub propan-butan i tlen do topienia
11 Wykonuje topienie metali szlachetnych palnikiem
12 Obsługuje piece elektryczne: oporowe i indukcyjne w tym i piece próżniowe
13 Obsługuje piece tyglowe
14 Obsługuje piece gazowe
15 Przygotowuje formy do odlewania: na drut, na blachę, na sztabę, o dowolnych kształtach, tak zwane profilowane lub specjalne
16 Dobiera odpowiednie topniki w celu redukcji tlenków i oczyszczanie stopu w procesie topienia
17 Sporządza stopy z czystych metali
18 Sporządza stopy pośrednie
19 Sporządza stopy złota
20 Sporządza stopy srebra
21 Sporządza stopy platyny
22 Oblicza i odmierza proporcje składników stopów i lutów
23 Dokonuje mierzenia temperatury topionych metali
24 Sporządza luty dla wszystkich metali szlachetnych z uwzględnieniem podstawowych wymogów dotyczących: temperatury, rozpuszczalności, barwy, rozpływalności, wartości próby
25 Ocenia jakość wykonania stopu i/lub lutów
26 Identyfikuje i analizuje wady stopów powstające w czasie topienia lub odlewania
27 Zbiera i dokonuje selekcji odpadów metali szlachetnych
28 Topi złom metali szlachetnych
29 Odlewa stopiony złom metali do wlewaków
30 Granuluje stop złomu metali

Zadanie zawodowe: A-3:
Poddawanie metalu szlachetnego lub stopu wstępnej obróbce: kuciu, tłoczeniu, walcowaniu, ciąganiu, wycinaniu w celu uzyskania wstępnego kształtu wyrobu
Lp. umiejętności
1 Odczytuje dokumentację technologiczną w zakresie niezbędnym do wykonania zadania
2 Dobiera rodzaj obróbki mechanicznej, której poddany będzie metal szlachetny lub stop
3 Dobiera podstawowe narzędzia wymagane do wykonania wstępnej obróbki mechanicznej, której poddano metal szlachetny lub stop
4 Obsługuje maszyny i urządzenia stosowane do wstępnej obróbki mechanicznej, której poddano metal szlachetny lub stop
5 Dokonuje bieżącej konserwację maszyn i urządzeń stosowanych do wstępnej obróbki mechanicznej, której poddano metal szlachetny lub stop
6 Przygotowuje powierzchnię materiałów wyjściowych do kucia
7 Płukanie po wytrawieniu materiały wejściowe w bieżącej wodzie i dokładnie suszy
8 Dobiera i posługuje się narzędziami do kucia ręcznego (klepadło i zaginała, kształtownica „anka”, komplet punc, modelatory-punce, szczypce lutownicze, młotki, płytki drewniane, płytki ołowiane, kształ
9 Wykonuje kucie swobodne
10 Wykonuje kucie matrycowe
11 Wykonuje rozciąganie blachy (rozklepywanie)
12 Wykonuje zginanie blachy
13 Wykonuje wciąganie metalu
14 Wykonuje gładzenie i fakturowanie powierzchni blach
15 Wykonuje zmianę przekroju półwyrobu stosując technikę kucia przy użyciu kowadła i młotka
16 Wycina odpowiedniej wielkości kawałek blachy
17 Wyrównuje płaszczyzny i opiłowuje krawędzie obrabianych elementów
18 Natrasowuje zaprojektowany wzór lub kształt i obrysowuje kontur wodnikiem
19 Wydobywa szczegóły za pomocą modelatorów
20 Odsadza lub wyprowadza płaszczyzny od tła
21 Wymodelowuje od strony negatywu i pozytywu w zależności od tego, czy się chce uzyskać wklęsłość czy wypukłość
22 Wymodelowuje na podstawie z masy smołowej na płycie ołowianej lub na kowadle
23 Wyżarza i odtłuszcza wykonany przedmiot
24 Sprawdza jakości wykonanych operacji kucia
25 Dobiera w zależności od przeznaczenia i posługuje się nożycami ręcznymi prostymi i zakrzywione, o różnych wielkościach i kształtach
26 Dobiera technologie kucia lub tłoczenia w zależności od właściwości mechanicznych, składu chemicznego, struktury wewnętrznej (wielkość ziaren), struktury i stanu powierzchni, tekstura i dokładność wym
27 Wykonuje tłoczenie blachy na zimno lub gorąco na prasach ręcznych lub mechanicznych
28 Obsługuje prasy ręczne: prasa balansowa (śrubowa), prasa zębatkowa
29 Obsługuje prasy mechaniczne: prasa cierna, prasa mimośrodowa, prasa hydrauliczna
30 Sporządza formy i modele do wytłaczania wyrobu
31 Dobiera w procesie walcowania odpowiedni kształt i rozmiary (przekrój wejściowy) wlewka zależnie od profilu jaki chcemy otrzymać na wyjściu
32 Dokonuje oględzin stanu wlewka i sprawdza, czy nie ma wad
33 Dobiera urządzenie do walcowania
34 Określa dopuszczalny zgniot walcowanego materiału
35 Walcuje blachy i profile
36 Obsługuje walcarki o napędzie ręcznym i elektrycznym
37 Dobiera wykrój walców, czyli tak zwany kaliber, zależy od kształtu żądanego wyrobu gotowego
38 Dobiera odpowiednią temperaturę wyżarzania walcowanego materiału
39 Przeprowadza wyżarzanie metalu palnikiem
40 Prowadzi wyżarzanie w piecach
41 Dobiera parametry procesu wytrawiania
42 Wytrawia materiały po obróbce cieplnej
43 Dobiera skład i przygotowuje odpowiedni roztwór do wytrawienia w naczyniu kamionkowym
44 Kontroluje czy powierzchnia jest już wytrawiona
45 Dobiera odpowiedni przekrój półfabrykatu do ciągnienia
46 Sprawdza profil przed procesem ciągnienia
47 Dobiera technologię ciągnienia
48 Wykonuje ciągnienie ręczne drutu, profili
49 Obsługuje urządzenia do ciągnienia (ciągarki o ruchu prostoliniowym (łańcuchowe, listwowe i śrubowe), ciągarki nawijające (bębnowe)
50 Przeprowadza ciągnienie wstępne i ciągnienie pośrednie
51 Stosuje proces wyżarzania rekrystalizującego po odpowiednim zgniocie materiału
52 Wykonuje ciągnienie ostateczne na żądany wymiar
53 Stosuje (w zależności od potrzeb) wytrawianie wyrobu ciągnionego

Zadanie zawodowe: A-4:
Nadawanie właściwego kształtu poszczególnym elementom wyrobu przez obróbkę ręczną lub mechaniczną: trasowanie, wycinanie, prostowanie, gięcie, cięcie i przecinanie, piłowanie, wiercenie, klepanie, cyzelowanie
Lp. umiejętności
1 Wykonuje operacje obróbki ręcznej zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
2 Organizuje stanowisko zgodnie z wymaganiami technologicznymi, zasadami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
3 Rozróżnia operacje obróbki ręcznej
4 Wyjaśnia zjawiska fizyczne zachodzące podczas gięcia, kucia, tłoczenia
5 Odczytuje dokumentację technologiczną w zakresie niezbędnym do wykonania zadań
6 Dobiera narzędzia i urządzenia stosowane do obróbki ręcznej
7 Określa zasady użytkowania narzędzi i urządzeń pomocniczych stosowanych do obróbki ręcznej
8 Rozróżnia i posługuje się podstawowymi narzędziami mierniczymi: warsztatowy przymiar kreskowy, liniał krawędziowy, kątowniki stałe i kątomierze uniwersalne, suwmiarka uniwersalna, mikrometr
9 Ocenia stan techniczny narzędzi i urządzeń pomocniczych
10 Rozróżnia i posługuje się podstawowymi narzędziami do trasowania: punktak, rysik, cyrkiel traserski, młotek traserski
11 Przygotowuje przedmiot do trasowania: ogląda, oczyszcza z tlenków, brudu oraz usuwa ewentualne zadziory i nierówności
12 Wykonuje podstawowe operacje traserskie
13 Obsługuje urządzenia zamocowujące stosowane przy obróbce przedmiotów
14 Wykonuje podstawowe operacje przy użyciu młotków: prostowanie blach i prętów, gięcie płaskowników, prętów i blach pod kątem prostym, gięcie blach o wielu załamaniach i okrągłych szarnirów krótkich, wy
15 Wykonuje cięcie i przecinanie z wykorzystaniem: nożyc gilotynowych, nożyc rolkowych, nożyc ręcznych o różnych kształtach, obcinaków bocznych i czołowych
16 Dobiera kształt i wielkość pilnika z uwzględnieniem wielkości, kształtu i twardości obrabianej powierzchni, dokładności obróbki, ilości materiału do zebrania
17 Wykonuje obróbkę powierzchni poprzez piłowanie
18 Dobiera rodzaj i średnicę wiertła
19 Obsługuje wiertarki ręczne i elektryczne
20 Wyznacza miejsce wiercenia poprzez trasowanie i punktowanie
21 Wykonuje wiercenie, rozwiercanie i frezowanie otworu
22 Przygotowuje zgodnie z dokumentacją powierzchnię blach pod fakturowanie płaskie poprzez trasowanie, wycinanie
23 Wykonuje fakturowanie płaskie
24 Wykonuje formułowanie blach w „ankach”
25 Wykonuje fakturowanie powierzchni blach młotkami kotlarskimi i modelatorami
26 Rozróżnia i dobiera do swobodnego klepania blach narzędzia oporowe: kowadełka i płyty, rożki blacharskie, proste i wygięte imaki, klepadła, zaginadła blacharskie
27 Rozróżnia i dobiera do swobodnego klepania blach narzędzia uderzające: młotki o różnych kształtach części uderzeniowej wykonane z rożnej twardości materiałów
28 Wykonuje swobodne klepanie blach
29 Rozróżnia i dobiera w zależności od zastosowania punce cyzelerskie
30 Gładzi i wykańcza przedmioty metalowe techniką cyzelowania kształtującego
31 Sporządza zapotrzebowanie i rozliczenie materiałowe
32 Zbiera i dokonuje selekcji odpadów metali szlachetnych
33 Ocenia jakość wykonanych prac oraz ujawnia przyczyny powstawania wad i koryguje je

Zadanie zawodowe: A-5:
Łączenie poszczególnych elementów wyrobu przez: lutowanie, zgrzewanie, skręcanie, nitowanie, sklejanie itp.
Lp. umiejętności
1 Organizuje stanowisko do prac montażowych zgodnie z wymaganiami technologicznymi, zasadami ergonomii, przepisami bhp i ochrony przeciwpożarowej
2 Rozróżnia technologie montażu wyrobów złotniczo-jubilerskich
3 Wyjaśnia zjawiska fizyczne zachodzące podczas montażu wyrobów
4 Rozróżnia właściwości i zastosowanie materiałów używanych do montażu
5 Rozróżnia narzędzia i urządzenia stosowane do montażu wyrobów
6 Określa zasady użytkowania narzędzi i urządzeń stosowanych do montażu wyrobów
7 Odczytuje dokumentację technologiczną w zakresie niezbędnym do wykonania zadań
8 Ocenić stan techniczny narzędzi i urządzeń
9 Przeprowadza bieżące konserwacje narzędzi i urządzeń
10 Sporządza zapotrzebowanie i rozliczenie materiałowe
11 Zbiera i dokonuje selekcji odpadów metali szlachetnych
12 Ocenia jakość wykonanych prac oraz ujawnić przyczyny powstawania wad i usuwa je
13 Planuje kolejność lutowania poszczególnych elementów
14 Dobiera i posługuje się przyrządami niezbędnymi do montażu przy pomocy lutowania (palnik gazowy lub wodorotlenowy wyposażony w odpowiednią dyszę, węgiel drzewny lub płytka szamotowa, toczek jubilerski
15 Dobiera luty o odpowiedniej temperaturze topnienia, składzie i barwie oraz odporności na działania chemikaliów
16 Sporządza luty ze złota roboczego
17 Dopasowuje do siebie powierzchnie, które będą lutowane – w razie konieczności opiłowuje je lub oszlifowuje
18 Dobiera topniki i lutówki do lutowania twardego
19 Zabezpiecza powierzchnie lutowane lutówką
20 Wykonuje łączenia elementów ze stopów złota, srebra i platyny z wykorzystaniem past lutowniczych
21 Wykonuje ręczne lutowanie elementów przy zastosowaniu lutowania gazowego
22 Przeprowadza półautomatyczne lutowanie w piecach
23 Montuje kilka elementów wyrobów z wykorzystaniem lutów o różnej temperaturze topnienia
24 Poddaje schłodzeniu lub wytrawieniu wyrób po lutowaniu
25 Poddaje obróbce wykańczającej miejsce lutowanie poprzez: opiłowanie pilnikiem, zeszlifowanie papierem ściernym i polerowanie
26 Ocenia wpływ grubości i oporności zgrzewanego elementów na proces zgrzewania
27 Obsługuje zgrzewarki punktowe
28 Wykonuje operacje montażu poprzez oporowe zgrzewanie punktowe
29 Poddaje obróbce wykańczającej miejsca zgrzania: opiłowuje, szlifuje papierem i poleruje
30 Wierci odpowiedniej wielkości otwór
31 Wykonuje ręczne gwintowanie zgrubne i wykańczające otworów
32 Dobiera ilość i rodzaj gwintowników w zależności od średnicy otworu
33 Wykonuje gwintowanie ręczne prętów i wałków
34 Dobiera rodzaj narzynki i oprawę do ich mocowania
35 Dobiera smarowanie w trakcie gwintowania w zależności od twardości gwintowanego materiału
36 Posługuje się przyrządami kontrolno-pomiarowymi
37 Przygotowuje elementy do nitowania: wyprostowuje, opiłowuje, usuwa zadziory
38 Natrasowuje osi otworów
39 Napunktowanie miejsca wiercenia otworów
40 Dobiera średnicę i wywierca (lub przebija w przypadku cienkich blach) otwór
41 Nafrezowuje lub nawierca otworów pod łeb nitu
42 Wykonuje nitowanie
43 Wykonuje nitowanie ruchome
44 Poddaje obróbce wykańczającej połączenie nitowe: łby nitów szlifuje papierem ściernym i poleruje, miejsce zaklepania zrównujemy pilnikiem z płaszczyzną, szlifuje i poleruje
45 Zbiera i selekcjonuje odpady metali szlachetnych
46 Przygotowuje powierzchnie metali do sklejenia
47 Dobiera kleje stosowane w jubilerstwie z uwzględnieniem ich dobrej przyczepności do gładkich powierzchni oraz przeźroczystości
48 Wykonuje operację sklejania metali szlachetnych

Zadanie zawodowe: A-6:
Obróbka i wstawianie kamieni szlachetnych oraz dopasowywanie kamieni do określonego wyrobu, zakuwanie kamieni
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje, klasyfikuje i ocenia przydatność kamieni jubilerskich do obróbki
2 Rozpoznaje, klasyfikuje i ocenia jakość szlifów kamieni jubilerskich
3 Odczytuje dokumentację technologiczną w zakresie niezbędnym do wykonania zadania
4 Określa właściwości i zastosowanie materiałów stosowanych do obróbki kamieni jubilerskich
5 Przygotowuje surowiec do obróbki, przeprowadza jego sortowanie wstępne, bada przydatności surowca do obróbki
6 Określa i dobiera narzędzia i urządzenia stosowane do obróbki kamieni jubilerskich
7 Wyjaśnia budowę i zasadę działania urządzeń stosowanych do obróbki kamieni jubilerskich
8 Określa zasady użytkowania narzędzi i urządzeń stosowanych do obróbki kamieni jubilerskich
9 Określa stan techniczny, zasady konserwacji, regeneracji narzędzi i urządzeń
10 Charakteryzuje technologię obróbki kamieni jubilerskich
11 Wykonuje prace z zakresu obróbki kamieni jubilerskich: przecinanie, wiercenie, szlifowanie, polerowanie, grawerowanie
12 Posługuje się technikami przecinania i wiercenia kamieni jubilerskich
13 Posługuje się technikami szlifowania i wykonuje szlif płaski, szlif kaboszonów, szlify kuliste, szlify fantazyjne, szlif fasetkowy
14 Posługuje się technikami polerowania kamieni jubilerskich
15 Posługuje się technikami grawerowania i rzeźbienia kamieni jubilerskich
16 Posługuje się technikami szlifowania i polerowania kamieni jubilerskich w bębnach obrotowych
17 Rozróżnia podstawowe rodzaje szlifów kamieni jubilerskich
18 Projektuje szlify kamieni jubilerskich
19 Określa technologie wykonywania oprawek i oprawy kamieni jubilerskich
20 Dobiera rodzaje oprawek i oprawy z uwzględnieniem szlifu i barwy kamienia
21 Określa właściwości i zastosowanie materiałów stosowanych do wykonywania oprawek i oprawy kamieni jubilerskich
22 Dobiera narzędzia i urządzenia do wykonywania oprawek i oprawy kamieni jubilerskich
23 Określa zasady użytkowania narzędzi i urządzeń stosowanych do wykonywania oprawek i oprawiania kamieni jubilerskich
24 Wykonuje podstawowe oprawki pod kamienie jubilerskie
25 Oprawia kamienie jubilerskie
26 Wykonuje oprawę kasetową, zwana także kasztową oraz zakuwa kamień
27 Wykonuje oprawę pełną „w gwiazdkę” i „w tulipana” oraz zakuwa kamień
28 Wykonuje oprawę pełną kanałową lub tak zwaną oprawę w bruk oraz zakuwa kamień
29 Wykonuje oprawę typu milgryf oraz zakuwa kamień
30 Wykonuje oprawę typu koronka oraz zakuwa kamień
31 Wykonuje oprawę typu brukowa oraz zakuwa kamień
32 Dobiera technikę zakuwania kamieni jubilerskich w zależności od rodzaju wykonywanej oprawy
33 Wykonuje obróbkę wykańczającą oprawki kamieni jubilerskich
34 Identyfikuje błędy występujące przy oprawianiu kamieni, stosuje sposoby ich unikania i usuwania
35 Przygotowuje powierzchnie biżuterii do wklejenia kamienia
36 Dobiera kleje stosowane w jubilerstwie z uwzględnieniem ich dobrej przyczepności do gładkich powierzchni oraz przeźroczystości
37 Wykonuje operację wklejenia kamienia na powierzchni biżuterii
38 Przewierca się „na wylot” perły oraz korale
39 Przymocowuje kamienie do podłoża nitem

Zadanie zawodowe: A-7:
Obróbka wykańczającą gotowego wyrobu przez: szlifowanie, polerowanie, szczotkowanie, piaskowanie, z zastosowaniem metod chemicznych i elektrochemicznych
Lp. umiejętności
1 Wykonuje obróbkę wykańczającą zgodnie z przepisami bhp i ochrony przeciwpożarowej
2 Organizuje stanowisko do obróbki wykańczającej zgodnie z wymaganiami technologicznymi zasadami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciw pożarowej
3 Rozróżnia mechaniczne i ręczne metody obróbki wykańczającej
4 Wyjaśnia zjawiska chemiczne występujące podczas mechanicznej obróbki wykańczającej
5 Określa właściwości i zastosowanie materiałów stosowanych do obróbki wykańczającej
6 Dobiera narzędzia i urządzenia stosowane do obróbki wykańczającej
7 Określa zasady użytkowania narzędzi i urządzeń stosowanych do obróbki wykańczającej
8 Odczytuje dokumentację technologiczną w zakresie niezbędnym do wykonania zadań
9 Ocenia stan techniczny narzędzi i urządzeń
10 Przeprowadza bieżącą konserwację narzędzi i urządzeń
11 Sporządza zapotrzebowanie i rozliczenie materiałowe
12 Zbiera i dokonuje selekcji odpadów metali szlachetnych
13 Ocenia jakość wykonanych prac oraz ujawnia i koryguje przyczyny powstawania wad
14 Dobiera ziarnistość papieru ściernego oraz rodzaj pasty szlifierskiej
15 Wykonuje wstępne, pośrednie i wykańczające szlifowanie ręczne
16 Wykonuje szlifowanie mechaniczne w pracowni złotniczej używając: szlifierki z wałkiem giętkim, szlifierki stołowej
17 Rozróżnia i dobiera tarcze szlifierskie w zależności od ich przeznaczenia
18 Stosuje wibracyjne i obrotowe bębny polerskie do szlifowania wyrobów lub półfabrykatów
19 Rozróżnia i dobiera materiały wsadowe do szlifowania na mokro i sucho w bębnach szlifierskich
20 Wykonuje polerowanie ręczne na płycie metalowej i specjalnymi kostkami polerowniczymi
21 Dobiera do polerowania gładziła, irchy, filc, flanelę, sznurki i taśmy
22 Wykonuje polerowanie stosując polerki mechaniczne jedno lub dwustanowiskowe
23 Rozróżnia i dobiera do polerowania różnego rodzaju szczotki, filce oraz pasty polerskie
24 Dobiera wsad do polerowania w bębnach
25 Wykonuje polerownie w bębnach obrotowych
26 Stosuje polerki magnetyczne do polerowania
27 Dobiera szczotkę zależnie od materiału, który będziemy szczotkować i efektu, jaki chcemy uzyskać
28 Dobiera prędkość obrotów maszyny napędzającej trzpień, na którym montuje się szczotkę
29 Wykonuje szczotkowanie ręcznie lub przy użyciu szlifierek z wałkiem giętkim
30 Dobiera ciśnienie i ziarnistość piasku z uwzględnieniem wielkości obrabianego przedmiotu oraz wyglądu faktury jaki chce się uzyskać
31 Wykonuje piaskowanie piaskarkami
32 Przeprowadza skrobanie ręczne lub mechaniczne się za pomocą skrobaków ręcznych, pneumatycznych lub elektrycznych
33 Stosuje zasady bhp i ochrony środowiska podczas chemicznej i elektrochemicznej obróbki metali
34 Organizuje stanowisko robocze do chemicznej i elektrochemicznej obróbki metali zgodnie z wymaganiami technologicznymi, zasadami ergonomii, przepisami bhp oraz ochrony środowiska
35 Rozróżnia technologie chemicznej i elektrochemicznej obróbki metali
36 Wyjaśnia zjawiska fizyczne i chemiczne zachodzące podczas chemicznej i elektrochemicznej obróbki metali
37 Rozróżnia narzędzia i urządzenia stosowane do chemicznej i elektrochemicznej obróbki metali
38 Określa właściwości i zastosowanie materiałów stosowanych do chemicznej i elektrochemicznej obróbki metali
39 Określa zasady użytkowania narzędzi i urządzeń stosowanych do chemicznej i elektrochemicznej obróbki metali
40 Odzyskuje metale szlachetne z kąpieli trawiących i elektrolitów
41 Usuwa z powierzchni metali tlenki powstające w procesie obróbki poprzez trawienie
42 Dobiera skład kąpieli do trawienia zależnie od rodzaju stopu metalu i jego próby
43 Przygotowuje proporcje roztworów chemicznych do barwienia metali
44 Wykonuje barwienie metali na stanowisku do chemicznej obróbki metali
45 Ustala recepturę oraz przygotowuje skład elektrolitów do kąpieli do czyszczenia i polerowania galwanicznego
46 Usuwa z wyrobów warstwy metalu wraz z zanieczyszczeniami poprzez czyszczenie galwaniczne
47 Wykonuje polerowanie galwaniczne

Zadanie zawodowe: A-8:
Wykonywanie zdobień wyrobów różnymi technikami
Lp. umiejętności
1 Odczytuje dokumentację technologiczną w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań
2 Dobiera technologie zdobienia wyrobów złotniczych
3 Projektuje wyrób wykonywany techniką filigranu
4 Charakteryzuje technologię filigranu
5 Określa właściwości i zastosowanie materiałów stosowanych w technice filigranu
6 Dobiera narzędzia i urządzenia stosowane w technice filigranu
7 Określa zasady użytkowania narzędzi i urządzeń stosowanych w technice filigranu
8 Wykonuje prace z zakresu wytwarzania i zdobienia wyrobów techniką filigranu
9 Posługuje się technikami składania i lutowania filigranu
10 Wykonuje obróbkę wykańczającą filigranu
11 Projektuje wyroby złotnicze zdobione emalią lub niello
12 Charakteryzuje technologie zdobienia wyrobów emalią lub niello
13 Wyjaśnia zjawiska fizyczne i chemiczne zachodzące podczas zdobienia wyrobów emalią lub niello
14 Określa właściwości i zastosowanie materiałów stosowanych do zdobienia wyrobów emalią lub niello
15 Dobiera narzędzia i urządzenia stosowane do zdobienia
16 Określa zasady użytkowania narzędzi i urządzeń zdobionych techniką emalii lub niello
17 Przygotowuje wyroby do wykonywania zdobień techniką emalii lub niello
18 Nakłada emalię lub niello na powierzchnię zdobionych wyrobów
19 Wypala emalie lub niello
20 Usuwa nadmiary emalii lub niello i wykonuje obróbkę wykańczającą powłok
21 Identyfikuje i koryguje wady powstałych powłok w wyniku nałożenia emalii lub niello
22 Wykorzystuje techniki inkrustacji w projektowaniu wyrobów
23 Charakteryzuje technologie inkrustacji
24 Określa właściwości i zastosowanie materiałów stosowanych do inkrustacji
25 Dobiera narzędzia i urządzenia stosowane do inkrustacji
26 Określa zasady użytkowania i posługuje się narzędzia i urządzeniami stosowanymi do inkrustacji
27 Wykonuje prace z zakresu wytwarzania i zdobienia wyrobów techniką inkrustacji
28 Dokonuje wyboru technik grawerowania
29 Przeprowadza grawerowanie chemiczne
30 Sporządza receptury kąpieli do trawienia
31 Stosuje techniki nakładania wgłębnego, powierzchniowego i damaskinażu
32 Wykorzystuje techniki galwaniczne w projektowaniu wyrobów
33 Charakteryzuje technologie galwaniczne
34 Wyjaśnia zjawiska fizyczne i chemiczne zachodzące podczas obróbki galwanicznej
35 Rozróżnia właściwości i zastosowanie materiałów wykorzystywanych do obróbki galwanicznej
36 Dobiera narzędzia i urządzenia stosowane do obróbki galwanicznej
37 Określa zasady użytkowania narzędzi i urządzeń stosowanych do obróbki galwanicznej
38 Wykonuje prace z zakresu wytwarzania i zdobienia wyrobów metodami galwanicznych

Zadanie zawodowe: A-9:
Naprawianie biżuterii, powiększanie lub zmniejszanie obrączek i pierścionków
Lp. umiejętności
1 Analizuje wypowiedź klienta w celu zidentyfikowania usterki
2 Wykonuje demontażu wyrobu w celu zidentyfikowania usterki
3 Ustala stopnia uszkodzenia wyrobu
4 Ustala możliwości dokonania naprawy z uwzględnieniem wstępnych kosztów naprawy
5 Dobiera metody naprawy rozpoznanej usterki
6 Określa kolejności wykonania naprawy wyrobów jubilerskich i złotniczych
7 Dobiera materiały niezbędne do wykonywania napraw złotniczo-jubilerskich (druty, płaskowniki i blacha o różnych parametrach, szyny o różnym profilu, kamienie jubilerskie w szerokim zakresie, półfabryk
8 Dobiera środki pomocnicze, niezbędne przy wykonywaniu napraw (luty różnej twardości i barwy, lutówki, środki do wytrawiania i barwienia metali, pasty polerskie, płyny do czyszczenia w czyszczarkach)
9 Dobiera podstawowe narzędzia jubilerskie do obróbki ręcznej i/lub mechanicznej i/lub cieplnej w zależności od rozpoznanej usterki
10 Wykonuje czynności naprawczych
11 Lutuje pęknięte obrączki i pierścionki
12 Prostuje szyny obrączek i pierścionków
13 Lutuje łańcuszki i bransolety
14 Lutuje poszczególne elementy pierścionków i bransolet uszkodzonych podczas użytkowania
15 Dorabia nowe oprawy do kamieni
16 Odnawia biżuterię
17 Wymienia lub szlifuje wytarte kamienie
18 Prostuje uszkodzone wyroby korpusowe
19 Dorabia uszkodzone lub brakujące elementy biżuterii
20 Sporządza oraz dobiera stopy i luty do napraw
21 Wykuwa kamienie jubilerskie
22 Zmniejsza obrączki na zmniejszarce lub przez wycięcie
23 Powiększa obrączki na powiększarce rolkowej lub powiększarce o trzpieniu dzielonym lub przez wstawkę
24 Powiększa pierścionki na powiększarce rolkowej lub przez wstawkę
25 Zmniejsza pierścionki poprzez wycięcie fragmentu szyny
26 Zabezpiecza kamienie przed wysoką temperaturą podczas zmniejszania pierścionków
27 Posługuje się podstawowymi narzędziami jubilerskich
28 Sporządza wycenę wykonanych prac jubilersko-złotniczych

Zadanie zawodowe: A-10:
Projektowanie nowych wzorów
Lp. umiejętności
1 Posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu rysunku technicznego
2 Posługuje się przyborami kreślarskimi i materiałami rysunkowymi
3 Wykonuje szkice wyrobów złotniczych w rzutach aksonometrycznych i prostokątnych
4 Odczytuje i sporządza proste rysunki techniczne wyrobów złotniczych
5 Odczytuje i sporządza proste rysunki wykonawcze wyrobów złotniczych
6 Sporządza i odczytuje dokumentację technologiczną
7 Stosuje w projektowaniu podstawowe zasady kompozycji
8 Gromadzi i selekcjonuje materiały dla potrzeb projektowania
9 Ustala dla celów projektowych rodzaj wykonywanego wyrobu oraz wymagania jakie ma spełniać
10 Określa zależność formy wyrobu od jego funkcji, użytego materiału, konstrukcji i technologii
11 Projektuje wyroby w postaci rysunków
12 Wykonuje projekt w trzech wymiarach
13 Dobiera barwy przy projektowaniu przedmiotów sztuki złotniczej
14 Organizuje prezentacje zgromadzonych materiałów i własnych projektów

Zadanie zawodowe: A-11:
Poddawanie ocenie i wycenie współczesnych wyrobów jubilerskich oraz wyrobów z różnych epok
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje metale i stopy stosowane w złotnictwie i jubilerstwie
2 Określa właściwości metali i stopów stosowanych w złotnictwie i jubilerstwie
3 Rozpoznaje podstawowe minerały
4 Rozpoznaje podstawowe kamienie jubilerskie
5 Wykonuje pomiary kamieni szlachetnych
6 Zna obowiązujące próby metali szlachetnych oraz rozróżnia wizerunki cech probierczych
7 Dobiera przyrządy pomiarowe do oznaczania wagi i próby wyrobów jubilerskich i złotniczych
8 Wykonuje pomiary do ustalenia wagi i próby wyrobów jubilerskich i złotniczych
9 Wykonuje badanie próby metali szlachetnych na kamieniu probierczym
10 Wykonuje badanie platyny metodą kroplową
11 Stosuje zasady dokonywania wyceny wyrobów wykonanych z metali szlachetnych i kamieni szlachetnych
12 Poddaje ocenie współczesne wyroby jubilerskie oraz wyroby z różnych epok
13 Wycenia współczesne wyroby jubilerskie oraz wyroby z różnych epok
14 Sporządza kalkulacje cenową dla klienta
15 Stosuje przepisy prawa probierczego
16 Stosuje narzędzia pomiarowe legalizowane
17 Rozpoznaje wyroby złotnicze pochodzące z różnych okresów historycznych
18 Rozróżnia technologie wykonania wyrobów złotniczo-jubilerskich
19 Posługuje się terminologią złotniczą
20 Charakteryzuje podstawowe materiały złotniczo-jubilerskie
21 Czyta dokumentację techniczną w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań
22 Rozróżnia techniki wykonania i zdobienia wyrobów złotniczych
23 Śledzi aktualne wydarzenia branżowe

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie i użytkowanie własnego stanowiska pracy do robót złotniczo-jubilerskich, zgodnie z zasadami organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasad ergonomii
Lp. umiejętności
1 Planuje pracę własną
2 Organizuje własne stanowisko pracy do robót złotniczo-jubilerskich z zachowaniem zasad ergonomii i estetyki
3 Przestrzega zasad bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska na stanowisku pracy
4 Rozpoznaje i przewiduje zagrożenia bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy oraz wskazuje sposoby ich usunięcia
5 Wskazuje konsekwencje naruszenia przepisów i zasad bhp podczas wykonywania zadań zawodowych
6 Wskazuje zagrożenia występujące podczas pracy z palnikami gazowymi i z substancjami chemicznymi
7 Wskazuje skutki wynikające z niewłaściwego zabezpieczania wyrobów przed uszkodzeniem lub zaginięciem
8 Dobiera i stosuje odzież i środki ochrony indywidualnej do zakresu prac jubilerskich i złotniczych
9 Reaguje w przypadku zagrożenia pożarowego, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową
10 Stosuje podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
11 Korzysta ze środków ochrony indywidualnej
12 Wskazuje sposoby udzielania pomocy przedlekarskiej poszkodowanemu w wypadku podczas wykonywania prac jubilerskich i złotniczych
13 Gromadzi i rozmieszcza na stanowisku pracy materiały, narzędzia, urządzenia i sprzęt zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
14 Sprawdza stan techniczny maszyn, urządzeń i sprzętu
15 Porządkuje własne stanowisko pracy, oczyszcza narzędzia i urządzenia

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie i prowadzenie zakładu usługowego
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia i posługuje się podstawowymi pojęciami i terminami z obszaru funkcjonowania gospodarki, prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie własnej działalnośc
2 Rozróżnia i wypełnia dokumenty związane z zatrudnienie oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej
3 Identyfikuje oraz analizuje informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta
4 Analizuje informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnianiem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej
5 Sporządza dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnianiem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej
6 Rozróżnia skutki wynikające z nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
7 Przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne oraz dokonuje wyboru kandydatów do pracy
8 Ustala warunki zatrudnienia oraz sporządza umowę o pracę z przyszłym pracownikiem
9 Przeprowadza wstępne szkolenie bhp i/lub szkolenia stanowiskowe
10 Organizuje proces szkoleń zawodowych podległych pracowników
11 Przygotowuje cennik usług
12 Sporządza kalkulacje kosztów wykonywania prac jubilersko-złotniczych
13 Wystawia faktury sprzedaży usług
14 Obsługuje kasę fiskalną
15 Dokonuje oceny stanów magazynowych, ustala potrzeby i dokonuje niezbędnych zakupów
16 Dokonuje rozliczeń z ZUSem, urzędem skarbowym
17 Nalicza oraz wypłaca wynagrodzenie pracownikom
18 Analizuje efektywność ekonomiczną prowadzonej działalności

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z innymi pracownikami podczas realizacji zadań zawodowych
Lp. umiejętności
1 Prowadzi rozmowy ze współpracownikami dotyczące wykonywanej pracy
2 Planuje pracę własną w celu wykonania powierzonego zadania
3 Współpracuje z innymi pracownikami podczas powierzonego zadania
4 Rozwiązuje konflikty w miejscu pracy

Zadanie zawodowe: C-2:
Kierowanie zespołem pracowniczym
Lp. umiejętności
1 Planuję pracę zespołu
2 Koordynuje pracę zespołu
3 Dokonuje oceny pracy podległych pracowników zgodnie
4 Stosuje odpowiedni styl kierowania pracą zespołu
5 Stosuje techniki skutecznego komunikowania się
6 Stosuje różnorodne metody motywowania podległych pracowników
7 Buduje tożsamość grupy
8 Przestrzega zasad współżycia społecznego
9 Prowadzi dyskusje i negocjacje
10 Tworzy klimat zaufania i bezpieczeństwa w grupie
11 Stosuje techniki grupowego rozwiązywania problemów
12 Przestrzega tajemnicy służbowej
13 Opracowuje harmonogram pracy zespołu
14 Określa zasady współpracy i powiązań pomiędzy stanowiskami pracy w zakładzie

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrola jakości wykonywanej przez siebie pracy
Lp. umiejętności
1 Ocenia jakość wykonanego przez siebie zadania
2 Lokalizuje nieprawidłowości w trakcie wykonywania zadań
3 Wyciąga wnioski z obserwacji i wykonanych badań
4 Eliminuje ewentualne wady wykonanej pracy
5 Dokonuje badań i pomiarów sprawdzających efekty swojej pracy

Zadanie zawodowe: D-2:
Kontrola jakości wykonywanej pracy przez podległych pracowników
Lp. umiejętności
1 Modyfikuje organizację pracy i przepływu informacji na podstawie przeprowadzonych analiz
2 Opracowuje system kontroli efektów współpracy i przepływu informacji oraz dokumentów wewnątrz firmy
3 Opracowuje system kontroli efektów współpracy z klientami
4 Kontroluje jakość i efektywność wykonywanej pracy na poszczególnych stanowiskach
5 Kontroluje przebieg realizacji usług w całym zakładzie
6 Udziela stosownych wyjaśnień, rad, instruktażu pracownikom mającym problemy z wykonywaniem powierzonych zadań zawodowych
7 Mierzy efektywność działań własnych zgodnie z przyjętymi planami


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Analityczne i diagnostyczne
2 Koncentracja uwagi
3 Logiczne rozumowanie
4 Matematyczne
5 Motywowania do pracy
6 Organizacyjne
7 Planowania średnio- i dłogoterminowego
8 Podzielność uwagi
9 Postrzegania i rozwiązywania problemów
10 Samodzielnego podejmowania decyzji
11 Uzdolnienia techniczne
12 Wrażliwość estetyczna oraz uzdolnienia plastyczne
13 Wyobraźnia i myślenie twórcze
14 Wyobraźnia przestrzenna
15 Zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
16 Zdolność przekonywania
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Elastyczność i otwartośc na zmiany
3 Gotowość do ustawicznego uczenia się
4 Komunikatywność
5 Obiektywizm
6 Odporność emocjonalna i zrównoważenie
7 Odporność na działanie pod presją czasu
8 Odpowiedzialność
9 Otwartość
10 Rzetelność i sumienność
11 Samodzielność
12 Samokontrola
13 Systematyczność
14 Umiejętność współdziałania
15 Wytrwałość
16 Zdyscyplinowanie
Sprawności sensomotoryczne
1 Czucie dotykowe
2 Dobry słuch
3 Dobry wzrok
4 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
5 Ostrość wzroku
6 Rozróżnianie barw
7 Spostrzegawczość
8 Sprawność manualna
9 Zmysł równowagi