Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Florysta

Kod zawodu: 347101

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Przygotowanie materiałów roślinnych i nie roślinnych do ekspozycji, wykonywania różnego rodzaju wyrobów florystycznych i sprzedaży
A-2 Planowanie i wykonywanie projektów
A-3 Wykonywanie różnego rodzaju wyrobów florystycznych z materiałów roślinnych i nie roślinnych
A-4 Pielęgnowanie roślin ciętych i doniczkowych i gotowych dekoracji florystycznych
A-5 Dekorowanie różnych wnętrz i powierzchni zewnętrznych roślinami ciętymi i doniczkowymi
A-6 Sprzedaż, obsługa klienta i udzielanie porad dotyczących roślin ciętych, kwiatów doniczkowych i dekoracji florystycznych
A-7 Pakowanie i przygotowanie do transportu i/lub przechowywania roślin ciętych, doniczkowych oraz gotowych wyrobów florystycznych
A-8 Konserwowanie/suszenie roślin różnymi metodami
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie i organizowanie pracy własnej (w tym prowadzenie działalności gospodarczej) i podległych pracowników
B-2 Organizowanie zaopatrzenia w materiał roślinny i nie roślinny; wdrażanie nowości florystycznych
B-3 Pozyskiwanie zleceń na wykonanie dekoracji florystycznych
B-4 Prowadzenie promocji kwiatów i dekoracji florystycznych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Nadzorowanie i kierowanie pracą podległych osób realizujących zadania
C-2 Uczestniczenie w procesie doskonalenia zawodowego
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Zapewnienie jakości wyrobów florystycznych i przestrzeganie określonych procedur ich wykonania
D-2 Ocena jakości wykonanych dekoracji
D-3 Zabezpieczenie miejsca pracy oraz sprzętu i narzędzi do/po pracy

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Przygotowanie materiałów roślinnych i nie roślinnych do ekspozycji, wykonywania różnego rodzaju wyrobów florystycznych i sprzedaży
Lp. umiejętności
1 Ocenia materiał pod względem jakości i przydatności estetycznej
2 Dokonuje niezbędnej obróbki materiału roślinnego i zabezpiecza go przed więdnięciem i uszkodzeniem, przystosowuje do ekspozycji i sprzedaży
3 Przystosowuje dekoracyjny materiał nie roślinny do ekspozycji i sprzedaży
4 Stwarza odpowiednie warunki do optymalnej ekspozycji
5 Posługuje się narzędziami i sprzętem florystycznym
6 Czyta projekty i zgodnie z nimi przygotowuje materiał roślinny i nie roślinny do tworzenia dekoracji florystycznych
7 Ocenia na podstawie dokumentacji ilość potrzebnych materiałów

Zadanie zawodowe: A-2:
Planowanie i wykonywanie projektów
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza wywiad celem ustalenia koncepcji plastycznej
2 Prowadzi pomiary, wykonuje rysunki, szkice i niezbędne obliczenia
3 Określa kryteria doboru materiałów i środków do wykonania dekoracji/kompozycji roślinnej
4 Ustala techniki wykonania
5 Oblicza zapotrzebowanie na materiał i koszty realizacji
6 Sporządza harmonogram prac
7 Przygotowuje dokumentację merytoryczną i finansową
8 Korzysta z norm technicznych
9 Posługuje się komputerem

Zadanie zawodowe: A-3:
Wykonywanie różnego rodzaju wyrobów florystycznych z materiałów roślinnych i nie roślinnych
Lp. umiejętności
1 Wykonuje i odczytuje projekty szkicowe i techniczne
2 Dobiera i posługuje się narzędziami i sprzętem florystycznym
3 Ocenia na podstawie dokumentacji ilość i rodzaj potrzebnych materiałów, stosuje zamienniki
4 Rozróżnia i dobiera materiały roślinne i dekoracyjne oraz środki techniczne wg dokumentacji projektu
5 Dobiera metody i techniki tworzenia określonych typów dekoracji/kompozycji roślinnych
6 Wykonuje różne typy dekoracji/kompozycji roślinnych
7 Ocenia efekt plastyczny
8 Ocenia dokładność wykonania oraz sposób zabezpieczenia materiału roślinnego
9 Oblicza koszty danej dekoracji/kompozycji roślinnej
10 Przygotowuje gotowy wyrób florystyczny do przechowywania i/lub transportu

Zadanie zawodowe: A-4:
Pielęgnowanie roślin ciętych i doniczkowych i gotowych dekoracji florystycznych
Lp. umiejętności
1 Wybiera metody pielęgnacji odpowiednie dla danego rodzaju roślin
2 Rozróżnia i wybiera środki i materiały konieczne dla danej metody pielęgnacji
3 Posługuje się sprzętem i narzędziami do prac pielęgnacyjnych
4 Dokonuje niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych

Zadanie zawodowe: A-5:
Dekorowanie różnych wnętrz i powierzchni zewnętrznych roślinami ciętymi i doniczkowymi
Lp. umiejętności
1 Określa cechy i styl wnętrza, lub pow. zewnętrznej i dokonuje pomiarów
2 Dobiera rozwiązanie florystyczne dla danego wnętrza lub pow. zewn.
3 Wykonuje niezbędne szkice pomocnicze, rysunki i obliczenia
4 Przygotowuje dokumentację projektu
5 Rozróżnia i dobiera materiały roślinne i dekoracyjne, środki techniczne oraz pojemniki niezbędne do wykonania dekoracji florystycznej
6 Ocenia na podstawie dokumentacji ilość niezbędnego materiału
7 Dokonuje zakupu materiałów wg planu zakupów
8 Wykonuje dekoracje z roślin ciętych lub/i doniczkowych oraz niezbędne elementy konstrukcyjne
9 Dobiera i posługuje się narzędziami i sprzętem florystycznym
10 Ocenia dokładność i poprawność realizacji dekoracji

Zadanie zawodowe: A-6:
Sprzedaż, obsługa klienta i udzielanie porad dotyczących roślin ciętych, kwiatów doniczkowych i dekoracji florystycznych
Lp. umiejętności
1 Prowadzi korespondencję handlową
2 Prowadzi rozliczenia finansowe
3 Rozróżnia i dobiera materiały roślinne i dekoracyjne, środki techniczne
4 Określa właściwości materiałów florystycznych
5 Podpisuje umowy z klientami, dostawcami, podwykonawcami
6 Prowadzi rozmowy z klientami, ustala ich potrzeby, problemy
7 Sugeruje optymalne rozwiązania
8 Dokonuje wybranej wizualizacji
9 Posługuje się komputerem
10 Obsługuje kasę fiskalną

Zadanie zawodowe: A-7:
Pakowanie i przygotowanie do transportu i/lub przechowywania roślin ciętych, doniczkowych oraz gotowych wyrobów florystycznych
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia i dobiera materiały stosowane do pakowania i zabezpieczania na czas transportu i/lub przechowywania roślin ciętych, doniczkowych oraz gotowych wyrobów florystycznych
2 Pakuje dekoracyjnie i przygotowuje do transportu i/lub przechowywania rośliny cięte, doniczkowe oraz gotowe wyroby florystyczne
3 Dobiera i posługuje się narzędziami i sprzętem florystycznym
4 Ocenia dokładność i poprawność pakowania, zabezpieczania na czas transportu i/lub przechowywania roślin ciętych, doniczkowych oraz gotowych wyrobów florystycznych

Zadanie zawodowe: A-8:
Konserwowanie/suszenie roślin różnymi metodami
Lp. umiejętności
1 Wybiera metody konserwacji/suszenia odpowiednie dla danego gatunku roślin
2 Rozróżnia i dobiera materiał roślinny odpowiedni do konserwowania/suszenia roślin różnymi metodami
3 Rozróżnia i dobiera środki i materiały konieczne do konserwowania/suszenia roślin różnymi metodami
4 Dobiera i posługuje się narzędziami i sprzętem florystycznym
5 Stwarza odpowiednie warunki do konserwowania/suszenia roślin różnymi metodami
6 Stosuje metody konserwacji/suszenia odpowiednio do gatunku rośliny oraz oczekiwanych rezultatów wizualnych
7 Przygotowuje materiał konserwowany/suszony do przechowywania

Zadanie zawodowe: B-1:
Planowanie i organizowanie pracy własnej (w tym prowadzenie działalności gospodarczej) i podległych pracowników
Lp. umiejętności
1 Planuje pracę własną i/lub podległych pracowników
2 Podejmuje decyzje
3 Określa miejsce, zakres robót i termin realizacji
4 Sporządza harmonogram robót
5 Dobiera materiały, narzędzia i sprzęt
6 Organizuje stanowisko pracy
7 Posługuje się dokumentacją projektową
8 Planuje i dokonuje zakupów materiałów
9 Kieruje i nadzoruje pracę zespołu pracowników
10 Przestrzega przepisy i zasady bhp, ppoż., ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie zaopatrzenia w materiał roślinny i nie roślinny; wdrażanie nowości florystycznych
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia i wybiera materiał roślinny i nie roślinny pod względem przydatności do określonych celów florystycznych
2 Dokonuje niezbędnych obliczeń dotyczących zapotrzebowania na materiał roślinny i nie roślinny
3 Stwarza odpowiednie warunki do transportu
4 Zabezpiecza materiał na czas transportu
5 Wdraża nowości florystyczne
6 Prowadzi samochód osobowy

Zadanie zawodowe: B-3:
Pozyskiwanie zleceń na wykonanie dekoracji florystycznych
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje zapotrzebowanie na dekoracje florystyczne na danym terenie
2 Dokonuje oceny i wybiera potencjalnych klientów
3 Przygotowuje dokumentacje reklamową
4 Dokonuje wyboru form i metod zainteresowania potencjalnych klientów ofertą reklamową
5 Dokonuje prezentacji wizualnej u potencjalnego klienta
6 Wykonuje kosztorysy i zapotrzebowanie materiałowe
7 Wykonuje wstępne plany i projekty
8 Wykonuje niezbędne szkice wstępne
9 Promuje dekoracje florystyczne
10 Utrzymuje wizerunek etyczny zawodu

Zadanie zawodowe: B-4:
Prowadzenie promocji kwiatów i dekoracji florystycznych
Lp. umiejętności
1 Wybiera kanały dotarcia do klientów
2 Wybiera metody dotarcia do klientów
3 Dba o wygląd materiału roślinnego i nie roślinnego, również o wygląd całego miejsca pracy
4 Dba o estetykę witryn i powierzchni wystawowych
5 Doskonali metody pracy własnej i członków zespołu
6 Wprowadza i korzysta z wszelkich nowości wpływających na podniesienie poziomu estetycznego wyrobów i dekoracji
7 Udziela szerokiej informacji na tematy florystyczne
8 Wykorzystuje do promocji Internet (e-mail, strona www.)

Zadanie zawodowe: C-1:
Nadzorowanie i kierowanie pracą podległych osób realizujących zadania
Lp. umiejętności
1 Kontroluje poprawność przebiegu prac
2 Kontroluje zgodność z projektem
3 Kontroluje jakość pracy
4 Kontroluje przestrzeganie przepisów
5 Podejmuje decyzje
6 Ocenia poprawność wykonywanych prac
7 Udziela instruktażu
8 Wydaje polecenia służbowe

Zadanie zawodowe: C-2:
Uczestniczenie w procesie doskonalenia zawodowego
Lp. umiejętności
1 Wyszukuje i przetwarza informacje
2 Korzysta z tradycyjnych i elektronicznych baz danych
3 Dokonuje samooceny
4 Określa własne potrzeby w zakresie rozwoju zawodowego
5 Dokonuje wyboru form i metod doskonaleni zawodowego
6 Uczestniczy aktywnie w wybranych formach doskonalenia zawodowego

Zadanie zawodowe: D-1:
Zapewnienie jakości wyrobów florystycznych i przestrzeganie określonych procedur ich wykonania
Lp. umiejętności
1 Stosuje poprawne techniki florystyczne
2 Dobiera materiał odpowiedniej jakości i trwałości
3 Zapewnia warunki korzystne dla zachowania trwałości materiału roślinnego i nie roślinnego
4 Zapewnia roślinom dostęp do wody

Zadanie zawodowe: D-2:
Ocena jakości wykonanych dekoracji
Lp. umiejętności
1 Ocenia poprawność stosowanych technik i doboru materiału
2 Ocenia zabezpieczenie roślin przed więdnięciem
3 Ocenia czystość pracy
4 Ocenia zgodność z projektem/zamówieniem
5 Ocenia poprawność pod względem kompozycji plastycznej
6 Ocenia dokładność wykonania

Zadanie zawodowe: D-3:
Zabezpieczenie miejsca pracy oraz sprzętu i narzędzi do/po pracy
Lp. umiejętności
1 Kontroluje stanowisko pracy pod kątem przepisów bhp przeciw pożarowych i ochrony środowiska
2 Ocenia przebieg wykonanej pracy
3 Ocenia stan zużycia narzędzi i sprzętów florystycznych
4 Nadzoruje bezpieczeństwo na stanowisku pracy
5 Sprawdza stan pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania materiału roślinnego


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi
2 Kreatywność
3 Łatwość nawiązywania kontaktów
4 Myślenie twórcze
5 Odporność na trudne warunki pracy i prace w systemie nocnym
6 Podzielność uwagi
7 Uzdolnienia plastyczne
8 Uzdolnienia rachunkowe
9 Uzdolnienia techniczne
10 Wyczucie formy i koloru
11 Wyobraźnia i myślenie twórcze
12 Wyobraźnia przestrzenna
13 Zdolności manualne
14 Zdolności organizacyjne
15 Zdolności plastyczne
16 Zdolności techniczne
17 Zdolność do koncentracji uwagi
18 Zdolność do oceny sytuacji
19 Zdolność do podejmowania szybkich decyzji
20 Zdolność do samokontroli
21 Zdolność do samooceny
22 Zdolność do twórczego myślenia
23 Zdolność do współdziałania
24 Zdolność logicznego i syntetycznego myślenia
25 Zdolność negocjacji
26 Zdolność współpracy i współdziałania
Cechy osobowości
1 Cierpliwość
2 Dokładność
3 Kreatywność
4 Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą
5 Odporność emocjonalna
6 Odporność na trudne warunki pracy
7 Odpowiedzialność
8 Opanowanie
9 Otwartość
10 Plastyczne i techniczne
11 Samodzielność
12 Samokontrola
13 Skrupulatność
14 Spostrzegawczość
15 Systematyczność
16 Umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
17 Uczciwość
18 Umiejętność pracy w szybkim tempie
19 Umiejętność współdziałania
20 Wytrwałość
21 Wytrzymałość fizyczna
22 Zaangażowanie
23 Zamiłowanie do dokładności i porządku
24 Zdolności psychologiczne
25 Zdolność logicznego myślenia
26 Zdolność przekonywania
27 Życzliwość
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobry słuch
2 Komunikowanie się z ludźmi
3 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
4 Łatwość wypowiadania się
5 Refleks
6 Rozróżnianie barw
7 Spostrzegawczość
8 Sprawność manualna
9 Sprawność wypowiedzi
10 Szybki refleks
11 Umiejętność komunikowania się i słuchania
12 Wrażliwość na barwy, formy i faktury
13 Zmysł równowagi